Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
НА АВТОМАТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ
НА НАВИГАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ
НА МО...
АКТУАЛНОСТ НА
ПРЕДЛАГАНАТА РАЗРАБОТКА
 Необходимост от усъвършенстване на съществуващите
информационни системи:
- управля...
 Обект на изследване - системата за управление на
корабния трафик.
 Предмет на изследванията - създаване на приложения з...
ЦЕЛИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 да се разработят модели и средства, които да подпомагат
процеса на вземане на решение чрез к...
ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 Анализ и изследване на програмните средства, които се
използват в системата за управление ...
ГЛАВА ПЪРВА
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И
ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИЯ
ТРАФИК
 Нео...
ГЛАВА ПЪРВА
 Информацията трябва да бъде разбираема и представена по
прост начин – ефективно вземане на решение
 Комуник...
ГЛАВА ВТОРА
МОДЕЛИРАНЕ НА МАНЕВРЕНИ
СИТУАЦИИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО
 Процес на вземане на адекватни решения при
управлението н...
ГЛАВА ВТОРА
 Сложността на проблемите при дислоциране на
корабите и комплексния характер на факторите влияещи
върху орган...
ГЛАВА ВТОРА
ГЛАВА ТРЕТА
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО
ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
КОРАБНИЯ ТРАФИК
 Необходимост от приложения подпомагащ...
ГЛАВА ТРЕТА
ГЛАВА ТРЕТА
 Когато познанието за системата се предлага в
лингвистично и/или цифрово изражение, размитата
логика може да ...
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА АВТОМАТИЧНАТА
СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
 Ролята на AIS при о...
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 Кодирането на последователности разширяващи
възможностите на AIS дефинитивно ще допринесе за
подобряване ...
ГЛАВА ПЕТА
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА
КОДИРАНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ В
ИНТЕГРИРАНАТА МРЕЖА НА КОРАБА
 Интегриране на кора...
ГЛАВА ПЕТА
ГЛАВА ПЕТА
 Необходимо изместване на фокуса от отделните
компоненти към цялостната функционалност
 При управлението с па...
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
 Предложена е методика за оценяване на ситуацията при
създаване и използване на интелигентни прог...
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
 Модели на провеждане на маневра използващи размита
логика
 Кодирани са последователности за изл...
ПРИНОСИ С ПРАКТИЧЕСКО
ЗНАЧЕНИЕ
 Приложение за автоматично подпомагане на
дислоцирането на корабите в акваторията на
прист...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Всички интегрирани системи и приложения подпомагащи
вземането на решение следва да бъдат така проектирани
че ...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ENHAIS

111 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ENHAIS

 1. 1. РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АВТОМАТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ НА МОРЕ инж.Георги Любомиров Димитров ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ Научен ръководител: Кап.I ранг. Доц.д-р Николай Великов
 2. 2. АКТУАЛНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА РАЗРАБОТКА  Необходимост от усъвършенстване на съществуващите информационни системи: - управляване на риска по време на навигация, справяне с кризисни ситуации и инциденти - оползотворяване на навременната информация за условията при които протичат дейностите - повишаване на ефективността на операциите по търсене и спасяване.
 3. 3.  Обект на изследване - системата за управление на корабния трафик.  Предмет на изследванията - създаване на приложения за подпомагане вземането на решение при критични ситуации и избягване на сблъсквания  Всяка ситуация и морска среда на крайбрежието могат да бъдат моделирани, като се създадат абстрактни пространства, отворени за промяна, както по отношение на добавяне на нови компоненти и характеристики, така и по отношение на взаимовръзките между тях.
 4. 4. ЦЕЛИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  да се разработят модели и средства, които да подпомагат процеса на вземане на решение чрез комбиниране на комуникационни технологии и методи с цел информационно обезпечаване и осигуряване на навигационна безопасност на море.
 5. 5. ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  Анализ и изследване на програмните средства, които се използват в системата за управление на корабния трафик.  Разработване на размит модел на критична ситуация, позволяващ отчитането на комплексния характер и неопределеността на рискообразуващите фактори.  Разработване на методика за оценяване на ситуацията при създаване и използване на интелигентни програмни средства за подпомагане вземането на решение  Разработване на начини за интелигентно подпомагане на вземането на решение въз основа на рисковата ситуация и модел предназначен за програмна реализация на етапите.  Създаване на програмни средства за подпомагане вземането на решение
 6. 6. ГЛАВА ПЪРВА СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК  Необходимост от усъвършенстване на информационните системи в корабоплаването  Недостатъци на съвременните системи за управление на корабния трафик  Модели и стратегии за вземане на решение  е-Навигация  Основни характеристики на европейската платформа за обмен на данни
 7. 7. ГЛАВА ПЪРВА  Информацията трябва да бъде разбираема и представена по прост начин – ефективно вземане на решение  Комуникацията трябва да е постоянна - доверие в резултат на ефективната комуникация между корабите и морските служби  Създаване на ситуационна картина  Нов подход при управлението на трафика - да се намали психическото натоварване на операторите.  Необходими са приложения за автоматично съобразяване на условията при дислоциране на корабите и предприемане на маневра  Съвременните технологии притежават допълнителни възможности, които могат да бъдат проучени и разширени  Приложенията трябва да изключват човешкия фактор в случаите на критична ситуация, автоматично да информират и дори контролират потърпевшите страни
 8. 8. ГЛАВА ВТОРА МОДЕЛИРАНЕ НА МАНЕВРЕНИ СИТУАЦИИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО  Процес на вземане на адекватни решения при управлението на корабния трафик – промяна, алтернативи, изход  Нива на абстрактност при маневрирането – цел, движение, принудителни сили, приложени сили, условия  Предложена е интелигентна система за оценка на риска подпомагаща дейността на системите за управление на трафика – индикация, реална телеметрия, самообучение  Прилагане на размита логика в процеса на „осъзнаване“ на ситуацията  Предимства и недостатъци на размитата логика
 9. 9. ГЛАВА ВТОРА  Сложността на проблемите при дислоциране на корабите и комплексния характер на факторите влияещи върху организирането и управляването на движението налага използването на методи различни от традиционните.  В системите за управление на корабния трафик е необходимо да се прилагат адаптивни приложения оценяващи ситуацията и изключващи вероятността за човешка грешка.
 10. 10. ГЛАВА ВТОРА
 11. 11. ГЛАВА ТРЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРАБНИЯ ТРАФИК  Необходимост от приложения подпомагащи оперативния мениджмънт на корабния трафик  Уеб приложение с динамични бази данни за Пристанище Варна  Прилагане на размита логика в модели за оценка на риска  Модел на ситуация – заставане на кей  Модел на ситуация – разминаване в проток
 12. 12. ГЛАВА ТРЕТА
 13. 13. ГЛАВА ТРЕТА  Когато познанието за системата се предлага в лингвистично и/или цифрово изражение, размитата логика може да бъде много полезна в проектирането на решение  В резултат на нетрадиционните взаимовръзки при прилагане на теорията на размитите множества могат да се получат няколко алтернативи  При изграждането на прототипи работещи с размита логика допълнително донастройване на параметрите не е необходимо
 14. 14. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА АВТОМАТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  Ролята на AIS при осигуряване на навигационната безопасност на море.  Видове съобщения и възможности за надграждане  Нормативни изисквания към съобщенията със специфично приложение  Кодиране на адресирано съобщение тип 6 в ASCII формат !ADVDM,1,1,,A,601vI6PiHLSQ<wukK6uo,0*96
 15. 15. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  Кодирането на последователности разширяващи възможностите на AIS дефинитивно ще допринесе за подобряване на ситуационната осведоменост на вземащия решение – независимо дали той е на борда или управлява корабния трафик  Кодираните битове информация са достатъчни за бързо изпращане на команди към свързана апаратура в единна мрежа на борда.  Интегрирането на AIS с автоматиката и пропулсионния комплекс ще представлява ефикасна стъпка за предотвратяване на сблъсъци в корабоплаването
 16. 16. ГЛАВА ПЕТА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА КОДИРАНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ В ИНТЕГРИРАНАТА МРЕЖА НА КОРАБА  Интегриране на корабните системи  Нови стандарти за връзка между приборите CAN NMEA2K  Предложение за интегриране на управлението на машината в мрежата от свързани прибори на борда  Варианти за обединяване на функциите в мрежа NMEA2000  Параметрични групи  Предложение за включване на PGN126208 в комуникационния поток на магистралната линия
 17. 17. ГЛАВА ПЕТА
 18. 18. ГЛАВА ПЕТА  Необходимо изместване на фокуса от отделните компоненти към цялостната функционалност  При управлението с параметрични групи се променя поведението на изпълнителните елементи на интегрираната мрежа от прибори на борда  Стъпка към усъвършенстван начин за справяне с критични ситуации и избягване на човешкия фактор
 19. 19. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  Предложена е методика за оценяване на ситуацията при създаване и използване на интелигентни програмни средства за подпомагане вземането на решение.  Предложена е структура на приложение за управление на риска.
 20. 20. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  Модели на провеждане на маневра използващи размита логика  Кодирани са последователности за излъчване на радиопакети в AIS свързани с команди към главна машина  Предложена е схема за включване на AIS транспондер към магистрална линия NMEA2000 на борда на кораб
 21. 21. ПРИНОСИ С ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ  Приложение за автоматично подпомагане на дислоцирането на корабите в акваторията на пристанище  Предложение за внедряване на параметрична група PGN126208 носеща информация за параметрите на машината с цел отработване на зададени обороти или индикация за препоръчителен ход.
 22. 22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Всички интегрирани системи и приложения подпомагащи вземането на решение следва да бъдат така проектирани че да освобождават дежурния офицер от натовареността свързана със съобразяването на отговорностите  Технологиите подпомагат, но не заместват морската практика присъща на навигаторите
 23. 23. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×