Successfully reported this slideshow.

Unitat 3

666 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 3

 1. 1. Educació i treball
 2. 2. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 3. 3. 1. Introducció <ul><li>“ La relació entre l’educació i el treball és dialèctica: està formada per una tensió permanent entre dues dinàmiques: els imperatius del capitalisme i els de la democràcia en totes les seves formes.” </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>M. Carnoy i H. Levin </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. 1. Introducció <ul><li>Una de les funcions de l’escola és formar joves pel mercat de treball </li></ul><ul><li>El que ja és més difícil és decidir el tipus i nivell de qualificació que dependrà de: </li></ul><ul><ul><li>Origen i destinació social de les diferents escoles </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinàmica dels sistemes educatius i de les reformes </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura econòmica i del mercat de treball </li></ul></ul><ul><li>L’objectiu de l’escola és respondre a les demandes formatives del sistema productiu... o bé és la formació integral de les persones sense hipotecar-les pels imperatius de l’ordre econòmic? </li></ul>
 5. 5. 1. Introducció <ul><li>Les crisis i la contínua evolució tecnològica en el mercat de treball fa tenses les relacions entre escola i empresa. </li></ul><ul><li>El treball és un bé escàs. </li></ul><ul><li>Com ha de presentar l’escola aquesta situació marcada per la inestabilitat, precarietat, subocupació, flexibilitat, desqualificació, reconversió, ....? </li></ul><ul><li>Tots els nens tenen dret a l’educació però... i al treball? </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 7. 7. 2. Una ullada a la història <ul><li>“ La ciència es tornarà més fecunda, més útil i més àmplia quan l’intel·lectual no ignori el treball manual; i el treball de l’obrer instruït serà més intel·ligent i, per consegüent, més productiu que el de l’obrer ignorant. En interès del treball i de la ciència, no hauran d’existir ni obrers ni intel·lectuals, sinó solament homes.” </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bakunin </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. 2. Una ullada a la història <ul><li>Amb l’arribada del capitalisme es produeix la primera ruptura entre formació i treball. </li></ul><ul><li>A l’Edat Mitjana s’aprenia l’ofici a casa. Amb l’arribada del capitalisme el treball s’aprèn a l’escola i a l’empresa. </li></ul><ul><li>Apareixen les “titulacions” </li></ul><ul><li>Des de l’anarquisme i marxisme es reclama una formació integral on teoria i pràctica estigui integrada </li></ul><ul><li>Encara els instituts de Cuba combinen classes amb treball al camp. </li></ul>
 9. 9. 2. Una ullada a la història <ul><li>A Catalunya el moviment d’Escola Nova intenta connectar l’escola amb la vida activa. </li></ul><ul><li>Rousseau, per exemple, també considera que Emili ha d’aprendre un ofici </li></ul><ul><li>Molta formació pel treball es fa en base a la simulació dins de l’escola </li></ul><ul><li>També s’apren de la visita a centres productius (fàbriques, botigues, mercats, ...) </li></ul><ul><li>També tenim experiències de granges - escola </li></ul><ul><li>Durant el franquisme aquestes experiències es van aturar. L’escola era una cosa i l’empresa una altra. </li></ul><ul><li>Amb l’arribada de la democràcia s’han recuperat aquestes pràctiques. </li></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 11. 11. 3. La socialització escolar pel món del treball <ul><li>Pel que fa als continguts de formació laboral presents en l’educació escolar, cal distingir entre: </li></ul><ul><ul><li>Continguts explícits bàsicament instructius </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts implícits bàsicament educatius </li></ul></ul><ul><li>A l’escola es forma el futur treballador submís i obedient. </li></ul><ul><li>Moltes similituds entre ambient escolar i laboral </li></ul><ul><li>Alguns dels continguts que s’assimilen: </li></ul><ul><ul><li>Autoritat jeràrquica </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulació del temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència interindividual </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartimentació de saber </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 12. 12. 3. La socialització escolar pel món del treball <ul><li>Teories que relaciones escola i treball: </li></ul><ul><ul><li>Taylorisme: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’empresari controla el procés i el producte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A l’escola això es trasllada amb la programació per objectius i amb una manca d’autonomia i iniciativa del mestre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El mestre és un executor, no un planificador estratègic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obsessió per l’eficiència. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalisme: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durkheim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relació entre escola i empresa pel que fa a les relacions que s’hi estableixen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A cada individu li correspon una funció </li></ul></ul></ul>
 13. 13. 3. La socialització escolar pel món del treball <ul><li>Teories que relaciones escola i treball: </li></ul><ul><ul><li>Correspondència escola-treball </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bowles , Gintis, Bourdieu, Passeon, Baudelot, Establet, Foucault. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vinculat al neo-marxisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A l’escola es socialitza més que no pas s’instrueix </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’escola serveix per legitimar l’odre social vigent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És una visió massa determinista... L’escola no és una màquina perfecta que aconsegueix allò que preten. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 3. La socialització escolar pel món del treball <ul><li>Les funcions de l’escola estan sotmeses a : </li></ul><ul><ul><li>Les fluctuacions en el mercat de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Als interessos dels diferents grups social </li></ul></ul><ul><li>També és veritat que no en tot coincideix escola i empresa. </li></ul><ul><li>A l’escola es treballa darrerament amb metodologies que afavoreixen l’autonomia, la crítica, el treball en equip, la solidaritat, ... </li></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 16. 16. 4. Oferta i demanda de treball <ul><li>Als anys 60, l’eufòria econòmica animava a que els joves es formessin al màxim, ja que es considerava una inversió de futur (visió funcionalista). </li></ul><ul><li>La crisi dels anys 70 va posar en entredit aquesta visió ja que la formació no era garantia d’un bon lloc de treball ni tant sols d’un lloc de treball </li></ul><ul><li>Això suposava la separació entre món escolar i laboral </li></ul>
 17. 17. 4. Oferta i demanda de treball <ul><li>Aquest desajustament escola-empresa es concreta en: </li></ul><ul><ul><li>Atur estructural: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els joves és un dels col·lectius amb més atur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En funció del sexe, ètnia, origen, ... es pot agreujar encara més. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desqualificació de la majoria i “sobreeducació” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les feines o són més senzilles o són mes complexes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex. Informàtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posats a escollir,.. sovint les empreses trien per a llocs de treball a persones sobretitulades per aquell lloc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Això comporta desmotivació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Excés de titulació universitària </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 4. Oferta i demanda de treball <ul><li>Aquest desajustament escola-empresa es concreta en: </li></ul><ul><ul><li>Requalificació d’una minoria i credencialisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Això porta també a que es valorin cada cop més l’entitat expeditora dels títols, això com també tenir-ne el màxim. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquesta sobreeducació és costosa socialment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les llicenciatures es devaluen </li></ul></ul></ul><ul><li>Tot i així, es relaciona atur i nivell d’estudis </li></ul>
 19. 19. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 20. 20. 5. Noves necessitats formatives <ul><li>Excepte a Alemanya la formació professional s’ha devaluat considerablemente en aquests darrers anys </li></ul><ul><li>Molts consideren que mètodes, materials i tecnologies que s’utilitzen a la FP són antiquats </li></ul><ul><li>Moltes reformes apunten cap a la modernització de la formació professional específica </li></ul><ul><li>També s’aposta per la homologació europea dels títols (des de Maastricht) </li></ul><ul><li>El repte és adequar aquesta formació als canvis constants de l’entorn de treball </li></ul><ul><li>Caldrà una sòlida formació de base i una permanent formació continuada (lifelong learning) </li></ul>
 21. 21. 5. Noves necessitats formatives <ul><li>Quines capacitats cal aprendre: </li></ul><ul><ul><li>Comprensió i expressió </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements generals </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació polivalent </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació i processament de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Iniciativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatges tecnològics </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 22. 22. 5. Noves necessitats formatives <ul><li>Cal evitar l’especialització prematura </li></ul><ul><li>Cal aprofitar també la oferta no reglada o extraescolar per a consolidar la formació de base o permanent (idiomes, ...) </li></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Una ullada a la història </li></ul></ul><ul><ul><li>La socialització escolar pel món del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta i demanda de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves necessitats formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La transició de l’escola a la vida activa </li></ul></ul>Sumari
 24. 24. 6. La transició de l’escola a la vida activa <ul><li>Abans aquest pas era automàtic </li></ul><ul><li>En crisi, cal planificar-lo perquè ja no és així. </li></ul><ul><li>Parlem de transició davant el procés d’incorporació dels joves al món del treball </li></ul><ul><li>Aquest procés cada cop es més prolongat, conflictiu i diversificat </li></ul><ul><li>En classes socials mitjanes es prolongat i gradual, ja que resten més temps en el sistema educatiu </li></ul><ul><li>En grups social més desafavorits, aquest procés és més brusc i tràumàtic. L’escolarització és més breu i s’accepta habitualment qualsevol feina. </li></ul>

×