Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku

129 views

Published on

Tässä raportissa vertaillaan suomalaisia maaseutumatkailijoita, jotka suosivat eri tyyppistä majoitusta. Majoitustyypit ovat hotellit, maatilamajoitus, mökkimajoitus ja muu majoitus.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku

 1. 1. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku 20.10.2011 Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi
 2. 2. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Sisältö Taustaa............................................................................................................................................................. 4 Aineisto ja analyysi ........................................................................................................................................... 4 Lyhennelmä tuloksista...................................................................................................................................... 4 Lomatiedot................................................................................................................................................... 4 Motivaatiot................................................................................................................................................... 5 Maaseutuloman kesto ja majoitus ................................................................................................................ 5 Maaseutuloman aktiviteetit ja matkakohde.................................................................................................. 5 Maaseutuloma: Majoituksen ominaisuudet, hyvinvointi ja segmentit........................................................... 6 Tiedonhaku................................................................................................................................................... 6 Internet-sivujen ominaisuudet...................................................................................................................... 7 Matkustuskäyttäytyminen ............................................................................................................................ 7 Sosio-demografiset tekijät ............................................................................................................................ 7 Johtopäätökset............................................................................................................................................. 7 TULOKSET TARKEMMIN.................................................................................................................................... 9 1. Oletteko tehneet viimeisen 12 kuukauden aikana lomamatkaa maaseudulle?........................................... 9 2.Minä vuodenaikoina olette tehneet viimeisen 12 kuukauden aikana lomamatkan maaseudulle?............. 10 3. Onko suunnitelmissanne viettää seuraavan 12 kuukauden aikana vähintään yhden yöpymisen mittainen maaseutuloma jossakin maksullisessa maaseutumatkailukohteessa? ......................................................... 12 MOTIVAATIOT ................................................................................................................................................ 13 Kuinka tärkeitä seuraavat matkalle lähdön yleiset syyt ovat teille, kun harkitsette lomaa maaseutukohteessa?.................................................................................................................................. 13 MAASEUTULOMA: Kesto ja majoitus............................................................................................................... 14 9. Mikä olisi sopiva kesto maaseutulomamatkalle?..................................................................................... 15 10. Oletko samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa?............................................................................... 15 11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaisi parhaiten seuraavaa mahdollista maaseutulomaanne? .......... 16 MAASEUTULOMA: Aktiviteetit ja matkakohde................................................................................................ 18 13. Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla?................... 18 14. Käyttäisittekö maaseutulomanne aikana majoituskohteiden ruokapalveluja? ....................................... 19 15. Mitä seuraavista aktiviteeteista haluaisitte harrastaa maaseutulomalla? .............................................. 20 16. Mihin maakuntaan matkustaisitte mieluiten maaseutulomallanne?...................................................... 28 17. Kuinka monen hengen mökissä todennäköisesti majoittuisitte maaseutulomallanne? .......................... 29 MAASEUTULOMA: Majoituksen ominaisuudet, hyvinvointi ja segmentit......................................................... 30 18. Mitä seuraavista asioista pidätte tärkeänä valitessanne maaseutulomanne majoitusta?....................... 30
 3. 3. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 19. Mikä on sopiva vähimmäisetäisyys naapuriin majoittuessanne mökillä?................................................ 37 20. Minkä verran olisitte valmiit maksamaan maaseutumajoituksestanne yötä kohti?................................ 38 21. Mitä seuraavista hyvinvointipalveluista olisitte kiinnostunut ostamaan maaseutulomanne aikana?...... 39 22. Mikä seuraavista neljästä termistä kuvaa sinua parhaiten maaseutumatkailijana?................................ 46 TIEDONHAKU.................................................................................................................................................. 50 23. Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte tärkeimpänä tietolähteenä suunnitellessasi lomamatkaa ja valitessasi matkakohdetta?......................................................................................................................... 50 24. Mistä muualta etsitte yleensä tietoa suunnitellessasi lomamatkaa?...................................................... 51 25. Kuinka paljon käytätte internetiä viikossa?............................................................................................ 53 26. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista olette käyttäneet viimeisen viikon aikana?.................. 54 27. Mitä internetkanavia käytät etsiessäsi tietoa ja suunnitellessasi lomamatkaa?...................................... 59 28. Mitä seuraavista asioista olette ostanut internetin välityksellä viimeisen 12 kuukauden aikana?........... 65 29. Kuinka usein kirjoitatte arvosteluja ostamistanne tuotteista/palveluista internettiin (esim. Hintaseuranta.fi, TripAdvisor, blogi)?.......................................................................................................... 67 INTERNET-SIVUJEN OMINAISUUDET ............................................................................................................... 68 30. Miten tärkeänä pidätte sitä, että matkailusivustolla, miltä etsit tietoa seuraavasta lomamatkastasi, löytyvät seuraavat ominaisuudet? .............................................................................................................. 68 MATKUSTUSKÄYTTÄYTYMINEN....................................................................................................................... 69 31. Minkä tyyppiseen matkakohteeseen matkustaisitte kaikkein mieluiten?............................................... 69 32. Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle tärkeimpiä valitessasi lomakohdetta? Valitse vähintään yksi ja enintään kolme........................................................................................................................................... 73 SOSIO-DEMOGRAFISET TEKIJÄT ...................................................................................................................... 81 34. Vastaajan ikä (vuosissa)......................................................................................................................... 81 35. Mikä olisi todennäköisin matkaseuranne maaseutulomalla?................................................................. 82 38. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten suhdettanne maaseutuun ................................................................ 84 39. Kotitalouden bruttotulot vuodessa (tulot ennen verojen vähennystä.................................................... 85 40. Korkein suoritettu tutkinto.................................................................................................................... 86
 4. 4. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Taustaa Maaseutumatkailijoille tarjotaan Suomessa monenlaista majoitusta. Matkailijat voivat yöpyä esimerkiksi pienessä hotellissa, omassa mökissä, vuokramökissä, maatilalla, leirintäalueella tai sukulaisten luona. Majoituspalveluita tarjoavien yritysten kannalta on tärkeää tietää, miksi matkailijat suosivat tietyntyyppisiä majoitusvaihtoehtoja. Tässä raportissa vertaillaan neljää eri majoitustyyppiä suosivia suomalaisia maaseutumatkailijoita. Tulokset on raportoitu kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Lomake nähtävissä osoitteessa http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/2403/lomake.html. Tässä raportissa on ensin raportoitu lyhennelmä tuloksista, minkä jälkeen on esitetty johtopäätökset. Lopuksi liitteenä ovat kaikki tarkemmat analyysit tuloksista lomakkeen mukaisessa järjestyksessä taulukoina. Aineisto ja analyysi Aineisto on kerätty 4.3.-31.8.2011 käyttäen bannerimainosta seuraavilla www-sivuilla: Lomarengas.fi, Savonlinna.travel, Tahko.com. Suurin osa aineistosta on kerätty Lomarenkaan sivuilla. Tutkimuksen bannereita klikattiin yhteensä 3684 kertaa ja vastauksia kertyi 2131 kappaletta. Näistä vastauksista 1967 olivat käyttökelpoisia tätä tutkimusta varten. Vastaajat jaettiin neljään ryhmään sen mukaan, minkä tyyppisessä majoituksessa he mieluiten yöpyisivät seuraavalla maaseutulomallaan: hotellimajoitus (N=195), maatilamajoitus (N=315), mökkimajoitus (N=1318) ja muu majoitus (N=111). Muu majoitus sisältää mm. sukulaisten luona ja leirintäalueella majoittuvia. Näistä ryhmistä puhuttaessa käytetään jatkossa tässä raportissa nimityksiä Hotellimajoittujat, Maatilamajoittujat, Mökkimajoittujat ja Muut majoittujat. Tässä raportissa on esitelty vain ryhmien väliset erot, joiden merkitsevyyttä testattiin ristiintaulukoimalla khiin neliö-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Tulokset vaikuttavat hyvin luotettavilta. Etenkin niiden loogisuus puhuu luotettavuuden puolesta. Esimerkiksi Mökkimajoittujista yksikään ei vastannut, että ei yöpyisi maaseutulomallaan mökissä. Motivaatioiden osalta tulokset mukailevat vuoden 2009 tutkimusta. Täytyy kuitenkin muistaa, että aineisto on kerätty internetissä, minkä takia etenkin vanhemmat ikäryhmät puuttuvat lähes kokonaan aineistosta. Lyhennelmä tuloksista Lomatiedot  Mökkimajoittujista (68 %) ja Muista majoittujista (77 %) merkittävästi useampi on tehnyt lomamatkoja maaseudulle kuluneen 12 kuukauden aikana kuin Hotellimajoittujista (47 %) tai Maatilamajoittujista (52 %).  Tarkasteltaessa niitä, jotka ovat tehneet lomamatkan maaseudulle, on Muissa majoittujissa (39 %) ja Hotellimajoittujissa (34 %) selvästi enemmän vastaajia, jotka ovat matkustaneet maaseudulle keväällä, kuin Maatilamajoittujissa (24 %) tai Mökkimajoittujissa (24 %). Mökkimajoittujissa (21 %) ja Muissa majoittujissa (26 %) on suhteellisesti enemmän talvella maaseutuloman tehneitä kuin muissa ryhmissä.  Mökkimajoittujista 41 % aikoo viettää seuraavan 12 kuukauden aikana maaseutuloman kun puolestaan Maatilamajoittujissa on kaikkein eniten epävarmoja vastaajia (54 %). Muissa majoittujissa (42 %) ja Hotellimajoittujissa (34 %) on eniten niitä, jotka eivät aio matkustaa maaseudulle seuraavan 12 kuukauden aikana.
 5. 5. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Motivaatiot  Loma ilman hulinaa ja hässäkkää on tärkeämpää Mökkimajoittujille kuin Hotellimajoittujille.  Pako arjesta on tärkeämpää Mökkimajoittujille kuin Hotelli- tai Maatilamajoittujille.  Yhdessäolo perheen kanssa on Mökkimajoittujille selvästi tärkeämpää kuin Hotellimajoittujille.  Muilla majoittujille vierailu alueella, josta perhe on kotoisin, on paljon tärkeämpää kuin millekään toiselle ryhmälle.  Hemmottelu on Hotellimajoittujille tärkeämpää kuin Mökkimajoittujille tai Muille majoittujille. Myös Maatilamajoittujille hemmottelu on tärkeämpää kuin Mökkimajoittujille.  Mahdollisuus olla fyysisesti aktiivinen on tärkeämpää Mökkimajoittujille kuin Hotellimajoittujille.  Maatilamajoittujille mahdollisuus kokea ”kerran eläessäni” kokemus on tärkeämpää kuin Mökkimajoittujille.  Mökkimajoittujille rentoutuminen on tärkeämpää kuin Hotellimajoittujille.  Mahdollisuus kontrolloida, miten asiat sujuvat, on tärkeämpää Hotellimajoittujille kuin Maatila- tai Mökkimajoittujille.  Erilaisen kulttuurin kokeminen ja mielenkiintoisten ihmisten tapaaminen on Maatilamajoittujille tärkeämpää kuin Mökkimajoittujille.  Ei eroja matkan edullisuuden romantiikan tai romanssin suhteen. Maaseutuloman kesto ja majoitus  Mökkimajoittujissa on eniten (21 %) niitä, joille maaseutulomamatkan sopiva kesto olisi 6-14 yötä ja vähiten (20 %) kahden yön matkaa suosivia. Maatilamajoittujissa on eniten niitä, joka pitävät kahta yötä sopivana pituutena (35 %).  Muut majoittujat matkustavat mieluiten tuttuun matkakohteeseen (16 %). Maatilamajoittujissa on eniten uusia matkakohteita suosivia (69 %).  Muissa majoittujissa on eniten kiertomatkalaisia (56 %) ja Mökkimajoittujissa eniten kohdelomaa yhdessä majoituskohteessa suosivia (61 %). Maaseutuloman aktiviteetit ja matkakohde  Mökkimajoittujissa on eniten vähintään kerran vuodessa maaseutuloman tekeviä (47 %) ja vähiten sellaisia, jotka eivät ole koskaan vierailleet maksullisessa maaseutumajoituskohteessa (19 %).  Hotelli- ja Maatilamajoittujat ovat ahkerimpia ruokailupalveluiden käyttäjiä matkakohteessa.  Hotellimajoittujat suosivat hiihtämistä, soutamista, kalastusta, marjojen ja sienien keräystä, kävelyä ja patikointia, eläinten tarkkailua ja pyöräilyä selvästi muita ryhmiä vähemmän maaseutulomallaan. Maatilamajoittujat ovat aktiivisimpia soutajia (57 %), eläinten tarkkailijoita (49 %) ja pyöräilijöitä (46 %). Mökkimajoittujat ovat kiinnostuneimpia kalastuksesta (52 %), uimisesta (78 %) ja murtomaahiihdosta (26 %).  Ryhmät eroavat mieluisimman maaseutulomamaakunnan suhteen vain Lapin mieluisuudessa: Maatilamajoittujista vain 23 % matkustaisi mieluiten Lappiin kun puolestaan muissa ryhmissä reilu kolmannes valitsisi Lapin mieluisimmaksi maaseutulomakohteeksi.  Muissa majoittujissa on eniten niitä, jotka eivät majoittuisi maaseutulomalla mökissä (14 %). Mökkimajoittujat suosivat eniten neljän hengen mökkejä (51 %) kun puolestaan Maatilamajoittujille kahden hengen mökki olisi mieluisampi kuin muille (37 %).
 6. 6. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Maaseutuloma: Majoituksen ominaisuudet, hyvinvointi ja segmentit  Majoitusta valittaessa Hotellimajoittujille suihku (81 %), vedellä toimiva wc (73 %) ja ilmainen internet-yhteys (24 %) ovat tärkeämpiä kuin muille ryhmille. Oma sauna on tärkeintä Mökkimajoittujille (78 %). Muissa majoittujissa on eniten niitä, joille sijainti saaressa on tärkeää (9 %). Hyvät kalastusmahdollisuudet ovat tärkeimpiä Mökkimajoittujille (26 %) ja Muille majoittujille (24 %).  Mökkimajoittujille etäisyys naapuriin on tärkeämpää kuin muilla ryhmille.  Mökkimajoittujissa on vähiten niitä, joiden mielestä alle 50 € on sopiva summa maaseutumajoituksesta yötä kohti (23 %). Hotellimajoittujissa (14 %) ja Mökkimajoittujissa on (13 %) eniten vastaajia, jotka olisivat valmiita maksamaan vähintään 100€ yötä kohti.  Hotellimajoittujat ovat selvästi kiinnostuneimpia hyvinvointipalveluista, mutta Maatilamajoittujille erilaiset liikunnalliset aktiviteetit (54 %) ja vaihtoehtoiset hoitopalvelut (28 %) ovat tärkeämpiä kuin muille ryhmille.  Kysyttäessä vastaajilta, minkä tyyppisinä matkailijoina he itseään pitävät, huomataan, että Mökkimajoittujien joukossa on vähiten sosiaalisia maaseutumatkailijoita (13 %) ja eniten Perhematkailijoita (47 %) ja Hyvinvointimatkailijoita (45 %). Muissa majoittujissa puolestaan on eniten Kotiseutumatkailijoita (32 %) ja vähiten Hyvinvointimatkailijoita (26 %). Tiedonhaku  Muille majoittujille internet on selvästi vähemmän tärkeä tietolähde kuin muille ryhmille. Vain 58 % Muista majoittujista piti internetiä tärkeimpänä tietolähteenä. Muille matkailijoille ystävät, sukulaiset ja tuttavat ovat paljon tärkeämpi tietolähde kuin muille ryhmille (17 %).  Maatilamajoittujat etsivät eniten tietoa internetin lisäksi aikakausilehdistä (26 %) kun puolestaan Mökkimajoittujille esitteet ovat tärkeämpiä kuin muille (45 %).  Muut majoittujat ja Hotellimajoittujat ovat ahkerimpia internetin käyttäjiä mitattuna sillä, kuinka monta tuntia viikossa he keskimäärin käyttävät internetiä.  Kysyttäessä sosiaalisen median palveluista Mökkimajoittujat käyttävät Facebookia (59 %), Twitteriä (2.3 %) ja blogeja (15 %) kaikkein vähiten. Muut majoittujat ovat ahkerimpia Youtuben (65 %) ja wikien (47 %) käyttäjiä.  Mökkimatkailijat käyttävät selvästi enemmän matkailupalveluiden välittäjien sivuja suunnitellessaan lomamatkaa (71 %) kuin muut ryhmät. Muut majoittujat käyttävät matkatoimistojen internet-sivuja paljon muita ryhmiä vähemmän (23 %). Yksittäisen matkakohteen internet-sivut taas ovat Maatilamajoittujille selvästi muita ryhmiä tärkeämmät (45 %), samoin kuin matkailun alueorganisaatioiden www-sivut (21 %). Matkailuportaalit taas ovat tärkeimpiä sekä Maatilamajoittujille (16 %) että Muille majoittujille (16 %). Muut majoittujat (21 %) sekä Hotellimajoittujat (19 %) käyttävät sosiaalista mediaa eniten suunnitellessaan matkaa.  Mökkimatkailijat (53 %) ja Maatilamatkailijat (51 %) ovat ostaneet viimeisen 12 kuukauden aikana majoituspalveluita enemmän kuin Muut matkailijat (41 %) ja Hotellimatkailijat (45 %). Maatilamajoittujat ovat ostaneet myös useammin lentolippuja kuin muut (46 %).  Maatilamajoittujat kirjoittavat vähiten arvosteluja ostamistaan tuotteista ja palveluista internetiin (65 %)
 7. 7. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Internet-sivujen ominaisuudet  Maatilamajoittujille yrityksen puhelinnumeron löytyminen www-sivulta on tärkeämpää kuin Hotellihuoneessa majoittujille ja Muille majoittujille. Myös Mökkimajoittujille puhelinnumero on tärkeämpää kuin Muille majoittujille.  Maatilamajoittujille yrityksen sähköpostiosoite on tärkeämpi kuin Muille majoittujille. Matkustuskäyttäytyminen  Hotellimajoittujat matkustavat kaupunkiin(35 %) ja aurinkorannalle (39 %) mieluummin kuin muut ryhmät.  Mökkimajoittujat puolestaan matkustavat ryhmistä mieluiten maaseudulle (39 %). Seuraavana tulevat Maatilamajoittujat (35 %).  Yöelämään osallistuminen on Hotellimajoittujille (11 %) ja Muille majoittujille (10 %) tärkeämpää kuin Maatilamajoittujille (5 %) tai Mökkimajoittujille (7 %).  Hemmottelu ja mukavuus on yksi tärkeimmistä motiiveista 50 %:lle Hotellimajoittujista kun puolestaan vain 20 %:lle Muista majoittujista se on tärkeää.  Hotellimajoittujille yhteinen ajanvietto perheen kanssa on vähiten tärkeää (26 %) verrattuna muihin ryhmiin.  Luonnosta ja maisemista nauttiminen on selvästi tärkeämpää Maatilamajoittujille (63 %) ja Mökkimajoittujille (62 %) kuin muille.  Nähtävyydet ja kulttuurikohteet puolestaan tärkeämpiä Maatilamajoittujille (43 %) ja Muille majoittujille (42 %) kuin Hotellimajoittujille (39 %) tai Mökkimajoittujille (35 %).  Mahdollisuus tehdä joustavia ja spontaaneja valintoja on tärkeämpää Maatilamajoittujille (25 %) ja Muille majoittujille (28 %) kuin Hotellimajoittujille (19 %) tai Mökkimajoittujille (19 %).  Ulkonäön ja hyvinvoinnin parantaminen tärkeämpää Hotellimajoittujille (8 %) kuin muille ryhmille.  Auringosta ja rannasta nauttiminen on Hotellimajoittujille (30 %) ja Mökkimajoittujille (31 %) tärkeämpää kuin Maatilamajoittujille (18 %) tai Muille majoittujille (19 %). Sosio-demografiset tekijät  Keski-iältään vanhimpia ovat Mökkimajoittujat (40 vuotta) ja nuorimpia Muut majoittujat (34 vuotta).  Todennäköisintä matkaseuraa kysyttäessä Muille majoittujille muut sukulaiset ovat todennäköisempi vaihtoehto (12 %) kuin muille ryhmille. Maatilamajoittujissa (7 %) ja Hotellimajoittujissa (7 %) on eniten yksin matkustavia.  Mökki- ja Muilla majoittujilla on vahvimmat juuret maaseudulla.  Muissa majoittujissa on eniten alle 15 000 € vuodessa ansaitsevia (29 %).  Mökkimajoittujissa on vähiten korkeakoulutuksen saaneita. Johtopäätökset Sillä, millaista majoitustyyppiä matkailija suosii, näyttäisi näiden tulosten perusteella olevan yhteys siihen, mitä hän lomaltaan odottaa ja haluaa sekä miten hän etsii tietoa matkasta. Tietenkin voidaan myös ajatella, että se, millainen matkailija on ja mitä hän haluaa, määrittelee sen, minkälaista majoitusta hän
 8. 8. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkatu 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot suosii. Joka tapauksessa suositun majoitustyypin yhteyttä muihin tutkimuksessa mitattuihin muuttujiin ei voi vähätellä. Tuloksista voidaan vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Tämän tutkimuksen perusteella Mökkimajoittujat ovat noin neljä kertaa suurempi joukko kuin seuraavaksi suurin ryhmä Maatilamajoittujat. Olisi mielenkiintoista tietää, miten hyvin tämä vastaa eri majoitusmuotojen tarjontaa tällä hetkellä Suomessa, mutta näitä lukuja saamme odotella todennäköisesti sinne saakka kunnes ensimmäiset raportit Matkailun Alueellisista Tietovarannoista julkaistaan. Maaseutumatkailun asiakaskunnan kasvattamiseksi Suomessa tulisi panostaa Maatilamajoitusta suosiviin, sillä heistä yli puolet ei ollut vielä päättänyt lähteä maaseutulomalle vaan he vasta vertailivat vaihtoehtoja. Maatilamajoittujat matkustavat maaseudulle toiseksi vähiten Hotellimajoittujien jälkeen, joten tässä ryhmässä on paljon kasvupotentiaalia. Maaseutumatkailu painottuu pääasiassa kesäkauteen Suomessa. Hotellimajoittujat ja Muut majoittujat näyttäisivät matkustavan mieluummin kevätsesonkina kuin Maatilamajoittujat ja Mökkimajoittujat, kun puolestaan Muut majoittujat matkustavat muita ryhmiä mieluummin talvella. Muille majoittujille on vaikeampaa myydä majoitusta kuin muille ryhmille, sillä heistä moni yöpyy esimerkiksi sukulaisten luona. Tämä näkyy myös siinä että heille vierailu alueelle, josta perhe on kotoisin, on tärkeämpää kuin muille ryhmille. Vertailtaessa motivaatioita tulisi Mökkimajoittujille markkinoida yhdessä oloa perheen kanssa, pakoa arjesta ja rentoutumista kun puolestaan Maatilamajoittujille maaseutukulttuuri, uudet ihmiset ja ainutlaatuiset kokemukset ovat tärkeitä. Mökkimatkailijat ovat palvelun tarjoajan kannalta hyvä kohderyhmä, koska he yöpyvät yleensä yhdessä matkakohteessa pitkiä aikoja. He myös yleensä matkustavat perheen kanssa ja tarvitsevat isommat tilat kuin esimerkiksi Maatilamatkailijat. Maatilamatkailijat suosivat eniten viikonloppumatkoja, jotka kestävät kaksi yötä. Hotellimajoittujat eivät olleet kovin kiinnostuneita tässä tutkimuksessa kysytyistä aktiviteeteista. Sen sijaan Maatilamajoittujille kannattaa tarjota soutua, eläinten tarkkailua ja pyöräilyä. Mökkimajoittujat puolestaan suosivat kalastusta, uimista ja murtomaahiihtoa muita ryhmiä enemmän. Hotellimajoittujat ja mökkimajoittujat ovat valmiimpia maksamaan korkeampaa hintaa majoituksestaan kuin muut ryhmät. Tärkeintä on kuitenkin, että laatu vastaa hintaa. Hyvinvointipalveluiden kannalta Hotellimajoittujat ovat selvästi tärkein kohderyhmä, mutta myös Maatilamajoittujille erilaiset liikunnalliset aktiviteetit ja vaihtoehtoiset hoitopalvelut ovat tärkeitä. Sosiaalisen median rooli matkan suunnittelussa on vielä vähäinen, mutta jo noin 20 % Muista majoittujista ja Hotellimajoittujista käyttää sitä suunnitellessaan lomaa. Mökkimajoittujat ovat tiedonetsimiskäyttäytymiseltään perinteisin ryhmä, sillä he suosivat vielä esitteitä selvästi enemmän kuin muut ja käyttävät sosiaalista mediaa vähiten. He ovat kuitenkin rutinoituneita ostajia internetissä. Internet-sivuista heille tärkeitä ovat matkailupalveluiden välittäjien kotisivut kun puolestaan Maatilamajoittujille matkakohteen internet-sivut ovat muita tärkeämpiä. Etenkin siis maatilamatkailua tarjoavien yritysten tulisi panostaa omiin internet-sivuihinsa ja tarjota käyttäjille elämyksiä jo matkan suunnitteluvaiheessa.
 9. 9. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot TULOKSET TARKEMMIN 1. Oletteko tehneet viimeisen 12 kuukauden aikana lomamatkaa maaseudulle? Crosstab Oletteko tehneet viimeisen 12 kuukauden aikana lomamatkaa maaseudulle? TotalKyllä Ei Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 91 102 193 % within Majoitusmuoto 47,2% 52,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 161 150 311 % within Majoitusmuoto 51,8% 48,2% 100,0% Mökissä Count 892 417 1309 % within Majoitusmuoto 68,1% 31,9% 100,0% Muu Count 85 25 110 % within Majoitusmuoto 77,3% 22,7% 100,0% Total Count 1229 694 1923 % within Majoitusmuoto 63,9% 36,1% 100,0%
 10. 10. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 2.Minä vuodenaikoina olette tehneet viimeisen 12 kuukauden aikana lomamatkan maaseudulle? Crosstab Keväällä ( maalis-, huhti- tai toukokuu) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 60 31 91 % within Majoitusmuoto 65,9% 34,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 122 39 161 % within Majoitusmuoto 75,8% 24,2% 100,0% Mökissä Count 678 214 892 % within Majoitusmuoto 76,0% 24,0% 100,0% Muu Count 52 33 85 % within Majoitusmuoto 61,2% 38,8% 100,0% Total Count 912 317 1229 % within Majoitusmuoto 74,2% 25,8% 100,0%
 11. 11. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Talvella (joulu-, tammi- tai helmikuu) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 75 16 91 % within Majoitusmuoto 82,4% 17,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 140 21 161 % within Majoitusmuoto 87,0% 13,0% 100,0% Mökissä Count 701 191 892 % within Majoitusmuoto 78,6% 21,4% 100,0% Muu Count 63 22 85 % within Majoitusmuoto 74,1% 25,9% 100,0% Total Count 979 250 1229 % within Majoitusmuoto 79,7% 20,3% 100,0%
 12. 12. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 3. Onko suunnitelmissanne viettää seuraavan 12 kuukauden aikana vähintään yhden yöpymisen mittainen maaseutuloma jossakin maksullisessa maaseutumatkailukohteessa? Crosstab Onko suunnitelmissanne viettää seuraavan 12 kuukauden aikana vähintään yhden yöpymisen mittainen maaseutuloma jossakin maksullisessa maaseutumatkailukohteessa? TotalKyllä Ehkä Ei Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 43 85 65 193 % within Majoitusmuoto 22,3% 44,0% 33,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 88 168 54 310 % within Majoitusmuoto 28,4% 54,2% 17,4% 100,0% Mökissä Count 544 576 195 1315 % within Majoitusmuoto 41,4% 43,8% 14,8% 100,0% Muu Count 26 38 46 110 % within Majoitusmuoto 23,6% 34,5% 41,8% 100,0% Total Count 701 867 360 1928
 13. 13. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Onko suunnitelmissanne viettää seuraavan 12 kuukauden aikana vähintään yhden yöpymisen mittainen maaseutuloma jossakin maksullisessa maaseutumatkailukohteessa? TotalKyllä Ehkä Ei Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 43 85 65 193 % within Majoitusmuoto 22,3% 44,0% 33,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 88 168 54 310 % within Majoitusmuoto 28,4% 54,2% 17,4% 100,0% Mökissä Count 544 576 195 1315 % within Majoitusmuoto 41,4% 43,8% 14,8% 100,0% Muu Count 26 38 46 110 % within Majoitusmuoto 23,6% 34,5% 41,8% 100,0% Total Count 701 867 360 1928 % within Majoitusmuoto 36,4% 45,0% 18,7% 100,0% MOTIVAATIOT Kuinka tärkeitä seuraavat matkalle lähdön yleiset syyt ovat teille, kun harkitsette lomaa maaseutukohteessa?
 14. 14. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Majoitusmuoto Minulla olisi loma ilman hulinaa ja hässäkk ää Voisi n paeta kiireis tä arkea Minulla olisi mahdollis uus olla yhdessä perheen kanssa Voisin vieraill a alueell a, josta perhe eni on kotoisi n Voisin kokea hemmotte lua Minulla olisi mahdollis uus olla fyysisesti aktiivinen Voisin kokea ”kerran eläessäni ” kokemuk sen Voisin rentout ua Minulla olisi mahdollis uus kontrolloid a, miten asiat sujuvat Voisin kokea erilaist a kulttuu ria Voisin tavata mielenkiinto isia ihmisiä Hotellihuoneess a 5,35 5,48 5,16 3,47 5,37 4,34 4,28 5,99 4,26 4,55 4,52 Maatilamajoituks essa (aitta, maatalon huone tms.) 5,51 5,57 5,56 3,55 5,03 4,73 4,50 6,13 3,69 4,82 4,90 Mökissä 5,69 5,82 5,70 3,47 4,68 4,72 4,17 6,28 3,89 4,24 4,32 Muu 5,34 5,44 5,63 4,64 4,60 4,74 4,04 5,97 4,02 4,31 4,46 Total 5,60 5,72 5,62 3,55 4,80 4,68 4,23 6,21 3,90 4,37 4,44 MAASEUTULOMA: Kesto ja majoitus
 15. 15. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 9. Mikä olisi sopiva kesto maaseutulomamatkalle? Crosstab Mikä olisi sopiva kesto maaseutulomamatkalle? Total1 yö 2 yötä 3-5 yötä 6-14 yötä Yli 14 yötä Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 17 58 100 16 3 194 % within Majoitusmuoto 8,8% 29,9% 51,5% 8,2% 1,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 11 108 154 39 1 313 % within Majoitusmuoto 3,5% 34,5% 49,2% 12,5% ,3% 100,0% Mökissä Count 8 259 756 279 12 1314 % within Majoitusmuoto ,6% 19,7% 57,5% 21,2% ,9% 100,0% Muu Count 4 26 64 12 5 111 % within Majoitusmuoto 3,6% 23,4% 57,7% 10,8% 4,5% 100,0% Total Count 40 451 1074 346 21 1932 % within Majoitusmuoto 2,1% 23,3% 55,6% 17,9% 1,1% 100,0% 10. Oletko samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa? Crosstab
 16. 16. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Oletko samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa?: Matkustan mieluummin tuttuun matkakohteeseen kuin tutustun uuteen TotalEi En osaa sanoa Kyllä Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 117 53 24 194 % within Majoitusmuoto 60,3% 27,3% 12,4% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 215 77 21 313 % within Majoitusmuoto 68,7% 24,6% 6,7% 100,0% Mökissä Count 801 366 146 1313 % within Majoitusmuoto 61,0% 27,9% 11,1% 100,0% Muu Count 49 43 18 110 % within Majoitusmuoto 44,5% 39,1% 16,4% 100,0% Total Count 1182 539 209 1930 % within Majoitusmuoto 61,2% 27,9% 10,8% 100,0% 11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaisi parhaiten seuraavaa mahdollista maaseutulomaanne? Crosstab
 17. 17. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaisi parhaiten seuraavaa mahdollista maaseutulomaanne? Total kiertomatka omalla autolla / moottoripyö rällä kohdeloma yhdessä majoituskoh teessa muu, mikä? Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 78 115 2 195 % within Majoitusmuoto 40,0% 59,0% 1,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 129 177 8 314 % within Majoitusmuoto 41,1% 56,4% 2,5% 100,0% Mökissä Count 477 803 34 1314 % within Majoitusmuoto 36,3% 61,1% 2,6% 100,0% Muu Count 62 37 11 110 % within Majoitusmuoto 56,4% 33,6% 10,0% 100,0% Total Count 746 1132 55 1933 % within Majoitusmuoto 38,6% 58,6% 2,8% 100,0%
 18. 18. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot MAASEUTULOMA: Aktiviteetit ja matkakohde 13. Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla? Crosstab Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette maksullisessa majoituskohteessa maaseudulla? Total En ole koskaan vieraillut maksullises sa maaseutum ajoituskohte essa Vähemmän kuin kerran vuodessa Kerran vuodessa Kaksi tai kolme kertaa vuodessa Neljä kertaa vuodessa tai useammin Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 71 65 34 17 7 194 % within Majoitusmuoto 36,6% 33,5% 17,5% 8,8% 3,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 103 118 66 24 2 313 % within Majoitusmuoto 32,9% 37,7% 21,1% 7,7% ,6% 100,0% Mökissä Count 253 437 385 209 26 1310 % within Majoitusmuoto 19,3% 33,4% 29,4% 16,0% 2,0% 100,0% Muu Count 37 41 22 8 3 111 % within Majoitusmuoto 33,3% 36,9% 19,8% 7,2% 2,7% 100,0% Total Count 464 661 507 258 38 1928 % within Majoitusmuoto 24,1% 34,3% 26,3% 13,4% 2,0% 100,0%
 19. 19. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 14. Käyttäisittekö maaseutulomanne aikana majoituskohteiden ruokapalveluja? Crosstab Käyttäisittekö maaseutulomanne aikana majoituskohteiden ruokapalveluja? TotalPäivittäin Muutaman kerran En käyttäisi Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 90 95 10 195 % within Majoitusmuoto 46,2% 48,7% 5,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 143 166 4 313 % within Majoitusmuoto 45,7% 53,0% 1,3% 100,0% Mökissä Count 310 823 173 1306 % within Majoitusmuoto 23,7% 63,0% 13,2% 100,0% Muu Count 20 79 12 111 % within Majoitusmuoto 18,0% 71,2% 10,8% 100,0% Total Count 563 1163 199 1925 % within Majoitusmuoto 29,2% 60,4% 10,3% 100,0%
 20. 20. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 15. Mitä seuraavista aktiviteeteista haluaisitte harrastaa maaseutulomalla? Crosstab Murtomaahiihtoa Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 168 27 195 % within Majoitusmuoto 86,2% 13,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 249 66 315 % within Majoitusmuoto 79,0% 21,0% 100,0% Mökissä Count 978 340 1318 % within Majoitusmuoto 74,2% 25,8% 100,0% Muu Count 86 25 111 % within Majoitusmuoto 77,5% 22,5% 100,0% Total Count 1481 458 1939 % within Majoitusmuoto 76,4% 23,6% 100,0%
 21. 21. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Uimista Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 66 129 195 % within Majoitusmuoto 33,8% 66,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 85 230 315 % within Majoitusmuoto 27,0% 73,0% 100,0% Mökissä Count 297 1021 1318 % within Majoitusmuoto 22,5% 77,5% 100,0% Muu Count 38 73 111 % within Majoitusmuoto 34,2% 65,8% 100,0% Total Count 486 1453 1939 % within Majoitusmuoto 25,1% 74,9% 100,0%
 22. 22. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Soutamista Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 141 54 195 % within Majoitusmuoto 72,3% 27,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 135 180 315 % within Majoitusmuoto 42,9% 57,1% 100,0% Mökissä Count 569 749 1318 % within Majoitusmuoto 43,2% 56,8% 100,0% Muu Count 62 49 111 % within Majoitusmuoto 55,9% 44,1% 100,0% Total Count 907 1032 1939 % within Majoitusmuoto 46,8% 53,2% 100,0%
 23. 23. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Kalastusta Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 133 62 195 % within Majoitusmuoto 68,2% 31,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 185 130 315 % within Majoitusmuoto 58,7% 41,3% 100,0% Mökissä Count 628 690 1318 % within Majoitusmuoto 47,6% 52,4% 100,0% Muu Count 63 48 111 % within Majoitusmuoto 56,8% 43,2% 100,0% Total Count 1009 930 1939 % within Majoitusmuoto 52,0% 48,0% 100,0%
 24. 24. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Marjojen tai sienien keräystä Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 156 39 195 % within Majoitusmuoto 80,0% 20,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 206 109 315 % within Majoitusmuoto 65,4% 34,6% 100,0% Mökissä Count 828 490 1318 % within Majoitusmuoto 62,8% 37,2% 100,0% Muu Count 69 42 111 % within Majoitusmuoto 62,2% 37,8% 100,0% Total Count 1259 680 1939 % within Majoitusmuoto 64,9% 35,1% 100,0%
 25. 25. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Kävelyä / patikointia Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 75 120 195 % within Majoitusmuoto 38,5% 61,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 87 228 315 % within Majoitusmuoto 27,6% 72,4% 100,0% Mökissä Count 353 965 1318 % within Majoitusmuoto 26,8% 73,2% 100,0% Muu Count 29 82 111 % within Majoitusmuoto 26,1% 73,9% 100,0% Total Count 544 1395 1939 % within Majoitusmuoto 28,1% 71,9% 100,0%
 26. 26. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Eläinten tarkkailua (esim. karhujen katselua)m Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 135 60 195 % within Majoitusmuoto 69,2% 30,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 160 155 315 % within Majoitusmuoto 50,8% 49,2% 100,0% Mökissä Count 845 473 1318 % within Majoitusmuoto 64,1% 35,9% 100,0% Muu Count 71 40 111 % within Majoitusmuoto 64,0% 36,0% 100,0% Total Count 1211 728 1939 % within Majoitusmuoto 62,5% 37,5% 100,0%
 27. 27. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Pyöräilyä Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 140 55 195 % within Majoitusmuoto 71,8% 28,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 171 144 315 % within Majoitusmuoto 54,3% 45,7% 100,0% Mökissä Count 817 501 1318 % within Majoitusmuoto 62,0% 38,0% 100,0% Muu Count 71 40 111 % within Majoitusmuoto 64,0% 36,0% 100,0% Total Count 1199 740 1939 % within Majoitusmuoto 61,8% 38,2% 100,0%
 28. 28. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 16. Mihin maakuntaan matkustaisitte mieluiten maaseutulomallanne? Crosstab Lappi Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 125 70 195 % within Majoitusmuoto 64,1% 35,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 244 71 315 % within Majoitusmuoto 77,5% 22,5% 100,0% Mökissä Count 847 471 1318 % within Majoitusmuoto 64,3% 35,7% 100,0% Muu Count 73 38 111 % within Majoitusmuoto 65,8% 34,2% 100,0% Total Count 1289 650 1939 % within Majoitusmuoto 66,5% 33,5% 100,0%
 29. 29. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 17. Kuinka monen hengen mökissä todennäköisesti majoittuisitte maaseutulomallanne? Crosstab Kuinka monen hengen mökissä todennäköisesti majoittuisitte maaseutulomallanne? Total Kahden hengen mökissä Neljän hengen mökissä Kuuden hengen mökissä Yli kuuden hengen mökissä En majoittuisi mökissä En osaa sanoa Majoitusmuoto Hotellihuoneessa Count 61 72 22 6 16 18 195 % within Majoitusmuoto 31,3% 36,9% 11,3% 3,1% 8,2% 9,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 117 123 36 4 14 19 313 % within Majoitusmuoto 37,4% 39,3% 11,5% 1,3% 4,5% 6,1% 100,0% Mökissä Count 313 670 227 63 0 39 1312 % within Majoitusmuoto 23,9% 51,1% 17,3% 4,8% ,0% 3,0% 100,0% Muu Count 25 33 13 7 15 17 110 % within Majoitusmuoto 22,7% 30,0% 11,8% 6,4% 13,6% 15,5% 100,0% Total Count 516 898 298 80 45 93 1930 % within Majoitusmuoto 26,7% 46,5% 15,4% 4,1% 2,3% 4,8% 100,0%
 30. 30. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot MAASEUTULOMA: Majoituksen ominaisuudet, hyvinvointi ja segmentit 18. Mitä seuraavista asioista pidätte tärkeänä valitessanne maaseutulomanne majoitusta? Crosstab Oma suihku Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 37 158 195 % within Majoitusmuoto 19,0% 81,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 128 187 315 % within Majoitusmuoto 40,6% 59,4% 100,0% Mökissä Count 452 866 1318 % within Majoitusmuoto 34,3% 65,7% 100,0% Muu Count 50 61 111 % within Majoitusmuoto 45,0% 55,0% 100,0% Total Count 667 1272 1939 % within Majoitusmuoto 34,4% 65,6% 100,0%
 31. 31. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Vedellä toimiva wc Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 53 142 195 % within Majoitusmuoto 27,2% 72,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 161 154 315 % within Majoitusmuoto 51,1% 48,9% 100,0% Mökissä Count 561 757 1318 % within Majoitusmuoto 42,6% 57,4% 100,0% Muu Count 60 51 111 % within Majoitusmuoto 54,1% 45,9% 100,0% Total Count 835 1104 1939 % within Majoitusmuoto 43,1% 56,9% 100,0%
 32. 32. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Lemmikkieläimet kielletty Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 182 13 195 % within Majoitusmuoto 93,3% 6,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 307 8 315 % within Majoitusmuoto 97,5% 2,5% 100,0% Mökissä Count 1234 84 1318 % within Majoitusmuoto 93,6% 6,4% 100,0% Muu Count 107 4 111 % within Majoitusmuoto 96,4% 3,6% 100,0% Total Count 1830 109 1939 % within Majoitusmuoto 94,4% 5,6% 100,0%
 33. 33. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Sijainti saaressa Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 182 13 195 % within Majoitusmuoto 93,3% 6,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 299 16 315 % within Majoitusmuoto 94,9% 5,1% 100,0% Mökissä Count 1267 51 1318 % within Majoitusmuoto 96,1% 3,9% 100,0% Muu Count 101 10 111 % within Majoitusmuoto 91,0% 9,0% 100,0% Total Count 1849 90 1939 % within Majoitusmuoto 95,4% 4,6% 100,0%
 34. 34. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Hyvät kalastusmahdollisuudet Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 158 37 195 % within Majoitusmuoto 81,0% 19,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 258 57 315 % within Majoitusmuoto 81,9% 18,1% 100,0% Mökissä Count 979 339 1318 % within Majoitusmuoto 74,3% 25,7% 100,0% Muu Count 84 27 111 % within Majoitusmuoto 75,7% 24,3% 100,0% Total Count 1479 460 1939 % within Majoitusmuoto 76,3% 23,7% 100,0%
 35. 35. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Oma sauna Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 89 106 195 % within Majoitusmuoto 45,6% 54,4% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 166 149 315 % within Majoitusmuoto 52,7% 47,3% 100,0% Mökissä Count 293 1025 1318 % within Majoitusmuoto 22,2% 77,8% 100,0% Muu Count 52 59 111 % within Majoitusmuoto 46,8% 53,2% 100,0% Total Count 600 1339 1939 % within Majoitusmuoto 30,9% 69,1% 100,0%
 36. 36. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Ilmainen internet- yhteys Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 149 46 195 % within Majoitusmuoto 76,4% 23,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 263 52 315 % within Majoitusmuoto 83,5% 16,5% 100,0% Mökissä Count 1170 148 1318 % within Majoitusmuoto 88,8% 11,2% 100,0% Muu Count 96 15 111 % within Majoitusmuoto 86,5% 13,5% 100,0% Total Count 1678 261 1939 % within Majoitusmuoto 86,5% 13,5% 100,0%
 37. 37. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 19. Mikä on sopiva vähimmäisetäisyys naapuriin majoittuessanne mökillä? Crosstab Mikä on sopiva vähimmäisetäisyys naapuriin majoittuessanne mökillä? Total Ei vastausta Ei väliä Vähintään 50 metriä Vähintään 100 metriä Vähintään 250 metriä Vähintään 500 metriä Majoitusmuoto Hotellihuoneessa Count 5 48 47 57 20 18 195 % within Majoitusmuoto 2,6% 24,6% 24,1% 29,2% 10,3% 9,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 9 93 68 82 43 20 315 % within Majoitusmuoto 2,9% 29,5% 21,6% 26,0% 13,7% 6,3% 100,0% Mökissä Count 17 231 257 474 240 99 1318 % within Majoitusmuoto 1,3% 17,5% 19,5% 36,0% 18,2% 7,5% 100,0% Muu Count 4 30 17 21 23 16 111 % within Majoitusmuoto 3,6% 27,0% 15,3% 18,9% 20,7% 14,4% 100,0% Total Count 35 402 389 634 326 153 1939 % within Majoitusmuoto 1,8% 20,7% 20,1% 32,7% 16,8% 7,9% 100,0%
 38. 38. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 20. Minkä verran olisitte valmiit maksamaan maaseutumajoituksestanne yötä kohti? Crosstab Minkä verran olisitte valmiit maksamaan maaseutumajoituksestanne yötä kohti? Total Ei vastausta Alle 50 € 50-99 € 100- 149 € 150- 199 € Vähintään 200 € En osaa sanoa Majoitusmuoto Hotellihuoneessa Count 6 55 96 26 1 1 10 195 % within Majoitusmuoto 3,1% 28,2% 49,2% 13,3% ,5% ,5% 5,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 11 86 179 26 3 2 8 315 % within Majoitusmuoto 3,5% 27,3% 56,8% 8,3% 1,0% ,6% 2,5% 100,0% Mökissä Count 44 307 762 142 18 10 35 1318 % within Majoitusmuoto 3,3% 23,3% 57,8% 10,8% 1,4% ,8% 2,7% 100,0% Muu Count 3 33 50 10 2 1 12 111 % within Majoitusmuoto 2,7% 29,7% 45,0% 9,0% 1,8% ,9% 10,8% 100,0% Total Count 64 481 1087 204 24 14 65 1939 % within Majoitusmuoto 3,3% 24,8% 56,1% 10,5% 1,2% ,7% 3,4% 100,0%
 39. 39. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 21. Mitä seuraavista hyvinvointipalveluista olisitte kiinnostunut ostamaan maaseutulomanne aikana? Crosstab Osallistuminen fitness- ja hyvinvointiseminaareihin Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 175 20 195 % within Majoitusmuoto 89,7% 10,3% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 292 23 315 % within Majoitusmuoto 92,7% 7,3% 100,0% Mökissä Count 1262 56 1318 % within Majoitusmuoto 95,8% 4,2% 100,0% Muu Count 107 4 111 % within Majoitusmuoto 96,4% 3,6% 100,0% Total Count 1836 103 1939 % within Majoitusmuoto 94,7% 5,3% 100,0%
 40. 40. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Fysikaalinen tutkimus/kuntotesti Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 160 35 195 % within Majoitusmuoto 82,1% 17,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 280 35 315 % within Majoitusmuoto 88,9% 11,1% 100,0% Mökissä Count 1193 125 1318 % within Majoitusmuoto 90,5% 9,5% 100,0% Muu Count 95 16 111 % within Majoitusmuoto 85,6% 14,4% 100,0% Total Count 1728 211 1939 % within Majoitusmuoto 89,1% 10,9% 100,0%
 41. 41. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Terveyskylpylöissä käyminen (rentoutuminen, erikoissaunat, jooga, hoidot jne.) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 87 108 195 % within Majoitusmuoto 44,6% 55,4% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 165 150 315 % within Majoitusmuoto 52,4% 47,6% 100,0% Mökissä Count 749 569 1318 % within Majoitusmuoto 56,8% 43,2% 100,0% Muu Count 67 44 111 % within Majoitusmuoto 60,4% 39,6% 100,0% Total Count 1068 871 1939 % within Majoitusmuoto 55,1% 44,9% 100,0%
 42. 42. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Perinteiset terveydenhoitopalvelut (esim. kasvo- tai jalkahoito) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 103 92 195 % within Majoitusmuoto 52,8% 47,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 188 127 315 % within Majoitusmuoto 59,7% 40,3% 100,0% Mökissä Count 918 400 1318 % within Majoitusmuoto 69,7% 30,3% 100,0% Muu Count 77 34 111 % within Majoitusmuoto 69,4% 30,6% 100,0% Total Count 1286 653 1939 % within Majoitusmuoto 66,3% 33,7% 100,0%
 43. 43. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Vaihtoehtoiset hoitopalvelut (esim. reiki tai shiatsu) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 146 49 195 % within Majoitusmuoto 74,9% 25,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 228 87 315 % within Majoitusmuoto 72,4% 27,6% 100,0% Mökissä Count 1096 222 1318 % within Majoitusmuoto 83,2% 16,8% 100,0% Muu Count 92 19 111 % within Majoitusmuoto 82,9% 17,1% 100,0% Total Count 1562 377 1939 % within Majoitusmuoto 80,6% 19,4% 100,0%
 44. 44. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Erilaisiet liikunnalliset aktiviteetit Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 127 68 195 % within Majoitusmuoto 65,1% 34,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 146 169 315 % within Majoitusmuoto 46,3% 53,7% 100,0% Mökissä Count 718 600 1318 % within Majoitusmuoto 54,5% 45,5% 100,0% Muu Count 58 53 111 % within Majoitusmuoto 52,3% 47,7% 100,0% Total Count 1049 890 1939 % within Majoitusmuoto 54,1% 45,9% 100,0%
 45. 45. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Hierontapalveluita majoituspaikassanne Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 106 89 195 % within Majoitusmuoto 54,4% 45,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 186 129 315 % within Majoitusmuoto 59,0% 41,0% 100,0% Mökissä Count 862 456 1318 % within Majoitusmuoto 65,4% 34,6% 100,0% Muu Count 81 30 111 % within Majoitusmuoto 73,0% 27,0% 100,0% Total Count 1235 704 1939 % within Majoitusmuoto 63,7% 36,3% 100,0%
 46. 46. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 22. Mikä seuraavista neljästä termistä kuvaa sinua parhaiten maaseutumatkailijana? Crosstab Sosiaalinen maaseutumatkalija Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 159 36 195 % within Majoitusmuoto 81,5% 18,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 246 69 315 % within Majoitusmuoto 78,1% 21,9% 100,0% Mökissä Count 1147 171 1318 % within Majoitusmuoto 87,0% 13,0% 100,0% Muu Count 88 23 111 % within Majoitusmuoto 79,3% 20,7% 100,0% Total Count 1640 299 1939 % within Majoitusmuoto 84,6% 15,4% 100,0%
 47. 47. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Perhematkailija Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 125 70 195 % within Majoitusmuoto 64,1% 35,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 182 133 315 % within Majoitusmuoto 57,8% 42,2% 100,0% Mökissä Count 698 620 1318 % within Majoitusmuoto 53,0% 47,0% 100,0% Muu Count 62 49 111 % within Majoitusmuoto 55,9% 44,1% 100,0% Total Count 1067 872 1939 % within Majoitusmuoto 55,0% 45,0% 100,0%
 48. 48. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Hyvinvointimatkai lija Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 118 77 195 % within Majoitusmuoto 60,5% 39,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 182 133 315 % within Majoitusmuoto 57,8% 42,2% 100,0% Mökissä Count 723 595 1318 % within Majoitusmuoto 54,9% 45,1% 100,0% Muu Count 82 29 111 % within Majoitusmuoto 73,9% 26,1% 100,0% Total Count 1105 834 1939 % within Majoitusmuoto 57,0% 43,0% 100,0%
 49. 49. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Kotiseutumatkailij a Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 172 23 195 % within Majoitusmuoto 88,2% 11,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 297 18 315 % within Majoitusmuoto 94,3% 5,7% 100,0% Mökissä Count 1232 86 1318 % within Majoitusmuoto 93,5% 6,5% 100,0% Muu Count 76 35 111 % within Majoitusmuoto 68,5% 31,5% 100,0% Total Count 1777 162 1939 % within Majoitusmuoto 91,6% 8,4% 100,0%
 50. 50. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot TIEDONHAKU 23. Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte tärkeimpänä tietolähteenä suunnitellessasi lomamatkaa ja valitessasi matkakohdetta? Crosstab Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte tärkeimpänä tietolähteenä suunnitellessasi lomamatkaa ja valitessasi matkakohdetta Total Inter net Sanom alehdet Aikaka usilehd et Televi sio Radi o Esitteet Matka opaski rjat Ystävät/s ukulaiset/ tuttavat Mes sut Aiempi oma tietämys matkakohteesta Matkatoimist o / muut asiantuntijat Majoitus muoto Hotellihuonees sa Count 138 5 7 2 1 13 5 8 3 8 4 194 % within Majoitus muoto 71,1 % 2,6% 3,6% 1,0% ,5% 6,7% 2,6% 4,1% 1,5 % 4,1% 2,1% 100,0 % Maatilamajoitu ksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 218 7 9 3 3 21 7 21 4 12 5 310 % within Majoitus muoto 70,3 % 2,3% 2,9% 1,0% 1,0 % 6,8% 2,3% 6,8% 1,3 % 3,9% 1,6% 100,0 % Mökissä Count 937 18 22 26 13 105 15 75 6 78 18 1313 % within Majoitus muoto 71,4 % 1,4% 1,7% 2,0% 1,0 % 8,0% 1,1% 5,7% ,5% 5,9% 1,4% 100,0 % Muu Count 64 2 1 2 2 4 5 19 3 7 1 110 % within Majoitus muoto 58,2 % 1,8% ,9% 1,8% 1,8 % 3,6% 4,5% 17,3% 2,7 % 6,4% ,9% 100,0 %
 51. 51. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Total Count 135 7 32 39 33 19 143 32 123 16 105 28 1927 % within Majoitus muoto 70,4 % 1,7% 2,0% 1,7% 1,0 % 7,4% 1,7% 6,4% ,8% 5,4% 1,5% 100,0 % 24. Mistä muualta etsitte yleensä tietoa suunnitellessasi lomamatkaa? Crosstab Aikakausilehdistä (esim. matkalehdet) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 169 26 195 % within Majoitusmuoto 86,7% 13,3% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 234 81 315 % within Majoitusmuoto 74,3% 25,7% 100,0% Mökissä Count 1048 270 1318 % within Majoitusmuoto 79,5% 20,5% 100,0% Muu Count 95 16 111 % within Majoitusmuoto 85,6% 14,4% 100,0% Total Count 1546 393 1939 % within Majoitusmuoto 79,7% 20,3% 100,0%
 52. 52. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Esitteistä Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 120 75 195 % within Majoitusmuoto 61,5% 38,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 183 132 315 % within Majoitusmuoto 58,1% 41,9% 100,0% Mökissä Count 720 598 1318 % within Majoitusmuoto 54,6% 45,4% 100,0% Muu Count 81 30 111 % within Majoitusmuoto 73,0% 27,0% 100,0% Total Count 1104 835 1939 % within Majoitusmuoto 56,9% 43,1% 100,0%
 53. 53. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 25. Kuinka paljon käytätte internetiä viikossa? Crosstab Kuinka paljon käytätte internetiä viikossa? Total Vähemmän kuin viisi tuntia Viidestä kymmeneen tuntia 11-20 tuntia 21-30 tuntia Yli 30 tuntia Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 23 65 38 27 40 193 % within Majoitusmuoto 11,9% 33,7% 19,7% 14,0% 20,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 43 80 98 43 48 312 % within Majoitusmuoto 13,8% 25,6% 31,4% 13,8% 15,4% 100,0% Mökissä Count 224 447 306 145 178 1300 % within Majoitusmuoto 17,2% 34,4% 23,5% 11,2% 13,7% 100,0% Muu Count 14 23 25 18 29 109 % within Majoitusmuoto 12,8% 21,1% 22,9% 16,5% 26,6% 100,0% Total Count 304 615 467 233 295 1914 % within Majoitusmuoto 15,9% 32,1% 24,4% 12,2% 15,4% 100,0%
 54. 54. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 26. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista olette käyttäneet viimeisen viikon aikana? Crosstab Facebook Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 74 121 195 % within Majoitusmuoto 37,9% 62,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 107 208 315 % within Majoitusmuoto 34,0% 66,0% 100,0% Mökissä Count 544 774 1318 % within Majoitusmuoto 41,3% 58,7% 100,0% Muu Count 36 75 111 % within Majoitusmuoto 32,4% 67,6% 100,0% Total Count 761 1178 1939 % within Majoitusmuoto 39,2% 60,8% 100,0%
 55. 55. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Twitter Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 186 9 195 % within Majoitusmuoto 95,4% 4,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 299 16 315 % within Majoitusmuoto 94,9% 5,1% 100,0% Mökissä Count 1288 30 1318 % within Majoitusmuoto 97,7% 2,3% 100,0% Muu Count 106 5 111 % within Majoitusmuoto 95,5% 4,5% 100,0% Total Count 1879 60 1939 % within Majoitusmuoto 96,9% 3,1% 100,0%
 56. 56. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab YouTube Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 100 95 195 % within Majoitusmuoto 51,3% 48,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 165 150 315 % within Majoitusmuoto 52,4% 47,6% 100,0% Mökissä Count 697 621 1318 % within Majoitusmuoto 52,9% 47,1% 100,0% Muu Count 39 72 111 % within Majoitusmuoto 35,1% 64,9% 100,0% Total Count 1001 938 1939 % within Majoitusmuoto 51,6% 48,4% 100,0%
 57. 57. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Wikipedia tai muut wikit Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 121 74 195 % within Majoitusmuoto 62,1% 37,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 210 105 315 % within Majoitusmuoto 66,7% 33,3% 100,0% Mökissä Count 910 408 1318 % within Majoitusmuoto 69,0% 31,0% 100,0% Muu Count 59 52 111 % within Majoitusmuoto 53,2% 46,8% 100,0% Total Count 1300 639 1939 % within Majoitusmuoto 67,0% 33,0% 100,0%
 58. 58. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Blogit Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 152 43 195 % within Majoitusmuoto 77,9% 22,1% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 248 67 315 % within Majoitusmuoto 78,7% 21,3% 100,0% Mökissä Count 1120 198 1318 % within Majoitusmuoto 85,0% 15,0% 100,0% Muu Count 86 25 111 % within Majoitusmuoto 77,5% 22,5% 100,0% Total Count 1606 333 1939 % within Majoitusmuoto 82,8% 17,2% 100,0%
 59. 59. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 27. Mitä internetkanavia käytät etsiessäsi tietoa ja suunnitellessasi lomamatkaa? Crosstab Matkailupalveluiden välittäjän internet-sivut (esim. Lomarengas.fi) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 96 99 195 % within Majoitusmuoto 49,2% 50,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 136 179 315 % within Majoitusmuoto 43,2% 56,8% 100,0% Mökissä Count 383 935 1318 % within Majoitusmuoto 29,1% 70,9% 100,0% Muu Count 71 40 111 % within Majoitusmuoto 64,0% 36,0% 100,0% Total Count 686 1253 1939 % within Majoitusmuoto 35,4% 64,6% 100,0%
 60. 60. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Matkatoimiston internet- sivut (esim. Kaleva travel) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 118 77 195 % within Majoitusmuoto 60,5% 39,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 191 124 315 % within Majoitusmuoto 60,6% 39,4% 100,0% Mökissä Count 838 480 1318 % within Majoitusmuoto 63,6% 36,4% 100,0% Muu Count 85 26 111 % within Majoitusmuoto 76,6% 23,4% 100,0% Total Count 1232 707 1939 % within Majoitusmuoto 63,5% 36,5% 100,0%
 61. 61. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Yksittäisen matkakohteen internet-sivut (esim. Maatilamatkailu Mannila) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 135 60 195 % within Majoitusmuoto 69,2% 30,8% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 174 141 315 % within Majoitusmuoto 55,2% 44,8% 100,0% Mökissä Count 854 464 1318 % within Majoitusmuoto 64,8% 35,2% 100,0% Muu Count 80 31 111 % within Majoitusmuoto 72,1% 27,9% 100,0% Total Count 1243 696 1939 % within Majoitusmuoto 64,1% 35,9% 100,0%
 62. 62. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Matkailun alueorganisaation internet-sivut (esim. Savonlinna.travel) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 166 29 195 % within Majoitusmuoto 85,1% 14,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 249 66 315 % within Majoitusmuoto 79,0% 21,0% 100,0% Mökissä Count 1132 186 1318 % within Majoitusmuoto 85,9% 14,1% 100,0% Muu Count 94 17 111 % within Majoitusmuoto 84,7% 15,3% 100,0% Total Count 1641 298 1939 % within Majoitusmuoto 84,6% 15,4% 100,0%
 63. 63. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Portaalit (esim. GoFinland.fi) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 180 15 195 % within Majoitusmuoto 92,3% 7,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 264 51 315 % within Majoitusmuoto 83,8% 16,2% 100,0% Mökissä Count 1167 151 1318 % within Majoitusmuoto 88,5% 11,5% 100,0% Muu Count 93 18 111 % within Majoitusmuoto 83,8% 16,2% 100,0% Total Count 1704 235 1939 % within Majoitusmuoto 87,9% 12,1% 100,0%
 64. 64. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Sosiaalinen media (esim. Facebook) Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 159 36 195 % within Majoitusmuoto 81,5% 18,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 269 46 315 % within Majoitusmuoto 85,4% 14,6% 100,0% Mökissä Count 1157 161 1318 % within Majoitusmuoto 87,8% 12,2% 100,0% Muu Count 88 23 111 % within Majoitusmuoto 79,3% 20,7% 100,0% Total Count 1673 266 1939 % within Majoitusmuoto 86,3% 13,7% 100,0%
 65. 65. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 28. Mitä seuraavista asioista olette ostanut internetin välityksellä viimeisen 12 kuukauden aikana? Crosstab Majoituspalveluit a Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 108 87 195 % within Majoitusmuoto 55,4% 44,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 153 162 315 % within Majoitusmuoto 48,6% 51,4% 100,0% Mökissä Count 625 693 1318 % within Majoitusmuoto 47,4% 52,6% 100,0% Muu Count 65 46 111 % within Majoitusmuoto 58,6% 41,4% 100,0% Total Count 951 988 1939 % within Majoitusmuoto 49,0% 51,0% 100,0%
 66. 66. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Lentolippuja Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 119 76 195 % within Majoitusmuoto 61,0% 39,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 169 146 315 % within Majoitusmuoto 53,7% 46,3% 100,0% Mökissä Count 874 444 1318 % within Majoitusmuoto 66,3% 33,7% 100,0% Muu Count 75 36 111 % within Majoitusmuoto 67,6% 32,4% 100,0% Total Count 1237 702 1939 % within Majoitusmuoto 63,8% 36,2% 100,0%
 67. 67. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 29. Kuinka usein kirjoitatte arvosteluja ostamistanne tuotteista/palveluista internettiin (esim. Hintaseuranta.fi, TripAdvisor, blogi)? Crosstab Kuinka usein kirjoitatte arvosteluja ostamistanne tuotteista/palveluista internettiin (esim. Hintaseuranta.fi, TripAdvisor, blogi) Total Useammin kuin kerran viikossa Kerran viikossa Useita kertoja kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin kuin kerran kuukaudessa En kirjoita arvosteluja internettiin Majoitusmuoto Hotellihuoneessa Count 0 2 8 9 35 138 192 % within Majoitusmuoto ,0% 1,0% 4,2% 4,7% 18,2% 71,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 1 5 9 14 80 203 312 % within Majoitusmuoto ,3% 1,6% 2,9% 4,5% 25,6% 65,1% 100,0% Mökissä Count 2 4 20 28 274 980 1308 % within Majoitusmuoto ,2% ,3% 1,5% 2,1% 20,9% 74,9% 100,0% Muu Count 5 1 1 6 17 79 109 % within Majoitusmuoto 4,6% ,9% ,9% 5,5% 15,6% 72,5% 100,0% Total Count 8 12 38 57 406 1400 1921 % within Majoitusmuoto ,4% ,6% 2,0% 3,0% 21,1% 72,9% 100,0%
 68. 68. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot INTERNET-SIVUJEN OMINAISUUDET 30. Miten tärkeänä pidätte sitä, että matkailusivustolla, miltä etsit tietoa seuraavasta lomamatkastasi, löytyvät seuraavat ominaisuudet? Report Mean Majoitusmuoto Hotellihuon eessa Maatilamajo ituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Mökiss ä Muu Total Yritykset osoitetiedot 6,31 6,55 6,43 6,22 6,42 Yritykset puhelinnumero 6,22 6,56 6,48 6,13 6,45 Yrityksen sähköpostiosoite 6,23 6,45 6,30 6,00 6,30 Luotettava sähköinen kauppajärjestelmä 6,01 5,93 6,10 5,79 6,04
 69. 69. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot MATKUSTUSKÄYTTÄYTYMINEN 31. Minkä tyyppiseen matkakohteeseen matkustaisitte kaikkein mieluiten? Crosstab Kaupunkiin Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 126 69 195 % within Majoitusmuoto 64,6% 35,4% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 254 61 315 % within Majoitusmuoto 80,6% 19,4% 100,0% Mökissä Count 1111 207 1318 % within Majoitusmuoto 84,3% 15,7% 100,0% Muu Count 84 27 111 % within Majoitusmuoto 75,7% 24,3% 100,0% Total Count 1575 364 1939 % within Majoitusmuoto 81,2% 18,8% 100,0%
 70. 70. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Aurinkorannalle Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 119 76 195 % within Majoitusmuoto 61,0% 39,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 242 73 315 % within Majoitusmuoto 76,8% 23,2% 100,0% Mökissä Count 924 394 1318 % within Majoitusmuoto 70,1% 29,9% 100,0% Muu Count 88 23 111 % within Majoitusmuoto 79,3% 20,7% 100,0% Total Count 1373 566 1939 % within Majoitusmuoto 70,8% 29,2% 100,0%
 71. 71. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Maaseudulle Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 179 16 195 % within Majoitusmuoto 91,8% 8,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 206 109 315 % within Majoitusmuoto 65,4% 34,6% 100,0% Mökissä Count 800 518 1318 % within Majoitusmuoto 60,7% 39,3% 100,0% Muu Count 91 20 111 % within Majoitusmuoto 82,0% 18,0% 100,0% Total Count 1276 663 1939 % within Majoitusmuoto 65,8% 34,2% 100,0%
 72. 72. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Autenttiseen kehitysmaakohteeseen Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 193 2 195 % within Majoitusmuoto 99,0% 1,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 306 9 315 % within Majoitusmuoto 97,1% 2,9% 100,0% Mökissä Count 1310 8 1318 % within Majoitusmuoto 99,4% ,6% 100,0% Muu Count 108 3 111 % within Majoitusmuoto 97,3% 2,7% 100,0% Total Count 1917 22 1939 % within Majoitusmuoto 98,9% 1,1% 100,0%
 73. 73. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 32. Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle tärkeimpiä valitessasi lomakohdetta? Valitse vähintään yksi ja enintään kolme. Crosstab Yöelämään osallistuminen Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 173 22 195 % within Majoitusmuoto 88,7% 11,3% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 300 15 315 % within Majoitusmuoto 95,2% 4,8% 100,0% Mökissä Count 1232 86 1318 % within Majoitusmuoto 93,5% 6,5% 100,0% Muu Count 100 11 111 % within Majoitusmuoto 90,1% 9,9% 100,0% Total Count 1805 134 1939 % within Majoitusmuoto 93,1% 6,9% 100,0%
 74. 74. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Hemmottelu ja mukavuus Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 98 97 195 % within Majoitusmuoto 50,3% 49,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 197 118 315 % within Majoitusmuoto 62,5% 37,5% 100,0% Mökissä Count 937 381 1318 % within Majoitusmuoto 71,1% 28,9% 100,0% Muu Count 89 22 111 % within Majoitusmuoto 80,2% 19,8% 100,0% Total Count 1321 618 1939 % within Majoitusmuoto 68,1% 31,9% 100,0%
 75. 75. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Yhteinen ajanvietto perheen kanssa Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 144 51 195 % within Majoitusmuoto 73,8% 26,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 199 116 315 % within Majoitusmuoto 63,2% 36,8% 100,0% Mökissä Count 797 521 1318 % within Majoitusmuoto 60,5% 39,5% 100,0% Muu Count 68 43 111 % within Majoitusmuoto 61,3% 38,7% 100,0% Total Count 1208 731 1939 % within Majoitusmuoto 62,3% 37,7% 100,0%
 76. 76. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Luonnosta ja maisemista nauttiminen Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 125 70 195 % within Majoitusmuoto 64,1% 35,9% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 116 199 315 % within Majoitusmuoto 36,8% 63,2% 100,0% Mökissä Count 497 821 1318 % within Majoitusmuoto 37,7% 62,3% 100,0% Muu Count 51 60 111 % within Majoitusmuoto 45,9% 54,1% 100,0% Total Count 789 1150 1939 % within Majoitusmuoto 40,7% 59,3% 100,0%
 77. 77. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Nähtävyydet ja kulttuurikohteet Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 120 75 195 % within Majoitusmuoto 61,5% 38,5% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 179 136 315 % within Majoitusmuoto 56,8% 43,2% 100,0% Mökissä Count 856 462 1318 % within Majoitusmuoto 64,9% 35,1% 100,0% Muu Count 64 47 111 % within Majoitusmuoto 57,7% 42,3% 100,0% Total Count 1219 720 1939 % within Majoitusmuoto 62,9% 37,1% 100,0%
 78. 78. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Voin tehdä joustavia ja spontaaneja valintoja Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 158 37 195 % within Majoitusmuoto 81,0% 19,0% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 237 78 315 % within Majoitusmuoto 75,2% 24,8% 100,0% Mökissä Count 1072 246 1318 % within Majoitusmuoto 81,3% 18,7% 100,0% Muu Count 80 31 111 % within Majoitusmuoto 72,1% 27,9% 100,0% Total Count 1547 392 1939 % within Majoitusmuoto 79,8% 20,2% 100,0%
 79. 79. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Voin tehdä jotain parantaakseni ulkonäköäni tai hyvinvointiani Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 179 16 195 % within Majoitusmuoto 91,8% 8,2% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 304 11 315 % within Majoitusmuoto 96,5% 3,5% 100,0% Mökissä Count 1284 34 1318 % within Majoitusmuoto 97,4% 2,6% 100,0% Muu Count 109 2 111 % within Majoitusmuoto 98,2% 1,8% 100,0% Total Count 1876 63 1939 % within Majoitusmuoto 96,8% 3,2% 100,0%
 80. 80. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Voin nauttia auringosta ja olla rannalla Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 137 58 195 % within Majoitusmuoto 70,3% 29,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 258 57 315 % within Majoitusmuoto 81,9% 18,1% 100,0% Mökissä Count 910 408 1318 % within Majoitusmuoto 69,0% 31,0% 100,0% Muu Count 90 21 111 % within Majoitusmuoto 81,1% 18,9% 100,0% Total Count 1395 544 1939 % within Majoitusmuoto 71,9% 28,1% 100,0%
 81. 81. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot SOSIO-DEMOGRAFISET TEKIJÄT 34. Vastaajan ikä (vuosissa) Report Vastaajan ikä Majoitusmuoto Mean N Std. Deviation Hotellihuoneessa 37,24 175 13,650 Maatilamajoituksess a (aitta, maatalon huone tms.) 39,69 294 12,674 Mökissä 40,09 1217 12,936 Muu 33,72 105 13,063 Total 39,37 1791 13,064
 82. 82. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 35. Mikä olisi todennäköisin matkaseuranne maaseutulomalla? Crosstab Muut sukulaiset Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 190 5 195 % within Majoitusmuoto 97,4% 2,6% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 300 15 315 % within Majoitusmuoto 95,2% 4,8% 100,0% Mökissä Count 1224 94 1318 % within Majoitusmuoto 92,9% 7,1% 100,0% Muu Count 98 13 111 % within Majoitusmuoto 88,3% 11,7% 100,0% Total Count 1812 127 1939 % within Majoitusmuoto 93,5% 6,5% 100,0%
 83. 83. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot Crosstab Matkustaisin yksin Totalx Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 182 13 195 % within Majoitusmuoto 93,3% 6,7% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 293 22 315 % within Majoitusmuoto 93,0% 7,0% 100,0% Mökissä Count 1276 42 1318 % within Majoitusmuoto 96,8% 3,2% 100,0% Muu Count 107 4 111 % within Majoitusmuoto 96,4% 3,6% 100,0% Total Count 1858 81 1939 % within Majoitusmuoto 95,8% 4,2% 100,0%
 84. 84. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 38. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten suhdettanne maaseutuun Crosstab Mikä seuraavista kuvaa parhaiten suhdettanne maaseutuun Total Olen asunut lapsuuteni ja/tai nuoruuteni maaseudull a Olen vieraillut säännöllise sti maaseudull a sukulaisten/ tuttavien luona Minulla ei ole juuria maaseudull a Majoitusmuo to Hotellihuoneessa Count 86 59 49 194 % within Majoitusmuoto 44,3% 30,4% 25,3% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 130 122 57 309 % within Majoitusmuoto 42,1% 39,5% 18,4% 100,0% Mökissä Count 698 440 169 1307 % within Majoitusmuoto 53,4% 33,7% 12,9% 100,0% Muu Count 61 38 11 110 % within Majoitusmuoto 55,5% 34,5% 10,0% 100,0% Total Count 975 659 286 1920 % within Majoitusmuoto 50,8% 34,3% 14,9% 100,0%
 85. 85. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 39. Kotitalouden bruttotulot vuodessa (tulot ennen verojen vähennystä Crosstab Kotitalouden bruttotulot vuodessa (tulot ennen verojen vähennystä) Total Alle 15 000 €/v 15 000- 29 999 €/v 30 000- 44 999 €/v 45 000- 59 999 €/v 60 000- 74 999 €/v 75 000- 89 999 €/v 90 000 €/v tai enemmän Majoitusmuoto Hotellihuoneessa Count 37 25 42 32 29 11 8 184 % within Majoitusmuoto 20,1% 13,6% 22,8% 17,4% 15,8% 6,0% 4,3% 100,0% Maatilamajoituksessa (aitta, maatalon huone tms.) Count 49 82 71 41 33 12 11 299 % within Majoitusmuoto 16,4% 27,4% 23,7% 13,7% 11,0% 4,0% 3,7% 100,0% Mökissä Count 188 284 301 225 134 63 43 1238 % within Majoitusmuoto 15,2% 22,9% 24,3% 18,2% 10,8% 5,1% 3,5% 100,0% Muu Count 31 24 24 14 8 3 3 107 % within Majoitusmuoto 29,0% 22,4% 22,4% 13,1% 7,5% 2,8% 2,8% 100,0% Total Count 305 415 438 312 204 89 65 1828 % within Majoitusmuoto 16,7% 22,7% 24,0% 17,1% 11,2% 4,9% 3,6% 100,0%
 86. 86. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Kuninkaa nkarta nonkat u 7, PL 86 ,57101 Sav onlinna (015) 511 70 (vaihde) • Telefax (015) 511 7690 • http://www.uef.fi/mot 40. Korkein suoritettu tutkinto Crosstab Korkein suoritettu tutkinto Total Jatkotutki nto Yliopistotutki nto Ylempi ammatillin en tutkinto (AMK) Ammatillin en koulutus Ylioppilast utkinto Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu Majoitusmu oto Hotellihuoneessa Count 3 38 38 46 35 34 194 % within Majoitusmu oto 1,5% 19,6% 19,6% 23,7% 18,0% 17,5% 100,0 % Maatilamajoitukse ssa (aitta, maatalon huone tms.) Count 3 48 81 89 55 33 309 % within Majoitusmu oto 1,0% 15,5% 26,2% 28,8% 17,8% 10,7% 100,0 % Mökissä Count 9 172 255 499 207 153 1295 % within Majoitusmu oto ,7% 13,3% 19,7% 38,5% 16,0% 11,8% 100,0 % Muu Count 0 21 16 34 26 12 109 % within Majoitusmu oto ,0% 19,3% 14,7% 31,2% 23,9% 11,0% 100,0 % Total Count 15 279 390 668 323 232 1907 % within Majoitusmu oto ,8% 14,6% 20,5% 35,0% 16,9% 12,2% 100,0 %

×