Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engagerad

1,588 views

Published on

Engagerad. Grundkurs i Elevråd!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engagerad

 1. 1. ENGAGERAD! Om elevrådsarbete och varför det lyfter skolsverige.
 2. 2. Vem är jag? Erik Hellström BoriFmängen och på Söderi Stockholm Går på Södra Latins Gymnasium Intresse för samhälle och pomm Elevrådsaktiv, både lokalt och centralt Några av mina intressen: Flhn, foto, scoutmg, medla, fotboll och sport
 3. 3. Genom kursen skall du få: Ökad insikt i varför man engagerar sig Praktiska råd och tips på elevrådsarbete Förståelse for ele vrådsorganen Grunderna itöreningskunskap Exempelpå vad du kan åstadkomma Vägar för att nå dina och elevrådets mål Förstå Elevråd vs. Elevkår Sätt att etablera elevrådet på skolan
 4. 4. Engagerad? i Vad innebär ordet engagerad för dig? i Varför skall man engagera sig? i Exempelpå engagerade människor? i Vad utmärker en engagerad människa? i Vad gör en människa engagerad? * Är det okej att vara engagerad? * ÄrDUengagerad? ?? i i Itlthl-lljugll
 5. 5. Diagnos Hur demokratiska är ni? Hur är ni förankrade bland elevema? Vad har ni for verksamhet? Hur ser er organisation ut? Har ni möjlighet att påverka? s Har elevrådet respekt bland elever? * Har elevrådet respekt bland lärare? s Har elevrådet respekt hos skolledning? Jlltlil-UÄ-. H Lngagcmtl ' (illlmlkllh lVlCUnåkl,
 6. 6. Är svenska folket engagerade? Valdeltagande - Riksdagsvalet 2006 Röstade ej 81,9 Röstade 20 40 60 80 Lngagcmtl ' (illlmlkllh lPlCUukl.
 7. 7. Är eleverna i Fruängen engagerade? Valdeltagande - Skolvalet i Fruängens skola i Röstade ej Röstade f. . f, 40 60 80 l , masa-uni ' (rllllnlkllls lL'lL"«l. .l
 8. 8. Slutsatser av diagrammen! Svenskar är ett Är du engagerad i engagerat folk någon sakfråga? Sverige är med iden s. k. 80%-klubben Elevema iSverige är engagerade Nästan alla skolori Sverige har elevråd el. en elevkår Engagemang är en naturlig del av det svenska samhället Ja *Nej JlIUZl-lH-. H Lngagcmtl ' (illllldkllh ielcxnztl.
 9. 9. Elevråd vs. Elevkår Elevråden representerar samtliga elever på skolan * Arbetar oftast med klassrepresentanter * Genomför saker och umgängesaktiviteter a Elevkåren representerar de elever som är aktiva medlemmar Arbetar oftast med klassfaddrar Mer umgänge än genomförande Lngagcmtl ' (illllltllxlllx ielcuaü. .
 10. 10. Vad SKALL ett elevråd göra? ° Ett elevråd är skolans elevers yttersta företrädare inom skolfackliga frågor Elevrådet skall tillvarata samtliga elevers intressen gentemot skolan, kommunen, skolverket och övriga statliga myndigheter Ta upp synpunkter med skol- och kommunlcdning Uppgifter från Svea &Lpo 94 l'llllål. 'll. l'. ll I 'Igaçcttul ' (llllllllLIl tuleuat:
 11. 11. Vad kan man göra som elevråd? Sätta upp papperskorgar i skolan för ökad trivsel Genomföra Operation Dagsverke Ha temadagar och teambuilding för ökad ”vi-känsla” Renovera uppehållsrum och liknande Ha ñhnvisning eller andra aktiviteter för att visa på god vilja Göra elevrådsmötena öppna och mer spännande Göra elevrådet till en naturlig del av utbildningen på skolan lzzrgagelttd . ' (irundktns IClLWILLkE,
 12. 12. Sju steg till att bli ett bra elevråd Gör det som elevema på er skola vill Se till att saker händer Marknadsför er själva och era resultat Gör folk delaktiga iert arbete Se till att information och demokrati fungerar Skaffa pengar och andra praktiska förutsättningar Dokumentera ert arbete Jtlllll-US-. ll lmgagctntl" (inlndktns ielvcvåltt
 13. 13. Demokrati och förankring l , '- r › . ._ u. å_ Skapa en öppen kultur Skapa verksamhet som alla kan ta del av Skapa en form för demokratin Jlltlil-lll-. ll Lngagcmtl 'Grundkurs ielenaü. .
 14. 14. Skapa en öppen kultur Är du lämplig som ansikte för elevrådet . - Värdera varför du är " e . l f *är -_ u , .-'l '> I 2 l . -r Å ) _ fi; i . §7 styrelsemedlem a? Utbilda er- ha en j V 4 'kick-off' l to “ r X F, i Gå ut iklasserna Tänk på hur du beter dig mot elevema lmgagcintl" (inlntll. . › ›
 15. 15. Skapa verksamheter som alla kan ta del av Hur kan ni bredda verksamheten? Starta grupper och föreningar Marknadsför er Arrangera fester Sälj saker Påverka omgivningen O med ”era” as ikter Lngagcmtl 'Grundkurs ieleuaü. .
 16. 16. Skapa en form för demokratin Styrelsen Ãrsmöten Formella dokument . Stadga . Verksamhetsplan . Politiskt dokument Styrelsesätt Diskussionsfrågor lllllll-lllv-. ll Izzrgagelttd. ” (irundktns IL' - at*
 17. 17. Påverka er omgivning Analysera de frågor som ni funderar på att driva. - Vad vill ni uppnå? Satsa på lobbyarbete och på att bygga ett kontaktnät. - Personlig kontakt. Använd era maktmedel om ni måste. Från alliansertill anmälan. JlItlZl-lU-. l l Izzigageittd . ' (irundkuis l Ck'| iikE,
 18. 18. Samarbeta med andra elevråd Skaffa gemensam verksamhet Gemensam påverkan, fest och försäljning. Samarbete för framtiden Utbildning, erfarenhetsutbyte och årsbok. w. ::. v__: t,. n,i , lf (Sri ndkun l Ck'| iikE,
 19. 19. Arbeta långsiktigt i Ha en bred verksamhet för alla! i Behåll kontakten med de ”gamla” i Verksamhetsberättelse i Få med alla ibörjan! i Överlappning * Arkivera saker * Följ era rutiner Illllll-llju-_ll
 20. 20. Bli en egen organisation! Bli fristående mot skolan Registrera er som en organisation Skaffa eget pg-konto Få skolans anslag insatt på ett konto ZlItH-(lial l lzngagerad . ' (irundktlrs i elexmd.
 21. 21. Praktiska förutsättningar * Skaffa en egen lokal * Dator, skrivare, arbets- &mötesmöbler * Pengar, pengar och pengar Gå med ien riksorganisation Marknadsför er llltlll-lU-. l l Izzigageittd . ' (irundkuis l Ck'| iikE,
 22. 22. Marknadsföring i Skaffa en hemsida - och använd den! i Klassbesök och talpå skolavslutningar i Ryck tag ide nya eleverna direkt i Anslagstavlor och Affischer i Klisterlappar och logotyper * Utrop ihögtalare i* Veekoblad * Gör aldrig mer påkostad m. f. själva! Jlltlil-lll-. ll Lngagemtl ' (irundkttrs relenati.
 23. 23. Centralorganis ationerna Svt-riga u 'a-vrlld SVEA- Sveriges elevråd Nätverks organisation för elevråden Anordnar kurser och träffar 500 kr/ år Elevorganisationen i Samarbetsorganisation för elevråden * Gemensam personal och avtal i Gratis - Ger dessutom bidrag Jlltlil-lll-. ll Lngagemtl ' (irundkttrs relenati.
 24. 24. Tack för visat intresse! / / Erik Hellström ll ll EI lllilll lll IIFI wwttxerhel. se Entertainment on a new level

×