.Pro Forma Kursus        Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian              (Pengajian Profe...
Tajuk             Kandungan           Jam 1.   Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia:    ...
9.  Pembentukan dan Pelaksanaan Kurikulum KBSR   10      • Pembentukan Kurikulum        -  Teori dan Mod...
Rujukan Asas  Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa.(1995).Falsafah dan         konsep pendidikan (2nd ed.).Shah Alam...
Nama Kursus  Perkembangan Kanak-kanak        (Child Development)Kod Kursus   EDU3102Kredit     3 (3+0)Jam K...
Tajuk              Kandungan          Jam 1.   Fitrah Kejadian Manusia.             ...
dan moral)        -  Prenatal        -  Bayi        -  Kanak-Kanak        -  Awal rema...
Rujukan Asas  McDewitt,T.M. & Ormrod, J.E.(2004).Child development:         Educating and working with children ...
Nama Kursus  Murid dan Alam Belajar        (Learning and the Learner)Kod Kursus   EDU 3103Kredit     3(3+0)...
Tajuk             Kandungan             Jam 1.   Alam Belajar                 ...
•  Kecerdasan      •  Pelbagai kecerdasan murid (Gardner)      •  Kecerdasan emosi (EQ)      •  Gaya...
Rujukan Asas  Elizabeth,W. & Jane,A.(2005). Play, learning and the early          childhood curriculum.(2nd ed.)...
Nama Kursus  Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku        (Behaviour and Classroom Management)Kod Kursus   E...
Tajuk             Kandungan             Jam 1.   Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah    ...
-  Akibat Logikal Dreikurs (Dreikurs Logical           Consequences)         -  Pengurusan Kelompok Ko...
Rujukan Asas  Charles,C.M. & Senter,G.W.(2005).Elementary classroom         management.(4th ed.)Boston: Pearson ...
Nama Kursus  Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran        (Technology in Teaching and Learning)Kod Kursus ...
Tajuk             Kandungan          Jam    Teori 1.  Teknologi Pendidikan         ...
7.  Asas Fotografi                 2   • Sejarah perkembangan fotografi   •  Bahagian-bahagian a...
•  Pangkalan Data      •  Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan      •  Penghasilan pakej multi media pe...
Rujukan Asas  Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of          instruction (6th ed.)New Yor...
Nama Kursus  Budaya Dan Pembelajaran        (Culture and Learning)Kod Kursus   EDU 3106Kredit     3(3+0)Jam...
Tajuk             Kandungan           Jam 1.   Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia.   ...
•  Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian        kelompok (Cultural and indigenous relevant        peda...
Rujukan Asas  Asma Abdullah & Pedersen,P.B.(2003). Understanding         multicultural Malaysia:Delights,puzzles...
Nama Kursus  Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak        (Guidance and Counseling for Children)Kod Kursus   EDU...
Tajuk             Kandungan          Jam 1.   Bimbingan Dan Kaunseling              ...
•  Terapi muzik      •  Kaunseling biblio    7.  Kaunseling Kelompok                 9    ...
Rujukan Asas  Abdul Rashid Hj.Mohamad.(2000) Bimbingan dan Kaunseling.         Petaling Jaya:Pearson Education M...
Nama Kursus  Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru        (Leadership and Teacher Professional Deve...
Tajuk              Kandungan        Jam 1.   Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion      4   ...
6.  Kepemimpinan Guru                     6       • Asas kepemimpinan       • Jenis-jeni...
Rujukan Asas  Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2005). Educational         leadership:A problem-based approach.(3r...
Nama Kursus  Guru dan Cabaran Semasa        (Teacher and Current Challenges)Kod Kursus   EDU 3109Kredit    ...
Tajuk            Kandungan           Jam 1.   Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa         ...
Penilaian   Kerja Kursus                            50%        Peperiksaan      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proforma Semua EDU

817 views

Published on

Proforma Semua EDU.
SEm 1 - 8

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proforma Semua EDU

 1. 1. .Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Profesional)Nama Kursus Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia)Kod Kursus EDU3101Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/ Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menghuraikan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.Pembelajaran 2. Menilai implikasi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. Menjelaskan kandungan kurikulum dan pelaksanaan KBSR. 4. Mengamal dan menghayati prinsip-prinsip dan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dalam perkhidmatan perguruan. 5. Menghargai perjuangan insan guru dengan mengamalkan budaya kerja guru sebagai ibadah.Sinopsis Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern philosophy of education; historical development of the Malaysian education system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. 1
 2. 2. Tajuk Kandungan Jam 1. Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia: 4 • Sebelum Merdeka • Selepas Merdeka • Semasa 2. Konsep Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan 2 • Falsafah • Falsafah Pendidikan 3. Falsafah Pendidikan Islam Dan Timur 5 • Falsafah Pendidikan Islam • Falsafah Pendidikan Timur • Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia 4. Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat : 5 • Tradisional ( Perenialisme dan Esensialisme) • Moden/Progresif ( Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) • Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia 5. Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) 5 Falsafah Pendidikan Guru(FPG) 6. Konsep Modal Insan 4 Kerjaya guru sebagai ibadah: • Perspektif agama • Ahli falsafah 7. Perjuangan Insan Pendidik 4 • Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur • Tokoh-tokoh Pendidik Negara - Ciri-ciri tokoh Pendidik - Sumbangan 8. Guru Sebagai Pembentuk Insan 6 • Peranan guru dalam merealisasikan FPK dan FPG 2
 3. 3. 9. Pembentukan dan Pelaksanaan Kurikulum KBSR 10 • Pembentukan Kurikulum - Teori dan Model Pembinaan kurikulum (Model Objektif dan Proses) - Pembentukan Kurikulum KBSR • Proses Pelaksanaan Kurikulum KBSR JUMLAH 45Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan Akhir (50%) 3
 4. 4. Rujukan Asas Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa.(1995).Falsafah dan konsep pendidikan (2nd ed.).Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Barrow & Woods.(2006). An introduction to philosophy of education. (4th ed.).London: Routledge. Nodding, N. (2006).Philosophy of education.(2nd ed.) Colorado : Westview Press.Rujukan Armstrong, D.G., Henson,K.T. & Salvage,T.V.(2001).TeachingTambahan today : An introduction to education(6th ed.).New Jersey: Prentice Hall. Dewey,J.(2005).Democracy and education:An introduction to the philosophy of education.New York:Cosimo Classics. Mohd Yusuf Ahmad.(2002).Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya. Pusat Perkembangan Kurikulum.(2001).Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum.( 2001 ).Kurikulum bersepadu sekolah rendah Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Winch,C.(1999).Key concepts in the philosophy of education. London:Routledge. 4
 5. 5. Nama Kursus Perkembangan Kanak-kanak (Child Development)Kod Kursus EDU3102Kredit 3 (3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama danPembelajaran biologi. 2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. 4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak dengan teori–teori perkembangan yang berkaitan. 5. Mengaplikasi teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. Mengenal pasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. 7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.Sinopsis Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the development of the child; basic principles of child development; different stages of development; the underpinning theories of child development; implications on teaching and learning; development of children with special needs. 5
 6. 6. Tajuk Kandungan Jam 1. Fitrah Kejadian Manusia. 3 • Perspektif agama • Perspektif biologi 2. Perkembangan Kanak-kanak 6 • Konsep asas perkembangan kanak-kanak • Prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak • Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak - Baka dan Persekitaran (Nature and Nurture) - Perbezaan Individu 3. Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan 6 Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan • Perkembangan fizikal - Prenatal - Bayi - Kanak-kanak - Awal remaja • Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran 4. Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan 6 Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan • Perkembangan Kognitif dan Bahasa - Prenatal - Bayi - Kanak-Kanak - Awal remaja • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran 5. Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-Kanak Dan 8 Teori-Teori Perkembangan Yang Berkaitan • Perkembangan sosio-emosi (rohani, sosial, emosi 6
 7. 7. dan moral) - Prenatal - Bayi - Kanak-Kanak - Awal remaja • Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran 6. Perkembangan Kendiri 6 • Personaliti - Teori dan konsep - Klasifikasi personaliti - Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti - Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran • Konsep Kendiri - Teori dan pengertian konsep kendiri - Jenis konsep kendiri - Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep kendiri - Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran 7. Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 10 • Kategori kanak-kanak berkeperluan khas • Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran JUMLAH 45 Kerja Kursus (50%)Penilaian Peperiksaan (50%) 7
 8. 8. Rujukan Asas McDewitt,T.M. & Ormrod, J.E.(2004).Child development: Educating and working with children and adolescents. (2nd ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Santrock,J.W.(2004).Child development.(10th ed.).Boston, Mc Graw-Hill. Woolfolk, A.E. (2004). Educational psychology(9th ed.).Boston, MA: Allyn and Bacon.Rujukan Berk,L.E.(2000).Child development. (5th ed.).Boston, MA: AllynTambahan and Bacon. Gage, N.L & Berliner, D.C. (1999).Educational psychology. Boston:Houghton Mifflin Co. Keenan, T. (2002) An introduction to child development.London: Sage. Sigelman, C.K. (1999) Life-span human development (9th ed). Belmont, CA:Brooks/Cole. Swanson,H.L.,Harris,K.R. & Graham,S.(Eds.)(2005).Handbook of learning disabilities.London:The Guiford Press. 8
 9. 9. Nama Kursus Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner)Kod Kursus EDU 3103Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep alam belajar dan pengajaran-pembelajaran.Pembelajaran 2. Menjelaskan kepentingan alam belajar dalam perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. 3. Menghuraikan teori-teori pembelajaran utama dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. 4. Mengaplikasi pengetahuan tentang perbezaan individu, gaya pembelajaran dan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Memilih dan mengaplikasi pendekatan serta strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai berdasarkan teori pembelajaran. 6. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the child’s learning environment; various learning theories; implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. 9
 10. 10. Tajuk Kandungan Jam 1. Alam Belajar 6 • Konsep alam belajar - Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Pengalaman belajar kanak-kanak - Pengalaman langsung (first hand experience) • Peranan dan kepentingan main (play) dalam proses pembelajaran kanak-kanak • Ciri-ciri dan jenis-jenis main 2. Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran 3 • Pengertian pengajaran dan pembelajaran • Prinsip-prinsip pembelajaran • Jenis-jenis pembelajaran 3. Teori-teori Pembelajaran 12 • Teori Behaviouris • Teori Kognitif dan Konstruktivis • Teori Pembelajaran Sosial • Pendekatan Humanistik • Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap pengajaran-pembelajaran • Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap pengajaran-pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. 4. Model, Pendekatan, Strategi Dan Kaedah Pengajaran 15 • Model-model pengajaran seperti yang berikut: - Model Pemprosesan Maklumat - Model Behaviouris - Model Sosial - Model Personal • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik berdasarkan model pengajaran – Pedagogi Bestari 5. Perbezaan Individu Dan Pembelajaran 3 10
 11. 11. • Kecerdasan • Pelbagai kecerdasan murid (Gardner) • Kecerdasan emosi (EQ) • Gaya Berfikir • Gaya Pembelajaran • Implikasi Perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran 6. Motivasi Dan Pembelajaran 3 • Perspektif Behavioris • Perspektif Kognitivis • Perspektif Humanistik • Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran 7. Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif 3 • Mereka bentuk pelan tindakan persekitaran pembelajaran kondusif JUMLAH 45Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan (50%) 11
 12. 12. Rujukan Asas Elizabeth,W. & Jane,A.(2005). Play, learning and the early childhood curriculum.(2nd ed.).London:Paul Chapman. Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn & Bacon. Woolfolk, A.E. (2004). Educational psychology, (9th ed.).New Jersey : Prentice Hall.Rujukan Bennett, N., Wood,E. & Roger,S. (1997). Teaching through play:Tambahan Teachers’ thinking and classroom practice. Buckingham:Open University Press. Brearly,M.(2001).Emotional intelligence in the classroom. Carmarthen Wales:Crown House Publishing Ltd. Elias,M.J. & Arnold,H.(2006).The educator’s guide to emotional intelligence and academic achievement:Social-emotional learning in the classroom. CA:Corwin Press. Ellington,H. & Earl,S.(1999).Facilitating student learning.Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Rief,S.F.,Heimburge,J.A.(2006).How to reach and teach all children in the inclusive classroom:Practical strategies, lessons and activities.(2nd ed.).Canada:John Wiley &Sons. Slavin, R.E. (2005). Educational psychology.Theory and practice. (5th ed.).Boston:Allyn and Bacon. Strong,R.W.,Silver,H. &Perini,M.J.(2000).So each may learn: Integrating learning styles and multiple intelligences.U.S.: ASCD. Tomlinson,C.A. & McTighe,J.(2006).Integrating differentiated instruction and understanding by design:Connecting content and kids. U.S.A.:ASCD. Wood,E. & Attfield,J.(2005). Play, learning and the early childhood curriculum.(2nd Ed.). London: Paul Chapman. 12
 13. 13. Nama Kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behaviour and Classroom Management)Kod Kursus EDU 3104Kredit 3 (3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep pengurusan bilik darjah sekolah rendahPembelajaran 2. Mengaplikasi pelbagai model pengurusan disiplin di dalam bilik darjah. 3. Menganalisis masalah disiplin bilik darjah dan memilih pendekatan–pendekatan dalam menanganinya. 4. Menghuraikan permasalahan pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid-murid berkeperluan khas. 5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab guru dalam pengurusan bilik darjah. 6. Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan.Sinopsis Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management; models of discipline management; issues regarding discipline problems of students and management of special need students. 13
 14. 14. Tajuk Kandungan Jam 1. Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah 4 • Konsep pengurusan bilik darjah • Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah - kualiti peribadi - kompetensi pengajaran-pembelajaran - penghayatan dan amalan nilai 2. Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah 8 • Persekitaran pembelajaran yang kondusif - Persekitaran fizikal - Persekitaran psiko-sosial - Peraturan bilik darjah - Rutin bilik darjah • Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah - Proses penyediaan ujian dan peperiksaan - Pentadbiran ujian dan peperiksaan • Pengurusan sumber maklumat murid - Penyimpanan data maklumat peribadi murid 3. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah 5 • Hubungan guru-murid - Kepentingan membina hubungan guru-murid - Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid - Strategi membina hubungan positif guru-murid - Amalan budaya penyayang - Dinamika bilik darjah 4. Pengurusan Disiplin Bilik Darjah 6 • Konsep disiplin bilik darjah • Pelbagai model disiplin dan aplikasinya - Modifikasi tingkah laku Skinner - Disiplin Asertif Canter 14
 15. 15. - Akibat Logikal Dreikurs (Dreikurs Logical Consequences) - Pengurusan Kelompok Kounin - Terapi Realiti 5. Masalah Disiplin Dan Tingkah Laku Bermasalah Bilik 6 Darjah • Jenis-jenis masalah disiplin • Tingkah laku bermasalah bilik darjah • Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah 6. Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah 6 • Peranan dan tindakan guru • Halangan pengurusan masalah disiplin • Intervensi dalam menangani masalah disiplin - Pastoral care - Bimbingan kaunseling - Teknik modifikasi tingkah laku 7. Pengurusan Bilik Darjah Yang Melibatkan Murid 6 Berkeperluan Khas • Disleksia • Autistik • Lewat perkembangan • Hiperaktif (ADHD, ADD) • Pintar cerdas dan berbakat 8. Perancangan Pengurusan Bilik Darjah Yang Berkesan 4 • Menyediakan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan JUMLAH 45Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan (50%) 15
 16. 16. Rujukan Asas Charles,C.M. & Senter,G.W.(2005).Elementary classroom management.(4th ed.)Boston: Pearson Educational Ltd. Burden.P.(2003). Classroom management:Creating a successful learning community.New York:John Wiley & Sons. Weinstein,C.S. & Mignano, A.J.(2003).Elementary classroom management: Lessons from research and practice.(2nd ed).New York: McGraw Hill.Rujukan Arends, R.L. (2001). Learn to teach. (5th ed).Boston:McGrawTambahan Hill. Charles, C.M.(2001). Building Classroom Discipline. New York: Allyn and Bacon. Edwards,C.H.(2000). Classroom discipline and management. (3rd ed).New York: John Wiley & Sons. Good,T.L. & Brophy,J.E.(1997). Looking in classrooms.(7thed). New York:Addison-Wesley Educational Pub.Inc. Hardin,C.J.((2004). Effective classroom management:Models and strategies for today’s classrooms.New Jersey: Pearson Educational Ltd. Myint Swe Khine, Lourdusamy,A., Quek, C. L. & Wong, F.L. (Eds).(2005).Classroom management. Singapore: Pearson Prentice Hall. Swanson,H.L.,Harris,K.R. & Graham,S.(Eds.)(2005).Handbook of learning disabilities.London:The Guiford Press. Wright,D.(2005).There’s no need to shout!:The primary teacher’s guide to successful behaviour management. London: Nelson Thornes Ltd. 16
 17. 17. Nama Kursus Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning)Kod Kursus EDU 3105Kredit 3 (2 + 1)Jam Kontak 60 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologiPembelajaran pendidikan. 2. Memilih dan menggunakan media pengajaran secara berkesan. 3. Menghasilkan pelbagai media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran. 4. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran. 7. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab. Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaianSinopsis media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources. 17
 18. 18. Tajuk Kandungan Jam Teori 1. Teknologi Pendidikan 2 • Konsep • Domain-domain • Prinsip-prinsip • Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran 2. Reka bentuk Pengajaran 2 • Pengertian • Peranan dan kepentingan • Model-model reka bentuk pengajaran • (ADDIE dan ASSURE) • Reka bentuk mesej 3. Media Pengajaran 2 • Konsep • Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran • Jenis-jenis dan klasifikasi media 4. Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian 2 Media Pengajaran • Model ASSURE 5. Asas Grafik 2 • Prinsip • Reka bentuk visual • Peralatan penghasilan grafik 6. Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 2 Dimensi • Pengertian bahan 2D dan 3D • Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama 18
 19. 19. 7. Asas Fotografi 2 • Sejarah perkembangan fotografi • Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera • Jenis-jenis dan aksesori kamera • Jenis-jenis filem • Teknik penggambaran • Komposisi • Fotografi digital8. OHP Dan Transparensi 2 • Bahagian-bahagian dan fungsi OHP • Pengendalian OHP • Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP • Jenis-jenis transparensi • Teknik penyediaan dan persembahan transparensi9. Bahan Audio 2 • Penggunaan peralatan audio • Perancangan dan penyediaan rakaman • Rakaman • Suntingan10. Penerbitan Video Pendidikan 2 • Jenis-jenis kamera video • Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video • Jenis-jenis syot • Pergerakan kamera video • Proses penerbitan video • Video digital11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat Dan 6 Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran • Pemprosesan Perkataan • Persembahan Elektronik • Hamparan Elektronik 19
 20. 20. • Pangkalan Data • Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan • Penghasilan pakej multi media pembelajaran • Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran 12. Isu-Isu Dan Trenda Terkini Dalam Teknologi 3 Pendidikan • Hak Cipta Terpelihara (Copyright) • Keselamatan • Kerahsiaan • Kawalan kendiri JUMLAH 30 jam Amali 1 Asas grafik 2 2 Penggunaan bahan-bahan 2D dan 3D 4 3 Asas Fotografi 4 4 OHP dan transparensi 2 5 Bahan audio 4 6 Penerbitan video pendidikan 4 Penerbitan video pendidikan 7 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan 10 Komunikasi Dalam Pengajaan dan Pembelajaran JUMLAH 30 jamPenilaian Kerja Kursus (60%) Peperiksaan (40 %) 20
 21. 21. Rujukan Asas Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon. Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning.(8thed.). New Jersey:Prentice Hall. Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and learning. New Jersey: Prentice Hall.Rujukan Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn andTambahan Bacon. Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology: Designing opportunities to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson Wadsworth. Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan. (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen teknologi pendidikan. Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman & James, D. R.(2006).Educational technology for teaching and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall. Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. 21
 22. 22. Nama Kursus Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning)Kod Kursus EDU 3106Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok diPembelajaran Malaysia. 2. Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan 3. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran. 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya. 5. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok. 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah. 7. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.Sinopsis Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues. 22
 23. 23. Tajuk Kandungan Jam 1. Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia. 4 • Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok • Jenis dan demografi kelompok 2. Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya. 6 • Bangsa • Struktur masyarakat/ kelas sosial • Kepercayaan • Bahasa • Adat resam • Jantina (gender) 3. Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya 4 • Guru • Murid • Sekolah • Kurikulum tersirat 4. Ketaksamaan Peluang Pendidikan 6 • Kelas sosial • Jantina • Kumpulan minoriti • Murid berkeperluan khas (exceptional students) • Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman 5. Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra 15 Budaya • Pengurusan persekitaran fizikal • Pengurusan persekitaran sosio-emosi • Perhubungan antara kelompok ethnik • Pengurusan pengajaran dan pembelajaran 23
 24. 24. • Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (Cultural and indigenous relevant pedagogy) • Pedagogi kelas bercantum • Sosiolinguistik • Penilaian berasaskan budaya (Culturally responsive assessment) 6. Kemahiran Komunikasi Guru 4 • Lisan dan bukan lisan • Laras bahasa 7. Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra 6 Budaya • Merancang dan melaksanakan pelan tindakan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman JUMLAH 45Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan (50%) 24
 25. 25. Rujukan Asas Asma Abdullah & Pedersen,P.B.(2003). Understanding multicultural Malaysia:Delights,puzzles and irritations. KL: Pearson Educational Sdn. Bhd. Bennette,C.I.(2006).Comprehensive multicultural education:Theory and practice.(6th ed.) Needham,MA:Allyn & Bacon. Davis,B.M.(2006).How to teach students who don’t look like you:Culturally relevant teaching strategies. CA:Corwin Press.Rujukan Dunn,R.S & Dunn,R.,Griggs,S.A.(2000). PracticalTambahan approaches to using learning styles in higher education. Westport:Bergin & Garvey. Good,T.L. & Brophy,J.E.(1997). Looking in classrooms. New York:Addison-Wesley Educational Pub. Marshall,P.L.(2002).Cultural diversity in our schools. Belmont,CA.:Wadsworth Publishing Company. Nieto,S.(2002).Language,culture and teaching:Critical perspective for a new century.New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates. Pang,V.C.(2001).Multicultural education:A caring- centered,reflective approach.Boston:McGraw Hill. Sharifah Md. Nor(2000). Keberkesanan sekolah:Satu perspektif sosiologi. Serdang:Universiti Putra Malaysia. Woolfolk,A.E.(2004).Educational psychology, (9th ed). New Jersey :Prentice Hall. 25
 26. 26. Nama Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak (Guidance and Counseling for Children)Kod Kursus EDU 3107Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenis-jenisPembelajaran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah. 2. Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah. 3. Mengaplikasi teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok. 4. Menggunakan pelbagai terapi dalam proses kaunseling kanak- kanak 5. Berempati terhadap kanak-kanak yang memerlukan bimbingan.Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis- jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. 26
 27. 27. Tajuk Kandungan Jam 1. Bimbingan Dan Kaunseling 2 • Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi • Matlamat bimbingan dan kaunseling • Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling • Kepentingan bimbingan dan kaunseling 2. Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling 2 • Jenis perkhidmatan bimbingan • Jenis kaunseling • Etika kaunselor 3. Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing 5 • Pengumpulan maklumat murid • Mengenal pasti masalah kanak-kanak 4. Teori-teori Kaunseling 6 • Teori Behavioris • Teori Pemusatan Perorangan (humanistik) • Terapi Rasional Emotif ( Pendekatan kognitif) 5. Kemahiran Asas Kaunseling 9 • Tahap-tahap dalam kaunseling • Kemahiran melayan dan mendengar • Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan • Kemahiran memberi tindak balas • Kemahiran mengenal pasti masalah • Kemahiran melaksana intervensi 6. Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak 6 • Terapi bermain • Terapi bercerita • Terapi seni (art therapy) 27
 28. 28. • Terapi muzik • Kaunseling biblio 7. Kaunseling Kelompok 9 • Asas kelompok • Pemilihan ahli kelompok • Jenis-jenis kelompok • Proses kaunseling kelompok • Peranan kaunselor sebagai pemudahcara • Dinamika dalam kelompok 8. Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar 6 • Konsep membina gaya hidup • Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya • Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi JUMLAH 30Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan Akhir (50%) 28
 29. 29. Rujukan Asas Abdul Rashid Hj.Mohamad.(2000) Bimbingan dan Kaunseling. Petaling Jaya:Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. Geldard,K. & Geldard,D.(2003).Counseling children:A practical introduction.(2nd ed.).London:SAGE Publication Ltd Hornby,G.(2003).Counseling skills and strategies for teachers:London:Routledge-Falmer.Rujukan Carkhuff,R.R.(2000). The art of helping in the 21st century.Tambahan Massachusett:London:Human Resource Development Press,Inc. Corey,G.(2003).Theory and practice of counseling and Psychotheraphy.(6th.ed.). California:Pacific Grove. McLaughlin,C.,Clark,P, & Chisholm,M.(2004).Counseling and guidance in schools. London:David Fulton Publishers Ltd. McLeod.(2003).An introduction to counseling. Berkshire: Open University Press. Nystul,M.S.(2003).Introduction to counseling-An art and science Perpective (2nd ed.). Boston:Allyn and Bacon. Pandey,V.C.(2004).Child counseling and education. New Delhi:Isha Books. Zuraidah Ab. Rahman.(2004). Pengenalan kaunseling kelompok. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. 29
 30. 30. Nama Kursus Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Leadership and Teacher Professional Development)Kod Kursus EDU 3108Kredit 3(3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan kesantunanPembelajaran profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah. 6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion.Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. 30
 31. 31. Tajuk Kandungan Jam 1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion 4 • Konsep profesion dan profesionalisme • Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 2. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan 5 • Konsep etika • Kod Etika Keguruan Malaysia • Akauntabiliti Keguruan • Integriti guru 3. Isu-isu Etika Guru 4 • Kesantunan guru • Kepedulian guru • Penampilan guru • Berniaga di sekolah • Kerjaya sambilan • Pengurusan masa • Pengurusan kewangan 4. Peringkat Perkembangan Guru 4 • Guru permulaan (novice) • Guru cekap (competent) • Guru berkesan (effective) • Guru mahir (expert) • Guru pakar (master) 5. Peranan Guru Sekolah Rendah 6 • Pengamal ilmu dan kemahiran • Pembimbing • Pengamal reflektif • Penyelidik • Agen sosial • Agen perubahan • Pengganti ibu bapa • Pembentuk tingkah laku • Pengurus pembelajaran 31
 32. 32. 6. Kepemimpinan Guru 6 • Asas kepemimpinan • Jenis-jenis kepemimpinan • Teori kepemimpinan guru • Kepemimpinan sekolah • Cabaran kepemimpinan 7. Struktur Organisasi Pendidikan 6 • Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia • Struktur organisasi sekolah-sekolah • Tugas dan tanggungjawab guru • Jangkaan guru 8. Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran 10 Sepanjang Hayat • Pelan pembelajaran peribadi • Budaya membaca • Budaya menyelidik • Budaya berfikir/reflektif - penulisan jurnal reflektif - pengurusan portfolio • Budaya musyawarah/berbincang • Budaya kolaborasi dan koperatif • Pembelajaran autentik (hands-on) • Latihan dalam perkhidmatan • Akses maklumat pelbagai sumber JUMLAH 45Penilaian Kerja Kursus (50%) Peperiksaan (50%) 32
 33. 33. Rujukan Asas Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2005). Educational leadership:A problem-based approach.(3rd ed.).London: Allyn & Bacon. Hurst,B. & Reding,G. (2006).Professionalism in teaching.(2nd ed). Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Juzzar,M. & Algozzine,R.(2005).Critical issues in educational leadership.London: Allyn & Bacon.Rujukan Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelongTambahan learning. London: Falmer Press. Fullan,M.(2000).Educational leadership.San Francisco:John Wiley & Sons,Inc. Johns,C.(2004).Becoming a reflective practioner.(2nd ed.).Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Kendall-Seatler,S.(2005).Reflective readers:Primary professional studies.Exeter,U.K.:Learning Matters. Universiti Kebangsaan Malaysia.(2002). Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon,D.A.(1983).The reflective practitioner:How professionals think in action. London:Basics Books. Schon,D.A.(1987).Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey Bass Ltd. 33
 34. 34. Nama Kursus Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges)Kod Kursus EDU 3109Kredit 3 (3+0)Jam Kontak 45 jamBahasa Bahasa Melayu/Bahasa InggerisPengantarPrasyarat TiadaSemester Pertama/KeduaHasil 1. Mengenal pasti isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru.Pembelajaran 2. Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu dan cabaran semasa. 3. Mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta langkah menanganinya. 4. Mengenal pasti tekanan emosi guru serta langkah menanganinya. 5. Menyesuaikan dan menyediakan diri dengan perubahan dalam bidang pendidikan. 6. Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan.Sinopsis Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda- tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara- cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes. 34
 35. 35. Tajuk Kandungan Jam 1. Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa 12 • Integrasi nasional • Pendemokrasian pendidikan • Tonggak pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam pendidikan • Kepelbagaian budaya • Pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Gejala sosial 2. Guru Dan Perundangan 5 • Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) • Akta Pendidikan 1996 3. Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid 5 • Tanda-tanda awal gangguan emosi • Langkah-langkah menangani gangguan emosi • Hak asasi kanak-kanak 4. Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru 5 • Stres • Burn out • Langkah-langkah pengurusan tekanan emosi 5. Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan 8 • Strategi pengajaran inovatif • Penggunaan teknologi dalam pengajaran • Perkembangan persekitaran pembelajaran • Reka bentuk resos • Reka bentuk pentaksiran dan penilaian 6. Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan 10 • Strategi pengurusan inovasi dan perubahan • Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan JUMLAH 45 35
 36. 36. Penilaian Kerja Kursus 50% Peperiksaan 50%Rujukan Asas Fullan,M.(2003).Managing change:With a vengeance.London: Falmer Press/Routledge. Fullan.M.(2005).Fundamental change:International handbook of educational change. Springer. Kozma,R.B.(2003). Technology,innovation and educational change: A global perspective.USA:ISTE.Rujukan Altricher,H. & Elliot,J.(2000).Images of educational change.Tambahan Buckingham:Open University Press. Blanchard,J.S.& Marshall,J.(2004). Web-based learning in K-12 classrooms: Opportunities and challenges,Vol,21.(3/4)USA: The Haworth Press,Inc. Fullan,M.(2001) The meaning of educational change.(3rd ed.) New York:Teacher College Press. Hoban,G.J.(2002).Teaching learning for educational change. Buckingham:Open University Press. Liz Ozman Wan Oman.(2000).Mengurus agenda abad 21: Cabaran dan persiapan diri dalam era globalisasi.Kuala Lumpur:Golden Books Centre. Mittelman,J.(2001).Capturing globalisasi. London: Routledge. Shahril@Charil Marenki.(1999).Isu pendidikan di Malaysia: Sorotan dan cabaran.Kuala Lumpur:Utusan. Universiti Kebangsaan Malaysia.(2000).Globalisasi:Implikasi dan cabaran.Bangi:Fakulti Sains Pembangunan. 36

×