Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Topik 9 kemahiran pengurusan

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Topik 9 kemahiran pengurusan

 1. 1. 4.1 J NIS K M IRAN E E AH 4.2 PROSE P M UAT S E B AN K P USAN E UT4.3 AL -AL AT AT M M UAT K P USAN E B E UT4.4 P NGUR E USAN K T GANGAN EE4.5 T II OR AB ANG B R AYA E J
 2. 2. 4.1 JENIS KEMAHIRAN4.1.1 Defini Kemahirana) Kemahiran Masab) Kemahiran Konsepc) Kemahiran Teknikald) Kemahiran Manusiae) Kemahiran Membuat Keputusan4.1.2 Perkaitan kemahiran Pengurusan dengan peringkat pengurusan
 3. 3. i) DEFINISI PELBAGAI JENIS KEMAHIRAN a) Kemahiran Masa Kemampuan untuk menggunakan masa dalam melakukan aktiviti mengikut tempoh yang ditetapkanContoh : Hasil pengeluaran mesti mencapai tahap kuantiti dan kualiti mengikut tempoh masa yang dirancang
 4. 4. b) Kemahiran KonsepKemampuan untuk melihat organisasi atausyarikat secara menyeluruh, berfikir secaraabstrak, mengenal pasti dan menganalisismasalah dari segi organisasi, melihat jauhke hadapan dan dapat menghubung kaitkansetiap jabatan dalam organisasi.Contoh: Pengurus kewangan mempunyai pengalaman dan tahu menguruskan belanjawan pembelian bahan mentah untuk mengeluarkan sesuatu produk
 5. 5. c) Kemahiran TeknikalKemampuan untuk menggunakankepakaran, pengetahuan, dan peralatanuntuk melakukan kerja khusus dalambidang tertentu.Contoh : Mengendalikan mesin, Menyediakan penyata kewangan, mengendalikan komputer
 6. 6. d) Kemahiran ManusiaKemampuan untuk berkomunikasi, memberimotivasi, mempengaruhi orang lain, menyuarakanpendapat dan arahan dengan jelas. Contoh : Menjalinkan hubungan yang baik dengan semua peringkat pekerja iaitu pihak atasan, bawahan, rakan sekerja, pembekal atau pelanggan
 7. 7. e) Kemahiran Membuat KeputusanKemampuan untuk memilih alternatif terbaikdengan menggunakan kaedah membuatkeputusan yang sesuai seperti statistik deskriptif,analisis sebab akibat dan sebagainya. Contoh : Mengenal pasti masalah, menganalisis masalah dan alternatif yang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang.
 8. 8. PERKAITAN KEMAHIRAN PENGURUSAN DENGAN PERINGKAT PENGURUSAN KEMAHIRAN Konsep Masa Manusia Keputusan Teknik ATAS SP P P SP KP TGH P P SP P P BWH KP P P TP SP SP - SANGAT PENTING P - PENTING KP - KURANG PENTING TP - TIDAK PENTING
 9. 9. kemahiran Peringkat Peringkat Peringkat bawahan Pertengahan AtasanKemahiran Sangat penting Sederhana Tidak releven,teknikal kerana kemahiran kerana hanya dengan itu, ini diperlukan digunakan kemahiran bersesuaian untuk teknik kurang dengan kerja- menunjuk ajar penting bagi kerja yang khusus pekerja di pengurus melibatkan bawah jagaan peringkat kemahiran mereka. atasan. tangan.
 10. 10. kemahiran Peringkat Peringkat Peringkat bawahan Pertengahan AtasanKemahiran Rendah dan Penting untuk Amat pentingmanusia sederhana membolehkan bagimemboleh kerana pengurus kan pengurus pengurus menyelia atasan peringkat dengan mendorong bawahan berkesan dan memimpin hanya terutamanya pekerja yang berkomunikas apabila berada di i antara rakan memberi bawahnya. sejawat arahan dengan spesifik penyelia sahaja.
 11. 11. kemahiran Peringkat Peringkat Peringkat bawahan Pertengahan AtasanKemahiran Penting untuk Penting supaya Penting untukmasa pengurus dapat membolehkan peringkat menggunakan pengurus bawahan kerana masa dengan atasan semua aktiviti berkesan menggunakan khusus mengikut jadual. masa dengan memerlukan berkesan. penggunaan masa yang berkesan dan mesti siap mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.
 12. 12. kemahiran Peringkat Peringkat Peringkat bawahan Pertengahan AtasanKemahiran Tidak penting Penting dalam Amat pentingmembuat kerana pengurus peringkat ini kerana setiapkeputusan bawahan hanya kerana masa ia perlu mengikut arahan tanggungjawab membuat pihak atasan telah diberi oleh keputusan yang telah pihak terhadap semua menentukan pengurusan aspek bentuk-bentuk atasan perniagaan. keputusan.
 13. 13. kemahiran Peringkat Peringkat Peringkat bawahan Pertengahan AtasanKemahiran Kurang Penting Amat pentingkonsep penting kerana kerana mereka kerana mereka teribat bertindak mereka hanya dalam apabila berlaku menjalankan merancang perubahan aktiviti dan luaran dan operasian membentuk dalam terhadap yang tidak strategi dalam organisasi berkaitan bidang keseluruhannya dengan kuasanya. hubungan manusia yang lain.
 14. 14. 4.2 Proses Pembuatan Keputusan4.2.1 Definisi Pembuatan Keputusan.4.2.2 Langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional a) Mengenal pasti masalah b) Mengutip dan menganalisis data dan maklumat c) Mencari alternatif d) Menilai alternatif e) Memilih alternatif terbaik4.2.3 Keadaan persekitaran dlm membuat keputusan4.2.4 Pembuatan keputusan secara kumpulan (Kebaikan & k
 15. 15. Definisi Proses Pembuatan KeputusanProses yang logikal dan konsisten dalammengenal pasti alternatif yang mampumemberikan keputusan yang palingbaik dan memenuhi objektif yang telahditetapkan.
 16. 16. ISI/FAKTA HURAIAN CONTOH Pengurus sedar -Pengarah mengenal tentang kewujudan pasti kemerosotan masalah dengan jumlah jualan bagi memerhati produknya.1. Mengenal pasti persekitaran, -Pengarah berusaha masalah mentafsir keadaan mengenal pasti punca yang berlaku dan sebenar kemerosotan mengaitkan tersebut disebabkan oleh keadaan dengan perubahan cita rasa masalah. pengguna atau kualiti barangan yang tidak menepati kehendak pengguna
 17. 17. Pengurus memperolehi -Kemerosotan maklumat berkaitan masalah volum jualan adalah dari sumber dalaman dan disebabkan oleh2. Mengutip luaran organisasi bagi tujuan kualiti barangan dan menganalisis setiap yang rendah makamenganalisis maklumat bagi mencari tindakan perlu data punca masalah. Maklumat diambil untuk dan dari sumber luaran seperti meningkatkan maklumat keadaan ekonomi, dasar kualiti barangan kerajaan, peluang pasaran tersebut. dan lain-lain. Sumber dalaman melibatkan kuantiti pekerja, kemahiran, peralatan organisasi dan lain- lain.
 18. 18. Selepas punca masalah Alternatif dikenal pasti, pengurus penyelesaian bagi akan menyenaraikan kemerosotan volum semua alternatif jualan dapat diatasi penyelesaian masalah dengan cara berdasarkan maklumat membuat3. Mencari yang diperolehi. penyelidikan kualiti alternatif Alternatif-alternatif ini produk tersebut mungkin ataupun mengubah disumbangkan oleh reka bentuk produk pemikiran yang kreatif, tersebut supaya penyelidikan ataupun lebih menarik. sumbangan pakar- pakar.
 19. 19. Pengurus akan menilai -Pengurus setiap alternatif membuat kajian dengan secara terperinci membandingkan tentang kebaikan alternatif tersebut dari dan keburukan4. Menilai segi kekuatan dan kualiti produk. alternatif kelemahannya. -Pengurus juga Tindakan ini bertujuan mengkaji mengasingkan kebaikan dan alternatif yang keburukan berkesan dan kurang mengubah suai berkesan. produk.
 20. 20. Pengurus akan -Pengurus akan memilih alternatif memilih yang terbaik dan penyelesaian yang melaksanakan terbaik iaitu alternatif tersebut bagi membuat5. Memilih penyelesaian masalah. penyelidikan alternatif Alternatif yang terpilih peningkatan kualiti terbaik mesti berdasarkan produknya supaya keupayaan organisasi boleh dan persekitaran meningkatkan organisasi. volum jualan.
 21. 21. Keadaan persekitaran dlm membuat keputusana. Sifat masalah tersebutb. Masa yang diperuntukkanc. Sikap organisasid. Darjah penerimaan dan komitmen pekerja dan pihak pengurusane. Keupayaan sikap pembuat keputusan
 22. 22. Kelebihan pembuatan keputusan secara kumpulan menjana lebih banyak idea Meningkatkan peluang penjanaan keputusan yang kreatif Ahli kumpulan lebih komited dan bermotivasi untuk menjayakan keputusan tersebut. Meningkatkan kualiti keputusan yang bakal dibuat
 23. 23. Kelemahan pembuatan keputusan secarakumpulanMengambil masa yang lamaKemungkinan wujud ahli kumpulan yang cuba menguasai suatusesi perbincanganMenimbulkan persoalan tanggungjawab terhadap keputusanyang dibuat walaupun ahli itu tidak bersetuju dengan keputusantersebutAhli-ahli terpaksa bertolak ansur untuk mengelakkan konflikmenyebabkan keputusan tidak mencapai optimum
 24. 24. 4.3 Alat-alat membuat keputusan4.3.1 Keputusan kuantitatif a) Definisi b) Satistik deskriptif c) Pokok keputusan4.3.2 Keputusan Kualitatif a) Definisi b) Gambarajah tulang ikan (analisis sebab dan akibat) c) Kreatif dan inovatif
 25. 25. a) Definisi Keputusan KuantitatifKeputusan dalam bentuk angka yang membolehkananalisis statistik dilakukan.
 26. 26. b) Satistik deskriptif satu kaedah untuk mengurus maklumatberangka. Maklumat dalam bentuk angka akandikumpul, disusun dan dianalisis. Min-jumlah semua nombor dibahagidengan sampel.
 27. 27. Median - titik tengah bagi nombor2 sampel. Nombor perlu disusun menaik *Jika nombor ganjil Median = Xk k=½(n+1) *Jika nombor genap Median = ½(Xk +Xk+1) k==½nMod – nombor yang berulang paling kerap dalam satu sampelJulat – perbezaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecilJulat = X terbesar – X terkecil
 28. 28. Sisihan Piawai – purata jarak atau sisihan setiap nombor dari nilai purata. Carta dan Graf*carta pai*carta Bar*Graf Baris ∑ ( xi − x )*Gambarajah Pareto*Gambarajah Sebaran
 29. 29. c) Pokok keputusan- satu cara mudah untuk menganalisis masalah pelbagai tahap yang terlibat dalam proses membuat keputusan.- bentuk grafik mengenai alternatif tindakan yang boleh diambil dan turutan kejadian akibat sesuatu tindakan dilukis untuk memberi gambaran menyeluruh tentang masalah yang wujud.
 30. 30. Simbol dengan makna yang digunakan:Cabang ialah tindakan di mana; kotak segi empat dipanggil nod tindakan danA,B,C merupakan alternatif tindakan yangboleh diambil. A B C
 31. 31. -Senarai tindakan dan keadaan dalam satu masalah pokok keputusan mesti memenuhi dua ciri iaitu saling ekslusif (mutually ekslusif) dan berkehabisan(exhaustive)-saling eksklusif ialah jika salah satu tindakan berlaku, tindakan yang lain tidak boleh berlaku.-berkehabisan ialah salah satu daripada tindakan mesti berlaku kerana senarai tindakan dianggap lengkap, di mana semua kemungkinan telah berlaku.
 32. 32. Cabang-cabang adalah cabang keadaan dimana bulatan dipanggil nod keadaan.Q1,Q2,Q3 mewakili keadaan2 yang mungkinwujud. Q1 Q2 Q3
 33. 33. Pembentukan pokok keputusanJujukan pembuatan keputusan perlu ditentukan dahulu.Bagi setiap cabang keadaan, tentukan nilai agihan kebarangkalian dan tulis nilai itu pada dahan keadaan. Q1(0.3) Q2(0.2) Q3(0.6)
 34. 34. Tuliskan nilai akibat di setiap penghujung cabang A RM500 B RM950 C RM700
 35. 35. Analisis pokok keputusan-harus dilihat dari kanan ke kiri.-pilih cabang yang mana kesemuanya ialah dahan penghujung.Cabang tindakan- pilih dahan yang memberi kesudahan terbaik. Kemudian palangkan dahan-dahan lain yang terbit dari cabang itu.Cabang kemungkinan –hitungkan nilai jangkaan kewangan. Tuliskan nilai jangkaan itu berhampiran dengan cabang kemungkinan.
 36. 36. Nilai jangkaan kewangan diperolehi dengan menggunakan pemberat.Σ c(a,Q) P(Q) = c(A,Q1)P(Q1) + c(B,Q2)P(Q2) + ……..C(a,Q) = Nilai kesudahan sekiranya tindakan a diambil dan keadaan Q yang berlaku.P(Q) = Kebarangkalian terjadi sesuatu keadaan Q
 37. 37. Latihan (tutorial)• Yang berikut ialah maklumat yang diperolehi daripada Syarikat Alas Kaki Berhad yg ingin membuat keputusan.Pilihan keputusan Keuntungan yang Keuntungan yang dijangka dijangka Ekonomi berkembang Ekonomi melesetMelancarkan promosi RM 70 00 -RM 20 000Meningkatkan kualiti RM 80 000 -RM 30 000& kuantiti jurujualTidak membuat apa- RM 0 RM 0apaKebarangkalian 0.6 0.4• Kos melaksanakan keputusan untuk melancarkan promosi ialah RM 6 000, manakala kos meningkatkan kualiti dan kuantiti jurujual ialah RM 10 000.
 38. 38. Berdasarkan maklumat tersebut :1. Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan pilihan keputusan Syarikat Alas Kaki Berhad2. Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan keputusan3. Nyatakan keputusan yang perlu diambil oleh syarikat tersebut
 39. 39. a) Definisi Keputusan KualitatifDefinisi: Keputusan Kualitatif – keputusan yangtidak melibatkan maklumat berangka tetapicenderung kepada bentuk2 cungkilan idea2berdasarkan pengalaman, budi bicara, gerak hatiataupun pengundian sahaja.
 40. 40. b) Gambarajah tulang ikan(analisis sebab dan akibat) sejenis gambarajah yang berbentuk seperti tulang ikan. Digunakan untuk mengenalpasti punca-punca yang menyebabkan berlakunya sesuatu masalah.
 41. 41. LANGKAH2 GAMBARAJAH TULANG IKANi) Pilih akibat yang dikajiii) Tulis akibat pada bahagian kanan, lukis anak panah AKIBATiii) Tulis sebab2 utama yang mungkin mempengaruhi akibat.Contoh manusia, mesin, bahan
 42. 42. manusia bahan AKIBAT mesiniv) Gunakan teknik sumbangan untuk dapatkan sub-sebab,sub-sub sebabv) Periksa gambarajah yang dibina untuk pastikan semua sebab mungkin mempengaruhi akibat.
 43. 43. vi)Bincangkan kesahihan sebab2 berkenaan. Kenalpasti dan bulatkan sebab2 utama.vii)Pertimbangkan sebab yang dikenalpasti sekali lagi. Tentukan sebab2 disusun ikut prioriti.viii)Rancang dan laksanakan tindakan2 agar sebab2 dapat diatasi.
 44. 44. c) Kreativiti dan InovasiKreativiti - penghasilan idea2 baru.Inovasi - penghasilan idea baru, penerimaannya serta pelaksanaan idea tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi.Orang yang kreatif memiliki sifat fleksibiliti(berupaya untuk menjanakan pelbagai idea)
 45. 45. CIRI –CIRI BERFIKIR SECARA KREATIF*sentiasa menghasilkan idea baru*berusaha mempersoalkan perkara yang dianggap betul*membuat jangkaan apa yang akan berlaku akan datang*menghasilkan idea yang mencabar minda*mencari cara baru menyempurnakan suatu kerja
 46. 46. PROSES KREATIVITI1)Persediaan-kajian untuk memahami masalah2)Penumpuan-menumpukan usaha dan sumber untuk selesai masalah3)Inkubasi-melupakan masalah sementara waktu dan melakukan aktiviti melepaskan ketegangan4)Iluminasi-mendapat idea baru secara tiba25)Pengesahan-kaitkan idea dengan alternatif penyelesaian masalah.
 47. 47. 4.4 Pengurusan Ketegangan 4.4.1 Definisi 4.4.2 Punca ketegangan i) pekerjaan ii) individu 4.4.3 Tanda-tanda ketegangan: 4.4.4 Mengurusan ketegangan i) pendekatan organisasi ii) pendekatan peribadi
 48. 48. DefinisiKeadaan emosi yang kompleks dan satureaksi fisiologi dan psikologi yang berlakupada seseorang apabila ia bertindak balaskepada faktor-faktor luaran di persekitaran.
 49. 49. Punca-punca ketegangan Pekerjaana) Kekaburan peranan tidak pasti tentang peranan sebenarnya.b) Konflik peranan individu mempunyai pelbagai peranan yang berbeza pada masa yang sama.c) Keperluan kerja pekerjaan yang mendatangkan ketegangan melibatkan pembuatan keputusan, pengawalan serius terhadap brg dsb.d) Terlalu banyak atau sedikit tugas kerja diluar kemampuan kerana konstren masa dan kemahiran. Tiada tugas menyebab bosan dan terasa kehadirantidak diperlukan
 50. 50. e)Tanggungjawab terhadap orang lain mempunyai tanggungjawab berat terhadap orang lain.f) Kekurangan sokongan sosial tidak mendapat sokongan daripada rakan sekerja, kakaitangan bwhan dan pengurus atasang) Gangguan seksual hubungan fizikal atau komunikasi yang berbentuk seksual yang dilakukaukan ke atas seseorang individu tanpa kerelaannya.h) Keadaan tempat kerja kurang memuaskan tempat kerja terlalu panas, bising, kotor, tidak cukup cahaya, tidak selamat dsb.
 51. 51. i) Struktur organisasi organsasi menggunakan banyak peraturan dan cara pembuatan keputusan yang berbeza.j) Kepimpinan organisasi gaya pengurusan pihak atasan dalam organisasi (diktaor)k) Kitaran hayat organisasi Iaitu permulaan,pertumbuhan,kematangan dan kemerosotan
 52. 52. Punca Ketegangan disebabkan Skop Kerja1. Tahap kesukaran tinggi – melakukan kerja diluar kemampuan2. Kerja yang perlu pembuatan keputusan yang yang banyak – tiadak cukupn masa utk pertimbangkan setiap keputusan3. Kerja yang perlu pembuatan keputusan yang rumit – kurang kemahiran/pengalaman/ pengetahuan bagi menyelesaikan masalah yang rumit/kompleks
 53. 53. Punca Ketegangan disebabkan Skop Kerja4. Kerja yang perlukan pengawasan serius/rapi terhadap alatan/mesin – sedikit kesilapan/cuai melibatkan kos yang besar.5. Kerja yang membahayakan – bimbang keselamatan diri/nyawa terancam semasa melakukan kerja.6. Kerja yang berstruktur – tugas yang tidak jelas kerana tidak tahu apa sebenarnya yang perlu dilakukan
 54. 54. Punca Ketegangan disebabkan Skop Kerja7. Kerja yang memerlukan sumber maklumat yang banyak – tertekan bila maklumat tidak mencukupi8. Kerja banyak/perlu disiapkan segera – tidak cukup masa untuk berehat9. Kerja yang pelbagai – tertekan kerana perlu kemahiran yang berbeza-beza
 55. 55. Punca Ketegangan disebabkan Skop Kerja10. Kerja yang terlalu rutin – melakukan kerja yang sama berulang-ulang menyebabkan bosan11. Kerja yang terlalu sedikit – tertekan kerana tugas tidak mencabar/majikan tidak beri kepercayaan
 56. 56. Punca ketegangan individua) Personaliti cepat marah dan tertekan.Lokus kawalan luaran tidak mampu mengawal keadaanb) Pengalaman kerja Pengalaman kerja banyak bersikap tenang dan tidak panik.c) Tanggapan persepsi manusia terhadap sesuatu keadaan/tempat.d) kejadian-kejadianmengejutkan kematian ahli keluarga terdekat,kehilangan tempat bergantung, cerai dsb.e) Rutin harian perkara yang sama dilakukan setiap hari
 57. 57. Tanda-tanda ketegangan:a) Sakit kepala disebabkan tahap kebimbangan yang tinggib) Letih sentiasa nampak tidak bermaya,lemahc) Penyakit jantung tanda-tanda orang yang selalu tegang-serang cara mendadakD) Kurang tenaga tumpuan terhadap kerja berkurangan
 58. 58. e) Cepat marah tidak dapat berfikir secara rasional.f) Produktiviti menurun disebabkan cepat letih,kurang tenaga, sakit kepalag) Lenguh Badan rasa lenguh di pergelangan tangan, jari, bahu,leher dan kaki.h) Peningkatan kadar lantikhenti ramai pekerja berhentiI) Ganas mudah bertindak di luar kawalan ataupun fikiran yang rasional
 59. 59. j) Peningkatan tahap kebimbangan yang cepat tegang adalah pekerja dari jenis A (lokus kawalan luaran)-sentiasa bimbang sesuatu yang negatif akan berlakuk) Darah tinggi mudah menyerang-sebab sikap perisau menaikkan tekanan darahl) Peningkatan penggunaan alkohol minum melebihi kebiasaan untuk melupakan masalah.m) Banyak makan terlalu mengikut nafsu, melekakan,cuba untuk lupakan masalah.n) Ponteng kerja selalu ambil cuti sakit-rasa tidak seronok untuk berada di tempat kerja.
 60. 60. Mengurus Ketegangan - Pendekatan Organisasi (1) Suasana yang tidak Menitik beratkan Wjudkan selesa boleh kebajikan pekerja, iklim mewujudkan ketegangan wujudkan organisasi hubungan yang yang baik mesra antara pengurusan dengan pekerja. (2) Masalah peribadi dan Sesi kaunseling Mngadakan keluarga boleh individu dan program menimbulkan kaunseling kaunseling ketegangan dan kelompok. menjejaskan prestasi pekerja.
 61. 61. (3) Tanggungjawab keluarga yang Wujudkan pusatMengadakan berat boleh menimbulkan penjagaan kanak-program ketegangan. kanak, jadual waktusokongan yang anjal dllkeluarga(4) Program Pekerja diberi latihan tertentu Senaman pagi,pengurusan untuk menghadapi ketegangan program pengurusanketegangan cara hidup dll.(5) Sistem Supaya pekerja ada tempat Pekerja barumentor merujuk apabila menghadapi ditempatkan di bawah masalah dalam pekerjaan bagi seorang penyelia mengurangkan ketegangan yang sebagai mentor. timbul dari pekerjaan.
 62. 62. (6) Pemilihan Mempertimbangkan factor Bagi pekerjaan yang& penempatan individu dan factor pekerjaan mudah menimbulkan apabila memilih seseorang ketegangan, pilih pekerja untuk pekerjaan pekerja yang tertentu. mempunyai lokus kawalan dalaman, berpangalaman dan dapat menangani perubahan persekitaran dengan baik.(7) Penetapan Pekerja yang mempunyai Penyelia dan pekerjamatlamat matlamat dan arah tuju boleh menetapkan matlamat meningkatkan motivasi dan bersama dan penilaian seterusnya meminimumkan dibuat bersama supaya ketegangan. tahap kemajuan dikenalpasti & bimbingan diberi jika perlu.
 63. 63. (8) Reka Mereka bentuk semula Beri tanggungjawabbentuk pekerjaan yang menekankan, dan kuasa yang lebihsemula kerja membosankan dan tidak kepada pekerja dan mencabar supaya beri maklum balas mengurangkan ketegangan terhadap prestasi pekerja akibat faktor-faktor pekerja. ini.(9) Komunikasi mengikut Perubahan organisasiKomunikasi saluran yang rasmi boleh dimaklumkan kepadaorganisasi mengurangkan ketidak pekerja. pastian dan kekaburan dan seterusnya mengurangkan ketegangan.
 64. 64. Pendekatan peribadi(1) Pengurusan Kerja-kerja yang ditangguh ke •Jadual kerja/senarai semai.masa saat terakhir menyebabkan •Menjadual rutin harian kecemasan dan ketegangan. •Tidak melaksanakan kerja hingga saat akhir •Menyenarai tugas ikut keutamaan •Menghargai /menepati masa.(2) Teknik fisiologi Meditasi – mengetepikan •Urut badan/yoga(rehat dan meditasi) perkar-perkara yang •Beribadat sentiasa mengganggu fikiran. •Merehatkan tubuh badan Latihan cara rehat yang betul. •Menghilangkan kelesuan(3) Sukan dan Senaman boleh mengurangkan •Sukan – jogging, senamrobik,rekreasi ketegangan renang dll. •Rekresai – memancing, melancong
 65. 65. (4) Sokongan sosial Sokongan ahli keluarga dan • Kaunseling rakan-rakan supaya seseorang • Berinteraksi / berbual dengan boleh melepaskan perasaan rakan/ahli keluargsa untuk yang mengganggu fikiran meluahkan perasaan mereka. • Menyertai aktiviti kemasyarakatan5. Pemakanan Mengamalkan gaya hidup sihat •Memakan makananyang seimbang mengikut piramid makanan •Menjaga khiasat pemakanan •Jadual pemakanan yang tetap6. Kerohanian Berpegang teguh kepada •Melakukan ibadat keagamaan •Menghadiri ceramah agama •Medatasi •Berfikiran positif •Tabiat menyelesai masalah
 66. 66. 4.5 TABII ORANG YANG SANGAT EFEKTIFa) Proaktifb) Bermatlamatc) Menang-menangd) Bersinergie) Memahami dan kemudian difahamif) Mengutamakan yang pentingg)Tajamkan gergaji4.6 Faktor kejayaan seimbang
 67. 67. a) Proaktif bertindak tanpa arahan/ berinisiatif bertindak atas kehendak sendiri mencari idea utk memperbaiki keadaan/ mengatasi kekurangan Contoh: Teknologi baru  belajar supaya tidak ketinggalan
 68. 68. b) Bermatlamat menetapkan matlamat sentiasa mengingati matlamat krn matlamat menentukan hala tuju mengetahui keutamaan tugas Contoh: Ingin capai jualan RM 30000  membuat berbagai2 strategi utk capai target jualan
 69. 69. c) Menang-menang bekerjasama untuk berjaya bersama, bukan untuk diri sendiri sahaja melakukan sesuatu keputusan yang memberi kebaikan dan manfaat kepada semua pihak penyelesaian positif, adil, tidak berat sebelahContoh:kongsi bahan tugasan melalui perbincangan
 70. 70. d) Bersinergi• membuat kerja secara berkumpulan• perbezaan pendapat/ idea sebagai alternative kpd jalan penyelesaian, bukan pertentangan Contoh: Berbincang masalah dalam mempromosikan barang bersama-sama untuk meningkatkan jualan
 71. 71. e) Memahami dan kemudian difahami• memahami antara satu sama lain• memahami, mendengar masalah dan keperluan pekerja• meninggalkan tanggapan terhadap seseorg individu Contoh: Bertanyakan pekerja kenapa dtg lambat, kemudian menerangkan peraturan yg tidak dipatuhi dan kesannya kepada organisasi
 72. 72. f) Mengutamakan yang penting• mengetahui keutamaan dan kepentingan setiap tugas• menyusun tugas mengikut keutamaan/ kepentingan• kerja tidak penting ditangguhkan/ ditinggalkan dan perkara penting diselesaikan segera mengikut pengurusan masa• Contoh:Berborak, menelefon kawan2 perlu ditinggalkan.• Pelajar siapkan tugasan segera tidak lepak/ bertangguh
 73. 73. g) Tajamkan gergaji memperkembangkan diri sendiri meningkatkan kemahiran, mengadakan pembaharuan kepada diri sendiri Memperbaharui/ mempertingkatkan 4 dimensi sifat semulajadi seseorang individu iaitu fizikal,mental,rohani dan sosial/emosi. Contoh: Menghadiri kursus, Membaca jurnal
 74. 74. Faktor kejayaan seimbang Kemahiran teknik/intelek- Di peringkat pengurusan,membantu seseorang memahami masalah dan keperluan kerja kakitangan bawahan.- Di peringkat bawahan, penting untuk melakukan aktiviti harian. Contoh: menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi
 75. 75. Emosi- perlu seimbang untuk peningkatan prestasi kerja.- perlu stabil untuk mengelakkan ketegangan yang memberi kesan negatif.- dapatkan bantuan rakan rapat, ahli keluarga, kaunselor untuk emosi yang baik. Contoh: jika emosi pekerja, produktiviti akan meningkat
 76. 76. Rohani- membentuk jiwa yang baik agar lebih bermatlamat dalam hidup.- pegangan agama dan kepercayaan kepada tuhan akan membantu kepada perkara2 kebaikan.- pengurus perlu bersikap adil dan saksama kepada orang bawahan. Contoh:jenayah kolar putih(rasuah) tidak berlaku jika jiwa tenang
 77. 77. Jasmani-kesihatan fizikal penting agar tidakmengganggu prestasi kerja.-faktor pemakanan penting untukmngelak penyakit.Contoh:syarikat mengamalkansenaman beramai2 setiap pagi
 78. 78. Latihan
 79. 79. TAMATSekian, Terima Kasih
 • shufflekidz

  Sep. 17, 2017
 • AhmadFariziFikri

  Jan. 2, 2016
 • nuratikahabdlatif

  Nov. 17, 2015
 • azwargunners

  Dec. 10, 2013

Views

Total views

5,237

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

81

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×