Tecno informatica eric

204 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tecno informatica eric

  1. 1. La Informàtica• Que es la informàtica? La informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En el que avui dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que lhome ha desenvolupat durant la història per donar suport i potenciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació. Dentre aquestes màquines cal destacar lordinador.• Àrees de coneixement de la informàtica. De què socupa cada àrea? L arquitectura de computadors és el disseny conceptual i lestructura operacional fonamental dun sistema de computador. És a dir, és un model i una descripció funcional dels requeriments i les implementacions de disseny per diverses parts duna computadora, amb especial interès a la forma en la qual la unitat central de procés (CPU) treballa internament i accedeix a les direccions de memòria. També sol definir-se com la forma de seleccionar i interconnectar components del maquinari per crear computadores segons els requeriments de funcionalitat, rendiment i cost. Un llenguatge de programació és un llenguatge informàtic usat per controlar el comportament duna màquina, normalment un ordinador. Cada llenguatge té una sèrie de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic, i que en descriuen lestructura i el significat respectivament. Aquestes regles permeten especificar tant la classe de dades amb què treballarà el programa com les accions que realitzarà. Mentre que alguns llenguatges es
  2. 2. defineixen per una especificació formal (un document), altres són definits oficiosament per una implementació concretaActualment existeixen milers de llenguatges de programació, i sen creen de nous contínuament. Alguns dels més extensos són ASM, C, C++, C# i Java. El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament dun ordinador. Les seves funcions, entre daltres, consisteixen a gestionar les transferències dinformació internes, procurar la comunicació de lordinador amb els operadors, controlar lexecució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de lespai de memòria i dels diferents perifèrics. El sistema operatiu és el programari responsable de gestionar els recursos en un terminal (ja sigui un ordinador personal, un telèfon mòbil, etc). El sistema operatiu actua com a amfitrió dels diversos programes daplicació que normalment corren sobre una màquina. Una de les principals funcions és gestionar els detalls de loperació del maquinari, de manera que els diversos programes no se nhagin docupar, alleugerint i fent més fàcil així el procés de programació daquestes aplicacions. La gran majoria dordinadors, des de telèfons mòbil, ordinadors personals, videoconsoles fins a supercomputadors, usen algun tipus de sistema operatiu.Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La finalitat principalper la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia,assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat detransmissió de les dades i reduir el cost general daquestes accions.Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. Així, perexemple, hi ha xarxes a nivell físic (LAN, Ethernet...), xarxes informàtiques virtuals quecorren sobre Internet, etc. Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, el modelOSI i el model TCP/IP.El model OSI, estructura cada xarxa en 7 capes amb funcionsconcretes però relacionades entre elles, el model TCP/IP es redueix a 4 capes. Altresclassificacions, vistes a continuació, són: per escala, per relació funcional o per topologia. • Història de la informàticaLera de la computació moderna va començar amb un intens període de desenvolupamentabans i durant la Segona Guerra Mundial, amb lús delements electronics com a substitsdels seus equivalents mecànics, i amb els càlculs digitals substituint als càlculs analògics.Màquines com la Z3, lAtanasoff-Berry Computer, els ordinadors Colossus, i lENIAC forenconstruides a mà usant circuits que contenien relés i vàlvules (vàlvules de buit) i sovintusavent targetes perforades o paper perforat com a entrada i com la principal (no-volàtil)memòria demmagatzement.Els primers ordinadors electrònics i programables van ser dissenyats per lalemanyKonrad Zuse: el Z1 (1938) i el Z3 (1941).Bill Gates( William Henry GatesIII), KBE (nascut el 28 doctubre de 1955), conegut com,és un empresari americà de la branca de la informàtica. Juntament amb altres, vaprogramar lAltair BASIC original per a lAltair 8800, una microcomputadora primitiva. Vafundar Microsoft juntament amb Paul Allen, empresa de la qual Steve Ballmer néspresident i Arquitecte de programari en Cap.
  3. 3. 1ª generació:En 1946 John Von Neumann proposa una versió modificada de lENIAC; Von Neumannsincorpora a lequip de John Mauchly i J. Presper Eckert, i junts construeixen lEDVAC,lany 1952. Aquesta màquina presentava dues importants diferències respecte a lENIAC:En primer lloc empra aritmètica binària, la qual cosa simplifica enormement els circuitselectrònics de càlcul. En segon lloc, permet treballar amb un programa emmagatzemat.LENIAC es programava endollant centenars de clavilles i activant un petit nombredinterruptors.Al 1951 John Mauchly i J. Presper Eckert lliuren a lOficina del Cens el seu primercomputador: lUNIVAC I (Universal Automatic Computer).Al 1953 apareix lIBM 701, el Burroughs E-101, i el Honeywell Datamatic 1000.El 1953 IBM fabrica el seu primer ordinador a gran escala, lIBM 650.2ª generació:A la segona meitat dels anys 50, els transistors BJT substitueixen les vàlvules de buit.Això dóna lloc a la "segona generació" de computadors.Es van crear noves professions; programador, analista, expert en sistemes dinformació, ies va iniciar la indústria del programari.1948: William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain Inventen el Transistor.1959 IBM treu el seu primer ordinador transistoritzat, els models 1620 fins 17901961: Apareixen nous conceptes pioners, entre ells el caràcter de 8 bits1962: IBM treu al mercat els primers discs extraibles que es van convertir en un estàndardde la indústria de la computació.1963: Un comitè Indústria-Govern desenvolupa el codi de caràcters ASCII, (es pronunciaasqui), el primer estàndard universal per a intercanvi dinformació (American StandardCode for Information Interchange), el qual va permetre que màquines de tot tipus i marcapoguessin intercanviar dades.1964: Levolució dels ordinadors fa que sorgeixin llenguatges dalt nivell, més entenedorscom el COBOL, FORTRAN o BASIC.3ª generació:Tot i que els circuits integrats van ser inventats en el 1958, no va ser fins al 1964 que esvan construir ordinadors amb aquests components. Varen ser els primers ordinadors endisposar de sistema operatiu que controlava lexecució dels diferents programes aexecutar.1959. Digital Equipment Corporation treu el PDP, primer miniordinador de 18 bits.Laparició de lIBM 360 marca el començament de la tercera generació. Les plaques decircuit imprès amb múltiples components passen a ser substituides pels circuits integrats.En un xip de silici daproximadament un centímetre quadrat hi cap 64.000 bitsdinformació. En nuclis de ferrita aquesta capacitat de memòria pot requerir prop dun litreen volum.
  4. 4. El sistema de Baran treballava amb un esquema que partia els missatges en petitstrossos i els posava en sobres electrònics, anomenats "paquets" cada un amb ladreça delremitent i del destinatari. Els paquets es llançaven en una xarxa de computadorsinterconnectats, on rebotaven de lun a laltre fins a arribar al seu punt de destinació, en elqual sajuntaven novament per recompondre el missatge total. Si algun dels paquets esperdia o salterava (i se suposava que alguns shaurien de dislocar), no era problema, jaque es tornaven a enviar.Lany 1968 es funda Integrated Electronics (Intel) dedicada a la construcció de circuitsintegrats.4ª generació:La base de la quarta generació fou la invenció per part de Marcian Hoff delmicroprocessador.Tot i que la capacitat de computació i emmagatzemament sha incrementatespectacularment des del anys 70, la tecnologia subjacent dels xips (LSI (large scaleintegration) o VLSI (very large scale integration)) sha mantingut bàsicament la mateixa,de manera que és àmpliament acceptat que la majoria dordinadors davui en dia encarapertanyen a la quarta generació.1971. Intel treu el microprocessador 4004. Encarregat per una empresa japonesa per feruna calculadora descriptori. Era un xip de 4 bits, amb 2300 transistors que processaven108 kHz. Tenia una capacitat per a 4KB de memòria.1971. Intel treu el microprocessador 4004. Encarregat per una empresa japonesa per feruna calculadora descriptori. Era un xip de 4 bits, amb 2300 transistors que processaven108 kHz. Tenia una capacitat per a 4KB de memòria.1976. Steve Wozniak i Steve Jobs van fundar Apple Computer.1978. Intel fabrica la CPU, Intel 8086 (de 16 bits). IBM va treure al mercat el seu primerPC, amb un xip de mateixa la família, un intel 8088 (amb bus de dades extern de 8 bits).Daquí van sorgir els 80286, 80386 (de 32 bits), 80486 (amb coprocessador matemàticincorporat), i Pèntium, II, III i IV. Els PC’s que trobem actualment al mercat són unaevolució dels 8086.5ª generació:Lany 1981, es va comercialitzar el IBM PC. Microsoft presenta el sistema operatiu MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Sony crea disquets de 3.5 polzadesLany 1982, el Ministeri dIndústria Japonès va intentar revolucionar el món delsordinadors llençant un projecte per a desenvolupar ordinadors de cinquena generació enun termini de 10 anys. Havien de ser ordinadors capaços dutilitzar intel·ligència (sistemesexperts) per tal de resoldre els problemes.Tot indueix a pensar que els resultats daquest projecte no es van correspondre ni de bontros amb les expectatives que es van generar.1983. Primer ordinador personal amb interfície gràfica, el Lisa dApple.1984. Sony i Philips creen CD-Rom per als ordinadors.
  5. 5. • Hardware i softwareCPU: La unitat central de processament (per lacrònim en anglès de Central ProcessingUnit), o simplement el processador o microprocessador, és el component de lordinador idaltres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en elsprogrames i processa les dades. • Elements: Unitat aritmetico-lògica: (UAL o Arithmetic Logical Unit) Realitza una operació segons lopcode (operation code) indicat per la Unitat de Control. Aquesta operació pot ser aritmètica (Suma, Resta, Divisió, Multiplicació), Lògica (AND, OR, XOR..), o un desplaçament dels bits de la variable (shift). Unitat de control: Unitat incluida a la CPU encarregada de llegir les instruccions màquina guardades en la memoria principal i de generar les senyals de control necessàries per controlar i coordinar la resta de les unitat funcionals dun ordinador amb el propòsit de executar les instruccions llegides. Registres: Són petites unitats que emmagatzemen dades del processador, la capacitat dels registres serà una o una altra. Per exemple en arquitectures de 64 bits, els registres són de 64 bits. En processadors Pentium, són de 32 bits. I en microcontroladors, acostumen a ser de 8 bits. Es poden implementar amb flip-flops o, actualment, amb fitxers de registres (Static RAM). Memòria cau: Com que laccés a memòria principal és molt lent en comparació amb les velocitats del processador, en processadors amb certes prestacions sacostuma a usar una memòria a mig camí que manté una còpia de les dades de memòria, anomenada memòria cau, per suavitzar aquesta diferència de velocitats. • ProcessadorsIntel core i7El processador Intel ® Core ™ i7 proporciona lúltim en rendiment intel ligent per a lesaplicacions més exigents. Aquest processador de quatre nuclis inclou multitasca de 8 fils iuna memòria cau L3 addicional. Amb un rendiment que adapta automàticament lavelocitat i unes experiències visual incorporades.Intel core i5El processador Intel ® Core ™ i5 representa el següent nivell de productivitat. Amb latecnologia Intel ® Turbo Boost 2.0 ◊, aquest processador de quatre nuclis incloumultitasca de 4 fils i ofereix una velocitat extra sempre que ho necessiti així com
  6. 6. característiques de seguretat que us ajudaran a mantenir la informació i les dades.Intel core i3El processador Intel ® Core ™ i3 ofereix la base per un PC assequible. Aquestprocessador dual-core amb capacitat per a tasques múltiples de 4 vies té margedampliació dacompliment incorporat per actualitzacions de programari, el que ofereix unexcel lent rendiment de la inversió.AMD Phenom 2Valor sense igual amb diversos nuclis amb els processadors AMD Phenom ™ II.Proporcionen Ultimate Visual Experience ™ per a un entreteniment dalta definició, unrendiment multitasca avançat i innovacions destalvi denergia que permeten equips méspetits i freds, i amb una major eficiència energètica.AMD Athlon 2Realitza més coses en menys temps i millora la teva vida digital amb el rendimentmultinucli i leficiència energètica dels sistemes per a equips de sobretaula basats enprocessadors AMD Athlon ™ II. En combinació amb la tecnologia de targetes gràfiquesATI Radeon ™ HD, els sistemes basats en el processador AMD Athlon ™ II ofereixen unaintensa experiència visual, capacitats multitasca superiors i un rendiment excepcional enmitjans digitals amb eficiència energètica dúltima generació.

×