Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eOppiva yleisesittely_2018

5,270 views

Published on

Valtion yhteisen digitaalisen oppimisympäristön esittely. Syyskuu 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eOppiva yleisesittely_2018

 1. 1. Jotta jokainen voisi oppia. VALTION DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
 2. 2. eOppiva - yleisesittely 2018 on suojattu Creative Commons -lisenssillä. Voit vapaasti jakaa esitystä muuttamatta sitä. Kaupallinen käyttö ei ole sallittu.
 3. 3. Oppiminen TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO
 4. 4. ”Once you stop learning, you start dying” Albert Einstein
 5. 5. Alkaa motivaatiosta, ilmenee osaamisena, näkyy tuloksina. Osaaminen vanhenee 2,5 vuoden välein, tulevaisuudessa nopeammin. On-Demand & haku; asiat opetellaan silloin kun ne ovat ajankohtaisia. Verkkoon ei mennä, siellä ollaan. OPPIMINEN VUOROVAIKUTUS & OPPIMIS- VERKOSTOT
 6. 6. Oppiminen on PROSESSI, joka... tuottaa muutosta Tiedoissa, taidoissa, asenteissa ja teke- misessä tapahtuu pysyviä muutoksia. ”Sisäistä ajattelua”, jota voi olla vaikea havaita, sillä näkyy toiminnassa usein viiveellä. Yksilö oppii erilailla eri tilanteissa. Erilaiset oppimistavat ja oppi- miskehys. voi olla vaikeasti havaittava on yksilöllinen & henkilökohtainen perustuu vuoro- vaikutuksseen Oppija rakentaa tietämys- tään aikaisempien tietojen ja kokemusten päälle vuo- rovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
 7. 7. Miten opimme? Formaalisti / epäformaalisti / tekemällä / kokemalla / lukemalla / kuuntelemalla / kirjoittamalla / piirtämällä / katsomalla / puheen avulla... Ajattelemalla boksin ulkopuolelta?
 8. 8. Henkilökohtaisen kokemuksen kautta & opettamalla muille Parhaiten oppii...
 9. 9. Yhteinen oppimiskäsi- tyksemme valtiolla e-oppiminen valtionhallinnossa -hankkeen suunnitteluvaiheeseen liittyneessä vapaamuotoisissa kehittäjätapaamisissa syksyllä 2016 luotu oppimiskäsitys. Monimuotoisuus: Käytössä laaja oppimis- menetelmien kirjo. Sulautettu työssäoppiminen: Oppiminen ei ole sidottu koulutustapahtumaan. Laajennettu oppiminen: Dynaaminen ajat- telutapa oppijana, itseohjatuvuuteen kan- nustaminen ja tavoitteellisuus. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys: Oppi- minen rakentuu vuorovaikutteisena ja yh- teisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen. Verkostot ja oppimisen tuki: Oppija saa tar- vitsemansa tuen myös verkko-osioissa joko ohjaajien tai vertaistuen avulla. Pedagogiikka: Pedagogisesti korkeatasoi- set ratkaisut ja pedagoginen tuki verkkoai- neiston tuottamiseen.
 10. 10. DIGITAALINEN OPPIMINEN
 11. 11. • Joustavuus • Yksilöllisyys • Laatu • Oppimisanalytiikka • Kustannustehokkuus • Käänteinen oppiminen DIGITAALISEN OPPIMISEN HYÖTYJÄ
 12. 12. ”Kun opiskelija voi halutessaan opiskella videoiden avulla, kurssien läpäisy ja arvosanat ovat jopa hieman parempia kuin pelkän lähiopetuksen varassa.” Video-opetus parantaa tuloksia Väitöstutkimus MIKKO MYLLYMÄKI (2018): Development and Evaluation Study of a Video-Based Blended. Jyväskylän Yliopisto. ”Kustannukset ovat pienet, hyödyt selvät ja jos joku ei niitä hyötyjä saa, kaikki vanhat tavat ja käytän- nöt ovat edelleen käytettävissä.”
 13. 13. “Oppimistulosten osalta koulutusmallin kehitykselle asetetut tavoitteet ovat osittain jopa ylittyneet. Videoiden avulla tapahtuva opiskelu näyttäisi olevan oppimisen näkökulmasta vähintään yhtä toimiva ratkaisu kuin lähiopetuskin.“ MIKKO MYLLYMÄKI (2018): Development and Evaluation Study of a Video-Based Blended. Jyväskylän Yliopisto.
 14. 14. Valtion tahtotila digitaaliselle oppimiselle 2020 Valtionhallinnon ja koko julkisen hallinnon henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Hallinnon yhteinen osaamisen kehittäminen on monimuo- toista ja digitaalisella oppimisella on siinä merkittävä rooli. Digitaalinen oppiminen tukee työn muutosta ja osaamisen jakamista sekä kannustaa aktiiviseen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Valtionhallinnolla on yhteinen muuttuviin tarpeisiin vastaa- va toimintamalli niin viraston tai sektorin oman kuin val- tionhallinnon yhteisten koulutusten toteuttamiselle. Digitaalinen oppiminen on vuorovaikutteista, helppokäyt- töistä ja pedagogisesti edistyksellistä. Digitaalisen oppimisen kulttuurin luominen on osa osaami- sen johtamista. 3. 2. 1. 4. 5. 6. Tavoitteena oppimisen ilo!
 15. 15. eOppiva VALTION DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
 16. 16. eOppiva on hallituksen digikärkihanke (2017-2019). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarain- ministeriön ylijohtaja Juha Sarkio. eOppiva on osa HAUSin toimintaa ja HAUSista on kehittymässä valtion digitaalisen oppimisen keskus. eOppivan omien tuotantojen tekemistä kuratoi toimituskunta, joka aloitti toimintansa syksyllä 2018. Puheenjohtajana toimii opetusneuvos Raija Meriläinen. Yhtenä tavoitteena on kehittää myös uusia toimintapoja koko valtionhallinnolle. HALLITUKSEN DIGIKÄRKIHANKE Valtion digitaalisen oppimisen keskus
 17. 17. Koulutukset Blogi Podcastit Verkosto Live Chat Feedback www. eoppiva.fi
 18. 18. www. eoppiva.fi /koulutukset Satoja koulutuksia valtion yhteisiin osaamisiin liittyen, uusia tulee kokoajan!
 19. 19. eOppiva Moodle Valtion yhteiset osaamiset ja virastojen omat kurssit
 20. 20. Verkkokoulutukset ovat oppijoille & virastoille maksuttomia www.eoppiva.fi
 21. 21. PodcastitHR-Kaikuja Mariankadulta & Virkamiesradio
 22. 22. Ajankohtaisia juttuja oppimisesta, kokemuksia verkkokoulutusten tekemisestä ja asiantuntijanäkökulmia Blogit
 23. 23. VerkostoHankkeen yhteiskehittäminen, uudenlainen työtapa valtionhallinnossa, koulutussisältöjen ideointi, tiedon jakaminen ja yhteinen oppiminen
 24. 24. 20 000 Digitaalisten palvelujen käyttäjää 50 000 Digitaalisten palvelujen käyttäjää 70 000 Digitaalisten palvelujen käyttäjää 2018 2019 2020 Käyttäjätavoitteet
 25. 25. Tuotanto EOPPIVA-KOULUTUSTEN SUUNNITTELU & TOTEUTUS
 26. 26. 3. 2. 1. 4. 5. Tavoitteellinen työskentely Tasavertainen osallistuminen ja salliva ilmapiiri Läpinäkyvyys ja avoimuus Palaute Luovuus & ilo! eOppivan yhteiskehittämisen manifesti
 27. 27. Emme kehitä koulutuksia itsellemme. Emmekä edes asiakkaillemme.
 28. 28. oppijalle. ...vaan loppukäyttä- jällemme,
 29. 29. eOppivan koulutukset suunnitellaan palvelumuotoilua hyödyntäen Oppimis- (kokemuksen) muotoilu Learning Design
 30. 30. Kysy. Älä oleta, että tiedät mitä käyttäjäsi haluavat tai tarvitsevat. Haastattele Havainnoi Varjosta Kuuntele Mallinna Empatisoi Asiakas- ymmärrys
 31. 31. Digitaalisen oppimisen suunnittelu ja toteuttaminen Prosessi & työkalut yhteiskehittämiseen v 1.0 P E D A G O G I N E N P E L I K I R J A
 32. 32. eOppivan pedagoginen pelikirja Osa I: Ongelman määrittely ja tavoitteet Osa II: Asiakasymmärrys Osa III: Oppimissisältö- työpaja & käsikirjoitus Osa IV: Tuotanto Osa V: Oppimisen arviointi Pelikirja on yhteiskehittämisen digitaalinen työväline.
 33. 33. KIPUPISTEET SAAVUTUKSET AJATTELLA & TUNTEA Mistä unelmoit? Mikä sinua liikuttaa? Mikä sinua valvottaa? KUULLA Kuka sinuun vaikuttaa? Mitkä mediat päätöksente- koosi vaikuttaa? Mistä ympärilläsi puhutaan? NÄHDÄ Kenen kanssa vietät aikaa ja missä? Millaisia asioita näet omassa arkiympäristössäsi? SANOA & TEHDÄ Ovatko sanasi joskus risti- riidassa tekojesi kanssa? Miten käyttäydyt ja millai- nen asenne sinulla on? Mikä sinua huolestuttaa? Millaisia esteitä näät tavoitteidesi toteutumisessa? Mitä esteitä haluaisit voittaa? Mitä toivot saavuttavasi elämässä? Miten mittaat onnistumistasi? Miten aiot saavuttaa tavoitteesi? EMPATIAKARTTA eOppiva Online Canva IV Täytetään ensimmäisen tapaamisen jälkeen asiakasymmärryksen keräämiseksi OPPIMISKOKEMUSKARTTA eOppiva Online Canva III Täytetään ensimmäisen tapaamisen jälkeen asiakasymmärryksen keräämiseksi Ohjeita & vinkkejä Canvan täyttämiseen: Mitkä ovat kolme tärkeintä motiivia uuden oppimiselle? 3.2.1. Mitkä ovat kolme tärkeintä motiivia digitaaliselle oppimiselle / verkkokurssille osallistumiselle? 3.2.1. Millaisia tunteita ajatus verkko-oppimisesta herättää? Piirrä / visualisoi ne. Millainen olisi unelmiesi digitaalinen oppimiskokemus? Piirrä, kirjoita, mindmappaa... Oppija Empatiakartta auttaa sinua keskustelemaan asiakkaan kans- sa hänen tarpeistaan, tunteistaan, toiveistaan ja peloista, jotka liittyvät palvelujen kehittämiseen. Sen tavoitteena on ymmärtää ihmistä kokonaisvaltaisesti. Voitte käydä keskuste- lua siis joko oppimisen ja itsensä kehittämisen näkökulmasta, tai kokonaisvaltaisesti elämästä. Ohjeita & vinkkejä Canvan täyttämiseen: Oppimiskokemuskartan avulla pyritään ymmärtämään oppi- jan ajatuksia ja tunteita unelmien digitaalisesta oppimiskoke- muksesta. Sen ei tarvitse olla realistinen tai toteutettavissa, joten tässä kohtaa ei kannata nähdä reunaehtoja; ainoas- taan mahdollisuuksia! Heittäytykää rohkeasti visioimaan ja unelmoimaan! Mikä metafora kuvaa kyseistä motiivia parhaiten? Piirrä / visualisoi se. Empatiakartan on kehittänyt alunperin Scott Matthews. Miksi? c) Tiimin tavoitteet Mihin yhteisiin tavoitteisiin ja työtapoihin tiiminä sitoudutte? Mitä viraston strategista tavoitetta tämä koulutus edistää ja miten? Miten koulutuksella hankittu osaami- nen näkyy viraston arjessa ja asian- tuntijoiden työssä? Millä keinoilla organisaatio oppii? Miksi? Miksi? a) Organisaation tavoitteet Määrälliset tavoitteet Laadulliset tavoitteet 3. 2. 1. Montako ihmistä on suorittanut kurssin seuraavan 6 kk sisällä seuraavan 12 kk sisällä seuraavan 24 kk sisällä Seuranta Tasavertainen osallistuminen ja salliva ilmapiiri Yhteinen päämäärä ja aikatauluihin sitoutuminen Viestintä & kommunikaatio Pelikirjan työstäminen/ vastuuhenkilö: Miten oppijan tavoitteiden saavuttamista mitataan? Oppijan itsearviointi Loppukysely Verkkotentti Keskustelualue Vertaisarviointi kollegan kanssa Joku muu, mikä? KURSSIN JULKAISUPÄIVÄ Mikä on pienin mahdollinen ope- tus, jolla saadaan suurin mahdollinen vaikutus oppijaan? Sisällytä ainakin se verkkokurssiisi. Miksi? b) Oppijan tavoitteet Mitkä 3 asiaa oppijan pitäisi ainakin oppia ja minkä toiminnan pitäisi muuttua? TAVOITTEET & MITTARIT eOppiva Online Canva II Täytetään ensimmäisen tapaamisen aikana.
 34. 34. Jaetaan tieto nopeasti ja tehokkaasti suurelle joukolle oppijoita. Jaetaan tieto nopeasti ja tehokkaasti suurelle joukolle oppijoita peda- gogisemmalla otteella kuin Aristoteleksessa. Monipuolisin toteutus, johon sisältyy vuorovai- kutusta, aktivointeja ja pelillistämistä. Kriittisiin tilanteisiin, jossa on saatava valmista viikossa. ARISTOTELES CURIE EINSTEIN EERO eOppiva tuotteet
 35. 35. ENNEN ensimmäistä tapaamista Mieti yhdessä tiimisi kanssa mihin ongelmaan haluatte verkkokoulutuksella ratkaisun. • Mikä toiminta pitää muuttua? • Mitä koulutuksen jälkeen pitää osata? • Mikä / ketkä ovat kohderyhmä ja kuinka iso se on? • Korvaako tämä koulutus jonkin aiem- man toteutuksen? Pohdi jo myös käytännön toteutusta: • kouluttaja? • formaatti? –> Ohjataan asia- kas Pelikirjan pariin, jossa koko prosessi kuvattuna. Asiakkaalle lähetetään lomake- versio pelikirjasta, jota hän pääsee itse täyttämään jo ennen ensimmäistä tapaa- mista. Huom. käytä meilitemplatea asia- kasta lähestyessäsi. Tapaamisen aikana pohditaan yhdessä ongelmaa, johon verkkokoulutuksella haetaan ratkaisua. Käydään läpi eOppivan toimin- tatavat, palvelu- muotoiluprosessi ja briiffaus itsenäiseen työskentelyyn ennen työpajaa. Lisäksi sovitaan käy- tännön asiat, mm. kuka allekirjoittaa sopimuksen. Tapaamisessa sovitaan: • tuotantotavasta • vastuista • aikatauluista • työpajojen ajankohdasta • budjetista • dokumentoinnis- ta: esim.blogi tai podcast • tavoitteista: mitta- rit ja vaikuttavuus • viestintävälineistä • kurssitodistuksesta Online canvat ongelman määrittelemiseksi Online canva asiakas- ymmärryksestä Ennen ensimmäistä tapaamista asiakas täyttää pelikirjaan Online Canva I: Ongelman määrittely Lisäksi asiakas täyttää jo alustavasti Online Canva II: Tavoitteet & mittarit Asiakas täyttää pe- likirjan ja palauttaa sen viimeistään kaksi päiväää ennen ensim- mäistä tapaamista tiimille. eOppiva Canva III & IV: Asiakasymmärrys Asiakasymmärryksen kerääminen työpajaa varten online eoppiva- canvojen avulla tai muilla keinoin. Asiakasymmäryksen dokumentointi ja jaka- minen Slack-kanavalla viimeistään kaksi päi- vää ennen työpajaa. TYÖPAJAN RUNKO: 90 + 10 + 80 min 15 min: Tervetuloa, prosessi, esittelyt & pelisäännöt 30 min: Canvojen I&II purku ja yhteenveto. 45 min: Asiakasym- märryksen purkaminen & johtopäätökset Tauko 10 min 30 min: Kurssin kes- keisimmän sisällön hahmottaminen ja teemoittelu –> kurssin ja moduu- lien alustavat nimet 30 min: Sisältö- suunnitelma eOppiva Canva V: 3/30/300 eOppiva Canva VI: Kuvakäsikirjoitus 20 min Yhteenveto työskentelystä & next steps eOppiva verkkokoulutusten tuotantoprosessi 3.0 Elokuu 2018 Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Sypessä tsekataan: • että jokainen on kirjoittanut oman osuutensa käsikirjoi- tukseen. • että jokainen on tietää aikataulun ja muut käytännön asiat kuvauksiin liittyen • että kaikki on valmista kuvauksiin liittyen. • että monivalinta- tehtävät tms. testit ovat mukana käsikir- joituksessa • että taulukot, graafit, kuvat yms. on toimitettu eOp- piva-tiimille Google Driven kansioon Verkkokurssiin liittyvät kuvauk- set tai muu sisällöntuotanto käsikirjoituksen mukaisesti. Kuvauspäivät: maanantai ja tiistai joko studi- ossa tai lokaa- tiossa. Kuvaukset / muu sisällöntuotan- tovaihe kestää tuotannosta riip- puen 3/6/9/12 h. Videoiden ja muun aineiston editointi tapah- tuu viikon sisällä tuotannosta. Editoinnin jälkeen aineisto käydään läpi eOppiva-tiimissä ennen asiakkaal- le lähettämistä. Raakaversio (linkki sähköpos- tilla) lähetetään asiakkaalle kommentoita- vaksi, kommen- tit yhteiseen Excel-tiedostoon 2 pv sisällä. Lopullinen edi- tointi kommentti- en jälkeen. Potentiaaliset ongelmat & niiden ratkaisut • Kurssin julkaisun jälkeen siitä kerro- taan eri kanavissa ja somessa • Blogikirjoitus • Noin 4 viikkoa julkaisusta pidetään klousauskahvit, jossa käydään läpi palaute tuotantoprosessista ja sovitaan jatkotoi- menpiteet. • Kurssin opiskelijoil- le lähtee automaatti- sesti palautekysely. • Noin 6 kk julkaisun jälkeen sovitaan pa- laveri, jossa käydään läpi tavoitteiden ja mittareiden toteu- tuminen ja vaikutta- vuus sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kurssin tekninen pystytys Moodleen: • Rakenne • Tehtävät • Palaute • Todistus Kurssin esittely- sivu eOppivaan • Teksti + kuva • Landing page Käsikirjoitus- työpaja (3h) Käsikirjoitustyöpa- jassa työstetään kurssin käsikir- joitusta eOppiva käsikirjoituspohjalle yhdessä pedagogi- sen ja teknisen tuen kanssa. Pyritään saamaan käsikirjoitus mahdol- lisimman valmiiksi kuvauksia varten. Huom. käsikirjoi- tustyöpajaan on suositeltavaa ottaa loppukäyttäjä mukaan! Tuotannon tavoiteaika 4 viikkoa Curie- tuotanto Kurssin tekninen testaus Realissa eOppiva-verkos- tolla: • Eri selainversiot • Käytettävyys • Toiminnallisuudet • Loppukäyttäjän näkökulma E S I T U O T A N T O T U O T A N T O J Ä L K I T U O T A N T O Ensimmäinen tapaaminen (1h) Oppimissisältö- työpaja (3h) Kuvaukset tai muu sisällöntuo- tanto Editointi + kommentit asiakkaalta Skype- tsekki (3o min) Julkaisu, jatkotoimet & palaute Kurssin koostaminen alustalle Kurssin tekninen testaus
 36. 36. 5min 33sec 3-30-300 SISÄLLÖN- TUOTANTO Mitkä ovat moduulin aiheet ja pääpointit, jotka haluat oppijan muistavan? Mikä on moduulin tärkein osa, joka pitää ymmärtää? (yksi asia) Mitä dataa ja todisteita esität, jotka selittävät kahta edellistä osaa? PÄÄVIESTI YHTEENVETO YKSITYISKOHDAT
 37. 37. Koulutusten digitalisointi ei tarkoita lähiopetuksen materiaalien viemistä verkkoon.
 38. 38. Mahdollisuus todistukseen
 39. 39. Arviointi, joka ei ole linjassa tavoitteiden ja menetelmien kanssa, synnyttää piilokoulutuksen: sitä opitaan mitä arvioidaan. Millaisia vaikutelmia koulutuksesta saatiin? Tyytyväisyys, hyödyllisyys Reagointi Mitä koulutuksessa opittiin? Tietää / osata esim. laskea, selittää Oppiminen Miten opittu siirrettiin toimintaan? Toiminnan muuttuminen Toiminta Miten koulutus vaikutti? Koulutuksen vaikutukset organisaation tulokseen ja toimintaan Tulokset Koulutuksen Aikana Jälkeen Kirkpatrickin arvioinnin tasot Friskin kuviota mukaellen (Frisk 2005, 8).* Kirkpatrickin arvioinnin tasot Oppimisen arviointi & mittaus
 40. 40. eOppiva-tiimi työskentelee ketterällä Scrum-menetelmällä 2 viikon sprinteissä: Daily scrumit, Sprint Planning + Sprint Review Työskentely tapahtuu Google Driven kautta, projektinhallinta Trellossa, kommunikointi Slackissa, Skypessä tai kasvotusten Yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu ja kokeilukulttuuri (proto, testaus, jatkuva parantaminen, prosessin päivitys) eOppiva-tiimin työskentely
 41. 41. 10 päivää 10 x daily sprintin suunnittelu sprintin katselmointi & retrospektiivi tuotejono 1 2 3 TO TO input käyttäjät tiimit priorisointi 1 2 3 SCRUM toimituskunta tiimi sprintin jono
 42. 42. Saara on digitaalisen oppi- miskokemuksen suunnittelija ja verkkopedagogi. Oppimi- sen lisäksi innostuu yhteiske- hittämisestä, palvelumuotoi- lusta ja visualisoinnista. Ilkka on eOppivan verkkotuottaja. Luova (video)kuvaaja, jolta löytyy aina yksi syventävä kysymys. Tuuli on eOppivan Moodle- jumalatar, jolta saa tukea, osaamista, ratkaisuja ongelmiin, sparrausta ja uusia ideoita digitaalisen oppimisen kehittämiseen. Eija on eOppivan chat-vastaava, jolta saat vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen. Tiimi Ilkka Petteri on eOppivan projekti- päällikkö ja palvelun konsep- toija. Koulutukseltaan geeni- tutkija ja mieleltään ikuinen oppija. Digitaalinen oppiminen ja verkostot lähellä sydäntä. Janne on eOppivan tuo- tantopäällikkö, joka toimii myös verkkotuottajana. Janne pyörittää myös useaa eOppivan teknistä yksityiskohtaa. Saara Learning Designer Tuuli Oppimisympäristöasiantuntija Verkkotuottaja Janne Tuotantopäällikkö Eija Koulutussuunnittelija Petteri Projektipäällikkö
 43. 43. Jotta jokainen voisi oppia. www.eoppiva.fi
 44. 44. Moodle EOPPIVAN MOODLE
 45. 45. Kursseja valtionhallinnon yhteisiin osaamisiin liittyen Vuosittain n. 20-30 eOppivan omaa tuotantoa, joista päättää toimituskunta Virastojen omia kursseja (joita saa myös jakaa yhteiseen käyttöön!) ICT-kursseja (ostettuja) Kirjautuminen ensisijaisesti Virtulla tai itserekisteröitymällä (työsähköposti) eOppivan Moodle
 46. 46. Viraston kurssialueelle voi rakentaa omia koulutuskokonaisuuksia. Näille kursseille pääsee vain, jos on kyseisen organisaation sähköposti. Joka virastolla on 2-3 Moodle-hallinnoijaa. Hallinnoija vastaa oman organisaationsa käyttäjistä ja kurssien tekijöistä. Kurssialueet ja hallinnointioikeudet pyydetään eOppivasta: info@eoppiva.fi Virastojen omat kurssialueet ...ps. eOppiva toimii myös mobiilissa!
 47. 47. Viraston oma kurssialue Valtion yhteiset osaamiset Kurssi- haku
 48. 48. eOppivasta ja verkostosta hallinnoijat saavat apua, tukea ja sparrausta. eOppiva-tiimi tukee virastoja myös omien sisältöjen tuottamisessa. eOppivaa ja Moodlea kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen pohjalta. Jos tarvitset tukea & apua, ota yhteyttä info@eoppiva.fi tai kysy eoppiva.fi sivulla olevan chatin kautta! Tukea & apua Tule mukaan verkosto- tilaisuuksiin ja koulutuksiin! Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin eoppiva.fi sivulla
 49. 49. Never stop learning, since life never stops teaching.
 50. 50. www.eoppiva.fi Mitä sinä haluaisit oppia tänään?

×