Find out 6 programació

774 views

Published on

Programació de Find Out 6 de l'editorial Heinemann

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Find out 6 programació

 1. 1. FIND OUT 6 Tercer nivell de concreció Àrea: AnglèsNivell: 2n. Curs Cicle Superior
 2. 2. A NEW SCHOOL YEARObjectius didàctics - Saludar i donar la benvinguda als alumnes. - Repassar vocabulari après en unitats anteriors. - Parlar i conversar sobre les noves adquisicions dels personatges. - Aprendre i cantar cançons. - Aprendre els nombres ordinals per anomenar dates. - Descobrir i aprendre dates especials al llarg de l’any en diferents països. - Escriure i produir un text personals sobre les dates preferides. - Desxifrar un codi.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Ús d’estructures lingüístiques bàsiques per expressar dates preferides: My favourite date/day is... I like.. - Formulació de preguntes i respostes per parlar i conèixer les dates d’aniversaris:Is your birthday on (15th October)? My birthday’s in (November) - Reproducció i memorització de chants i cançons: What time is it? What’s new? - Formulació d’estructures lingüístiques per expressar dates importants o significatives a diferents països. - Representació i reproducció d’un diàleg. - Utilització d’estratègies que facilitin la comunicació. (repetició, gestos, imatges..) - Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.Escoltar i comprendre - Resposta verbal i no verbal a les instruccions donades. - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat. - Audició i comprensió del vocabulari amb o sense suport visual de les flaschcards. - Audició i comprensió del diàleg de la unitat. - Interès i esforç per comprendre les audicions en llengua anglesa.Llegir i comprendre - Lectura comprensiva de les cançons emprant estratègies diferents: visualització d’imatges, gestualització, ....) - Utilització de tècniques de lectura per la comprensió del diàleg. - Lectura, identificació i associació del vocabulari de repàs amb suport visual de les il·lustracions del llibre. - Reconeixement de les lletres de l’alfabet amb els sons corresponents. - Interès per entendre les lectures.Escriure - Ús i pràctica del vocabulari après en unitats anteriors. - Producció de frases que descriuen el que duen els personatges. - Producció de frases que expressen dates concretes en un calendari. - Producció d’un text peronalitzat breu, seguint un model donat, sobre dates diferents de l’any i les seves preferències. - Interès per la presentació acurada dels textos escrits. 2
 3. 3. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús de les formes i estructures bàsiques per intercanviar informació personal. - Realització de tècniques diferents per repassar i utilitzar el vocabulari après en nivells anteriors: I’ve got... Halloween, April Fool’s Day, ordinal numbers.... - Memorització, identificació i associació del vocabulari bàsic de la unitat: - Vehicles: a car, a bike, a balloon, a van - Aparells: a computer, a TV, a mobile phone, a camera. - Roba: trousers, a skirt, a T-shirt, a baseball cap. - Animals: an iguana, a whale, a frog, a spider. - Elements diversos: a postcard, a book, a flag, a magazine, a poster, a hairstyle, a sports bag. - Dates assenyalades: New Year’s Day, Valentine’s Day, Saint George’s Day, Midsummer’s Day, Bonfire Night, Chirstmas Day. - Nombres ordinals: (1st-31st) - Reconeixement del diferents sons de l’alfabet amb la seva grafia. - Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estragera i valoració del treball cooperatiu. Dimensió plurilingüe i intercultural - Identificació i coneixement de semblances i diferències de dates significatives i dels costums entre la nostra cultura i la cultura anglesa. - Actitud positiva d’interès i confiança davant de l’aprenentatge de la llengua anglesa.Activitats d´ensenyament-aprenentatge - Presentació del nou llibre mitjançant la formulació del preguntes per recordar els personatges i conceptes dels nivells anteriors: Do you remember de names of...? Who’s this? Who’s that?What’s the magazine called?...(L-S) - Identificació de les semblances i diferències entre el calendari escolar i el normal.(L-R-S) - Identificació i encerclat d’elements d’un dibuix per recordar el vocabulari après en unitats anteriors. (S) - Classificació d’aquest vocabulari en diferents categories: vehicles, ordinal numbers, things your read, flags, animals and purple items of clothing. (R-W) - Elaboració d’una tarjeta d’identificació per ser membre de Find Out! (R-W) - Audició i lectura d’un petit diàleg. (L-R) - Formulació de preguntes i respostes per verificar la comprensió del diàleg. (L- S) - Representació del diàleg en petits grups. (R-S-L) - Producció de frases escrites que descriuen el que duen els personatges. (R-W) - Audició i reproducció d’un Chant per identificar el començament i la cloenda de cada lliçó. (L-S-R) - Localització i escriptura de paraules que comencen per cada una de les lletres de l’alfabet. (S-W) - Lectura, audició i reproducció d’una cançó. (L-S-R) - Compleció escrita de frases de la cançó per determinar-ne la comprensió. (R- W) - Compleció de frases escrites que descriuen el que duen posat alguns 3
 4. 4. personatges.(R-W) - Producció de frases escrites que descriuen el que duen els companys o companyes. (W) - Reproducció i memorització d’un chant per aprendre els nombres ordinals. (L- S) - Producció i repetició oral de diferents dates del calendari per aprendre’n l’estructura lingüística. (L-S) - Localització de dates característiques en un calendari. (L-S) - Escriptura de dates importants o aniversaris. (W) - Presentació del vocabulari nou mitjançant les flashcards i wordcards (L-S-R) - Realització de jocs diversos amb les flashcards i wordcards. (L-S-R) - Compleció escrita de les dates que s’especifiquen en un text. (R-L-W) - Producció d’un text personalitzat sobre les dates preferides seguint un model donat. (W) - Realització del Project BankDesenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 1&2 Listen and read. Welcome back, everyone!... 3 Play a game. C6 Competència cultural i artística 1&2 Song: What’s new? C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella.Criteris d´avaluació - Reconeix i utilitza apropiadament el vocabulari i les estructures aprenses en nivells anteriors. - Formula preguntes i respostes per intercanviar informació personal. - Comprèn el sentit global i específic de les cançons i diàlegs de la unitat. - Llegeix i utilitza el vocabulari après en un context escrit. - Produeix un text personalitzat breu. - Participa activament en les activitats proposades. 4
 5. 5. 1 TELEVISION AND CINEMAObjectius didàctics - Identificar i anomenar diferents tipus de programes de televisió. - Identificar i anomenar diferents pel·lícules de gèneres diferents. - Entendre i utilitzar apropiadament el llenguatge emprat a la classe. - Aprendre i cantar cançons i chants. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Revisar el Present simple. - Revisar les hores. - Llegir i entendre els adverbis de freqüència. - Elaborar i jugar a un joc per practicar els adverbis. - Escoltar, llegir i entendre un text informatiu breu sobre quan la gent mira la televisió. - Escoltar, llegir i comprendre la història. - Practicar i utilitzar paraules que comencen amb el so /w/ - Escriure un text breu sobre els gustos i preferències en el cinema i la televisió. - Desxifrar un codi. - Reflexionar i avaluar la feina feta a la unitat. - Elaborar un Project Bank.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per determinar els horaris de televisió i les preferències personals: What’s on TV at (half past five)? There’s a (wildlife programme) on at (half past five), I always/often/sometimes/never watch.... - Ús de tècniques de predicció orals per crear interès sobre la història i textos de la unitat. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre els gustos i preferències a l’hora de veure la televisió o anar al cinema. - Memorització i representació de les cançons i chants de la unitat: “What time is it?”” I sometimes watch cartoons song”,”Films I like song”. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió dels textos, cançons, diàlegs i història de la unitat: Tim, Kate and the film star. - Reconeixement del ritme, l’entonació i l’accentuació en les cançons i chants de la unitat. - Reproducció dels diàlegs de la unitat. - Reproducció i discriminació fonètica del so “w” mitjançant la pràctica i memorització d’un embarbussament. - Aprenentatge del vocabulari bàsic de la unitat utilitzant pràctiques diverses i suports diversos. - Realització de jocs comunicatius. - Participació activa en les interaccions orals a l’aula emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i les estructures orals treballades. - Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.
 6. 6. Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat emprant tècniques diverses: suport visual, mímica, representació... - Audició i comprensió de la història de la unitat amb suport visual dels posters. - Audició de textos informatius breus. - Audició i comprensió dels diàlegs de la unitat. - Ús de tècniques visuals diverses per a l’audició: CD, DVD,CD-ROOM.. - Discriminació auditiva del so “w” - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat. - Identificació del lèxic i expressions bàsiques treballades a la unitat. - Comprensió d’instruccions orals de treball i d’actuació a l’aula. - Respecte i valoració per les intervencions dels companys/es.Llegir i comprendre - Comprensió del sentit global i d’informació específica de la història i dels textos de la unitat. - Lectura dels diàlegs i cançons de la unitat. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: Find out about TV habits. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual o sense. - Lectura de les paraules que contenen el so “w” per identificar-lo amb la seva grafia. - Ús de les TIC per a la recerca d’informació. - Gaudiment de la lectura de textos reals. - Interès per ampliar nous coneixements a través de la lectura.Escriure - Resposta escrita a preguntes senzilles per expressar els hàbits i preferències a l’hora de veure la televisió o anar al cinema. - Producció de frases per determinar els horaris dels programes de televisió. - Escriptura del vocabulari treballat utilitzant-lo apropiadament en el seu context. - Escriptura de les paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat,, sobre els gustos i preferències tant al cinema com a la televisió. - Reconeixement de les estratègies bàsiques treballades que són necessàries per a la producció de textos escrits. - Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memorització del vocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards, les word cards, posters, CD, DVD, CD-ROM: - Programes de televisió: a cartoon, a wildlife programme, the news, a music programme, a quiz show, a film. - Gèneres de pel·lícules: a science fiction film, an animated film, an adventure film, a comedy, a horror film. - Elements relacionats amb el cinema o la televisió: popcorn, a film star, a TV presenter, the cinema, a TV channel, a DVD, on television, on satellite TV... - Adverbis de freqüència: always, usually, sometimes, never. - Reconeixement i ús del lèxic, formes i estructures pròpies treballades a la unitat. - Utilització de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua anglesa, com 6
 7. 7. memorització, associació de mots, repetició ... - Identificació, discriminació i reproducció del so “w” mitjançant la repetició i memorització d’un embarbussamet: when does William white watch wildlife programmes? He watches wildlife programmes on Wednesdays. - Valoració del propi aprenentatge mitjançant les activitats de reforç i el full auto- avaluatiu. - Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies de la llengua anglesa des d’una visió comunicativa i d’ús. Dimensió plurilingüe i cultural - Interès per conèixer els hàbits i preferències del món de la televisió i del cinema en una altra cultura. - Curiositat i interès per la millora dels coneixements en llengua anglesa. - Ús de la llengua extrangera per expressar gustos i preferències. - Identificar paraules que aparèixen tant en la llengua anglesa com en la catalana.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Audició i reproducció d’un chant per iniciar cada sessió. (L-S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes.(L-S) - Audició i lectura d’un petit diàleg.(L-R) - Presentació del vocabulari nou amb suport visual de les flashcars .(L-S) - Audició del nom de diferents tipologies de programes de televisió i identificació amb les flashcards corresponents. (L-S) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó. (L-R-S) - Producció de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió de la cancó. (L-S-R) - Associació i identificació de aprogrames de televisió amb l’hora corresponent d’emissió. (R-W) - Resolució d’uns mots encreuats amb el vocabulari bàsic.(R.W) - Identificació i associació de les flashcards amb les wordcards. (R-S-L) - Realització de jocs diversos amb les flashcards i wordcards.(L-S-R) - Audició i representació d’un diàleg. (R-L-S) - Producció de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del diàleg.(L-S-R) - Repetició de cada frase per memoritzar el diàeg. (L-S-R) - Producció de frases orals i escrites per treballar els adverbis de temps (L-R-W- S) - Compleció de frases amb els adverbis corresponents. (R-W) - Audició d’un diàleg per completar els adverbis que falten en un quadre. (L-W- R) - Realització del joc del penjat per resoldre una frase. (L-R-S-W) - Construcció de frases amb l’ajuda d’un poster de gramàtica per traballar les frases interrogatives i afirmatives.(L-R) - Col.locació de paraules en ordre per formar frases interrogatives amb sentit. (R- W) - Transformació de les frases interrogatives en frases afirmatives utilitzant adequadament els adverbis de freqüència.(R-W) - Elaboració d’unes mini-flashcards. (R-W-L) 7
 8. 8. - Jocs diversos amb les mini-flashcards. (L-S-R-W) - Producció de frases escrites sobre els programes de televisió i la freqüència en què els veuen. (R-W) - Lectura i audició d’un text informatiu sobre els hàbits a l’hora de veure la televisió.(L-R) - Resolució de frases vertaderes o falses per determinar la comprensió del text. (L-S-R) - Compleció del text amb les paraules que hi falten. (R-W) - Identificació de frases vertaderes o falses d’una estadística representada en un grafic de barres. (L-R-W) - Audició i identificació de diferents gèneres de pel·lícules amb suport visual de les imatges del llibre. (L) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó.(L-R-S) - Producció de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió de la cançó. (L-S) - Identificació del vocabulari sobre els gèneres de pel·lícules en una audició. (L) - Identificació de tipus de pel·lícules segons la música que les identifica. (L) - Producció de frases escrites que descriuen els gustos referents a les pel·lícules.(W) - Col·locació de paraules en ordre per formar frases gramaticalment correctes. (R-W) - Producció de frases escrites per endevinar els gustos del/la mestre/a referents a les pel·lícules. - Respostes orals a preguntes per crear interès i fer prediccions sobre la història de la unitat. (L-S) - Lectura i audició de la història de la unitat amb suport visual dels pòsters.(L-R) - Identificació de frases o elements que no apareixen en la història. (R-L-S) - Ordenació cronològica del que diuen els personatges de la història. (R-W) - Encerclat de les paraules correctes en un resum de la història. (R) - Producció de frases escrites per expressar l’opinió sobre la història de la unitat. (W) - Reproducció i memorització d’un embarbussament per treballar el so de la unitat. (L-S-R) - Compleció de les paraules que falten a l’embarbussament. (L-W) - Lectura i audició d’un text sobre els gustos i preferències a l’hora de veure la televisió o anar al cinema d’un personatge determinat. (L-R) - Producció d’un text personalitzar breu, seguint un model donat, sobre les preferenències i gustos a l’hora de veure la televisió o anar al cinema.(W) - Realització i elaboració del Project Bank: a minibook, do a survey...(L-S-R-W) - Realització d’activitats de repàs (L-S-R-W) - Elaboració del Bilingual Dictionary.(R-W)Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. 8
 9. 9. C5 Competència social i ciutadana 1 Ask and answer. 2&3 Act out. Play a game. 4 Let’s find out about TV habits – Social Science. 7 What do people watch? C6 Competència cultural i artística 1 Song: I sometimos match cartoons. 5 Song: Films I like. 6 Listen to the story and read. C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella.Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents programes de televisió. - Identifica i anomena diferents gèneres de pel·lícules. - Entén i utilitza de manera apropiada el llenguatge de classe. - Llegeix i entén el sentit global i específic de la històira i textos de la unitat. - Comprèn globalment i identifica informació específica de la història, cançons, diàlegs i textos de la unitat. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Segueix les instruccions orals donades. - Llegeix i comprèn el vocabulari bàsic de la unitat tant de manera aïllada com dins d’una frase o context. - Escriu i utilitza correctament el vocabulari bàsic. - Distingeix i produeix el so /w/. - Escriu textos breus seguint models donats. - Reconeix la relació entre els sons i l’ortografia. - Coopera i col·labora amb els companys/es tant en les activitats de parella com en les de grup. - Participa activament en les activitats proposades. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació a l’aula.Activitats d’avaluació - Realització d’activitats en les que s’avalua les quatre destreses bàsiques:reading, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge - Medi Social: Parlar, conversar i conèixer diferents hàbits televisius. - Matemàtiques: Crear i interpretar gràfics de barres. 9
 10. 10. 2 FOOD FROM AROUND THE WORLDObjectius didàctics - Identificar i anomenar aliments i els seus preus. - Identificar i anomenar diferents plats típics d’arreu del món. - Entendre i utilitzar apropiadament el llenguatge emprat a classe. - Aprendre quan d’utilitza some i any. - Aprendre i cantar cançons. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Realitzar un joc comunicatiu per practicar la diferència entre some i any. - Llegir i entendre textos informatius breus sobre el menjar tradicional d’Anglaterra. - Revisar el Present continuous. - Descriure el que mengen les persones. - Llegri, escoltar i intendre una història. - Produir un text sobre el que hi pot haver en una nevera. - Identificar, produir i practicar el so /t∫/ - Desxifrar codis. - Realitzar un Project Bank - Reflexionar i avaluar el que s’ha après a la unitat.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre els aliments i el seu preu. - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la història mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió dels diàlegs, textos i la història de la unitat. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per determinar el preu dels aliments i el que cada nen/a té o no té: I’ve/you’ve/we’ve got some (custard). I/you/we haven’t got any (eggs). How much is (the cream)? It’s (£1,15). How much are the eggs? They’re (£1). - Aprendre i memoritzar cançons i chants: Do you like English?chant. What can we make?song. Four dishes song. - Reproducció i discriminació fonètica del so /t∫/. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Representació i reproducció de diàlegs. - Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en la interacció. - Gust per pronunciar correctament els sons.Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat. - Audició de la història de la unitat amb suport visual del poster. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies que facilitin la comprensió: centre d’interès, informació prèvia... - Audició i comprensió dels textos audiovisuals. CD,DVD;CD-ROOM
 11. 11. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les il·lustracions del llibre. - Audició dels diàlegs de la unitat. - Discriminació auditiva del so /t∫/. - Bona disposició a escoltar les audicions i als companys/es.Llegir i compendre - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió de la història i textos de la unitat. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: Let’s found about traditional British food. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les wordcards. - Lectura de paraules que contenen el so treballat a la unitat per identificar-lo amb la seva grafia. - Lectura per plaer de la història de la unitat. - Recerca d’informació guiada per tal de consolidar o ampliar els coneixements (internet, llibre de consulta, pàgines web...) - Utilització del diccionari com a eina per conèixer i treballar amb el vocabulari nou. - Gaudi de la lectura com a font d’informació.Escriure - Producció escrita de preguntes, respostes, frases i textos senzills per parlar dels aliments o plats típics de diferents països. - Escriptura del vocabulari bàsic. - Escriptura de paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Escriptura d’un text breu, seguint un model donat, sobre el que tenen o no tenen a la nevera. - Ús adequat de les estructures pròpies de la llengua anglesa (present continuous, some, any) - Esforç i interès per anar superant les dificultats a l’hora de produir textos. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memorització delvocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards, word cards, els grammar posters, CD, DVD, CD-ROOM, pàgina web de find out!: - Aliments: eggs, custard, jam, orange juice, flour, cream, jelly, strawberries. - Plats típics: Chilli con carne, spaghetti, sushi, curry. - Plats típics anglesos: a birthday cake, a trifle, bacon and eggs, roast beef, roast potatoes, apple pie with custard, a dessert. - Some, any - Ús i pràctica del vocabulari après en unitats anteriors: a fridge, a bowl, I’ve/You’ve/ we’ve got... I/you/ we haven’t got... A dish - Audició, repetició i memorització d’un embarbussament per treballar el so de la unitat: Chilli or fish or Charlie’s chicken. Choose a dish from Charlie’s kitchen. - Realització de diferents jocs comunicatius, en grup, parelles o individualment, per treballar les estructures i vocabulari de la unitat. - Valoració dels propis progressos mitjançant un full auto-avaluatiu. - Reconeixement i ús de la llengua anglesa com a eina d’aprenentatge. 11
 12. 12. Dimensió plurilingüe i intercultural - Ús de la llengua anglesa per expressar situacions, gustos.... - Respecte per les tradicions o plats típics que caracteritzen altres llengües i cultures. - Consciència de la diversitat de situacions en què té sentit usar la llengua anglesa.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Realització d’una rutina d’inici i cloenda de cada sessió mitjançant l’aprenentatge d’uns chants. (L-S-R) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L-S) - Audició d’un petit diàleg per descobrir el tema de la unitat. (L-R-S) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards per aprendre el vocabulari bàsic de la unitat. (L-S-R) - Classificació del vocabulari referent als aliments segons si s’han de posar a la nevera o no. (L-S) - Audició del vocabulari nou i identificació amb les flashcards corresponents.(L- S) - Audició i repetició d’una cançó. (L-S) - Identificació dels preus de diferents aliments. (L-S) - Recerca i localització del nom d’alguns aliments en una sopa de lletres. (R) - Compleció de la lletra de la cancó amb les paraules que hi falten per determinar-ne la comprensió.(R-W) - Lectura i audició d’un diàleg. (L-R) - Representació del diàleg en parelles. (R-S) - Respostes orals a preguntes per verificar la comprensió del diàleg. (L-S) - Producció escrita i oral de frases afirmatives i negatives a partir del grammar poster per aprendre la utilització del some i any.(R-W) - Compleció de frases d’una taula seguint uns models donats.(R-W) - Identificació de frases vertaderes o falses segons una audició. (R-W) - Producció d’un petit text amb frases que identifiquin el que hi ha o no hi ha en una prestatgeria utilitzant some i any. - Resolució del joc del penjat per formar una frase. (L-S-R) - Transformació de frases afirmatives o negatives en interrogatives per practicar l’ús de some i any. - Escriptura de frases interrrogatives i verificació d’aquestes segons una audició. (L-W) - Elaboració d’unes mini-flashcards. (L-S-R-W) - Jocs diversos amb les mini-flashcards.(L-S-R-W) - Audició i lectura d’un text referent al menjars tradicionals d’Anglaterra. (L-R) - Resposta oral a preguntes sobre el text per determinar-ne la comprensió. (L-S) - Audició d’una recepta tradicional: Trifle (L) - Identificació del ingredients i del procés d’elaboració.(L-S) - Resposta escrita a preguntes referents a aquest postre tradicional segons una audició. (L-W) - Compleció de les paraules que hi falten en el text instructiu. (R-W) - Identificació de plats tradicionals d’altres països relacionant el nom amb les fotografies corresponents. (L-S) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó referents a plats típics d’altres països. (R-L-S) 12
 13. 13. - Escriptura de plats diferents i identificació del nombre de síl·labes que contenen. (W-R) - Producció de frases escrites utiltizant el Present continuous. - Identificació de plats tradicionals a partir de les definicions donades. (L-S) - Lectura i audició d’una història: Chilli trifle (L-R) - Identificació de les paraules que no surten a la història. (L-S) - Transformació d’unes paraules d’un text per l’expressió correcta. (R-W) - Puntuació de la història de la unitat segons el criteri de cada alumne/a.(R-S-W) - Aprenentatge d’un embarbussament per treballar la pronunciació del so de la unitat. (L-S) - Audició i lectura d’un text sobre el que uns personatges tenen o no tenen a la nevera. (L-R) - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model, sobre el que cada nen/a té o no té a la nevera (W) - Realització d’activitats de repàs (R-W-L-S) - Escriptura d’un bilingual Dictionary. (R-W) - Elaboració i realització d’un Project Bank: make and write a mini quiz book. Make a display about traditional dishes in Spain. Make a traditional British trifle.Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 1 Ask and answer. 2&3 Act out. Play a game. C6 Competència cultural i artística 1 Song: What can we make? 4 Let’s find out about traditional British food – Food Technology. Song: Four dishes. 5 Listen to the story and read. 6 C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella. 13
 14. 14. Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents aliments. - Sap preguntar i respondre sobre el preu dels productes. - Identifica i anomena diferents plats típics d’altres països. - Utilitza correctament els conceptes: some, any - Representa un diàleg amb un company/a. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos i història de la unitat. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos, història, diàlegs... - Segueix les instruccions orals donades per seguir les instruccions. - Sap descriure els aliments que algú menja o els que hi ha o no hi ha a la nevera. - Escriu frases utilitzant el vocabulari correctament. - Produeix i distingeix el so /t∫/. - Escriu i utilitza apropiadament el vocabulari treballat. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. - Participa activament a les activitats proposades.Activitats d’avaluació - Realització d’activitats en les que s’avaluen les quatre destreses bàsiques: reading, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge- M.Social: Conèixer plats tradicionals d’Anglaterra.
 15. 15. 3 WONDERS OF THE WORLDObjectius didàctics - Identificar i anomenar diferents característiques geogràfiques d’arreu del món. - Identificar i anomenar construccions sorprenents d’arreu del món. - Entendre i utilitzar apropiadament el llenguatge emprat a classe. - Aprendre i cantar cançons. - Aprendre a fer comparacions. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Revisar els adjectius comparatius. - Realitzar i jugar un joc per practicar els adjectius superlatius. - Revisar el verb: to be - Escoltar, llegir i entendre textos informatius breus sobre característiques geogràfiques sorprenents arreu del món. - Escoltar, llegir i entendre una història. - Escriure un text informatiu breu sobre un país. - Desxifrar codis. - Realitzar un Project Bank - Reflexionar i avaluar els progressos obtinguts en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Continguts Dimensió plurilingüe i culturalParlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre característiques geogràfiques sorprenents d’arreu del món i construccions extraordinàries. - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la històira mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del diàleg, textos i la història de la unitat: The quiz - Formulació de preguntes i respostes orals per conèixer algunes de les meravelles del món: (Mount Everest) is the highest (mountain) in the world. (Ernie) is the most amazing (encyclopaedia) in the world. What’s the longest (river) in the world? What’s the most amazing encyclopaedia in the world? They are (four) of the most amazing constructions in the world. How (old) is the (biggest pyramid) in Egypt? How (old) are the (pyramids) of Egypt? - Aprendre i memoritzar cançons i chants: Are you sitting down? Chant. Natural wonders of the world song. The most amazing constructions song. - Reproducció i repetició del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Reproducció i representació de diàlegs. - Producció d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula. - Participació activa en les interaccions orals. - Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat, emprant estratègies que facilitin la comprensió.
 16. 16. - Audició de la història de la unitat amb suport visual del poster. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies de comprensió: coneixements previs, centre d’interès... - Audició i comprensió dels textos audiovisuals: CD, DVD, CD-ROM.. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i il·lustracions del llibre. - Audició dels diàlegs de la unitat. - Identificació auditiva de les terminacions pròpies dels comparatius i superlatius. - Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Bona disposició a escoltar les intervencions dels altres.Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica de la lectura de la història i textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió de la història i els textos de la unitat.(suposició, verificació, ...) - Lectura comprensiva de textos informatius breus. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les word cards. - Lectura per plaer de la història de la unitat. - Utilització del diccionari o enciclopèdia en format paper o digital per a comprendre el significat del nou lèxic. - Valoració de la lectura en llengua anglesa com a mitjà d’ampliació de nous coneixements. - Interès per conèixer i aprendre coses del món que ens envolta.Escriure - Producció escrita de de frases que descriuen característiques geogràfiques d’arreu del món. - Producció de frases comparatives i superlatives. - Escriptura del vocabulari bàsic associant-lo amb les il·lustracions. - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre les característiques geogràfiques d’un país. - Ús adequat de les estructures lingüístiques pròpies de la llengua anglesa apreses a la unitat. - Interès per la presentació acurada dels textos escrits. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memorització del vocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards¸ word cards, els grammar posters, CD, DVD, pàgina web de Find Out! i CD-ROM: - Accidents geogràfics: a canyon, a desert, a mountain, a river, an ocean. - Adjectius: wide, dry, high, long, deep. - Superlatius: the widest, the longest, the highest, the driest, the tallest, the most amazing, the most increadible. - Construccions: a bridge, a tunnel, a skyscraper, a pyramid. - Natural wonders of the world. - Ús i pràctica de manera oral i escrita del vocabulari i estructures apreses en unitats anteriors: - Audició de chants per treballar la pronunciació de la terminació –est, -er en diferents adjectius: long-longer-the longest, small-smaller- the smallest, big- bigger, the biggest, tall- taller, the tallest. 16
 17. 17. - Realització de diferents jocs comunicatius en grups o en parella per treballar les estructures i vocabulari de la unitat. - Recerca de diferents fonts i models per ajudar-se a la composició de textos propis. - Valoració dels propis progressos mitjançant un full auto-avaluatiu. - Valoració positiva del treballa cooperatiu. - Confiança en la pròpia capacitat per aprendre la lengua anglesa.Dimensió plurilingüe i intercultural - Curiositat i interès per a la millora dels coneixements en la llengua anglesa per a poder comunicar-se amb companys i companyes d’altres països i per a l’intercanvi d’informació dins de l’espai escolar. - Ús del llenguatge no discriminatori i respectuaós amb les diferències. - Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en una nova llengua estrangera. - Interès per conèixer meravelles naturals o artificials d’altres països.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Realització d’una rutina d’inici i cloenda de les sessions: Are you sitting down?(L-S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L-S) - Audició d’un petit diàleg per descobrir el tema principal de la unitat.(L-S) - Presentació del vocabulari nou amb suport visual de les flashcards. (L-S) - Identificació d’un adjectiu que caracteritza cada una de les flashcards. (L-S-W) - Identificació de les característiques geogràfiques representades en les flashcards amb les de les il·lustracions del llibre. (L-S) - Audició, lectura i representació d’una cançó. (L-S-R) - Lectura d’unes comparacions entre accidents geogràfics per identificar si són vertaderes o falses.(R-S) - Producció escrita de comparacions seguint el model de l’activitat anterior. (L- R-W) - Encerclat de les paraules que defineixen característiques geogràfiques en una sopa de lletres. (R) - Compleció de les paraules que falten a la cançó. (R-W) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards. (L-S-R) - Audició, lectura i representació d’un diàleg. (L-S-R) - Formulació de preguntes i respostes per verificar la comprensió del diàleg. (L- S) - Utilització del grammar poster per treballar els superlatius.(R-W) - Producció de frases superlatives escrites. (R-W) - Compleció d’una taula gramatical. (W) - Producció de frases superlatives de manera escrita referents a característiques geogràfiques del nostre país. - Resolució del joc del penjat per formar una frases i posterior verificació d’aquesta.(R-L-S) - Ordenació de paraules per formar preguntes i posterior resposta de cada pregunta segons una audició. (R-L-W) - Realització de jocs comunicatius per practicar els superlatius. (L-S) 17
 18. 18. - Lectura i audició d’un text informatiu sobre algunes meravelles naturals del món. (L-R) - Identificaciód e frases vertaderes o falses per determinar la comprensió del text. (R-W) - Localització d’aquestes meravelles naturals en una mapa. (L-S) - Compleció del text informatiu amb les paraules que hi falten. (R-W) - Audició i identificació de vocabulari nou en les imatges del llibre. (L-S) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó sobre construccions estraordinàries del món. (L-S-R) - Escriptura del vocabulari en uns mots encreuats. (R-W) - Realització d’un joc de preguntes relacionades amb aquestes construccions extraordinàries.(W-R) - Formulació de preguntes per crear interès sobre la història de la unitat. (L-S) - Audició i lectura de la història de la unitat.(L-R) - Indentificació dels adjectius superlatius que no apareixen a la història. (R-S) - Ordenació del que diuen els personatges seguint l’ordre cronològic de la història. (R-W) - Identificació de frases vertaderes o falses per determinar la comprensió de la història. (R-W) - Puntuació de la història segons el criteri de cada alumne. - Audició i lectura d’un chant per practicar les terminacions característiques de les comparacions i dels superlatius.(L-R) - Identificació de comparatius i superlatius que no apareixen en el chant. (R-S- W) - Audició i lectura d’un text informatiu sobre la Xina.(R-L) - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre U.K(W) - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre un país. (W) - Realització i elaboració d’un Project Bank: Make and write a mini quiz book. Make a display about amazing constructions in the world. A quiz. (L-S-R-W) - Realització d’activitats de repàs. (L-S-R.-W) - Escriptura del bilingual Dictionary.Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C2 Competència matemàtica C3 Competència en el coneixement i 4 Let’s find out the most la interacció amb el món físic incredible facts about the world! – Geography. C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 2&3 Act out. Play a game. C6 Competència cultural i artística 1 Song: Natural wonders of the world. 5 Song: The most amazing constructions. 18
 19. 19. 6 Listen to the story and read. 7 About China. C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella.Criteris d’avaluació - Capta el missatge global i específic de produccins i interaccions orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper. - Identifica i anomena característiques geogràfiques del món. - Identifica i anomena construccions sorprenents i meravelloses d’altres països. - Entén i utilitza apropiadament el llenguatge propi de l’aula. - Comprèn i produeix comparacions. - Representa un diàleg amb un company/a. - Enté i produeix comparacions. - Utilitza apropiadament les terminacions pròpies dels adjectius comparatius i superlatius. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Llegeix, entén el sentit global i extreu informació específica dels textos de la untitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic. - Utiltiza apropiadament el vocabulari bàsic de la unitat , tant de manera aïllada com dins d’un context o frase. - Escriu un text personatlitzat breu, seguint un model donat, sobre les característiques d’un país. - Mostra bona disposició a participar a les activitats proposades a la classe. - Mostra interès per llegir i conèixer diferents aspectes del món que ens envolta.Activitats d’avaluació - Realització d’activitats en les que s’avaluen les quatre destreses bàsiques: reading, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge - M.Social: Conèixer les característiques geogràfiques més espectaculars del món i identificar-les en un mapa. Conèixer construccions extraordinàries fetes per l’home arreu del món. 19
 20. 20. 4. IN SPACEObjectius didàctics - Parlar i conversar sobre l’espai i el nostre sistema solar. - Entendre i usar de manera apropiada el llenguatge propi de l’aula. - Revisar: There is, there are. - Aprendre les estructures lingüístiques: Is/Are there...? There isn’t/ aren’t. - Aprendre i cantar cançons. - Revisar: some and any. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Realitzar i jugar a jocs comunicatius. - Aprendre adverbis de moviment. - Escoltar, llegir i entendre un text informatiu breu sobre el sistema solar. - Escoltar, llegir i entendre una història. - Revisar el present continuous. - Produir un text sobre l’espai. - Practicar la pronunciació de : there, they’re and their - Desxifrar codis. - Reflexionar i avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la història mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del diàleg, textos i la història de la unitat: Aliens and UFOs. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre l’espai i el nostre sistema solar: There’s a (UFO), There are (rockets), There isn’t a (TV), There aren’t any (beds), Is there a (telescope)?It’s going (over a planet), a rocket i going around (the moon). - Aprendre i memoritzar cançons i chants: Let’s start!chant, What’s in space?song, The rocket game song. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Producció d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Interès per la bona pronunciació del vocabulari i estructures apreses.Escoltar i comprendre - Audició i compresnió de les cançons i chants de la unitat, usant estratègies que facilitin la comprensió. - Audició de la història de la unitat amb suport visual del poster. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies de compresnió diverses. - Audició i comprensió dels textos audiovisuals: CD, DVD, CD-ROM - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i il·lustracions del llibre. - Audició dels diàlegs de la unitat. - Interès i esforç per comprendre les produccions orals a l’aula. - Atenció atenta i crítica que permeti valorar i comprendre allò que s’ha escoltat.
 21. 21. Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica de la història i textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió de la història i textos de la unitat. (predicció, anticipació, suposició...) - Respondre preguntes per determinar la comprensió dels textos. - Lectura comprensiva de textos informatius breus. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les word cards. - Lectura per plaer de la història de la unitat. - Utilització del diccionari per consultar o comprendre el significat del nou vocabulari. - Recerca d’informació guiada per tal de consolidar o ampliar els coneixements (Internet, llibres de consulta, pàgina wb de Find Out!, CD-ROM...) - Valoració de la lectura en llengua anglesa com a mitjà de plaer i font d’informació. - Interès per conèixer el món que ens envolta. - Ús dels recursos de la biblioteca de l’escola.Escriure - Producció escrita de preguntes, respostes, frases sobre l’espai i el nostre sistema solar, seguint unes pautes donades. - Escriptura del vocabulari bàsic associant-lo amb les flashcards, pòster o il·lustracions del llibre. - Escriptura d’un text personalitzat, seguint un model donat, sobre l’espai. - Escriptura de les estructures lingüístiques: are there..? there isn’t / aren’t. - Escriptura correcta i identificació dels adverbis de moviment. - Ús del diccionari per solucionar problemes a l’hora d’escriure. - Cura a l’hora de realitzar les activitats del llibre. - Interès per escriure correctament el vocabulari, estructures i expressions treballades a a la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memoirtzació del vocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards, les word cards, els grammar posters, CD,DVD, CD-ROM, i pàgina web: - Vocabulari relacionat amb l’espai: a planet, a telescope, a satellite, a rocket, an alien, a UFO, an astronaut, stars.. - Adverbis: go up, go through, go under, go over, go around, go down. - El nostre Sistema Solar: Mercury, Venus, The Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, the sun. The solar system. - Ús i pràctica de manera oral o escrita dels adjectius superlatius treballats a la unitat anterior. - Producció de textos orals i escrits seguint models donats. - Ús de l’audició i repetició per consolidar la pronunciació de: There, their, they’re ( There’s an alien, There are two, They’re red and green, but their feet are blue.) - Realització de diferents jocs comunicatius en grup, parelles o individualment, per treballar les estructures i vocabulari de la unitat. - Valoració dels propis progressos mitjançant un full auto-avaluatiu. 21
 22. 22. Dimensió plurilingüe i intercultural - Valoració, actitud receptiva i de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenen una cultura diferent a la pròpia. - Motivació per a comparar i estudiar el funcionament de la llengua anglesa. - Consciència de la diversitat de situacions en què té sentit usar la llengua anglesa.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Realització d’una rutina d’inici i de cloenda de les sessions: Let’s start. What time is it? (L-S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L-S) - Descobriment del tema de la unitat mitjançant una audició. (L-S) - Aprenentatge del vocabulari nou amb suport de les flashcards. (L-S) - Jocs diversos amb les flashcards i word cards.(L-S-R) Point to the flashcard, Through my telescope I can see a (rocket),match word cards and flashcards. - Identificació del vocabulari de les flashcards en les il·lustracions del llibre. (S) - Audició i reproducció d’una cançó sobre l’espai. (L-S-R) - Resposta a preguntes sobre la cançó per determinar-ne la comprensió. (L-S) - Identificació de frases vertaderes o falses relacionades amb unes imatges. (R- W) - Identificació i localització del vocabulari nou en una sopa de lletres. (R) - Audició, lectura i representació d’un diàleg. (L-S-R) - Resposta a preguntes relacionades amb el diàleg per confirmar-ne la comprensió.(L-S) - Ordenació de paraules del grammar poster per formar frases amb there isn’t, there aren’t, i posterior escriptura d’aquestes frases.(R-W) - Escriptura de frases afirmatives o negatives seguint les instruccions del grammar poster.(R-W) - Compleció de frases amb la paraula que hi falta.(R-W) - Identificació d’elements d’unes frases segons una audició. (R-L-W) - Producció de frases escrites que descriuen el que tenen o no tenen a la seva habitació. (W) - Resolució del joc del penjat per formar una frases i posterior verificació d’aquesta. (L-S-R) - Formulació de frases interrogatives seguint el model del grammar poster (R-W) - Compleció d’una taula del grammar poster. (R-W) - Formulació de frases interrogatives emprant l’estructura lingüística: Is there a...? Are there a..? - Transformació de les frases interrogatives de l’exercici anterior en afirmatives o negatives. (R-W) - Realització d’unes flashcards per realitzar un joc comunicatiu. (L-R-S) - Audició i lectura d’un text informatiu sobre el sistema solar. (L-R) - Resposta oral a preguntes per determinar la comprensió del text. (L-S) - Resposta escrita a preguntes formulades en una audició sobre el text informatiu. (L-W) - Escriptura dels planetes per ordre en el sistema solar. (W) - Encerclat de la paraula correcta en unes frases. (R) - Audició i lectura d’adverbis de moviment. (L-R) - Identificació dels adverbis en unes imatges. (L) 22
 23. 23. - Lectura, audició i reproducció d’una cançó per treballar els adverbis. (L-R-S) - Identificació de la resposta correcta segons unes preguntes formulades en una audició. (L-W) - Compleció d’unes frases emprant de manera correcta els adverbis treballats. (W-R) - Audició i lectura de la història de la unitat. (L-R) - Lectura de la història en petits grups. (R) - Identificació d’elements que no surten a la història. (S) - Ordenació cronològica de les imatges de la història. (L) - Ordenació cronològica de les bafarades de la història. (W) - Puntuació de la història segons el criteri de cada alumne. (W) - Audició de la història per plaer. (L) - Audició d’un diàleg per practicar la pronunciació de there’s, they’re their, there.(L-S) - Compleció escrita del diàleg de l’exercici anterior. (W-R) - Identificació de la imatge que correspon a la descripció formulada en una audició. (L-S) - Dibuix lliure sobre l’espai i posterior descripció escrita, segons un model, del que s’ha dibuixat.(W) - Realització i elaboració del Project Bank: Make and write a mini-book, Make a mural of the solar system, Draw an alien and write about its lifestyle. - Realització d’activitats de repàs. (L-S-R-W) - Escriptura del bilingual dictionary. (W-R)Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C2 Competència matemàtica C3 Competència en el coneixement i 4 Let’s find about the sun and the la interacció amb el món físic planets – Science. C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 1 Ask and answer. 2&3 Act out. Play a game. C6 Competència cultural i artística 1 Song: What’s in space? 5 Song: The rocket game. 6 Listen to the story and read. C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella. 23
 24. 24. Criteris d’avaluació - Capta el missatge globa i específic de produccions i interaccions orals variades. - Identifica i anomena el vocabulari treballat sobre el sistema solar. - Identifica i utilitza apropiadament les estructures treballades: Are there...? There isn’t/ aren’t. Some, any. - Representa un diàleg amb un company/a. - Utilitza i escriu correctament els adverbis treballats. - Llegeix i entén el sentit global i específic de la història i textos informatius de la unitat. - Llegeix, entén i escriu el vocabulari bàsic dins d’un context o frase. - Escriu un text pesonalitzat, seguint un model donat, sobre l’espai. - Participa i en gaudeix de les activitats proposades. - Participa amb naturalitat en les interaccions orals. - Mostra interès i cura per realitzar les activitats del llibre de manera correcta.Activitats d’avaluació - Realització d’activitats en les que s’avaluen les quatre destreses bàsiques: reading, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge - M.Natural: Ampliar coneixements sobre el nostre sistema solar i altres planetes. Conèixer les condicions de planetes diferents. 24
 25. 25. 5 PEOPLE AND PROFESSIONSObjectius didàctics - Identificar i anomenar diferents professions. - Entendre i usar apropiadament el llenguatge de l’aula. - Aprendre i cantar cançons. - Jugar a un joc d’endevinar personatges. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Revisar i aprendre l’ús del Past simple en els verbs regulars. - Elaborar i jugar un joc per practicar l’ús del Past simple. - Escoltar, llegir i entendre textos informatius breus sobre personatges famosos de la història i les seves professions. - Pensar i reflexionar sobre el que els agradaria ser en el futur. - Escoltar, llegir i entendre una història. - Practicar u utilitzar paraules que contenen el so /ə/ - Escoltar i llegir per conèixer personatges de la història. - Escriure sobre un personatge famós de la història. - Realitzar i elaborar un Project Bank - Reflexionar i avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la història mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió dels diàlegs, textos i la història de la unitat: The wax museum - Formulació de preguntes i respostes orals per endevinar personatges. I was a (sailor) I/He/ She worked in /travelled to a lot of countries. I /He/She didn’t like the sea. Did you /he /she (travel around the world)?.... - Formulació d’estructures lingüístiques orals que permetin descriure professions i personatges diversos de la història. - Aprendre i memoritzar cançons i chants: Are you a happy class?chant, Professions song, What do you want to be? song. - Identificació i reproducció del so /ə/ en diverses paraules. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Reproducció i representació de diàlegs. - Producció d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula. - Participació activa i col·laboradora en interacció amb el grup o mestre/a en qualsevol situació comunicativa. - Interès per usar les estructures pròpies de la llengua anglesa en les produccions orals.Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat emprant estrègies i fòrmules que facilitin la comprensió. - Audició de la històira de la unitat amb suport visual del poster. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies de comprensió: coneixements previs, centre d’interès.... - Audició i comprensió dels textos audiovisuals: CD, DVD, CD-ROM.
 26. 26. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb supor visual de les flashcards o il·lustracions del llibre. - Audició compensiva dels diàlegs de la unitat. - Discriminació auditiva del so /ə/. - Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Distinció en l’entonació entre una pregunta, una exclamació, instrucció o frase. - Interès i esforç per comprendre les intervencions orals dels companys/es. - Gust per l’audició en llengua anglesa.Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica de la història i textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió de la història i textos de la unitat. (predicció, suposició...) - Lectura comprensiva de textos informatius breus: Find out about important people in history. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les word cards. - Lectura comprensiva de frases en Past simple. - Lectura per plaer de la història de la unitat. - Recerca d’informació guiada per tal de consolidar o ampliar els coneixements (internet, llibres de consulta, pàgina web, CD-ROM...) - Interès per la lectura en llengua anglesa com a font d’informació i plaer.Escriure - Producció escrita de preguntes, repostes i frases sobre professions i personatges de la història.. - Producció d’estructures lingüístiques bàsiques per expressar el que els agradaria ser en el futur. - Escriptura del vocabulari bàsic en diferents textos. - Producció escrita d’un text personalitzat breu, sobre un personatge famós de la història i la seva professió. - Escriptura de paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Producció escrita de frases en Past simple. - Ús del diccionari com a eina per conèixer paraules i escriure correctament. - Interès i cura per produir textos de manera correcta. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memoritzacio del vocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards, word cards, els grammar posters, CD, DVD, pàgina web de Find Out! i CD-ROM: - Professions: a sailor, a musician, an astronomer, a doctor, a painter, an inventor, a nurse, a farmer, an optician, a vet, a builder, a computer technician. - A profession, Who played the trumpet? - Ús i pràctica de manera oral o escrita del vocabulari i estructures apreses en unitats anteriors: Past simple – afirmative an negative. Yes, I did / No, I didn’t, I want to+ verb, grandmother, grandpa... - Producció de frases i textos escrits seguint models donats. - Reproducció de paraules que contenen el so treballat a la unitat: an astronomer, a forester, a sailor and a painter. An inventor, an inspector, and a TV presenter. 26
 27. 27. - Relació i associació dels sons amb l’ortografia. - Realització de diferents jocs comunicatius en grup, parelles o individualment, per treballar les estructures i vocabulari de la unitat. - Reconeixement i ús de les estructures lingüístiques treballades de manrra oral o escrita. - Realització d’un full auto-avaluatiu per reflexionar i valorar els propis avenços en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Dimensió plurilingüe i intercultural - Valoració del coneixement de la llengua anglesa per a la comunicació i per a millorar la comprensió dels altres i del món i per valorar la pròpia llengua i cultura. - Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistema fonètic entre la llengua anglesa i la catalana. - Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua anglesa.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Realització d’una rutina d’inici i cloenda de les sessions: Are you happy class?What time is it?(L-S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L-S) - Presentació del tema principal de la unitat mitjançant una petita audició. (L-S) - Presentació i aprenentatge del nou vocabulari mitjançant les flashcards i word cards.(L-S-R) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards.(L-S-R) - Identificació de personatges famosos de la història i les seves professions en les il·lustracions del llibre (L-S) - Formulació de preguntes i respostes per endevinar personatges famosos. (L-S) - Identificació de personatges amb les frases que els identifiquen (R-S) - Escriptura dels articles she/ he segons la correspondència amb el dibuix.(R-W) - Associació i recompte de síl.labes per formar paraules que descriuen professions. (R-W) - Audició, lectura i representació d’un diàleg en parelles sobre professions diverses.(L-S-R) - Resposta a preguntes relacionades amb el diàleg per determinar la comprensió.(L-S) - Lectura i comprensió dels enunciats dels exercicis. (R-S) - Lectura de frases del grammar poster per treballar el Past simple.(L-R) - Formulació de frases orals seguint el model del grammar poster.(R-W) - Realització de jocs comunicatius en grup, en parelles o individualment.(R-L-S- W) - Ordenació de paraules d’un trencaclosques per formar frases en Past simple.(R- W) - Compleció de taules gramaticals per practicar el Past simple.(R-W) - Identificació d’informació específica d’una audició sobre les professions dels avis (L-S-W) - Formulació de frases escrites personalitzades sobre les professions dels seus propis avis, utilitzant el Past simple. (W) - Resolució del joc del penjat per formar una frase determinada. (L-S-R) - Identificació de la frase del joc del penjat segons si és vertadera, falsa, 27
 28. 28. afirmativa o negativa.(L-S)- Utilització del grammar poster per transformar frases afirmatives en negatives utilitzant el Past simple. (R-S-W)- Ordenació de paraules per formular frases interrogatives i posterior resposta d’aquestes (R-W)- Transformació de les frases itnerrogatives de l’exercici anterior en afirmatives o negatives segons corresponguin amb l’audició. (R-L-W)- Realització del joc del Bingo per practicar l’estructura gramatical del Past simple.(L-R-S)- Formulació de preguntes orals per crear interès en el text informatiu sobre personatges famosos de la història. (L-S)- Audició i lectura d’un text informatiu breu sobre personatges de la història. (R- L)- Identificació de frases vertaderes o falses per determinar la comprensió del text.(R-W)- Compleció de frases amb el vocabulari après a la unitat sobre les professions. (R-W)- Compleció del text informatiu per determinar-ne la comprensió d’informació específica. (R-W)- Identificació de professions segons uns dibuixos. (S)- Audició i lectura d’una cançó sobre professions i el que voldrien ser de grans(L-R)- Formulació de frases escrites que descriuen el que volien ser de grans alguns personatges de les il·lustracions. (W)- Escriptura del vocabulari sobre les professions en uns mots encreuats. (W-R)- Identificació de la resposta correcta segons unes preguntes. (L-R-W)- Respostes orals a preguntes senzilles per crear interès sobre la història de la unitat i predicció del què passarà. (L-S)- Audició i lectura de la història de la unitat amb suport visual del story poster.(L-R)- Lectura de la història en petits grups. (R)- Identificació de professions que no apareixen en la història. (R-L-S)- Ordenació cronològica dels dibuixos de la història segons l’audició i lectura i associació de les bafarades amb els personatges corresponents. (L-R-W)- Encerclat de la paraula correcta per fer que les frases siguin vertaderes. (R)- Audició de la història de la unitat per plaer. (R)- Puntuació de la història segons el criteri de cada alumne/a. (R-S-W)- Audició i repetició de paraules que contenen el so /ə/ (L-S)- Audició i lectura d’un text informatiu sobre personatges famosos de la història del món. (L-R)- Resposta oral a preguntes sobre el text informatiu per determinar-ne la comprensió. (L-S)- Compleció d’un text amb la informació obtinguda en el text informatiu. (R-W)- Producció d’un text pesonalitzat seguint un model, sobre un personatge famós de la nostra història. (W)- Realització i elaboració del Project Bank: make and write a mini-book, categorisation of scientific, artistic and sports professions. A timeline.- Realització d’activitats de repàs.- Escriptura del Bilingual Dictionary. 28
 29. 29. Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 1 Ask and answer. 2&3 Act out. Play a game. 7 Our favourite people from history. C6 Competència cultural i artística 1 Song: Professions. 4 Let’s find out about important people from history! – History. Song: What do you want to be? 5 Listen to the story and read. 6 C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella.Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents professions. - Entén i usa apropiadament el llenguatge de l’aula. - Representa un diàleg amb un company/a. - Identifica i usa el Past simple de manera oral i escrita. - Formula preguntes i respostes per endevinar i parlar sobre professions i personatges de la història. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels diferents textos de la unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic de manera aïllada o dins d’un context o frase. - Escriu correctament i de manera adequada el vocabulari treballat a la unitat. - Escriu frases per descriure personatges de la història i les seves professions. - Escriu un text breu personalitzat, seguint un model donat, sobre un personatge famós de la història. - Reconeix la relació entre el so /ə/ i les seves grafies. - Expressa amb certa fluïdesa el que li agradaria ser en el futur. - Gaudeix de la lectura per plaer. - Mostra interès en participar en jocs comunicatius. - Mostra interès en realitzar correctament les activitats proposades. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. 29
 30. 30. Activitats d’avaluació - Realització d’activitats en les que s’avaluen les quatre destresses bàsiques: reading, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge- Història: Conèixer personatges importants o famosos al llarg de la història. 30
 31. 31. 6 FRIENDSObjectius didàctics - Identificar i anomenar diferents activitats del cap de setmana. - Identificar i parlar sobre les tècniques de comunicació. - Entendre i usar apropiadament el llenguatge de classe. - Aprendre i cantar cançons. - Realització de jocs comunicatius per parlar sobre el que fa la gent els caps de setmana. - Escoltar, llegir i representar un diàleg amb un company/a. - Aprendre el Past simple dels verbs irregulars. - Realitzar un joc comunicatiu per practicar el Past simple. - Escoltar, llegir i entendre un text informatiu breu sobre mètodes diferents de comunicació. - Reflexionar sobre les relacions amb els amics. - Escoltar, llegir i entendre una història. - Practicar la pronunciació del so /e/. - Escoltar, llegir i entendre un text breu sobre una excursió escolar. - Escriure un text breu personalitzat sobre el que fan o no fan els caps de setmana. - Desxifrar un codi. - Realitzar un Project Bank - Reflexionar i avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Continguts Dimensió comunicativaParlar i conversar - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la història mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes porals per determinar la comprensió del diàleg, textos i la història de la unitat: Tim says sorry. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre les activitats que es poden fer el cap de setmana: I/We went ot (the town centre). I bought (this T-shirt), and my friend bought (some magazines). I/ We didn’t go bowling. Did you see your friends on Saturday? Did you (buy) anything?... - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre les tecnologies de la comunicació. - Aprendre i memoritzar cançons i chants: What did we do last lesson? Chant. It’s fun to be with friends song. Yesterday we argued song. - Identificació, memorització i pràctica en la pronunciació del so /e/. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Reproducció i representació de diàlegs. - Producció d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció. - Ús de les estrutcures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat, usant estratègies que facilitin la comprensió.
 32. 32. - Audició de la història de la unitat amb suport visual del poster. - Ús d’estratègies i tècniques diverses que facilitin la comprensió de la història de la unitat.(predicció, anticipació, verificació...) - Audició comprensiva de textos informatius breus. - Audició i comprensió de textos audiovisuals: CD, DVD, CD-ROM. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visuals de les flashcards. - Audició i representació dels diàlegs de la unitat. - Discriminació auditiva del so /e/ - Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Bona disposició a seguir les instruccions i rutines. - Interès i esforç per comprendre les produccions orals dels companys/es.Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica de la història i textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió de la història i els textos de la unitat. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: Find out about new technologies in communication. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les flashcards i les word cards. - Lectura de paraules que contenen el so /e/ i identificació amb la seva grafia. - Lectura per plaer de la història de la unitat. - Utilització del diccionari per consultar o comprendre el significat del nou vocabulari. - Recerca d’informació guiada per tal de consolidar o ampliar els coneixements ( internet, llibres de consulta, pàgina web de Find Out!, CD-ROM...) - Valoració de la lectura en llengua anglesa com a mitjà per ampliar nous coneixements.Escriure - Producció escrita de preguntes, respostes i frases sobre les activitats que es poden fer el cap de setmana, seguint models donats. - Producció escrita de frases en Past simple de verbs irregulars, seguint models donats. - Escriptura del vocabulari bàsic tant de manera aïllada com dins d’un context o frase. - Escriptura de les paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Ús adequat de les estructures pròpies de la llengu anglesa. - Ús del diccionari per tal d’escriure correctament. - Interès per fer les actitivitats del llibre de manera correcta. - Cura en la presentació de les produccions escrites. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memorització del vocabulari i estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards, les word cards, els grammar posters, CD, DVD, pàgina web de Find Out! i CD-ROM: - Activitats diverses: go bowling, have a snack, send text messages, buy clothes, read magazines, take photos, argue. - Passat simple de verbs irregulars: break/ broke, wear/ wore, eat /ate, write/ wrote, say /said. - Verbs: go, buy, see, have, read, send, take. 32
 33. 33. - Ús i pràctica de manera oral i escrita d’estructures apreses en unitats anteriors: Past simple regular verbs, Present simple affirmative and interrogtive, usually-sometimes, a mobil phone, a letter, a postcard, a map, at the weekend, in the evening.... - Producció de textos escrits seguint models donats. - Reproducció d’un embarbussament per treballar el so de la unitat: Ben said he read the red book before he went to bed. - Relació i associació dels sons amb l’ortografia. - Realització de diferents jocs comunicatius en grup, parelles o individualment, per treballar les estructrues i vocabulari de la unitat. - Reconeixement i ús de les estructurs lingüístiques treballades de manera oral o escrita. - Realització d’un full auto-avaluatiu per reflexionar i valorar els propis avenços en l’aprenentatge de la llengua anglesa. - Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre la llengua anglesa.Dimensió plurilingüe i multicultural - Ús de la llengua anglesa com a mitjà per expressar nivències i experiències. - Reconeixement de la importància que té fer amics. - Reconeixement i valoració de les produccions actuals: rimes, cançons, històries, textos orals i escrits i recursos TIC. - Motivació per a comparar i estudiar el funcionament de la llengua anglesa.Activitats d’ensenyament-aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes: What’s the word of the day? (L-S) - Realització d’una rutina d’inici i cloenda de les sessions: What did we do last lesson? What time is it?(L-S) - Audició d’un petit diàleg per introduir el tema de la unitat. (L-S) - Presentació i aprenentatge del nou vocabulari amb les flashcards i les word cards. (L-S) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards. Match the word cards and flashcards.. (L-S-R) - Audició i repetició del vocabulari nou. (L-S) - Realització de jocs comunicatius diversos en grup, parelles o individualment: Do you sometimes....What is the girl in picture number one doing?..Guess wich person is.... - Lectura i comprensió dels enunciats dels exercicis. (R-S) - Audició i reproducció d’una cançó Its’s fun to be with friends. (L-S) - Compleció de frases amb els verbs corresponents i associació amb el dibuix que descriu la frase. (R-W) - Realització d’uns mots encreuats amb el vocabulari treballat. (R-W) - Audició i representació d’un diàleg. (L-R-S) - Respostes orals a preguntes senzilles per determinar la comprensió del text. (L- S) - Repetició de cada frases del diàleg per facilitar-ne la memorització. (R-S) - Compleció de taules gramaticals per practicar el passat simple dels verbs irregulars. (R-W) - Producció de frases escrites, seguint models, emprant l’estructura gramatical del passat simple. (R-W) 33
 34. 34. - Audició d’un petit diàleg per determinar frases vertaderes o falses segons el que diuen els personatges. (L-W) - Compleció del diàleg amb la paraula que falta per determinar-ne la comprensió. (R-W) - Producció de frases escrites, seguint els models, sobre el que han fet el cap de setmana. (R-W) - Realització del joc del “penjat” per formar una frases i verificar-la. (L-S-R) - Transformació de frases negatives en positives o interrrogatives i a la inversa. (R-W) - Utilització de l’estructura gramatical determinada per a la realització d’aquestes transformacions. (R-W) - Elaboració d’unes cards amb el vocabulari bàsic. (L-W-S) - Jocs diversos amb les mini-flashcards elaborades. (R-S-L-W) - Audició i lectura d’un text informatiu: Let’s find out about communicating with friends! (L-R) - Classificació de frases vertaderes o falses per determinar la compensió del text. (R-S-W) - Associació de frases amb el corresponent dibuix. (R-S) - Encerclat de la paraula correcta segons els text informatiu. (R-L) - Audició i lectura d’uns verbs i determinació d’aquests segons si són regulars o irregulars. (R-S) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó: yesterday we argued. (L-R-S) - Compleció de verbs amb la vocal que hi falta. (R-W) - Ordenació de paraules per formar frases interrogatives correctes. (R-W) - Respostes orals a preguntes senzilles per crear interès per la història de la unitat i fer suposicions o prediccions. (L-S) - Audició i lectura de la història de la unitat. (L-R) - Respostes orals a preguntes senzilles per determinar-ne la compensió. (L-S) - Lectura de la història en petits grups. (R-S) - Identificació del vocabulari de la unitat que no apareix a la història. (R-W) - Ordenació cronològica dels dibuixos de la història segons l’audició i lectura i associació de les bafarades amb els personatges corresponents. (L-W-R) - Lectura de frases sobre la història i encerclat de la paraula correcta. (R-W) - Puntuació de la història segons el criteri de cada alumne. (R-S-W) - Audició, lectura i reproducció d’un embarbussament per treballar el so de la unitat. (L-R-S) - Lectura i audició d’un text que explica el que fan uns nens i nenes el cap de setmana. (L-R) - Producció d’un text breu, seguint un model donat, sobre el que ells/elles han fet el cap de setmana. (W) - Realització i elaboració del Project Bank: make and write a mini-book. The chronicle of an excursion. Do a survey (L-S-R-W) - Realització d’activitats de repàs.(L-S-R-W) - Escriptura del Bilingual Dictionary.Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en comunicació Totes les activitats de la unitat lingüística 34
 35. 35. C4 Tractament de la informació i Totes les activitats corresponents a la unitat competencia digital del CD ROM. C5 Competència social i ciutadana 1 Play a guessing game. 2&3 Act out. Play a game. 4 Let’s find out about communicating with friends! – I.C.T. 7 Our school excursion. C6 Competència cultural i artística 1 Song: It’s fun to be with friends. Song: Yesterday, we argued. 5 Listen to the story and read. 6 C7 Competència per aprendre a 8 Activity book, Revision lesson. aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interès i iniciativa per realitzar el Progress Check. Realitzar totes les activitats amb interès i ser conscients de la importància que les accions pròpies tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes les activitats de grup o parella.Criteris d’avaluació - Capta el sentit global i específic de produccions i interaccions orals variades. - Identifica i anomena el vocabulari i estructures treballades. - Usa de manera oral i escrita el Past simple amb verbs irregulars. - Representa un diàleg amb un company/a. - Segueix les instruccions orals donades per a realitzar les activitats. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels diferents textos de la unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic dins d’un context o frase. - Escriu amb correcció el Past simple dels verbs irregulars treballats. - Reconeix la relació entre el so /e/ i la seva ortografia. - Escriu correctament paraules que contenen aquest so. - Expressa amb certa fluïdesa opinions personals i experiències. - Mostra interès per ampliar nous coneixements. - Participa de manera activa en els jocs comunicatius i en les activitats proposades. - Mostra interès per presentar acuradament i amb correcció els treballs i produccions escrites.Activitats d’avaulació - Realització d’activitats en les que s’avaluen les quatre destreses bàsiques: readind, listening, speaking and writing. - Realització d’un full auto-avaluatiu: self-evaluation worksheet.Interrelació amb altres àrees de l’apenentatge- TIC: Coneixement de diferents tècniques de comunicació. Conèixer maneres decomunicació diferents amb amics d’altres països. 35
 36. 36. 7 CHANGING SCHOOLObjectius didàctics - Identificar i anomenar les diferents assignatures i activitats escolars. - Entendre i utilitzar apropiadament el llenguatge de classe. - Aprendre i cantar cançons. - Practicar un joc d’endevinar i dir el que els agradaria fer a l’escola de secundària. - Escoltar llegir i representar un diàleg. - Aprendre com utilitzar el “futur” amb l’estructura going to. - Realitzar un joc per practicar aquesta estructura gramatical. - Escoltar, llegir i entendre un text informatiu breu sobre l’escola de secundària. - Reflexionar sobre el que els agradaria fer a l’escola de secundària. - Escoltar, llegri i comprendre una història. - Practicar la identificació de síl.labes i reconèixer la síl.laba tònica de les paraules. - Llegir sobre el que fa la gent a les vacances d’estiu. - Elaborar un Project Bank - Reflexionar i avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa.Continguts Dimensió comunicaticaParlar i conversar - Predicció del tema de la unitat i desenllaç de la història mitjançant respostes a preguntes orals. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del diàleg, textos i la història de la unitat. - Formulació de preguntes i respostes per parlar sobre el que faran a l’escola de secundària: I’m/ We’re going to change schools. I’m/We’re going to have new teachers. We’re going to study new subjects. Are you going to do any (Biology) homework? Do you want to study (Design Technology)?... - Aprendre i memoritzar cançons i chants : What can you do in English?chant. We’re going to change school song. Join a club song. - Identificació de les síl.labes i de la síl.laba tònica de les paraules. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Reproducció i representació de diàlegs. - Producció d’instruccions de treball i d’actuació d’aula. - Valoració de les produccions orals com a expressió del propi aprenentatge.Escoltar i comprendre - Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social. - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat, utilitzant tècniques i estratègies que facilitin la comprensió. - Audició de la història de la unitat amb suport visual del poster. - Audició i comprensió del vocabulari bàsic amb suport visual de les flashcards. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques de comprensió: centre d’interès.. - Audició i comprensió dels textos audiovisuals: CD, DVD, CD-ROM. - Audició i representació dels diàlegs de la unitat. 36

×