U 2 5 Eoe 0910(1)

4,900 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,457
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U 2 5 Eoe 0910(1)

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 5 Anàlisi econòmica i financera de l’empresa
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Interpretar la informació comptables de les empreses, detectar els desequilibris més habituals i proposar mesures correctores, tot valorant la importància de la seva fiabilitat amb relació a la gestió, les garanties davant terceres persones i la responsabilitat fiscal </li></ul><ul><li>Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines quotidianes d’obtenció, tractament, selecció i anàlisi d’informació empresarial, tot verificant-ne la fiabilitat i aplicant-la a la presa de decisions empresarials </li></ul><ul><li>Comprendre i fer ús de les principals tècniques d’anàlisi dels estats comptables amb l’objectiu de determinar l’evolució de la situació patrimonial i financera de l’empresa, així com els seus resultats </li></ul><ul><li>Valorar l’estructura del patrimoni , el compte de resultats i les rendibilitats econòmica i financera de l’empresa per tal de prendre les mesures que permetin corregir els desequilibris que s’hi puguin presentar </li></ul><ul><li>Relacionar el capital circulant i el capital circulant ideal a partir del cicle d’explotació i del cicle de tresoreria, i determinar les necessitats financeres de l’empresa derivades del seu cicle productiu i comercial. </li></ul>
 3. 3. Competències <ul><li>Competències específiques. </li></ul><ul><li>Competència en gestió i organització </li></ul><ul><li>Competència en estratègia </li></ul><ul><li>Competències generals. </li></ul><ul><li>Competència en recerca </li></ul><ul><li>Competència digital </li></ul>
 4. 4. ESQUEMA <ul><li>1. Finalitat i importància de l’anàlisi dels estats comptables </li></ul><ul><li>2. Anàlisi del balanç de situació </li></ul><ul><li>2.1. Instruments d’anàlisi </li></ul><ul><li>2.2 Equilibri patrimonial </li></ul><ul><li>2.3. Equilibri financer </li></ul><ul><li>3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>3.1. Instruments d’anàlisi </li></ul><ul><li>3.2. Anàlisi de la rendibilitat </li></ul><ul><li>4. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys </li></ul><ul><li>4.1. El període mitjà de maduració </li></ul><ul><li>4.2 Anàlisi del fons de maniobra </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 5. 5. 1. Finalitat i importància de l’anàlisi dels estats comptables. <ul><li>Finalitat dels estats comptables -> la presa de decisions </li></ul><ul><li>Consisteix en un conjunt de tècniques i instruments per a extreure conclusions sobre la imatge fidel de l’empresa (situació patrimonial, situació financera i resultats) </li></ul><ul><li>Els principals aspectes que analitzarem. </li></ul><ul><li>estructura patrimonial i financera </li></ul><ul><li>Solvència </li></ul><ul><li>Rendibilitat de l’empresa </li></ul>
 6. 6. 1. Finalitat i importància de l’anàlisi dels estats comptables directius treballadors creditors Entitats financeres inversors competidors Administració Altres empreses
 7. 7. 2. Anàlisi del balanç de situació INVERSIONS ACTIU NO CORRENT ACTIU CORRENT PATRIMONI NET PASSIU NO CORRENT PASSIU CORRENT FINANÇAMENT ESTRUCTURA ECONÒMICA ESTRUCTURA FINANCERA
 8. 8. 2. 1. Instruments d’anàlisi <ul><li>Percentatges (Ex.1) - Cas pràctic per resoldre 1, apartat a. </li></ul><ul><li>Gràfics (Exemple 1) – Cas pràctic per resoldre 1, apartat a. </li></ul><ul><li>Ràtios : quocient entre dues magnituds entres les quals hi ha alguna relació. Per sí sola no té massa valor, només si la comparem amb: </li></ul><ul><li>* el valor de la mateixa ràtio en un moment anterior </li></ul><ul><li>* el valor pressupostat </li></ul><ul><li>* el valor en d’altres empreses del sector </li></ul><ul><li>* valors teòrics “ideals” </li></ul>
 9. 9. 2.2 Equilibri patrimonial <ul><li>Actiu = Patrimoni Net + Passiu => equilibri patrimonial (sempre és així, exceptuant quan les pèrdues són més grans que la resta del patrimoni net) </li></ul><ul><li>Anàlisi de l’endeutament : </li></ul><ul><li>a) ràtio d’endeutament = Passiu/patrimoni net i passiu </li></ul><ul><li>b) ràtio d’autonomia = Fons propis/Deutes </li></ul><ul><li>c) ràtio d’estructura del deute = Passiu Corrent/Passiu </li></ul><ul><li>Vocabulari a tenir en compte : </li></ul><ul><li>Passiu = Total Deutes </li></ul><ul><li>Patrimoni Net = Fons propis </li></ul><ul><li>Deutes a curt termini = Passiu Corrent </li></ul><ul><li>Deutes a llarg termini = passiu No Corrent </li></ul>
 10. 10. 2.3 Equilibri financer <ul><li>Equilibri financer </li></ul><ul><li>Desequilibri financer </li></ul><ul><li>Concurs de creditors </li></ul><ul><li>Insolvència </li></ul>
 11. 11. 2.3. Equilibri financer <ul><li>Ràtios per analitzar la solvència a curt termini : </li></ul><ul><li>Liquiditat = Actiu corrent/Passiu corrent </li></ul><ul><li>Tresoreria (acid test) = (realitzable + disponible )/ passiu corrent </li></ul><ul><li>Disponibilitat = efectiu/passiu corrent </li></ul><ul><li>Ràtios per analitzar la solvència a llarg termini : </li></ul><ul><li>Garantia = Actiu/Passiu </li></ul><ul><li>Cas pràctic resolt 1, apartats a,b, </li></ul><ul><li>Altres anàlisis de solvència : </li></ul><ul><li>Estat de fluxos d’efectiu (oficial: http://www.gabilos.com/comosehace/cuentasanuales_nuevopgc/Estructura_estado_flujos_efectivo_modelo_normal.pdf ) </li></ul>
 12. 12. 2.3. Equilibri financer <ul><li>Format per a l’anàlisi de l’estat de fluxos d’efectiu : </li></ul><ul><li>Saldo inicial efectiu </li></ul><ul><li>+ Cobraments previstos d’explotació </li></ul><ul><li>Pagaments previstos d’explotació </li></ul><ul><li>= Variació d’efectiu d’explotació </li></ul><ul><li>+Altres cobraments previstos </li></ul><ul><li>-Altres pagaments previstos </li></ul><ul><li>= saldo final d’efectiu </li></ul><ul><li>(veure casos pràctics resolts 3) </li></ul><ul><li>Casos pràctics per resoldre: 1 </li></ul>
 13. 13. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys <ul><li>Instruments d’anàlisi </li></ul><ul><li>Percentatges i gràfics (exemple 3) </li></ul><ul><li>Ràtios </li></ul><ul><li>Anàlisi del punt mort o llindar de rendibilitat </li></ul><ul><li>Càlcul analític del punt mort </li></ul>
 14. 14. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys <ul><li>Les ràtios </li></ul><ul><li>Es poden calcular en funció de les unitats venudes o de les unitats monetàries (veure Fixa-t’hi) </li></ul><ul><li>Ràtio d’expansió de vendes : </li></ul><ul><li>(Vendes any n / Vendes any n-1) * 100 </li></ul><ul><li>Ràtio quota de mercat : </li></ul><ul><li>(Vendes empresa/vendes sector)* 100 </li></ul>
 15. 15. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys <ul><li>Anàlisi del punt mort o llindar de rendibilitat </li></ul><ul><li>Punt d’equilibri o punt mort : aquell volum de producció i venda en què l’empresa ni perd ni guanya, és a dir quan l’empresa cobreix els seus costos ( http:// www.marketing-xxi.com /punto-muerto-o-umbral-de-rentabilidad-49.htm ) </li></ul><ul><li>Cas pràctic resolt 2 </li></ul>
 16. 16. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 17. 17. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys <ul><li>3.2 Anàlisi de la rendibilitat </li></ul><ul><li>Rendibilitat : relació entre el benefici i alguna magnitud que hi està relacionada. Les dues més importants: rendibilitat econòmica i rendibilitat financera . Lligat, també, el palanquejament i el seu efecte. </li></ul>
 18. 18. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys <ul><li>El palanquejament i el seu efecte </li></ul><ul><li>Palanquejament : és la relació entre l’actiu i el patrimoni net. </li></ul><ul><li>Efecte palanquejament : és l’efecte del palanquejament sobre la rendibilitat financera </li></ul>
 19. 19. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys La rendibilitat financera la podem expressar a partir del següent desglossament:
 20. 20. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 21. 21. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 22. 22. 3. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys Exemple 5; pàgina 135 Cas pràctic de síntesi resolt Cas pràctic per resoldre 2,3.
 23. 23. 4. El cicle d’explotació <ul><li>Les empreses necessiten immobilitzar un temps els recursos per comprar els factors de producció per a produir. Amb la venda i el posterior cobrament recuperarà a inversió i l’obtenció d’un benefici (o no!) </li></ul><ul><li>Cicle llarg : Temps que transcorre des que l’empresa adquireix un immobilitzar fins que recupera allò que li ha costat </li></ul><ul><li>Cicle curt o cicle d’explotació : temps que transcorre des que l’empresa adquireix la primera matèria fins que recupera aquesta inversió en cobrar dels seus clients </li></ul>
 24. 24. 4.1. El Període Mitjà de Maduració <ul><li>PMM : Durada mitjana del cicle d’explotació d’una empresa. Temps mitjà des que les existències entre en el magatzem fins que es cobren als clients. </li></ul><ul><li>Distingirem entre el Període Mitjà de Maduració Econòmic i el Període Mitjà de Maduració Financer. </li></ul>
 25. 25. 4.1. El Període Mitjà de Maduració
 26. 26. 4.1. El Període Mitjà de Maduració <ul><li>El PMM es pot descompondre en: </li></ul><ul><li>subperíode d’aprovisionament o emmagatzematge ( PA ): és el temps durant el que les matèries primeres restaran en el magatzem de l’empresa fins que comencin a ser transformades. (Existències matèries primeresx 360 dies)/Consums </li></ul><ul><li>subperíode de fabricació ( PF ): serà el nombre mitjà de dies que les matèries primeres triguen en ser transformades en productes acabats. (Existències productes en curs x 360 dies)/cost de fabricació </li></ul><ul><li>subperíode de vendes ( PV ): temps en que els productes acabats triguen en ser venuts als clients.(Mitjana d’ existències de productes acabats x 360 dies)/cost de les vendes. </li></ul><ul><li>subperíode de cobrament ( PC ): és el temps que triga l’empresa a cobrar les factures i les lletres dels clients. (Mitjana de Clients x 360 dies)/Vendes </li></ul><ul><li>subperíode de pagament ( PP ): és el temps que triga l’empresa a pagar els seus proveïdors. (Mitjana de Proveïdors x 360 dies)/Compres </li></ul>
 27. 27. 4.1. El Període Mitjà de Maduració <ul><li>El Període Mitjà de Maduració Econòmic (PMME) és el nombre de dies que l’empresa triga a recuperar una unitat monetària des que aquesta es va invertir en el seu cicle d’explotació. Les empreses industrials tenen procés productiu propi i el seu PMME està composat d’aquests quatre subperíodes: subperíode mitjà d’aprovisionament, subperíode mitjà de fabricació, subperíode mitjà de venda i subperíode mitjà de cobrament. </li></ul><ul><li>Llavors, el PMM econòmic d’una empresa industrial serà = PA + PF + PV + PC </li></ul>
 28. 28. 4.1. El Període Mitjà de Maduració <ul><li>Les empreses comercials que es dediquen a la compravenda d’un producte no tenen procés productiu propi de les empreses de transformació industrial. En el cas d’una empresa comercial, el PMM estarà composat d’aquests tres subperíodes: </li></ul><ul><li>subperíode d’aprovisionament o emmagatzematge ( PA ): les mercaderies, que són ja productes acabats, restaran durant un temps en el magatzem de l’empresa fins que es venguin. (Mitjana de Existències de Mercaderies x 360 dies)/Compres </li></ul><ul><li>subperíode de cobrament ( PC ): és el temps que triga l’empresa a cobrar les factures i les lletres dels clients (aquest subperíode es pot desagregar entre el subperíode de vendes i el de cobrament). (Mitjana de Clients x 360 dies)/Vendes </li></ul><ul><li>subperíode de pagament ( PP ): és el temps que triga l’empresa a pagar els seus proveïdors. (Mitjana de Proveïdors x 360 dies)/Compres </li></ul><ul><li>Llavors, el PMM econòmic d’una empresa comercial serà = PA + PC </li></ul>
 29. 29. 4.1. El Període Mitjà de Maduració <ul><li>El Període Mitjà de Maduració Financer (PMMF) té en compte, a diferència del PMME, el finançament que l’empresa rep dels seus proveïdors i, per tant, </li></ul><ul><li>el PMMF = PMME – subperíode de pagament als proveïdors </li></ul>
 30. 30. 4.2. Anàlisi del fons de maniobra <ul><li>Fons de maniobra o capital circulant o working capital : diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent. </li></ul><ul><li>FM = Actiu Corrent – Passiu Corrent </li></ul><ul><li>FM = Recursos Permanents – Actiu No Corrent </li></ul><ul><li>Haurem de distingir entre el Fons de Maniobra “aparent” (el fàcil de calcular) i el Fons de Maniobra que realment una empresa necessita per finançar el seu cicle d’explotació (Fons de Maniobra Necessari o Capital Circulant). </li></ul>
 31. 31. 4.2. Anàlisi del fons de maniobra http://economia-excel.blogspot.com/ Cas pràctic per resoldre 3
 32. 32. Càlcul del fons de maniobra necessari <ul><li>Una manera : </li></ul><ul><li>Mitjana de saldo dels comptes d’existències + mitjana del saldo dels comptes de clients + mitjana del saldo dels comptes d’efectiu – mitjana dels saldos dels comptes de proveïdors = FONS DE MANIOBRA NECESSARI </li></ul><ul><li>Exemple 6 </li></ul>
 33. 33. Càlcul del fons de maniobra necessari <ul><li>Una altra manera: Cost diari derivat de l’activitat (més lògic, però més complexa el càlcul) </li></ul><ul><li>Cada dia l’empresa té un cost diari (existències, sous, energia,...) que es calcularà de la següent manera: </li></ul><ul><li>Unitats Monetàries Necessàries per dia (N) = Existències consumides per dia (E) x cost unitari de les existències (cd) + Cost diari de les despeses generals (CG) </li></ul><ul><li>En resum , N = E x cd + Cg </li></ul><ul><li>Llavors, el FMN = PMME * N , que seria el mateix que FMN = PMME x E x cd + PMME x Cg </li></ul><ul><li>Però, ta chan!!! els proveïdors ens financen una part del cicle, per tant, haurem de restar aquests dies que ens financen abans de multiplicar pel cost diari tant de les existències com de les despeses generals, i ens quedarà el següent: </li></ul><ul><li>X 1 = ajornament proveïdors X 2 = ajornament despeses generals </li></ul><ul><li>FMN = (PMME – X 1 ) x E x cd + (PMME – X 2 ) x Cg </li></ul><ul><li>Exemple 7 </li></ul><ul><li>Cas pràctic de síntesi per resoldre </li></ul>

×