Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educació per la responsabilitat

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Educació per la responsabilitat

  1. 1. Educació per la responsabilitat Projecte de Convivència
  2. 2. QUÈ ENTENEM PER RESPONSABILITAT? • Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes.
  3. 3. Llei 12/2009, del 10 de juliol d'educació.  DOGC 5422 - 16.07.2009 • L’article 2.1, sobre Principis rectors del sistema educatiu, estableix  que el sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la  Constitució i per l'Estatut, es regeix, entre d’altres, pel principi general  següent: 2.1.b La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. • L’article 21.2, sobre Drets dels alumnes, estableix que els alumnes,  a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació  orgànica del dret a l’educació, tenen el dret, entre d’altres, a: 21.2.f Ésser educats en la responsabilitat. • L’article 52.2, sobre el Currículum, estableix que el currículum  s'orienta a la consecució, entre d’altres, de l’objectiu següent: 52.2.b Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s'hi d'una manera activa, crítica, cooperativa i responsable. 
  4. 4. QUÈ PODEM FER DES DELS  CENTRES EDUCATIUS? • Aconseguir que  l’alumnat es  comprometi en el seu  propi procés  d’aprenentatge, que  conegui quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible
  5. 5. Propostes d’actuacions • Ajudar l’alumnat, des de la tutoria, que es marqui objectius d’aprenentatge i planifiqui l’acció per aconseguir-los. • Ser exigents amb les responsabilitats diàries de l’alumnat : puntualitat, planificació, realització feines/deures. • ˆPotenciar l’autonomia personal afavorint situacions d’aprenentatge en què l’alumne hagi de resoldre per ell mateix les dificultats.
  6. 6. Propostes d’actuacions • Ajustar les responsabilitats a les capacitats i necessitats de l’alumnat. • Prendre consciència del paper de tota la comunitat escolar (mestres, pares i mares, conserge, monitors,…) com a model per a l’alumnat. • Valorar les tasques realitzades per estimular la responsabilitat. • Promoure, amb la metodologia aprenentatge servei, accions de servei comunitari des del currículum.
  7. 7. Bona pràctica Institut Marianao. Sant Boi de Llobregat
  8. 8. Gràcies per la vostra atenció!

×