Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Презентация за природните забележителности и резервати в Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
Изглед към Горнотракийската низина от южните склонове на Стара Планина
Горнотракийската низина <ul><li>Горнотракийската низина е най-обширната низина в Република България . Тя е част от ист...
&quot;Горна топчия&quot; е резерват в област Ямбол,Горнотракийската низина <ul><li>Целта на създаването на резервата е опа...
Резерват &quot;Долна Топчия“ се намира край град Елхово <ul><li>Срещат се предимно вековни лонгозни гори, разположени в зе...
Резерват “Балбана” край град Елхово <ul><li>Резерват &quot;Балабана&quot; е типичен горски резерват , разположен на площ о...
Шестте сиенитни хълма, наричани още тепета  <ul><li>Традиционните имена на тепетата са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат те...
Планина Сакар <ul><li>Сакар е куполообразна планина в Югоизточна България между реките Марица, Тунджа, Соколица и Сазлийка...
Сакар планина <ul><li>В Сакар планина са обявени 7 защитени територии - 1 защитена местност (&quot;Бакърлия&quot;) и 6 при...
Защитена местност “Бакърлия” <ul><li>Горите заемат около една трета от защитената територия те са ксеротермни дъбови гори...
Защитената местност „Лозенски път”  <ul><li>Защитената местност „Лозенски път”  е създадена с цел опазване находище на б...
Природната забележителност „Св. Троица”  <ul><li>Природната забележителност „Св. Троица” е създадена с цел опазване на в...
Природен парк “Странджа” <ul><li>На територията на планината Странджа се намира Природен парк “Странджа”. Към защитените т...
“ Силкосия&quot; е горски резерват,който се намира в планина Странджа <ul><li>Въпреки малката си територия резерватът пред...
Установени са 651 вида и подвида висши растения. 65% от горите са дъбови, а 30% са букови В резервата могат дасе срещнат п...
“ Витаново” е резерват в природен парк Странджа  <ul><li>На територията му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тр...
“ Средока ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Горите са съставени най-вече от бук, дъб, благун и източен горен...
“ Тисовица ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Тисовица е един от най-новите български резервати. Обявен е пре...
Природни забележителности на природен парк Странджа <ul><li>Природната забележителност “Градището” -създадена с цел запаз...
Презентацията е изготвена от  Ралица Цветелинова,№20 Полина Стефанова,№18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Горнотракийската низина,Сакар и Странджа

16,141 views

Published on

Презентация на Ралица и Полина

 • Be the first to comment

Горнотракийската низина,Сакар и Странджа

 1. 1. Презентация за природните забележителности и резервати в Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
 2. 2. Изглед към Горнотракийската низина от южните склонове на Стара Планина
 3. 3. Горнотракийската низина <ul><li>Горнотракийската низина е най-обширната низина в Република България . Тя е част от историко-географската област Тракия, като в България често напълно се покрива с понятието Тракия. Също така е една от физикогеографските области на Краищенско-Тунджанската област. Обхваща средното поречие на Марица и затова се нарича още Маричина низина. Разделя се от Чирпанските възвишения и Драгойновските височини на 2 части: </li></ul><ul><li>Източна Горнотракийска низина (Старозагорско поле) Западна Горнотракийска низина (Пазарджишко-Пловдивско поле) </li></ul>
 4. 4. &quot;Горна топчия&quot; е резерват в област Ямбол,Горнотракийската низина <ul><li>Целта на създаването на резервата е опазване на лонгозна гора по поречието на р. Тунджа . Доминантен дървесен вид е летния дъб. Установени са 113 вида тревисти растения. Блатното кокиче в миналото се е срещало на обширна територия, но в момента вида се счита за застрашен. От безгръбначните са установени три защитени вида насекоми ,земноводни и голямо разнообразие от влечуги. </li></ul>
 5. 5. Резерват &quot;Долна Топчия“ се намира край град Елхово <ul><li>Срещат се предимно вековни лонгозни гори, разположени в землището на гр. Елхово, с цел да се защити единственото естествено местообитание на колхидски фазан в Европа. Сред буйната растителност на защитената територия е намерила свой дом голяма колония от чапли:сиви,нощни,гривести, малки и бели. </li></ul>
 6. 6. Резерват “Балбана” край град Елхово <ul><li>Резерват &quot;Балабана&quot; е типичен горски резерват , разположен на площ от 84,7 ха във вековните лонгозни гори край гр. Елхово. Обявен е през 1961 г. за защита на горите и гнездилищата на редки птици. През 1984 г. е обявена буферна зона от 60 ха. </li></ul>
 7. 7. Шестте сиенитни хълма, наричани още тепета <ul><li>Традиционните имена на тепетата са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три възвишения образуват Трихълмието в централната част на Пловдив. </li></ul>
 8. 8. Планина Сакар <ul><li>Сакар е куполообразна планина в Югоизточна България между реките Марица, Тунджа, Соколица и Сазлийка. Планината е един от най-богатите райони в България на грабливи птици застрашени от изчезване. Паметник на културата тук е Устремският манастир 'Св. Троица', наричан още Вакъвски и Хайдушки. Най-важният административен център е Тополовград </li></ul>
 9. 9. Сакар планина <ul><li>В Сакар планина са обявени 7 защитени територии - 1 защитена местност (&quot;Бакърлия&quot;) и 6 природни забележителности.Природните забележителности могат да се разделят в три групи: </li></ul><ul><li>Опазващи находища на редки растения. </li></ul><ul><li>Природни забележителности, обявени за опазването на скални образувания. </li></ul><ul><li>Природни забележителности,обявени за опазването на обекти с историческо значение. </li></ul>
 10. 10. Защитена местност “Бакърлия” <ul><li>Горите заемат около една трета от защитената територия те са ксеротермни дъбови гори от благун, виргилиев дъб, в които участват и келяв габър, мъждрян , полски ясен.Земноводните са няколко вида, включително вписаната в Червената книга на България балканска чесновница Тук са установени 96 вида птици, от които 32 са с неблагоприятен статус в Европа. Мястото е едно от най-важните в страната за опазването на белоопашатия мишелов , черния щъркел и малкия креслив орел. </li></ul>
 11. 11. Защитената местност „Лозенски път” <ul><li>Защитената местност „Лозенски път” е създадена с цел опазване находище на блатно кокиче. Местността обхваща част от землището на гр. Свиленград, област Хасково. </li></ul>
 12. 12. Природната забележителност „Св. Троица” <ul><li>Природната забележителност „Св. Троица” е създадена с цел опазване на вековна гора около манастира “Св. Троица” и скалисти склонове. Местността обхваща част от землището на с. Устрем, община Тополовград, област Хасково. </li></ul>
 13. 13. Природен парк “Странджа” <ul><li>На територията на планината Странджа се намира Природен парк “Странджа”. Към защитените територии спадат и резерватите “Силкосия” , “Узунбоджак” , “Витаново” , “Средока” , “Тисовица” </li></ul>
 14. 14. “ Силкосия&quot; е горски резерват,който се намира в планина Странджа <ul><li>Въпреки малката си територия резерватът предлага голямо разнообразие от растителни видове. Установени са 260 вида висши растения. Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения.Резерватът има богата фауна . Изключително разнообразна е орнитофауната . </li></ul>
 15. 15. Установени са 651 вида и подвида висши растения. 65% от горите са дъбови, а 30% са букови В резервата могат дасе срещнат птиците – обикновен мишелов, ястреб-врабча, земеродно рибарче, воден кос, хвойнов дрозд, планинска стърчи опашка, сива овесарка, черешка и др. Също така много земноводни и змии. Резерват “Узунбоджак” е биосферен резерват в природен парк Странджа
 16. 16. “ Витаново” е резерват в природен парк Странджа <ul><li>На територията му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тревисти растения, 26 реликти и 9 балкански ендемити. Характерни за флората на резервата са горите от източен бук и източен горун, благун, обикновен габър и цер. </li></ul>
 17. 17. “ Средока ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Горите са съставени най-вече от бук, дъб, благун и източен горен В резервата се срещат ендемитите - лъжника, червена пира- канта, лавровишня и чашковидна звъника. </li></ul>
 18. 18. “ Тисовица ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Тисовица е един от най-новите български резервати. Обявен е през 1990 с цел да се опазят естествените горски екосистеми от източен горун, благун и източен бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Някои от редките и застрашени растения, които се срещат са странджанска зеленика, понтийско бясно дърво, колхидски джел, обикновен тис. </li></ul>
 19. 19. Природни забележителности на природен парк Странджа <ul><li>Природната забележителност “Градището” -създадена с цел запазване единственото естествено находище на синя хвойна. Природната забележителност “Находище на странджански дъб лъжник” Природната забележителност “Каменска бърчина” Природната забележителност “Пещера и изворите на р. Младежка” Природна забележителност “ Камъка ” </li></ul>
 20. 20. Презентацията е изготвена от Ралица Цветелинова,№20 Полина Стефанова,№18

×