La prehistòria

1,496 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La prehistòria

  1. 1. LA CREACIÓ DE LA PREHISTÒRIAPodem definir la prehistòriacom al període de temps previ alhistoria, transcorregut des del’inici de l’aparició humana finsals primers testimonis escrits.La importància de lescripturacom a frontera entre laprehistòria i la historia, està enque només a través delstestimonis escrits, podemconèixer amb certesaesdeveniments, fets i creencesde aquelles persones que vanviure abans que nosaltres .
  2. 2. L’ARQUEOLOGIAAl no existir testimoni escrit,l’arqueologia es converteix en elúnic medi per reconstruir elssuccessos de la prehistòria, através de l’estudi dels restesmaterials deixats pels pobles delpassat: les seves zones deresidència, els seus utensilis, aixícom els seus grans monuments iles seves obres d’art.
  3. 3. EL PALEOLÍTICPer fer el seu estudi, la prehistòria esdivideix en tres períodes que escorresponen amb la pròpia evolució dela humanitat.El més antic de aquets tres períodeses el paleolític, el qual va començar fauns 2.500.000 d’anys. En aquesta etapael esser humà utilitzava eineselaborades a base de pedra tallada, osi pals. Durant aquesta època el home vaser pescador, caçador i recol·lector,per això portava una vida nòmada isolia col·locar els seus campaments ales voreres dels rius on s’asseguravaaigua i menjar.
  4. 4. EL NEOLÍTICA continuació, el descobriment de l’agriculturava marcar liniciï del Neolític, al començamentd’aquesta etapa de l’evolució humana es difícilde concretar ja que cada grup humà vadescobrir l’agricultura en un moment diferent.Com a data aproximada podem col·locar l’inicid’aquesta època fa uns 5.000 anys. Durant elNeolític, el esser humà va descobrir laramaderia i l’agricultura, això el va fer un homesedentari i construir els primers poblats.
  5. 5. EDAT DELS METALLSEl últim període de la prehistòria es diu edatdels metalls, ja que els esser humansdescobririen i utilitzarien els metalls. Almateix temps aquet període es divideix entres etapes que reben el nom dels metallsque els homes van anar utilitzantprogressivament. La més antigaes la “edat de Coure”, que va ser el primerMetall treballat, posteriorment va ser a“edat de Bronze” i per últim la “edat deferro”.
  6. 6. En aquesta etapa es va desenvolupar les primerescivilitzacions que acabarien per inventarlescriptura, entrant en la història.
  7. 7. Fet per:Víctor Aranda I Luis Monzón

×