Unitat 8 Leconomia Del PeríOde Denteguerres

3,434 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

Unitat 8 Leconomia Del PeríOde Denteguerres

 1. 1. H.M.C. 8. L’economia del període d’entreguerres (1918-1939)
 2. 2. H.M.C. <ul><ul><li>Els problemes econòmics de la pau </li></ul></ul><ul><ul><li>Els feliços anys vint </li></ul></ul><ul><ul><li>La Gran Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expansió mundial de la crisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Els camins de la recuperació econòmica </li></ul></ul>Sumari
 3. 3. H.M.C. 1. Els problemes econòmics de la pau <ul><li>Els efectes immediats de la guerra: </li></ul><ul><ul><ul><li>Va afeblir els contendents europeus (préstecs amb els EE.UU.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El Tractat de Versalles: grans desacords (Alemanya: reparacions de guerra) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EE.UU: pagament dels deutes interaliats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alemanya: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1923: fallida del seu sistema monetari </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inflació sense precedents </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conca del Ruhr: invaïda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nacionalisme radical </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. H.M.C. 1. Els problemes econòmics de la pau <ul><li>Els desequilibris comercials: </li></ul><ul><ul><li>Modificació dels fluxes d’intercanvi de mercaderies </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alemanya: va perdre molts territoris amb el Tractat de Versalles; menys accés a les matèries primeres </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desequilibri comercial entre els països industrialitzats i els exportadors d’aliments i matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Descens dels preus agraris: empitjorament de les balances comercials </li></ul></ul><ul><ul><li>Petició de nous crèdits </li></ul></ul>
 5. 5. H.M.C. 1. Els problemes econòmics de la pau <ul><li>La puixança de l’economia nord-americana: </li></ul><ul><ul><li>Supremacia dels EE.UU. enfront del Regne Unit </li></ul></ul><ul><ul><li>El dòlar es va anar imposant com a moneda de canvi, enfront de la lliura esterlina </li></ul></ul><ul><ul><li>La banca nord-americana: la més dinàmica </li></ul></ul><ul><ul><li>EE.UU.: única plaça finançera capaç de mantenir un sistema de préstecs a llarg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Desequilibri comercial entre EE.UU. i Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment de la competitivitat dels EE.UU. </li></ul></ul>
 6. 6. H.M.C. <ul><ul><li>Els problemes econòmics de la pau </li></ul></ul><ul><ul><li>Els feliços anys vint </li></ul></ul><ul><ul><li>La Gran Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expansió mundial de la crisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Els camins de la recuperació econòmica </li></ul></ul>Sumari
 7. 7. H.M.C. 2. Els feliços anys vint <ul><li>La prosperitat nord-americana </li></ul><ul><ul><li>Un gran creixement econòmic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovació tècnica i canvis en l’organització del treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Electricitat / petroli / automòbil / cadenes de muntatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concentració empresarial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Augment de la productivitat i reducció de costos de producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La revolució dels consumidors </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grans magatzems / compres a terminis / publicitat / màrqueting /endeutament </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La distribució desigual de la renda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millora de la capacitat adquisitiva dels treballadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sobreproducció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agricultura: el sector més perjudicat </li></ul></ul></ul>
 8. 8. H.M.C. 2. Els feliços anys vint <ul><li>La febre borsària </li></ul><ul><ul><li>Puixança borsària </li></ul></ul><ul><ul><li>Bombolla especulativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Convenciment d’obtenir més guanys (plusvàlua borsària) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interès per la borsa: petits inversors </li></ul></ul><ul><ul><li>1929: gran problema quan el valor de les accions va començar a baixar </li></ul></ul>
 9. 9. H.M.C. <ul><ul><li>Els problemes econòmics de la pau </li></ul></ul><ul><ul><li>Els feliços anys vint </li></ul></ul><ul><ul><li>La Gran Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expansió mundial de la crisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Els camins de la recuperació econòmica </li></ul></ul>Sumari
 10. 10. H.M.C. 3. La Gran Depressió <ul><li>Les causes de la Gran Depressió </li></ul><ul><ul><li>La sobreproducció industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi de liquiditat </li></ul></ul><ul><ul><li>La caiguda del consum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disminució capacitat adquisitiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La por de ser acomiadat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caiguda dels preus agraris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Endeutament </li></ul></ul></ul>
 11. 11. H.M.C. 3. La Gran Depressió <ul><li>La crisi bancària i industrial </li></ul><ul><ul><li>Crisi bancària: fallida de molts bancs, famílies arruïnades, reducció de concessió de crèdits... </li></ul></ul><ul><ul><li>Crisi industrial: augment dels estocs, baixada dels preus, subconsum, caiguda de les inversions... </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran augment de l’atur </li></ul></ul><ul><ul><li>Disminució de la demanda: va fer baixar la producció industrial i agrícola </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ La crisi alimentava la crisi” </li></ul></ul></ul>
 12. 12. H.M.C. <ul><ul><li>Els problemes econòmics de la pau </li></ul></ul><ul><ul><li>Els feliços anys vint </li></ul></ul><ul><ul><li>La Gran Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expansió mundial de la crisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Els camins de la recuperació econòmica </li></ul></ul>Sumari
 13. 13. H.M.C. 4. L’expansió mundial de la crisi <ul><li>Els mecanismes d’expansió </li></ul><ul><ul><li>El descens dels preus dels productes americans </li></ul></ul><ul><ul><li>La reculada de la demanda </li></ul></ul><ul><ul><li>El descens dels prèstecs i de les inversions </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi bancària: primer símptoma: fallida del Creditanstalt (banc austríac) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alemanya: va ser molt greu </li></ul></ul><ul><ul><li>Regne Unit: impossibilitat de mantenir la lliura com a moneda central (fallida del sistema monetari internacional, devaluació de les monedes) </li></ul></ul><ul><ul><li>França: exemple dels països anomenats del “bloc or” </li></ul></ul>
 14. 14. H.M.C. 4. L’expansió mundial de la crisi <ul><li>L’enfonsament del comerç </li></ul><ul><ul><li>Reducció de la demanda interna </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfrontament comercial entre Europa i els EE.UU. </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment del proteccionisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’adopció de tarifes proteccionistes pels americans l’any 1930 va ser considerat una declaració de guerra comercial </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Expansió de la crisi als països exportadors d’aliments i matèries primeres </li></ul></ul>
 15. 15. H.M.C. <ul><ul><li>Els problemes econòmics de la pau </li></ul></ul><ul><ul><li>Els feliços anys vint </li></ul></ul><ul><ul><li>La Gran Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expansió mundial de la crisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Els camins de la recuperació econòmica </li></ul></ul>Sumari
 16. 16. H.M.C. 5. Els camins de la recuperació econòmica <ul><li>La proposta keynesiana (KEYNES) </li></ul><ul><ul><li>Va defensar l’actuació dels governs </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposta de que l’Estat augmentés la despesa pública (principalment en obres públiques) </li></ul></ul><ul><ul><li>La despesa de l’Estat generaria dèficit públic però: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiplicador keynesià </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’Estat: podria incrementar els ingressos per impostos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En resum: </li></ul></ul><ul><ul><li>La prosperitat depenia sobretot de la inversió i del consum, i no pas de l’estalvi. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El paper dels capitalistes era invertir, i el dels consumidors, consumir. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. H.M.C. 5. Els camins de la recuperació econòmica <ul><li>El New Deal de Roosevelt </li></ul><ul><ul><li>New Deal: pla econòmic per superar la crisi i paliar-ne els efectes socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Franklin Delano Roosevelt: president americà que ho va posar en pràctica a partir del 1932 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures del New Deal (intentar lluitar contra la deflació ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llei d’ajustament agrari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultural Adjustement Administration (AAA) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llei nacional de recuperació industrial (NIRA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>National Recovery Administration (NRA) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Public Works Administration (PWA) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tenesse Valley Authority </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política monetarista: devaluació del dòlar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Condicions dels treballadors: llibertat de sindicació, salari mínim, seguretat social </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desconfiança empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Estabilització de l’economia </li></ul></ul>
 18. 18. H.M.C. 5. Els camins de la recuperació econòmica
 19. 19. H.M.C. 5. Els camins de la recuperació econòmica <ul><li>Els països escandinaus </li></ul><ul><ul><li>Paper actiu al pressupost de l’Estat </li></ul></ul><ul><ul><li>Decissiu la força dels partits socialdemòcrates </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció de l’Estat del benestar </li></ul></ul><ul><li>La política armamentística d’Alemanya </li></ul><ul><ul><li>Es va impulsar un política de rearmament </li></ul></ul><ul><ul><li>Hitler: autarquia econòmica </li></ul></ul><ul><li>El Regne Unit i França </li></ul><ul><ul><li>1933: Conferència Internacional de Londres </li></ul></ul><ul><ul><li>Regne Unit: no va adoptar polítiques semblants al New Deal </li></ul></ul><ul><ul><li>França: plans socials, obres públiques... </li></ul></ul><ul><ul><li>La nova fase de creixement només es va aconseguir després de la Segona Guerra Mundial </li></ul></ul>
 20. 20. H.M.C.
 21. 21. H.M.C.
 22. 22. H.M.C.
 23. 23. H.M.C.
 24. 24. H.M.C.
 25. 25. H.M.C.
 26. 26. H.M.C.
 27. 27. H.M.C.
 28. 28. H.M.C.

×