Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spectramap case study rtlz 20100519 de vvd wint de verkiezingen

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spectramap case study rtlz 20100519 de vvd wint de verkiezingen

  1. 1. BUSINESS INTELLIGENCE CASE STUDY De VVD wint de verkiezingen (Dutch) Eric Melse NOT TO BE USED WITHOUT PERMISSION Contact: eric.melse@planet.nl 2010-05-09
  2. 2. C De VVD wint de verkiezingenSP T E R A Het CPB rapport Keuzes in Kaart maakt het makkelijker voor de kiezer op 9 juni Mens of Maatregelen? Op 9 juni bepaalt u in het stemhokje welke partijen de verantwoordelijkheid mogen nemen om een nieuw kabinet te vormen. Het tijdperk van de grote politieke idealen ligt allang achter ons. Zowel aan de ‘linkerzijde’ als aan de ‘rechterzijde’ van het politieke spectrum is toch wel sprake van ideologisch verval. Zowel commentatoren als wetenschappers ventileren met enige regelmaat dat de kiezer haar houvast heeft verloren. Dat maakt zowel de politicus als de verkiezingsuitslag onzeker. Verandering Electorale onzekerheid is een wereldwijd fenomeen. Kiezers zorgen voor ongebruikelijke uitkomsten. In de Verenigde Staten hebben kiezers zich herpakt met hun keuze voor Barack Obama. Nog afgezien van zijn afkomst en achtergrond was de verkiezing van deze President een politieke koerswending van formaat. In het Verenigd Koninkrijk bleek onlangs bij verkiezingen het onmogelijke ineens mogelijk. Niet alleen is een coalitieregering gevormd door de Conservatives en de Liberal Democrats maar zelfs een fundamentele wijziging van het kiesstelsel is daar nakende. Welke verandering mogen we in Nederland tegemoet zien? Keuzes in Kaart Het Centraal Planbureau (CPB) doet daarover vanzelfsprekend geen uitspraken in het vandaag gepresenteerde rapport Keuzes in Kaart. De rekenmeesters van het CPB rekenden in hun modellen slechts de effecten door van negen verkiezingsprogrammas op economie en milieu. Het rapport is nadrukkelijk geen stemadvies maar bedoeld als een dienstverlening aan de Nederlandse kiezer, aldus prof. dr. Coen Teulings, directeur van het CPB. Dus stort ook deze columnist zich op tekst en tabellen in de hoop en verwachting na consumptie zelf een overwogen keuze te kunnen maken. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  3. 3. SP C T E R A Samenvattend overzicht Gelukkig heeft het CPB de hoofdlijnen van de verkiezingsprogramma’s samengevat in een globaal overzicht met bijbehorende tabel. Deze tabel is op het eerste gezicht niet gemakkelijk te lezen omdat het zeer verschillende onderwerpen presenteert aan de hand van heel verschillende cijfers. Daarom richt ik mijn aandacht op vier diagrammen met elk een apart onderwerp zodat we beter zicht krijgen op de positie van de politieke partijen. Bron: Keuzes in Kaart 2011-2015. Effecten van negen verkiezingsprogrammas op economie en milieu. CPB Bijzonder Publicatie No. 85, mei 2010. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  4. 4. SP C T E R A Houdbaarheid Maatregelen om de overheids- financiën op lange termijn weer in het gareel te krijgen mogen we beschouwen als het allesbepalend fundament voor de vergelijking van de verkiezingsprogramma’s. De indicator ‘Verbetering houdbaarheid’ van de overheidsfinanciën is met de verticale as weergeven in het diagram. De horizontale as geeft het effect weer van de ‘Verbetering van het EMU-saldo’ wat één manier is om de houdbaarheid van de overheids- financiën te verbeteren. De positie van de VVD valt op in de zin dat zowel het EMU-saldo per 2015 maximaal is verbeterd als de houdbaarheid van de overheids- financiën. De PvdA tracht met Groen Links en de SP de Verbetering houdbaarheid van de overheids- financiën te realiseren zonder Verbetering van het EMU-saldo. De PVV echter weet met haar maatrege- len het EMU-saldo te verbeteren maar dit resulteert niet in een substantiële verbetering van de overheidsfinan- ciën. Als dat het streven is moeten we na de VVD zijn bij D66, ChristenUnie en Groen Links. CDA, SGP en PvdA vormen het peloton in het midden waarbij de PvdA net als GroenLinks en de SP het EMU-saldo het minst weet te verbeteren. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  5. 5. SP C T E R A Werk, winst en koopkracht Vanzelfsprekend wil elke kiezer weten welk effect het CPB verwacht van de verkiezingsprogramma’s op werk en inkomen. Wel, het volgende diagram toont duidelijk dat de beleidsmaatregelen van de VVD het grootste effect heeft op de ‘Structurele werkgelegenheid’. De verhouding tussen het effect ‘Koopkracht huishoudens’ en ‘Winst bedrijven’ plaatst de SGP extreem aan de kant van de huishoudens en het CDA aan de kant van het bedrijfsleven. Het beleid van de overige partijen levert of een evenwichtspositie op (SP, PvdA en GroenLinks) of voordeel voor de huishoudens (ChristenUnie, PVV en D66). De positie van de SP naar het effect op de ‘Structurele werkgelegenheid’ is kansloos en hoogst merkwaardig gegeven haar achterban. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  6. 6. SP C T E R A Onderwijs, innovatie en wetenschap Zonder innovatie zal het bedrijfsleven geleidelijk aan inboeten aan concurrentievermogen. Zonder onderwijs zullen onze kinderen minder welvaart realiseren in de toekomst. Op deze beleidsterreinen mogen we daarom goede maatregelen verwachten van de politieke partijen. Met de PvdA en GroenLinks is de VVD koploper in het effect op het BBP met op het onderwijs gerichte maatregelen. Opmerkelijk hierbij is dat dit effect bij de VVD wordt gerealiseerd met een vermindering van het budget voor innovatie en wetenschap die vrijwel gelijk is aan die van de SP en het CDA. De SGP en D66 zijn na de VVD de volgende in de rangorde van het ‘BBP-effect onderwijs’ maar zij verhogen wel het budget voor innovatie en wetenschap. Van de PVV hoeven we in dit kader weinig te verwachten: forse bezuinigingen en met de SP het laagste ‘BBP-effect onderwijs’. De conclusie dringt zich op dat de VVD veel ‘BBP-effect onderwijs’ weet te bereiken tegen minder kosten. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  7. 7. SP C T E R A Woningmarkt Belangrijk voor uw kwaliteit van leven is het overheidsbeleid op het gebied van de woningmarkt. Dat hier wat staat te gebeuren lijkt een gegeven waar geen partij om heen kan. Maar ook hier is het verschil aanzienlijk in het effect van de verkiezingsprogram- ma’s. Zowel D66 als de VVD bewerkstelligen met hun maatregelen een hoge prijsstijging in de huursector (10%). Zij verschillen echter aanzien- lijk van elkaar waar het de prijsveran- dering van koopwoningen betreft: VVD -2% en D66 -10%! Afgezien van het CDA en de PVV is bij alle overige partijen de prijsverandering van koopwoningen aanzienlijk (tussen -5 en -7%). Afgezien van de PVV en de SP gaan de huren omhoog bij alle partijen. Als het om het loswrikken van de huursector gaat en het minste tumult op de woningmarkt dan is de keuze voor de VVD evident. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl
  8. 8. C De VVD wint de verkiezingenSP T E R A Het CPB rapport Keuzes in Kaart maakt het makkelijker voor de kiezer op 9 juni De VVD wint Ik verheug mij op de komende lijsttrekkersdebatten waarbij ik hoop dat men elkaar nadrukkelijk aanspreekt op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Ik ben het helemaal eens met Coen Teulings (directeur van het CPB). Er valt dit keer inderdaad wat te kiezen op basis van de voorgestelde maatregelen en de CPB vergelijking. Dat lijkt mij de beste basis voor verandering in Nederland en verbetering van het overheidsbeleid in plaats van de subjectieve keuze voor dees of gene lijsttrekker. Als de kiezer zoekt naar maximaal effect zowel voor de overheidsfinanciën, de werkgelegenheid als de eigen welvaart nu en in de toekomst dan voorspel ik dat de VVD de verkiezingen wint op 9 juni. 2010-05-09 NOT TO BE PUBLISHED without permission — Contact: eric.melse@planet.nl

×