Горнотракийската низина,Сакар и Странджа

15,276 views

Published on

Презентация на Ралица и Полина

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
300
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Горнотракийската низина,Сакар и Странджа

 1. 1. Презентация за природните забележителности и резервати в Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
 2. 2. Изглед към Горнотракийската низина от южните склонове на Стара Планина
 3. 3. Горнотракийската низина <ul><li>Горнотракийската низина е най-обширната низина в Република България . Тя е част от историко-географската област Тракия, като в България често напълно се покрива с понятието Тракия. Също така е една от физикогеографските области на Краищенско-Тунджанската област. Обхваща средното поречие на Марица и затова се нарича още Маричина низина. Разделя се от Чирпанските възвишения и Драгойновските височини на 2 части: </li></ul><ul><li>Източна Горнотракийска низина (Старозагорско поле) Западна Горнотракийска низина (Пазарджишко-Пловдивско поле) </li></ul>
 4. 4. &quot;Горна топчия&quot; е резерват в област Ямбол,Горнотракийската низина <ul><li>Целта на създаването на резервата е опазване на лонгозна гора по поречието на р. Тунджа . Доминантен дървесен вид е летния дъб. Установени са 113 вида тревисти растения. Блатното кокиче в миналото се е срещало на обширна територия, но в момента вида се счита за застрашен. От безгръбначните са установени три защитени вида насекоми ,земноводни и голямо разнообразие от влечуги. </li></ul>
 5. 5. Резерват &quot;Долна Топчия“ се намира край град Елхово <ul><li>Срещат се предимно вековни лонгозни гори, разположени в землището на гр. Елхово, с цел да се защити единственото естествено местообитание на колхидски фазан в Европа. Сред буйната растителност на защитената територия е намерила свой дом голяма колония от чапли:сиви,нощни,гривести, малки и бели. </li></ul>
 6. 6. Резерват “Балбана” край град Елхово <ul><li>Резерват &quot;Балабана&quot; е типичен горски резерват , разположен на площ от 84,7 ха във вековните лонгозни гори край гр. Елхово. Обявен е през 1961 г. за защита на горите и гнездилищата на редки птици. През 1984 г. е обявена буферна зона от 60 ха. </li></ul>
 7. 7. Шестте сиенитни хълма, наричани още тепета <ul><li>Традиционните имена на тепетата са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три възвишения образуват Трихълмието в централната част на Пловдив. </li></ul>
 8. 8. Планина Сакар <ul><li>Сакар е куполообразна планина в Югоизточна България между реките Марица, Тунджа, Соколица и Сазлийка. Планината е един от най-богатите райони в България на грабливи птици застрашени от изчезване. Паметник на културата тук е Устремският манастир 'Св. Троица', наричан още Вакъвски и Хайдушки. Най-важният административен център е Тополовград </li></ul>
 9. 9. Сакар планина <ul><li>В Сакар планина са обявени 7 защитени територии - 1 защитена местност (&quot;Бакърлия&quot;) и 6 природни забележителности.Природните забележителности могат да се разделят в три групи: </li></ul><ul><li>Опазващи находища на редки растения. </li></ul><ul><li>Природни забележителности, обявени за опазването на скални образувания. </li></ul><ul><li>Природни забележителности,обявени за опазването на обекти с историческо значение. </li></ul>
 10. 10. Защитена местност “Бакърлия” <ul><li>Горите заемат около една трета от защитената територия те са ксеротермни дъбови гори от благун, виргилиев дъб, в които участват и келяв габър, мъждрян , полски ясен.Земноводните са няколко вида, включително вписаната в Червената книга на България балканска чесновница Тук са установени 96 вида птици, от които 32 са с неблагоприятен статус в Европа. Мястото е едно от най-важните в страната за опазването на белоопашатия мишелов , черния щъркел и малкия креслив орел. </li></ul>
 11. 11. Защитената местност „Лозенски път” <ul><li>Защитената местност „Лозенски път” е създадена с цел опазване находище на блатно кокиче. Местността обхваща част от землището на гр. Свиленград, област Хасково. </li></ul>
 12. 12. Природната забележителност „Св. Троица” <ul><li>Природната забележителност „Св. Троица” е създадена с цел опазване на вековна гора около манастира “Св. Троица” и скалисти склонове. Местността обхваща част от землището на с. Устрем, община Тополовград, област Хасково. </li></ul>
 13. 13. Природен парк “Странджа” <ul><li>На територията на планината Странджа се намира Природен парк “Странджа”. Към защитените територии спадат и резерватите “Силкосия” , “Узунбоджак” , “Витаново” , “Средока” , “Тисовица” </li></ul>
 14. 14. “ Силкосия&quot; е горски резерват,който се намира в планина Странджа <ul><li>Въпреки малката си територия резерватът предлага голямо разнообразие от растителни видове. Установени са 260 вида висши растения. Установени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични растения.Резерватът има богата фауна . Изключително разнообразна е орнитофауната . </li></ul>
 15. 15. Установени са 651 вида и подвида висши растения. 65% от горите са дъбови, а 30% са букови В резервата могат дасе срещнат птиците – обикновен мишелов, ястреб-врабча, земеродно рибарче, воден кос, хвойнов дрозд, планинска стърчи опашка, сива овесарка, черешка и др. Също така много земноводни и змии. Резерват “Узунбоджак” е биосферен резерват в природен парк Странджа
 16. 16. “ Витаново” е резерват в природен парк Странджа <ul><li>На територията му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тревисти растения, 26 реликти и 9 балкански ендемити. Характерни за флората на резервата са горите от източен бук и източен горун, благун, обикновен габър и цер. </li></ul>
 17. 17. “ Средока ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Горите са съставени най-вече от бук, дъб, благун и източен горен В резервата се срещат ендемитите - лъжника, червена пира- канта, лавровишня и чашковидна звъника. </li></ul>
 18. 18. “ Тисовица ” е резерват в природен парк Странджа. <ul><li>Тисовица е един от най-новите български резервати. Обявен е през 1990 с цел да се опазят естествените горски екосистеми от източен горун, благун и източен бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Някои от редките и застрашени растения, които се срещат са странджанска зеленика, понтийско бясно дърво, колхидски джел, обикновен тис. </li></ul>
 19. 19. Природни забележителности на природен парк Странджа <ul><li>Природната забележителност “Градището” -създадена с цел запазване единственото естествено находище на синя хвойна. Природната забележителност “Находище на странджански дъб лъжник” Природната забележителност “Каменска бърчина” Природната забележителност “Пещера и изворите на р. Младежка” Природна забележителност “ Камъка ” </li></ul>
 20. 20. Презентацията е изготвена от Ралица Цветелинова,№20 Полина Стефанова,№18

×