Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La forma 1r eso

La forma. Interpretació de la forma. Forma realista, figurativa i abstracta. Nivell d'iconicitat...

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

La forma 1r eso

 1. 1. La forma Educació Plástica i Visual 1 r eso Epvsantfrarmesc
 2. 2. La forma i. La forma: — La forma i les qualitats d'aquesta. - Qualitafcs de la forma: la configuració, Ia grandária, Ia materia I Ia textura. - Tipus de formes: les naturals i les artificials. - La forma plástica: figurativa, realista i abstracta. 2. Representació de la forma Recursos básics de Ia plástica: — EI tracati la silueta. - El contorn, |’entorn i el contorn interior. 3. Técniques plástiques. - L’ombreig amb el llapis. 4. La forma en | ’art: - Les fornjes realistes , les figuratives i les abstractes: mo_stra dexernpies dobres representatives de cada estrl, tant en pintura com en escultura.
 3. 3. 1.1 La forma i les qualitats d’aquesta , , if Que es la forma? i Reconéixer ies qualitats de les formes (grandária, posició, textura. ..) ens ajuda a comprendre i valorar el seu significat. Podriem dir que Ia forma és ¡’aparenca externa d’un objecte o figura. A més és una característica essencial per a compendre les imatges i els objectes.
 4. 4. 1.2 Qualitats de la forma La configuració pot se bidimensional o tridimensional, triangular, piramidal, cúbica, quadrada, esférica, redona o d'estructura irregular.
 5. 5. Per la posició comprovem si una forma está de front, de perfil, en escorc, estática o en moviment. f‘ ‘¿É - F f "4 i ‘ ‘V. l“ il «t i? i‘ ‘l ,7" "5 ¡ñ 4. i . ' F a a i e, .l E, a _ Q Á , ¡lz_ -44) n xgp l, __' u r > _ : 1 ’ ‘ - ' ,43, 1.: l rli W . ' f» l“ ’ l K ,1 _ , lr‘ 7 ‘Ï / f"* ¿ y i ‘ k , ‘Hz f} V _ _ ¡gl , ( o ‘ .6,"
 6. 6. La situació fa referencia a | 'espai que rodeja a una forma: llunyai próxima, superior, inferior, centrada. ¿HAS DÏNQÁDO CAN í u L0 G.2‘ CCURÍJIÑIA ‘EfND LXÏQqÍÜJK Lt} . V D,5T»h, :*-', T[L1Dz P ' / Cu' , ToDo_ , r ¿{CA-i A AQUI ' f: -. ”‘ 2,; mx LO Cu? ¿ÏQACL? TODO 2st, .» ¿mx j
 7. 7. La materia pot ser blana, dura, lleugera o pesada. La textura pot ser llisa, rugosa, suau o aspra
 8. 8. 1.3 Tipus cie ‘formes L'acabat de la superfície: brillant, mat, opaca o translúcida Les formes poden ser a més simples o complexes. Són formes simples el punt o la línia i formes complexes són aquelles les superficies de les quals estan compostes per esbosses, plans, textures i colors diferents. Rama ¡auricular ’ 7 ‘ drrcclu “ "L- v‘ ‘ ’ r anterior H . _ ‘ . ‘.1 r — k, i ‘ _> ñ“ . /¿ f ‘ . ' __ u“ . rltrin á v __ ‘ t: / i V ¿ turollzllin J ' __. ‘/ . " ’ l, - V v‘ ' ¡Lquicrnhu = - 1 c z e « l l 1 ‘ ¡f ' , , g ' * h‘ fi , r| eriu _-_. . 1 ‘ ' -, . i’, V . “y l ’¡_. _ _ V l f}; clrrurvllcja 5 ' x115 , . j n 1 Áh‘ Ï Arlcrin ¿ “ ‘ j’, r . P‘ y coronaria » . . -’_*‘Ïf ri ‘i (h-rrrlu ‘ ÑLAJp’ ‘la ' ' ‘K — f! “ ' 7 Ï‘ (¿nm una k, x ' ' I tznrdtucu . > , > ‘ : _ ( r — Ram: ¡lulrncnlricular unlrrinr
 9. 9. A més les formes poden c| ass¡ficar—se segons la seua procedencia i segons la seua configuració. Si s'atén a ¡‘origen de les formes, es poden classificar en formes naturals (les que provenen de la naturalesa) o formes artificials (les creades i construïdes pel ser humá). Si s'atén a la regularitat de la seua configuració, podem classificar-les en formes geometriques (organitzades segons Ileis matematiques) o formes orgániques (amb una configuració irregular).
 10. 10. 1.4 La forma plástica Segons el seu contingut, podem diferenciar tres tipus de formes: realista, figurativa i abstracta. Abans d’aprofundir en aquest apartat, cal recordar el concepte de nivell dïconicitat. http: .". ’foi'os. dx: one. com. f’l 101 O5- forma v figurahtmi . !., ¿ E = - 5 L. , y jmmunil ¿lfliwlgirfeï “y «s. .. ‘Inn. ‘I
 11. 11. La imatge i el grau d’iconicitat Recordar Dins d'una imatge hem de distingir el grau de semblant d'esta representació (la imatge) amb el que representa. Si és molt gran direm que té un alt grau d'iconicitati baix si el semblant és poc. ¡un la lu Ii III
 12. 12. . 4: IA. ÏÏïf ‘ c’ l x K; 2;. a. « ‘i f s- . ' n, _V >—_»-— u? V, -; — __ ' i _ HA ‘i . i ‘t ‘r H ¿gy __——, __ i: x » . b _ _ ta. ¡ . x . w‘ x “ ‘i i! l ' “i QK= :., e 7 ‘Ï pe; XQJ K a i‘ ‘i- Ji a _ __ g g w _Z Ñ K, ‘ KC xx Iii ‘K N x: i C . x i si i
 13. 13. Formes representatives o realistes: S’originen a partir de Ia realitat i intenten representar-Ia. EI seu grau d’iconicitat és molt elevat "Lavabo y Espejo" 1967. Antonio López
 14. 14. Figuratives El seu grau d’iconicitat no és tan alt com en el cas anterior. Els espais, les formes, els colors i les proporcions són alterades pero encara recognoscibles. ífi , Ñ » i í . z j 9 q; i y x ,7 ‘i. Í, " i”? i‘? í’ h‘ ‘xx i; __ ¿{e ‘ah . . , i ' i‘ _ s y y ‘A h; ' i [y q? c’ i KK i‘ g - ‘t i J i x. La música. 1915. Henrri Matisse.
 15. 15. Figurativa DEFORMACIÓ: Cambien les proporcions reals estilitzant o ampliant les formes. ESQUEMATlTZAClÓ: consisteix en simplificar al máxim les formes per a comunicar de forma més rápida un missatge visual. SIMPLIFICACIÓ: Redueix els elements visuals per a representar sols el més important, conservant les proporcions reals. F 2* . _ . 4. p‘ ,4 n“ ‘i. f x i? “ ' (5
 16. 16. El Greco , El entierro del Conde de Orgaz, Toledo 1586
 17. 17. __a- y? ’ EN i ' r ‘a. , W" ' “r f a? ‘ ‘ í ‘ “ha. at‘ . .: *?>if. i ¿it . . ‘¿Mr i‘ mi i ' . ' ï . . S‘ ' - . /- l». e. ¿‘á u’ f. ._, ;—— V . ‘i , ; 5., í‘ ¡,25 g (__. =Í'4,; ¿} 4., ’ 4 ‘i355: _‘_ , ,_' _ ‘ii, ¿ i F "L3 , . e «,5 _ _ - ' = " ' V ñ’ 7 - s‘ x x x . n,. ..‘_a; —s . o a g l o q. a ‘www ' . . s ‘ in‘? ! r2". .. . -. x x x x x x x
 18. 18. Representació de la ‘forma El tracat i la silueta L 2 ’entorn i el — El contorn, l contorn interior.
 19. 19. Recursos basics de la plastica Contorn: Línia que ' , _ --* ' bordetja el perfil duna o ‘ figura v (v, ' n v’ Dintorn: tota les Iinies, ,— , l colors i textures que i’? configuren una ‘ superficie. Entorn: Conjunt de / f / Iinies, colors o textures que envolten a una . , figura. Silueta: Recurs emprat per a representar formes mitjangant un _ SO¡CO¡O¡_ CAMP VISUAL. Espai on es representa una imatge o forma sempreté un format, les messures que marquen els seus Iimits.
 20. 20. Expressivitat de les formes FORMES TANCADES Tenen les vores definides, per aixo es perceben facilment i es destaquen de les formes situades al seu voltant FORMES OBERTES Són aquelles que trenquen els seus contorns deixant que els colors i les textures del seu interior s'entremesclen amb els d'altres superficies
 21. 21. Relacions espacials de les formes DISMINUCIÓ DE GRANDARIA Les formes majors pareixen estar més prop, les xicotetes més Iluny. SU PERPOSICIÓ Dibuixant formes que es tapen parcialment creem efectes d'espai tridimensional. CONTRAST DE COLOR: els colors calids produe'i'xen sensació de proximitat i els freds de llunyania. També una forma de color intens, pareix estar més prop que una de color suau. DE FORMA: les formes tancades es perceben més prop i les obertes més Iluny.
 22. 22. 3. Tecniques plástiques — L’ombreig amb el llapis. K- . v5.3 És el material que més utilitzem per a dibuixar. És cómode, barat i molt precis. Podem esborrar facilment i aconseguir distints tons de grisos segons la pressió del llapis sobre el paper.
 23. 23. hill esïbcv-“citudexoapittilol8448l 7058X pdf No tots els llapis tenen la mina igual de dura. Hi ha llapis- amb la mina blana, molt blana, dura i molt dura. l hi ha altres la mina de la qual no és ni dura ni blana, Generalment les cases estrangeres fabricants de llapis, per a indicar la duresa de la mina, utilitzen Iletres combinades amb números. <1 .4 -- w m r -— En 23-! «m»- ï; .. ;; Iii-sii ‘H «h- v’, F — w- ¿e "i? H 3, ¡mi 3 “ w412)‘ v 2. r5 a 3 5 fi IW ¿l 8 ‘5 5 fl . es tam»: Tutorial http taringa netspostssarte=9649777Tuto-para-aprender-os meorar-tu-dibu o-a-Iapiz-garte-i html
 24. 24. Detall ¿,1 52712257,: _. ,._/ . v'= a:r¡s/ r/¡ ¿G15 Undnrhnnd [N "w — r ri rnri ‘x7 Writing : _ , __. '-""""7YY' w‘
 25. 25. :x‘AA/ xaxxafix. xtec. catfi» ' roca 1 . r’artistic. htm ¿L t h S é m t a c. a r t e d S U D. um mu. bm mx Ae
 26. 26. 4. La forma en ¡’art — Les formes realistes, les figuratives i les abstractes en | ’art Mondrian. Broadway Boogie Woogie 1942-43; Oil on canvas, 127 x 127 cm; The Museum of Modern Art, New York Ïfl "l EN ¡i fl
 27. 27. Modes d'expressió de Ies imatges EI mode o estil realista: Representa fidelment Ia realitat o utilitza imatges próximes a Ia realitat física com una fotografia de premsa, una pel-lícula o una obra artística realista. Es una imatge dirigida a tot tipus de públic, que entendrá sense esforg el motiu representat. Per tant, |'esti| realista sol ser molt utilitzat per Ia capacitat de connexió amb tot el món. ‘ 2,, /_/ a . .Á/ f . ¡»A a’? f ¡‘orar . ' J. ’ , ' g“ i, “ La Gran Vía. Antonio López i. . ' 55,: i; fi ’ 1975-1980 g—i'f*f'". j»‘ , ,' ¡‘r " tr> P; _. __i¡v_ á, km3; . i« ¿jj-t "A ¿i . —, . — i 1-"177, _. -‘ f f eme i a ‘EÏÏ m. ’ l i ‘J>': : .4 q»; V’! h
 28. 28. El David l “t ' Michelangelo Buonarroti i 1504. L’academia. Florencia Jer“ "F l 1" ka _
 29. 29. El mode o estil figuratiu: Representa formes basades en la realitat pero expressades amb un estil lliure. Es a dir, la realitat está manipulada. Els espais, Ies formes, els colors i les proporcions són alterades pero encara recognoscibles. L'autor interpreta la realitat per a expressar ¡dees i sentiments. Part del Ilenguatge publicitari expressa els seus missatges exagerant o alterant les imatges; també la pintura, el dibuix i l'escultura utilitza | 'esti| figuratiu. A’ vc 7-" . .- . _, . . n‘; 1 ,7 ‘¡(9, _. _ 5K) ¿ "I Mc. ' : ‘A .9. Catedral de Tarragona
 30. 30. El mode o estil abstracte: L'estil abstracte ja no representa formes inspirades directament en la realitat. Són formes i estructures noves creades pel propi autor que expressen un món particular. exigeixen de | 'espectador una voluntat de comprensió personal del significat d'estes imatges. A causa de les seues característiques | 'esti| abstracte sol limitar-se a l'expressió artística: pintura i escultura fonamentalment. Kg Ïiegflllfia, fix f ' ' s? ‘lll su Alfaro
 31. 31. *‘ i? , ¿x , lsïrrÏfï = w- , mv xmxxx m. . "xxrx . . a - . s._. - :4 '___ v . :: _ . » )l' ‘ . ‘ . - . ‘.‘. _ . ¿_. r‘ s ‘ f‘ ‘x
 32. 32. Interpretació de la forma
 33. 33. epvsantrrancesc É Ï «baile. .5, —. ‘¿LA : * M5 ‘ l r ¿rm i g a ' ‘ i’, "s. ;¿_, ,_ ¿K ¿. - e. e
 34. 34. l y k 4:; 6'? ’ ‘six ‘sk ¿La r - ¿. / l X F - v A l " .3, 6 P» C. » C ’ w l t s‘ — . 2' ’ l’ _ . . u l _ . ï ' y ,1 Eï-mggh: / _« n, í, . ‘ y , . . , . » l i’ l l ‘l »'" q: u ¡_ - xv‘ vé. ‘ l u ‘ y 4,‘ ¿l / t u" í , , ‘ l“; l _ ntf ra ncesc ‘ * = . g Mm x e g ‘ y g x‘ x ‘ x ,
 35. 35. . . T . x / Ï ‘¿e A 4,; . «sv; ¿{y [fer — t, l 1' ‘); .. .-l z ¿’y w ‘l Ñ ‘é
 36. 36. MÍNIMS EXIGIBLES - Identificar formes naturals i artificials. — Identificar Ies textures visuals d’objectes diversos. - Fer ús del tracat per a encaixar i ombrejar models. Expressar Ies sensacions quan s’observa una obra d’art i buscar informació sobre la qual sustentar-ne | ’opinió. - Mostrar el coneixement dels habits d’ordre i neteja propis de l’activitat plástica.
 37. 37. Activitat d'ampliació. La máscara Les formes simetriques. Treball de recerca d’imatges i les diferents simetries que se donen a la nostra realitat. Axial, radial, lateral, central. Realització d’un disseny de máscara utilitzant la simetría central, apartir de l'eix de simetría. Taller Realització de figures “ Flocs de neu” amb paper, doblant i retallant. Papiroflexia. Contingutzsilueta, figures simetriques axials i geometria a la natura.

×