Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Til Blog Referat Og Slides Fra ErfagruppemøDe Den 20. Januar 2009

445 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Til Blog Referat Og Slides Fra ErfagruppemøDe Den 20. Januar 2009

 1. 1. Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne Erfagruppemøde Den 20. januar 2009
 2. 2. Dagsorden for erfamødet 09.00-09.15: Henvendelse fra Biblioteksledermødet/v. Amalie 09.15-09.30: Hvordan imødekommer vi: Hvert af de deltagende biblioteker anvender 1-2 ideer inden for branding og markedsføring fra de andre biblioteker. (Måles ultimo 2009.) 09.30-09.45: Samarbejde med E-ressourcer (erfa) 09.45-10.15: Temadagen 10.15-10.45: Nye markedsføringstiltag, runde i plenum 10.45-11.00: Pause 11.00-11.45: Facebook, Myspace, web 2.0/v. Thomas Tiedje 11.45-12.00: Opsamling, diskussion og næste møde/v. Alice H
 3. 3. Forespørgsel fra BL Kære forretningsudvalg for Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne På biblioteksledermødet d. 9. januar diskuterede lederne forskellige muligheder for at udvide samarbejdet mellem bibliotekerne i regionen (se referatet fra mødet her). Et af de punkter, der var oppe at vende som et muligt fremtidigt samarbejdsområde var PR-materialer, markedsføring og samarbejde omkring arrangementer. For at afdække hvilke potentialer der kunne være i et samarbejde på disse områder, besluttede biblioteksledermødet at bede Erfagruppen for markedsføring om at tage det op på et møde og rapportere tilbage til biblioteksledermødet torsdag d. 7. maj 2009.
 4. 4. Punkter til behandling Punkt 3.2: Samarbejde omkring PR-materialer, markedsføring og kampagner + samarbejde omkring arrangementer. Vedrørende markedsføring står mange biblioteker med helt identiske behov, så hvis man kan lave en smidig og ubureaukratisk organisering ville et samarbejde her give god mening. Ofte vil man også være interesseret i de samme typer af arrangementer, f.eks. aktuelle forfatterarrangementer. Der kunne muligvis være en besparelse i at indkøbe disse arrangementer i fællesskab, så også her kunne der være grobund for et samarbejde. Biblioteksledermødet besluttede, at bede Erfagruppen for Markedsføring af Folkebibliotekerne drøfte perspektiverne i et samarbejde vedrørende PR, markedsføring og arrangementer. Erfagruppen bliver bedt om at komme med en holdningstilkendegivelse om på hvilke område og under hvilke omstændigheder et samarbejde ville være frugtbart.
 5. 5. Holdningstilkendegivelse: Til diskussion på mødet den 31. marts Centraliseret arrangementsafdeling – Markedsføring – PR – På hvilke områder og under hvilke omstændigheder vil et samarbejde være frugtbart?
 6. 6. Bud på løsning? Hvordan imødekommer vi: Hvert af de deltagende biblioteker anvender 1-2 ideer inden for branding og markedsføring fra de andre biblioteker. (Måles ultimo 2009.)?
 7. 7. Fællesmøde med Erfa for E-ressourcer Kunne vi holde et fællesmøde med erfagruppen for e-ressourcer? Vi kunne måske prøve at lade dem pitche to tiltag, – som de gerne vil har kritik og vurdering af? De har som succeskriterium at de skal øge transaktionen for e-ressourcer med 25% - måske vi kan fungere som sparringspartnere?
 8. 8. Ideer til fællesmøde med E-ressourcer Invitation til 1 efterårsmøde
 9. 9. Temadagen forår 2009 Overskrift: Temadag om markedsføring af og på folkebibliotekerne Målgruppe/forudsætning: Alle biblioteksansatte som arbejder med eller har interesse i markedsføring og formidling i bredeste forstand. Beskrivelse/indhold: Denne temadag er en inspirationsdag for alle biblioteksansatte, der gerne vil orienteres om de nye perspektiver og muligheder inden for markedsføring af folkebibliotekerne, og bibliotekernes arrangementer. En række markante oplægsholdere som hver især beskæftiger sig med markedsføring af kultur, giver deres bud på effektiv markedsføring ud fra deres erfaringer inde for og uden for biblioteksverdenen.
 10. 10. Temadagen - forslag Oplægsholdere Golden Days sekretariatet, Kommunikationschef: Lise Korsgaard og festivalkoordinator: Sarah Giersing (har sagt ja). De kommer og fortæller om deres rolle som paraplyorganisation for markedsføring af mange forskellige kulturelle organisationer Kontrabande, Stine Carsten Kendel, firmaet har været med til at udfærdige kommunikationsstrategierne for Tårnby, http://www.kontrabande.com Blæksprutt, Norsk firma som har lavet det nye Geomuseum i Faxe http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/geomuseum/ Per Rystrøm, fremragende oplægsholder, Pressechef i socialministeriet og underviser i politisk kommunikation (http://www.operate.dk/Default.aspx?ID=540) Kresten Schultz Jørgensen, (http://www.competence.dk/speak/Page30.html) Dorthe Nors, Forfatter, (har holdt oplæg om problemstillinger ved bibliotekernes litteraturformidling) Hanna Madsbjerg, Markedsføringsredaktør for musik og DR Koncerthuset Peter Hermann Kamph, Pressechef, Ansvar for DRs kanaler og programmer på tv, radio og nye medier.
 11. 11. Plenum – markedsføringstiltag Hvad har jeres bibliotek haft af tiltag inden for markedsføring, PR, branding eller lign.?
 12. 12. PAUSE
 13. 13. Erfaringer med Facebook, Blogs osv. Hvem har erfaringer med Facebook, Blogs, Web 2.0 i forbindelse med markedsføring? Biblioteker med profiler…. Virker det?! Thomas Tiedje fremlægger eksempler Hvem kunne pitche sådan et projekt næste gang?!
 14. 14. Biblioteksskolen og markedsføring http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={BA 176B46-3068-408B-B228-EE092913F83F}#
 15. 15. Datoer – kommende møder Den 31. marts 2009 Litteraturkonsulent Gentofte, temadag, erfa, – Holdningstilkendegivelse jf. Bibliotelsledermøde. Den 26. maj 2009 (temadagen) Den 18. august 2009 Datoer efterår 2009? –
 16. 16. REFERAT Referat fra den 20. januar 2009 Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne
 17. 17. Forespørgsel fra BL AØH lægger oplæg fra bibliotekslederne på bloggen. Erfagruppen kommer med forslag til emner (ud fra oplægget) som vi skal have med til diskussion den 31. marts. Dette danner grundlag for holdningstilkendegivelsen den 7. maj på BL-møde. AØH lægger ligeledes den oprindelig ad hoc-rapport på bloggen Blog-adresse rundsendes til alle
 18. 18. Emner fra BL-oplæg Centraliseret arrangementsvirksomhed – Markedsføring – Deling af PR-materialer – Andre: Vidensbank Toolboks
 19. 19. Hvordan imødekommer vi kommissorium AØH spørger til cb-møde om ’gennemførelsen’ af 1- 2 branding tiltag. Opdateringsrunde i plenum hver gang imødekommer den gensidige udveksling. Bloggen skal danne udgangspunkt for opsamling af de 1-2 ideer til implementering på de enkelte biblioteker. BS-kursus kan evt. være ramme for at udvikle og gennemføre de 1-2 fælles brandingtiltag.
 20. 20. Form på erfamøderne Vi satser på 2-3 oplæg fra gruppen. Oplæg i pitch-form, NABC og til udvikling eller evaluering På baggrund af disse oplæg kører vi mini- workshops hver gang. Vi tager hver gang en opdateringsrunde i plenum
 21. 21. Samarbejdet med E-ressourcer- gruppen Man kan evt. bruge deres problematik som genstand for udarbejdning af 1 fælles markedsførins- og brandingtiltag. ’At synliggøre det usynlige’ Vi inviterer erfagruppen for E-ressourcer til møde i efteråret. De skal pitche et projekt eller en problemstilling, som vi kører workshop/vandhul på.
 22. 22. Temadagen Ok til oplæg til Sarah Giersing og Lise Korsgaard, Golden Days. Kontrabande kontaktes (også med fokus på visuelle profiler. De kan evt bidrage konkret til workshops Hanna Madsbjerg, Markedsføringsredaktør for DR Musik og Koncerthuset. Gruppen sender desuden et par supplerende forslag til oplægsholdere. Vi regner med at der vil være 3 oplæg a 45 min og eftermiddagen til workshops. Vigtigt at fokusere på hvem der kan hjælpe med at tage hul på fortællingen om hvad biblioteket er, hvad det er vi skal markedsføre, hvad der ’ligger bag et logo’. AØH undersøger om Grafisk højskole, KUA (Visuel Kultur og Kommunikation) evt har bud på en oplægsholder også.
 23. 23. Fælles opdatering Runde om tiltag, i plenum
 24. 24. Diverse Måske vi kan få Trine Lehman fra Glostrup til at fortælle B- projektet den 31. marts Gitte Sørensen, Ishøj, laver også oplæg om portal næste gang Sende blog og centralbib-adresse/link ud til alle. Gerne som fast ingrediens i alle mails. AØH+forretningsudvalg undersøger de nationale tiltag (Statsbiblioteket) for markedsføring af folkebibliotekerne, for at afklare rollerne mellem dette, Kulturtrænerne, Komp.udv. på Biblioteksskolen (BS) og Erfagruppens roller i forhold til hinanden. Der fastlægges yderligere 2 møder i efteråret 2009

×