Jornades tutors aa2012 [modo de compatibilidad]

1,275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
872
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jornades tutors aa2012 [modo de compatibilidad]

 1. 1. Equip LIC Vallès Occidental Setembre 2012
 2. 2. Índexo Marc general Pla LIC Pla Educatiu d’Entorn Funcions Tutor/a AA i CLIC/Coordinador/a lingüísticao Acollida inicial de l’alumne/a i de la família Acollida Pla d’acollida Avaluació inicialo Aula d’acollida Organització de l’aula d’acollida Característiques de l’alumnat Aprenentatge de la llengua Alfabetització Plans individualitzats (PI)
 3. 3. Pla per a la llengua i la cohesió social Centre acollidor Pla educatiu d’entorn Aula d’acollida
 4. 4. Pla Educatiu d’Entorn Per a tot l’alumnat Alumnat Alumnat amb riscnouvingut de marginació Alumnat adolescent ESTRÀTEGIES UNIVERSALS I FOCALITZADES Etapa 0-18
 5. 5. Pla per a la llengua i la cohesió social Ús de la llengua catalana Educació intercultural
 6. 6. LlenguaConsolidar la llengua catalana com a llengua vehicular alscentres educatius i com a eix vertebrador d’un projecteplurilingüe.plurilingüe.Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursosdidàctics davant la creixent diversitat lingüística i culturalde l’alumnat, a les diferents etapes educatives .
 7. 7. InterculturalitatDesenvolupar una consciència d’igualtat com a condicióprèvia per al coneixement i el respecte de les diferènciesculturals en el marc de la nostra realitat. realitat.Potenciar la cultura del diàleg i la convivència. convivència.
 8. 8. Cohesió socialGarantir l’equitat i crear les condicions que facin possible laigualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitarqualsevol tipus de marginació. marginació.
 9. 9. Professionals implicats Serveis territorials Cap de Serveis Educatius iFormació Permanent (Pilar Carasa)/ Inspector àmbit LIC (J.Lluís Forcada) /Coordinadora LIC (Sílvia Cendra) Zona educativa Assessor/a LIC Centre Coordinador/a LIC de centre Aula d’acollida Tutor/a de l’aula d’acollida
 10. 10. Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida tutor/ao Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració dels plans individualitzats.o Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.o Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
 11. 11. Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida tutor/ao Facilitar l’accés de l’alumnat nouvingut al currículum ordinari.o Promoure l’adaptació de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.o Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el procés educatiu de l’alumnat nouvingut.o Coordinar-se amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes dels serveis educatius.o Participar en les reunions dels equips docents i comissions d’avaluació, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.
 12. 12. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístico Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.o Coordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües pròpies de l’alumnat, amb l’apreciació de la seva riquesa cultural en l’àmbit familiar.o Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC.o Assessorar lequip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PLC, PdC, PAC, NOFC, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre.
 13. 13. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístico Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.o Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.o Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn.o Participar en la CAD del centre
 14. 14. Acollidao És més una actitud que uns protocols, ha de suposar uns comportaments càlids.o Facilita molt una bona escolarització posterior.o No és impossible: aprendre a fer una rialla en el moment oportú, tenir una paraula afectuosa per aquell alumne que ho passa malament, saber posar-nos a la seva pell, pensar que podria ser el nostre fill o filla.
 15. 15. A qui va dirigida?o A l’alumnat nouvingut.o A les seves famílies.o A tota aquella persona que per canvi de residència o lloc de treball té dificultats d’ instal·lació o acomodació entre nosaltres: nous mestres, conserges, monitors, personal extern,...
 16. 16. Qui ha de fer l’acollida? l’acollida?o L’hem de fer tots, no només la tutora de l’aula d’acollida, la CLIC o l’equip directiu.o Tots els membres de la comunitat educativa: conserges, tutors, especialistes, monitors, famílies i la resta dels alumnes.
 17. 17. Alumnat nouvinguto L’esforç d’aquestes nenes i nens massa sovint no es pot dedicar a l’aprenentatge han d’invertir-lo en defensa de l’autoestima, en l’autoprotecció, en la recerca de la complicitat de l’un i de l’altre, en la fugida de la soledat, del desarrelament, del rebuig i de la incomprensió.o Cal un clima i una atmosfera de qualitat i respecte, saber escoltar, saber veure el bagatge personal de l’alumne, cal partir del que ja sap per augmentar-li l’autoestima i la confiança en ell mateix que ha perdut en desplaçar-se de l’entorn on s’ha socialitzat ja que acaba de perdre els vincles afectius que li donaven confiança i seguretat.
 18. 18. Alumnat nouvinguto La síndrome d’Ulisses o dol migratori afecta a un de cada set immigrants extracomunitaris. Desequilibri entre les demandes ambientals i la capacitat de resposta o adaptació. Somatitzacions i dolors corporals. Afecta als sistemes immunològics, cardiovasculars, endocrí i metabòlic. Enyor a les àvies. Depèn de l’acollida que reben la duració del dol. Dolor en el retorn a la terra d’origen.o Posar per davant la necessitat de l’alumne i confiar absolutament en les seves possibilitats.
 19. 19. Aprenentatge lingüístico Una bona acollida és imprescindible per l’aprenentatge de la nova llengua.o És molt important que es valori i s’incorpori sempre que es pugui allò que saben els nens com la pròpia llengua: pronunciant de manera adequada els noms i cognoms estrangers, coneixent les salutacions per acomiadar-se o en arribar, en la decoració de la classe i l’escola, biblioteca,...o S’aprèn la llengua parlant-la. Intentar planificar més activitats orals, situacions comunicatives reals, funcionals,...
 20. 20. Pla d’acollida ÚTIL DINÀMIC INTEGRAT CONSENSUAT que contempli Tràmits administratius i acollimentMesures organitzatives i metodològiques
 21. 21. Pla d’acollida QUÈ QUAN QUI COMRebuda A l’arribada de Conserge Primera impressió que s’emporta la família del la família al centre. Ser càlids en l’acollida centre Acompanya la família a reunir-se amb el director/a Director/ Primera entrevista amb la família Altres prof. Recull informació bàsica i les dades de l’alumne/a Facilita informació sobre el centreMatrícula Formalització Secretaria Recollida de la informació aportada per la família. de la matrícula Omplir la sol·licitud de matrículaEntrevista Posterior a la Tutor/a AA Presentació del tutor/a d’acollida/Tutor/a AOfamília matrícula Tutor/a AO Obtenir informació de la família i de l’alumne/aEntrevista Abans Tutor/a AA Observació de l’alumne/a durant l’entrevistaalumne/a d’incorporar-se Completar la informació de la família... al centreAvaluació Després de Tutor/a AA i Passar proves i instruments d’avaluació perinicial l’entrevista amb CAD determinar el nivell de competències bàsiques... el tutor/a AA
 22. 22. Instruments d’avaluació inicial • Competències de L1 • Coneixement del principi alfabètic • Coneixements de matemàtiques Llengües Alemany Polonès Anglès Portuguès Àrab Variant estàndard Brasil Armeni Romanès Búlgar Rus Francès Tagal Italià Ucraïnès Lituà Urdú Neerlandès Wòlof Panjabi XinèsDocuments avaluació inicial
 23. 23. L’aula d’acollida ha de ser un recurs i una estratègia...Flexible Oberta Intermèdia Intensiva Inclusiva
 24. 24. Organització de l’aula d’acollida• Gestió de l’aula• Característiques de l’alumnat nouvingut• Organització horària• Espais• Materials
 25. 25. Gestió de l’aula•Tasques del tutor/a de l’AA.•Pla de treball.•Memòria
 26. 26. Característiques de l’alumnat nouvingut. nouvingut.
 27. 27. Criteris de selecció de l’alumnat D’ A Q U E S T DE L’ANY A PASSAT N Y MÀXIM 10 ALUMNES ALUMNES : PRI: 6è, 5è, : 4t i 3r //ALUMNES : PRI: 6è, 5è, : 4t i 3r // ESO: 4t, 3r, 2n i 1r ESO: 4t, 3r, 2n i 1r
 28. 28. Agrupament d’alumnes a l’AA HETEROGENIS: En petit grup, cooperatiuPER NIVELLS DECOMPETÈNCIA: HOMOGENIS: per 0,1,2,3/Alfabe- coneixements, tització, ... ... ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ GRAN GRUP : ALUMNATTreball d’expressió EDAT : organitza- NOUVINGUT Oral, jocs, ció per cicles, ...dinàmica de grups
 29. 29. Organització horàriao Horari d’atenció a l’alumnato Horari del tutor/ao Horari d’altres professionals que participen en l’atenció a l’alumnat nouvingut
 30. 30. El marc horari de l’AAo Hauria d’estar oberta tot l’horari lectiu.o L’alumnat, d’entrada, hi pot assistir un màxim de mitjajornada i, a mesura que avança en els aprenentatges, s’had’anar reduint.o Cal procurar que l’horari individual de l’alumne respecti lesrecomanacions d’inici de curs sobre matèries.o Aquestes matèries seran totes les que permetin afavorirla socialització de l’alumnat.
 31. 31. Espaiso Han de facilitar estratègies de treball diversificades: racons, tallers, projectes, treball cooperatiu...o Han de facilitar diferents tipus d’agrupament: treball per parelles, petit grup, treball individual...o Han de ser acollidors i contenir referents de les cultures de procedència de l’alumnat.
 32. 32. Alumnat nouvingutActivitats dins l’aula ordinària Activitats dins altres ciclesActivitats de centre Activitats per conèixer l’entorn
 33. 33. Materialso Materials primària i secundària de l’xteco Recursos informàticso Textos reals d’ús socialo Materials elaborats pel professorato Llibres de text, quaderns i CD-Romo Diccionaris i guies de conversao Materials multimèdiao Materials manipulables i cartellso Llibres de lecturao ...
 34. 34. Les diferents modalitats d’aprenentatgeo Facilitar materials, activitats,… que contemplin les 3 modalitats d’aprenentatge:o Visual (Suport referents visuals)o Auditiu (suport sonor: oral, multimèdia)o Kinestèsic (dinàmic, per l’acció)
 35. 35. Aprenentatge visualo Imatges: – Per introduir vocabulari del tema/conceptes d’estudi. – Per seqüenciar una història. – Per fixar l’alfabet, l’escriptura, l’ortografia…o Murals: faciliten la comprensió, la consulta davant el dubte, la memorització, l’estudi individual,… – De tots els continguts que es treballen a la classe. – Del vocabulari nou introduït (mural alfabètic, paraules d’alta freqüència). – Mapes de pensament (mapes conceptuals)…o Vídeos, DVD, CD Roms, llibres amb imatges, programes informàtics…
 36. 36. Aprenentatge auditiuo Lectures en veu alta: (ficció i no ficció) – Per parelles, tot el grup, grup petit, mestre, alumne, convidats,…o Audicions: – Cançons, llibres escoltats, contes, programes de televisió, pel·lícules, sèries TV, documentals…o Programes informàtics: – Ús dels auriculars per materials TIC amb soo Mnemotècnic, endevinalles, poemes,… – Per facilitar la memorització, l’entonació, dicció…o Enregistrament de veu o podcast: – Enregistrament i audició de produccions dels alumnes en diferents formats. L
 37. 37. Aprenentatge kinestèsico Dramatitzacions: Situacions funcionals. – Jocs de rol, debats, simulacions de situacions reals (judici, entrevista, anar al metge…)o Manualitats: – Art, mesurar, elaboració de materials, murals, treballs individuals, de grup…o Jocs: – De taula (cartes, bingos, memorització, aparellar) – Lúdics: de moviment, a la pissarra, d’esports…o Projectes: globals tan manuals com intel·lectuals. – Qualsevol activitat de mans a l’obra. – Desenvolupament de temes de qualsevol àrea, murals, mapes conceptuals, recerques, llibres… – Desenvolupar estratègies d’investigació, recerca,…
 38. 38. Estratègies del tutor/a de l’AAo Ha de ser un model lingüístic, interlocutor, dinamitzador i corrector subtil.o Ha de valorar la llengua materna de l’alumne, doncs forma part de la seva identitat .o Ha de saber adaptar el ritme del discurs a la comprensió de l’alumnat i, a més,completar-lo amb gests, referents visuals,etc..o Ha d’anar dels mots planers als més complexos i de les frases senzilles i simples a les més llargues i compostes.o Ha de donar temps per a la resposta, ha de saber anticipar el tema,preparar la informació de l’alumnat en la conversa,i s’ha d’assegurar que tots hi participen.
 39. 39. Nivells del MECRA1: Inicial usuari B1: Llindar usuari C1: Domini funcionalbàsic
 independent
 efectiu usuari experimentat
A2: Bàsic usuari B2: Avançat usuari C2: Domini usuaribàsic
 independent
 experimentat Clicar sobre la imatge per anar al lloc web.
 40. 40. Organització dels continguts o Temes o Funcions o Exponents lingüístics o Nocions generals o Coneixement socioculturalEls continguts es basen en la programació del nivell inicial de català A1-usuari A1-bàsic . Clicar sobre la imatge per anar al lloc web
 41. 41. Temes1. Identificació personal2. Ensenyament i educació3. Domini de la llengua4. Relacions familiars5. Estats físics i anímics d’una persona6. Menjar i beure7. Rutines diàries8. Temps lliure i entreteniments9. Habitatge i llocs de residència10. Compres11. Viatges i trasllats
 42. 42. AlfabetitzacióLa vida moderna exigeix el domini ple de l’escriptura.¿Qui pot sobreviure en aquest món tecnificat,burocràtic, competitiu, alfabetitzat i altament instruït,sense saber fer instàncies, cartes o exàmens? Daniel CASSANY. La cuina de l’escriptura. Ed. Empúries, 1986
 43. 43. La funcionalitat de la Llengua escritaL’ús contextualitzat i funcional de la llengua escrita és lamanera d’accedir a la lectoescriptura que permetrà alsalumnes percebre la llengua escrita com un mitjàd’informació i de comunicació.
 44. 44. Plans Individualitzats (PI)Per a què serveix el PI?Per atendre l’especifitat de l’alumnat nouvingut.Per accelerar el seu procés aprenentatgeCom i Què ha de recollir?Prioritzant les necessitats educativesAvaluació inicial de l’alumne/a nouvingutPlanificació i suports necessarisSeguimentAvaluació trimestral respecte el seu PI
 45. 45. Orientacions per a l’elaboració dels PI. Prioritzar els alumnes que necessiten un PI. Coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge, el tutor d’AO és el responsable. Fixar les sessions per elaborar-los des de coordinació pedagògica. S’han d’elaborar trimestralment. Un cop realitzats han de passar per la CAD. Es convenient mantenir els PI’s als expedients dels alumnes mentre siguin alumnes del centre.
 46. 46. Avaluació de l’alumnat nouvingutL’avaluació ha de ser contínua, a partir de l’observaciósistemàtica i amb una visió global del seu progrésd’aprenentatge, integrant les aportacions i lesobservacions efectuades en cada una de les àrees.

×