Successfully reported this slideshow.

Unitat7

3,082 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat7

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 7 PRODUCCIÓ I TECNOLOGIA
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Distingir els objectius i els condicionaments que afecten la direcció de la producció i executar la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Conèixer els tipus de processos productius que existeixen i reconèixer la importància que comporten la recerca, el desenvolupament, la innovació i la qualitat en la funció productiva de l’empresa. </li></ul><ul><li>Aplicar sistemes que permetin programar, controlar i gestionar adequadament la producció. </li></ul><ul><li>Analitzar les externalitats negatives que pot tenir l’activitat productiva de les empreses i els costos socials que genera, i establir els requisits per a una gestió mediambientalment correcta. </li></ul><ul><li>Valorar la importància dels nous negocis relacionats amb el medi ambient. </li></ul>
 3. 3. Competències <ul><li>Competències específiques </li></ul><ul><li>Competència en gestió i organització </li></ul><ul><li>Organitzar les tasques i el temps i gestionar processos que permetin la presa de decisions adequades. </li></ul><ul><li>Competència en emprenedoria. </li></ul><ul><li> Desenvolupar la capacitat per a generar noves idees (creativitat) i la reflexió per a trobar noves solucions a problemes o mètodes més eficients per a problemes ja resolts. </li></ul>
 4. 4. Competències <ul><li>Competències generals </li></ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul><ul><li> Comprendre informació escrita en una llengua estrangera (preferiblement l’anglès) </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i interacció amb el món </li></ul><ul><li> Valorar críticament les conseqüències mediambientals i socials de l’activitat empresarial i a seva repercussió en els recursos naturals i la necessitat d’aplicar solucions. </li></ul>
 5. 5. ESQUEMA <ul><li>1.La funció de producció </li></ul><ul><ul><li>1.1. Tipus de procés productiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2. La direcció de la producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3. La qualitat com a objectiu de la producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Tecnologia i procés productiu </li></ul></ul><ul><ul><li>2.1 Formes d’adquisició de tecnologia. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Recerca, desenvolupament i innovació. </li></ul></ul>
 6. 6. ESQUEMA <ul><li>3. La planificació de la producció. </li></ul><ul><li>3.1. Sistemes de gestió de la producció. </li></ul><ul><li>3.2. Programació i control de projectes. </li></ul><ul><li>4. Producció i medi ambient. </li></ul><ul><li>4.1. Mesures legislatives. </li></ul><ul><li>4.2. El reciclatge i el tractament dels residus. </li></ul><ul><li>4.3. Negocis relacionats amb el medi ambient. </li></ul>
 7. 7. 1. La funció de producció <ul><li>Mitjançant el procés de producció es transformen matèries primeres en productes, gràcies a l’aplicació d’una determinada tecnologia. </li></ul>Matèries primeres Capital Treball Tecnologia Procés productiu Productes: béns i serveis
 8. 8. <ul><li>La funció de producció 1.1 Tipus de procés productiu. </li></ul><ul><li>Podem classificar els processos de producció segons diversos criteris: </li></ul>Cadena robotitzada d’etiquetatge de cava. Hi intervenen únicament màquines. Automatitzada Taller de reparació de cotxes. En la producció hi intervenen persones i màquines. Mecanitzada Artesà de ceràmiques La producció es duu a terme sense intervenció de maquinària. Manual Procediment de fabricació Fuster que fa mobles a mida Cada unitat té unes característiques pròpies. Individualitzada Fàbrica de rentadores Les unitats produïdes tenen els mateixos estàndards i són idèntiques. En sèrie Caracteristíques de les unitats produïdes Fàbrica de papilles Es produeix sense encàrrec. Per al mercat Sastreria que fa roba a mida. Es produeix sota encàrrec de client. Per encàrrec Destinació Exemple En què consisteix? Tipus de procés Segons
 9. 9. 1.La funció de producció 1.2 La direcció de la producció. <ul><li>Per tenir èxit la direcció de producció hauria de duu a terme les activitats següents: </li></ul><ul><ul><li>Establir objectius que es volen assolir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar plans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir un sistema de gestió de la producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programar i controlar cada projecte </li></ul></ul>
 10. 10. 1.La funció de producció 1.2 La direcció de la producció. <ul><li>Objectius de la direcció de la producció, poden ser diversos, però normalment es refereixen als següents aspectes: </li></ul><ul><ul><li>Productivitat. Obtenir la màxima quantitat de producció amb la mínima quantitat de factors productius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiabilitat. No s’han de patir interrupcions imprevistes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Medi ambient. Sistema productiu repectuós amb el medi ambient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat. Elaborar productes adequats a l’ús al que es destinen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptabilitat. Adaptar la producció als canvis que es produeixen en l’entorn: variació de la demanda, canvis en impostos, situació de crisis…. </li></ul></ul>
 11. 11. 1. La funció de producció 1.2 La direcció de la producció. <ul><ul><li>Per assolir els objectius que es defineixen l’empresa ha de tenir en compte uns certs condicionaments. Exemple: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>localització i capacitació productiva de l’empresa, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tecnologia exisistent, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cost de factors de producció…. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Característiques del mercat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aspectes mediambientals: legislació, preferències dels consumidors… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canvis en l’entorn: variacions en el nivell del impostos, marxa del conjunt de l’economia… </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 1.La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. <ul><li>La qualitat del producte és el conjunt de característiques que el defineixen i que estableixen la seva adequació a l’ús al qual es destinarà. </li></ul><ul><li>Per tal d’aconseguir aquest objectiu es necessita una sistema de gestió de la qualitat, que seguirà les etapes següents: </li></ul>
 13. 13. 1. La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. <ul><li>Establir factors dels quals depèn la qualitat. </li></ul><ul><li>Determinar els estàndards de qualitat que es pretenen assolir. </li></ul><ul><li>Definir sistemes que permetin mesurar la qualitat i incorporar programes per controlar-la. </li></ul><ul><li>Identificar i corregir les causes de la baixa qualitat. </li></ul>
 14. 14. 1. La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. <ul><li>Hi ha diversos sistemes de gestió de la qualitat, entre els quals destaca el Sistema de Gestió de Qualitat Total (TQM, Total Quality Management). Es basa en la participació de tots els membres de l’empresa i està orientat a la rendibilitat a llarg termini. Es tracta de satisfer el client. </li></ul>
 15. 15. 1. La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. TQM. <ul><li>Una vegada obtingut un estàndard de qualitat, és convenient que l’empresa ho certifiqui, es pot utilitzar com a estratègia comercial. </li></ul><ul><li>Hi ha unes normes anomenades ISO ( de l’Organització Internacional d’Estandardització) entre elles les normes ISO 9000 , que certifiquen que l’empresa està en condicions de garantir en el futur la mateixa qualitat que en el moment d’obtenir la certificació. </li></ul>
 16. 16. 1. La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. Els processos de reenginyeria. Michael Hammer i James Champy. <ul><li>Consisteix en la revisió fonamental i el redisseny radical de processos per a assolir millores espectaculas en mesures de rendiment, com ara costos, qualitat, servei i rapidesa. </li></ul><ul><li>Es tracta de plantejar-lo com si es volgués començar el negoci. Una vegada donat un procés de reenginyeria es poden donar diversos canvis en l’empresa. </li></ul>
 17. 17. 1. La funció de producció 1.3 La qualitat com a objectiu de la producció. Els processos de reenginyeria. Michael Hammer i James Champy. <ul><li>Canvis en l’empresa: </li></ul><ul><ul><li>Augment de la descentralització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis organitzatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció de verificacions i controls. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvi d’orientació en la formació d’empleats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvi del paper dels directius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvi en l’ordre seguit per a dur a terme els processos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agrupació de feines. </li></ul></ul><ul><ul><li>Produir diverses versions del mateix producte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eliminar intermediaris </li></ul></ul><ul><li>Per implantar un procés de reengiyeria hi ha diverses eines, la més important la informàtica. </li></ul>
 18. 18. 2. Tecnologia i procés productiu. <ul><li>La tecnologia és el conjunt de procediments que poden utilitzar per a produir un bé o un servei. La incorporació de tecnologia afecta a: </li></ul><ul><ul><li>Processos productius, reduint els costos, exemple, l’automatització de cadenes de producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes finals, augmentant la qualitat i la satisfacció de noves necessitats, per exemple, fabricació d’automòbils més segurs…. </li></ul></ul>
 19. 19. 2. Tecnologia i procés productiu. 2.1 Formes d’adquisició de tecnologia. <ul><li>L’empresa pot incorporar nova tecnologia: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupant una tecnologia pròpia. Moltes empreses disposen d’un Departament de Recerca i Desenvolupament i Innovació (R+D+I) per trobar tecnologies aplicables a processos o productes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adquirint la tecnologia a l’exterior. L’empresa es pot adreçar a altres empreses o institucions que han desenvolupat noves tecnologies i comprar una llicència per al seu ús. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan una empresa inventa alguna cosa aplicable industrialment pot protegir-la mitjançant una patent . És un privilegi temporal d’explotació en exclusiva d’una innovació. </li></ul></ul>
 20. 20. 2. Tecnologia i procés productiu. 2.2 Recerca, desenvolupament i innovació. <ul><li>Un canvi tecnològic és la invenció de nous productes , la millora dels existents o el canvi en els processos utilitzats en la producció. En el procés de canvi tecnològic destaquen tres components: </li></ul><ul><ul><li>Recerca: increment del coneixement, que no ha d’anar lligat a l’obtenció d’un determinat resultat. Exemple: estudiar propietats d’un material. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament: feines que es duen a terme per tal de desenvolupar o millorar materials , productes o altres serveis a partir de resultats d’investigacions o d’experiències. Exemple, apliquem una de les propietats del material per construir un mecanisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovació: es tracta de convertir el coneixement en productes, materials o serveis que s’introdueixen al mercat. Exemple: es patenta un nou mecanisme per ser incorporat a la cadena de muntatge d’un model d’automòbil. </li></ul></ul>
 21. 21. 3. La planificació la producció. <ul><li>La planificació ens permet obtenir resultatsd’acord amb els objectius que es proposen. La planificació de la producció s’estructura en tres nivells: </li></ul><ul><ul><li>Pla estratègic de l’emrpesa. Exemple, on posarem l’empresa, capacitat màxima. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla mestre de producció. Es tracta d’estructurar les necessitats que es poden donar en l’àrea de producció. Exemple: quantitat de producció per període de temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programació de la producció: es defineixen els tasques concretes que es faran o en què es gastaran els recursos, és a dir, a quin producte s’assiganaran els recursos. </li></ul></ul><ul><li>Una vegada acabada la planificació es necessita un sistema de gestió per ser implantada. </li></ul>
 22. 22. 3. La planificació la producció. 3.1Sistemes de gestió de la producció. <ul><li>La gestió de la producció requereix d’un sistema que li permeti determinar en cada moment: </li></ul><ul><ul><li>Les necessitats de materies primeres. </li></ul></ul><ul><ul><li>El nivell d’existències previst. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els terminis en els quals seran necessàries. </li></ul></ul><ul><li>Hi ha diversos sistemes de gestió de producció: </li></ul><ul><ul><ul><li>MRP (Material Requirements Planning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JIT (Just- In- Time) </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 3. La planificació la producció. 3.1Sistemes de gestió de la producció. MRP. <ul><li>L’objectiu és planificar i preveure les necessitats de material en el procés productiu. </li></ul>Es determinen les quantitats i les dates d’entrega als clients dels productes acabats Es calculen cap a enrere les dates en que han de començar les etapes del procés Es determinen els tipus i la quantitat dels recursos, com les existències en el magatzem, que seran necessaris en cadascuna de les etapes. Es donen les ordres de compra dels materials perquè estiguin disponibles en el moment precís.
 24. 24. 3. La planificació la producció. 3.1Sistemes de gestió de la producció. JIT. <ul><li>Es basa en la idea de produir únicament quan hi ha una demanda per part d’un client o una ordre de fabricació. Les conseqüències de la implantació d’aquest sistema són: </li></ul><ul><ul><li>Increment de l’agilitat davant els canvis en el mercat. Produeixo el que em damanen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció dels períodes de fabricació i dels costos associats. Es cobreixen les demandes sense trigar temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millores d’eficiència, Reducció de costos, per exemple de magatzem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millores en la formació, el personal és polivalent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració de proveïdors. Es necessita comunicació fluïda amb els proveïdors, perquè responguin en el temps i en les qualitats necessàries. </li></ul></ul>
 25. 25. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. <ul><li>Per programar i controlar els processos productius en què intervenen moltes activitats, existeixen diverses tècniques. Per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Mètode PERT(Project Evaluation and Review Technique) –CPM (Critical Path Method), pretén representar gràficament un projecte . </li></ul></ul><ul><ul><li>Gantt, mètode que es basa en la representació de les activitats en funció del temps en uns eixos de coordenades. </li></ul></ul>
 26. 26. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. JIT <ul><li>El sistema JIT es basa en les cinc regles bàsiques: </li></ul><ul><ul><li>Zero defectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zero avaries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zero estoc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zero temps mort. Temps de fabricació mínim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zero paper. Mínima burocràcia. </li></ul></ul>
 27. 27. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode PERT-CPM <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Determinar la durada mínima del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer quines són les activitats que caldrà controlar més </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtenir informació sobre l’estat del projecte en cada fase. </li></ul></ul><ul><li>Perquè un projecte es pugui programar per aquesta tècnica ha de complir les condicions: </li></ul><ul><ul><li>Totes les activitats del projecte s’han de definir perfectament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats s’han de poder ordenar temporalment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada activitat ha de tenir una durada determinada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats han de ser independents entre elles. </li></ul></ul>
 28. 28. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode PERT-CPM <ul><li>Representació d’un projecte. </li></ul>1 2 3 Node : representa l’inici o final d’una tasca. Tasques , s’anomenen mitjançant lletres majúscules. Els números indiquen la durada de la tasca. A 3 4 B 2 C D 4 2
 29. 29. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode PERT-CPM <ul><li>Representació d’un projecte. </li></ul>1 2 3 Veiem que per arribar d’un a quatre hi ha diversos camins. El camí més llarg s’anomena camí crític. A 4 B 2 C D 4 2 3 El camí crític és aquell on no hi ha marge per enderrerir cap tasca sense influènciar en la duració final del projecte. En el nostre cas és el camí de les tasques A,C.
 30. 30. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode PERT-CPM <ul><li>Representació d’un projecte. Temps Early </li></ul>1 2 3 El temps mínim en arribar a un punt ( a un node) des de l’inici s’anomena temps early. Com a molt ràpid quan estaran les activitats anteriors per poder començar la següent A 4 B 2 C D 4 2 3 El temps early es calcula sumant els temps de totes les actvitats fins arribar al node. Ex: Node 4. En el nostre cas: 3 + 4 =7 com a molt ràpid la feina estarà en 7 dies.
 31. 31. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode PERT-CPM <ul><li>Representació d’un projecte. Temps Last </li></ul>1 2 3 És el temps màxim de que es disposa per arribar a un node sense que es vegi afectada la durada total del projecte, és a dir, com a molt tard quan puc començar una tasca sense enderrerir el projecte. A 4 B 2 C D 4 2 3 Es calcula com la diferència entre el temps mínim d’execució i el que falta per a arribar des del node fins al final del projecte. Ex : Al node 3, el temps mínim és 2 i per arribar al node final (4) es triga 7 => la tasca D es pot iniciar el dia 5 i el projecte no tindrà retard.
 32. 32. 3. La planificació la producció. 3.2. La programació i control de projectes. Mètode GANTT <ul><li>Aquest mètode es basa en la representació de les activitats en funció del temps en l’eix d’ordenades. </li></ul>A B D C 1 2 3 4 5 6 7 Les activitats inicials són A i B; C s’inicia quan A s’acaba; D s’inicia quan B s’acaba. La duració total del projecte és 7. La línia vertical indica el temps transcorregut
 33. 33. 4. Producció i medi ambient. <ul><li>La producció pot provocar externalitats negatives, per això és important produir de forma sotenible i medioambietalment correcta. Per això les empreses han concretat les seves mesures per respectar el medi en: </li></ul><ul><ul><li>La producció neta té com a objectiu reduir els ricos per a l’èsser humà i el medi ambient, i comprèn el disseny del producte, la seva elaboració , el tipus d’energia que s’utilitza i el reciclatge dels materials que el componene un cop ha finalitzat la seva vida útil. </li></ul></ul>
 34. 34. 4. Producció i medi ambient. <ul><li>La posada en funcionament de la producció neta requereix: </li></ul><ul><ul><li>Un marc legislatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un canvi en l’estat d’opinió dels consumidors, més favorable al reciclatge o la consideraci de la qualitat ecològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un canvi en el mateix sentit de l’actitud de les empreses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport de les Administracions públiques, donant incentius a iniciatives de producció neta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció de plantes de reciclatge de residus. </li></ul></ul>
 35. 35. 4. Producció i medi ambient. <ul><li>La producció serà sostenible quan: </li></ul><ul><ul><li>Cap recurs renovable no s’haurà d’utilitzar a un ritme superior al de la seva renovació </li></ul></ul><ul><ul><li>Cap recurs no renovable no s’hauria d’aprofitar a una velocitat més alta de la necessària per a substituir-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cap contaminant no podrà, en cap moment, produir-se a un ritme superior al que pugui ser reciclat o neutralitzat pel medi ambient. </li></ul></ul>
 36. 36. 4. Producció i medi ambient. 4.1. Mesures legislatives. <ul><li>El Dret Ambiental Internacional distingeix entre: </li></ul><ul><ul><li>Lleis dures, integrades per lleis, decrets, i regulacions d’aplicació obligatòria. D’àmbit local i internacional. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regulen aspectes molt diversos com el control de residus, sistemes de seguretat o reciclatge…. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenen enfocaments variats i preveuen des de establiment d’impostos fins a penes de privació de llibertat…. </li></ul></ul></ul>
 37. 37. 4. Producció i medi ambient. 4.1. Mesures legislatives. <ul><ul><li>Lleis suaus. El sistema de Gestió Mediambiental i els distintius de qualitat ambiental. Estan formades per: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Processos de normalització industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normes d’aplicació voluntària. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha vegades que tenen més efectivitat que les lleis dures, sobretot si es donen certes circumtàncies: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sensibilització del consumidor. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Descrimació per part del consumidor dels producte segons el respecte de l’empresa amb el medi ambient. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El suport dels poders públics a les empreses amb plans de gestió mediambiental. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disminució de costos a l’implantar tecnologies respectuoses amb el medi ambient. </li></ul></ul></ul></ul>
 38. 38. 4. Producció i medi ambient. 4.1. Mesures legislatives. <ul><li>Un sistema que permet transformar en procediments la política i els objectius ambientals és El Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA) . Per la seva implantació es pren com a referència algunes de les normes voluntàries existents: </li></ul><ul><ul><li>A nivell internacional, existeix la norma ISO 14001. Si una empresa obté a Espanya una certificació de l’ Associació de Normalització i Certificació (AENOR) significa que compleix la norma ISO14001 i ha de sol·licitar la seva validació a un verificador acreditat que dependrà de la Comunitat Autònoma o del Ministeri de Medi Ambient. </li></ul></ul>
 39. 39. 4. Producció i medi ambiental. 4.1. Mesures legislatives. <ul><li>A nivell europeu, el Sistema Comunitari d’Ecogestió i Auditoria (EMAS) , és un sistema de gestió que permet que les empreses duguin a terme una gestió sostenible de la producció , i és una eina que permet: </li></ul><ul><ul><li>Assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar continuament el seu comportament mediambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtenir un avantatge competitiu a partir d’aquestes millores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar públicament mitjançant una declaració meiambiental els esforços realitzats. </li></ul></ul>
 40. 40. 4. Producció i medi ambient. 4.1. Mesures legislatives. <ul><li>Les avantatges de la implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental són: </li></ul><ul><ul><li>Disminució de costos, millora en el control i consum de matèries primeres…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora d’imatge, davant dels clients, l’Administració…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora de les relacions amb l’Administració, adopció d’una política activa davant la legislació existent….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació i motivació dels treballadors, implicació de tots els treballadors del centre en un sistema per assolir uns objectius comuns. </li></ul></ul>
 41. 41. 4. Producció i medi ambient. 4.1. Mesures legislatives. <ul><li>Per tal que el consumidor sàpiga quines empreses estan realitzant esforços en la protecció del medi ambient hi ha un sistema d’etiquetatge ecològic. </li></ul>Productes amb poca incidència sobre el medi ambient. Sistema Comunitari d’Ecogestió i Auditoria La Unió Europea té un distintiu propi: L’etiqueta de la Unió Europea, és voluntària
 42. 42. 4. Producció i medi ambient. 4.2. Reciclatge i el tractament dels residus. <ul><li>Una gestió correcte dels residus, des del punt de vista mediambiental ha de plantejar-se els objectius següents: </li></ul><ul><ul><li>Minimitzar o evitar residus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reciclar tots els residus que siguin aprofitables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reutilitzar els residus susceptibles de reutilitzar-se. </li></ul></ul><ul><li>El fet d’assolir aquests objectius comporta canvis en: </li></ul><ul><ul><li>l’actitud dels consumidors, consumir racionalment, optar per productes que es puguin utilitzar més d’una vegada… </li></ul></ul><ul><ul><li>determinades posicions de respecte per part de les empreses, augmentar l’ús dénvasos reutilitzables, … </li></ul></ul><ul><ul><li>intervencions directes de l’Administració Pública, construir dispòsits controlats i plantes de tractament de rebuig… </li></ul></ul>
 43. 43. 4. Producció i medi ambient. 4.3. Negocis relacionats amb el medi ambient. <ul><li>La sensibilització dels consumidors i les normatives han obert nous mercats i oportunitats de negoci: </li></ul><ul><ul><li>Energies renovables, energia solar, eòlica… </li></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura ecològica, formes de cultiu respectuosese amb el medi ambient sense l’ús de pesticides o fertilitzants químics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses que duen a terme feines R+D+I relacionades amb el medi ambient, Empreses que busquen sistemes ecològicament més sostenibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses que bases la seva estratègia de comercialització en productes respectuosos amb el medi ambient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Turisme Ecològic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessories mediambientals per la implantació d’un SGMA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reutilització de residus, vidre o cartró… </li></ul></ul>

×