Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lafiguradelclic 2013-2014ppt

1,410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lafiguradelclic 2013-2014ppt

 1. 1. La figura del CLIC de centre ELIC Vallès Occidental Octubre 2013
 2. 2. Sessions del seminari Sessions 1. Tema • • • • Funcions CLIC Pla de treball Temes Transferència a centre Dates 22 d’octubre 2. Conferència d’Elizabeth Coelho: •Educació intercultural i multilingüisme •Propostes complementàries que afavoreixen la inclusió 26 de novembre 3. Contes del món : Damià Caro 28 de gener 4. Taller de teatre vivencial Grup de Teatre ImpactaT 25 de febrer 5. Projecte de Convivència. Cultura de l’esforç 25 de març 6. Projecte de Convivència. Valor de la responsabilitat 29 d’abril 7. Servei comunitari-APS Martí Boneta 27 de maig 8. Cloenda i valoració del seminari. 10 de juny
 3. 3. Ús de la llengua catalana Pla per a la llengua i la cohesió social t ita u Eq a ti v a uc ed sió he o C so ial c Educació intercultural
 4. 4. Llengua Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i . cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives
 5. 5. Interculturalitat Desenvolupar una consciència d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat. Potenciar la cultura del diàleg i la convivència .
 6. 6. Cohesió social Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat. Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.
 7. 7. Funcions per àmbits de la coordinadora CLIC de centre Àmbit: Assessorar l’equip Àmbit: Atenció a la diversitat directiu •Assistència a la CAD •Projectes de centre: PLC; •Col·laboració amb el professorat PAC; PdC; NOFC; PLEC... que atén a l’alumnat nouvingut. •Tasques delegades per part de •Coordinar actuacions amb l’equip directiu. professionals externs. Referent LIC Àmbit:Comunitat educativa Disseny d’actuacions relacionades amb els tres eixos. Traspàs d’informació. Àmbit: Pla Educatiu d’Entorn Assistència a les reunions. Disseny i seguiment de les actuacions.
 8. 8. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic o Promoure la la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. o Coordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües pròpies de l’alumnat. o Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC, si escau. o Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PLC, PdC, PAC, NOFC, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social.  
 9. 9. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic oPromoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural. oCol·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. oParticipar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla Educatiu d’Entorn. oParticipar en la CAD del centre
 10. 10. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic • Promoure la creació d'un fons de documentació bàsic ( bibliografia, orientacions metodològiques, materials didàctics, TIC...) que faciliti la potenciació de l'ús de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l'acollida lingüística i social de l'alumnat nouvingut i l'educació intercultural.
 11. 11. Necessitat de la figura del/la CLIC • Cal fer el pas de l’aula d’acollida o moltes aules acollidores al centre acollidor, pel que cal una figura que transcendeixi aquests espais i treballi en una nova cultura de centre.
 12. 12. Pla Educatiu d’Entorn
 13. 13. Pla de treball
 14. 14. Com faig la transferència al centre? • • • • • • Traspàs a l’equip directiu Traspàs a la coordinació pedagògica Espai informatiu en el claustre Correus electrònics Taulell informatiu sala de mestres Pàgina web de centre/bloc La idea seria compartir coneixements, actituds, pràctiques de referència...I recollir els dubtes del professorat.
 15. 15. Resumint: en què puc col·laborar com a CLIC? • Referent • Sensibilització • Assessorar • Recordeu que compteu amb el suport de l’assessora LIC de Serveis Educatius i de la resta de companys/es CLIC.
 16. 16. Enllaços d’interès • Normativa figura CLIC. • Centre acollidor • Memòria • Bloc Seminari CLIC • XTEC
 17. 17. Formació 2013-14 26/ 11/2013 Conferència d’Elizabeth Coelho: Educació intercultural i multilingüisme Propostes complementàries que afavoreixen la inclusió 28/01/2014 Contes del món: Damià Caro 25/02/14 Taller de teatre vivencial: Grup de Teatre ImpactaT 25/03/2014 Projecte de Convivència. Cultura de l’esforç 29/04/2014Projecte de Convivència. Valor de la responsabilitat 27/05/2014 Servei comunitari-APS: Martí Boneta 10/06/2014 Cloenda i valoració del seminari.
 18. 18. Moltes gràcies per la vostra atenció!

×