Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jacobiberg - The music community

265 views

Published on

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jacobiberg - The music community

  1. 1. _ VOORKANT//1 INHOUDSOPGAVE//2 INLEIDING//4 LUISTERPAAL//6 SHOWCASE//8 SCREENSHOTS//10OFFLINE CAMPAGNE//16 ACHTERKANT//18
  2. 2. _MIDDELS DITDOCUMENT WORDENDE CONCEPTEN DIETIJDENS HET LAATSTEHALF JAAR ZIJNGEMAAKT, PLUS HETEINDELIJKE PRODUCTGEPRESENTEERD.
  3. 3. DE LUISTERPAALIn de eerste iteratie zijn er ver- bemachtigen moet Joep een van • Mobiele appschillende concepten bedacht. zijn nummers achterlaten op de o Eerst eigen item plaatsen om Degene die opgeleverd is aan de paal. Joep selecteert een tof num- item uit vrije ruil te kunnen klant is het concept “de luister- mer en hij ruilt dit nummer met krijgen (echte ruil);paal” het nummer dat hij graag van de o Muziek van palen af te luiste paal wil hebben. ren ‘zonder ‘ downloaden • Het concept (streamen);De luisterpaal is een fysieke paal De week daarop staat de paal o Muziek niet in ‘iPod’ lijst o.i.d., die gezien kan worden als een wederom bij de ingang van de alleen te luisteren in de App offline sociaal apparaat. Deze paal Luxor. Marloes, die ook in het zelf (lokaal bewaard).zal zijn plaats in kunnen nemen in bezit is van de App, loopt naarverschillende kroegen en muziek- de paal toe. Zij ziet bij vrije ruil • Websitepodia. De “paal” werkt als volgt. een tof nummer, het nummer dat o Kaart met locaties van palen; Joep in de voorafgaand week ge- o Zichtbaar welke gereserveerde Er staan 3 categorien op, nameijk; upload heeft. Ze ruilt dit nummer nummers op de palen staan. gerserveerd, vrije ruil en top. De met een nummer dat zij op haar Vrije ruil niet zichtbaar;gebruiker moet in het bezit zijn telefoon(app) heeft staan. Vervol- o Registreren als individu of van een smartphone waar hij/zij gens ziet ze dat Joep dit nummer band. Individuen kunnen gebruik kan maken van een app ge-upload heeft en ze besluit om samen een band vormen store. Met de bijbehorende app is het te gaan volgen. (koppelen aan bandprofiel);de gebruiker in staat om muziek o Band bio pagina’s;te downloaden en te uploaden op Dit laatste element zorgt ervoor o Muziek afspelen met online de paal. Om het sociale aspect te dat mensen muziek met elkaar player;beinvloeden kunnen de gebrui- delen en via de muziek met elkaar o Voorzichtige koppeling met kers muziek ruilen via de paal. in contact kunnen komen. Social Media (twitterfeedje o.i.d. op bio pagina, automa Een situatieschets. Joep is op • Muziekpaal tisch posten van nieuwe zaterdagavond aanwezig op een o Drie categorieën (gereser content op bijv. youtube/face feestje in poppodium Luxor in veerd, vrije ruil en top) met te book/twitter);Arnhem. De Jacobiberg heeft downloaden muziek;naast de ingang de luisterpaal o Muziek afspelen middels • Puntensysteemneergezet met muziek van band- dis play en knoppen op eigen o Eigen bijdragen => punten;jes die gepromoot worden. Joep hoofdtelefoon; o Fans die muziek delen / op is in het bezit van de app en loopt o Locaties: in de stad, in cafés en palen plaatsen => punten;naar de paal. Hij opent de app muziekwinkels;en verbindt zijn telefoon met de o Herkenbaar logo en naam;paal. Vervolgens verschijnt er op o Gereserveerde items die in zijn telefoon een lijst met muziek de top lijst komen te staan die op die paal staat. Hij down- worden uit de gereserveerde load een paar nummers en ziet bij lijst gegooid.‘vrije ruil’ een nummer staat diehij wil hebben. Om dit nummer te
  4. 4. t he music community
  5. 5. JACOBIBERGSHOWCASE• Het concept laten komen met nieuwe muziek heb-Het concept dat wij voor deze 3de ite- ben we de muziek wall bedacht. Eenratie bedacht hebben draait rondom overzicht van nieuwe muziek die tenhet etaleren van de bandjes en het ge- alle tijden te bereiken is. Daarnaastven van een kans aan muzikanten om zal deze wall een random button be-zich te profileren op het web. De com- vatten. Door op deze knop te drukkenmunity zal als platform fungeren, waar zal er een overzicht verschijnen waarinbandjes en muzikanten middels een willekeurige nummer van het gekozengelikte showcase pagina zichzelf kun- genre worden getoond.nen promoten. De website/communityzal een bepaalde “Wow” factor moeten Het community gehalte wordt bepaaldbevatten wat ervoor zorgt dat bandjes door de integratie van de al bestaandeen muzikanten graag een profiel willen sociale media. Uit de doelgroep analy-aanmaken op deze website. We bieden se is naar voren gekomen dat de mees-de gebruikers een platform waar ze in te muzikanten nu al gebruik maken vancontact kunnen komen met nieuwe de bestaande sociale media zoals Face-muziek en waar muzikanten hun eigen book, MySpace, twitter en soundcloud.online identiteit kunnen creëren. Daarnaast hebben veel bandjes ook hun eigen website waar ze steeds vakerDe homepage zal een verzameling wor- naar toe trekken om zichzelf te promo-den van nieuwe muziek en reviews van ten. De Showcase pagina zal de bands/bandjes en muzikanten. Het gaat om muzikant de mogelijkheid bieden ommuziek en dat moet de website ook uit- een eigen pagina/website te hosten enstralen. Bezoekers die nieuw zijn op de ze kunnen ervoor kiezen om berichten,website kunnen direct muziek luisteren foto’s en video’s automatisch op hunwat op de homepage wordt weergege- sociale media te laten plaatsen.ven. Als een gebruiker is ingelogd kanhij/zij gebruik maken van de playlist.Dit is een lijst van samengestelde lied- • Offlinejes die de gebruiker ten alle tijden kan Om de community te ondersteunenwijzigen of veranderen. zullen wij er een offline element aan toe voegen. Dit kan gezien worden alsDe Showcase pagina zal niet zomaar een tijdelijke campagne die het socialeeen pagina worden. De showcase zal aspect van de community zal verster-een fullscreen ervaring worden die de ken.bezoeker meeneemt in de wereld vande band/muzikant. Het intuïtieve na- • In het kortvigeren zal ervoor zorgen dat de ge- - een website/communitybruiker moeiteloos door de verschil- - platform voor luisteraars en bandslende content heen zal kunnen gaan. - showcase voor bands/muzikantenDe gebruiker is in staat om door het - integratie met bestaande sociale visuele profiel van de band/muzikant media,te bladeren terwijl hij/zij naar muziek - offline element wat de community van de desbetreffende band/muzikant zal versterken.luistert. Om de gebruiker in contact te
  6. 6. OFFLINE CAMPAGNETijdens de eerste twee presentaties zijn nummers te spelen. Deze nummersoffline concepten gepresenteerd. Voor worden weer opgenomen en zullen temenig persoon bekend als dé muziek- zien zijn op de website.paal. Dit concept werd zeer goed ont-vangen, maar was helaas niet reali- • Presentatie onlineseerbaar. De beelden die op locatie zijn gescho- ten worden gepresenteerd op de web-Het huidige concept is compleet ge- site in combinatie met een geschrevenricht op het online presenteren van stuk op de website. Elke woensdagbands. Waar de vorige concepten zo wordt hier een nieuwe band gepresen-sterk offline waren is het huidige con- teerd. Wanneer er een nieuwe band incept online sterk vertegenwoordigd. de spotlight staat wordt de gebruikerToch is het offline gedeelte niet verlo- bij zijn eerste nieuwe bezoek aan deren gegaan. website hier van op de hoogte gesteld.Bij bands draait het om muziek en voor- • Presentatie offlinenamelijk muziek maken. Op de website Om dit concept offline te realiseren ishebben we hier voor een speciale plek er uiteindelijk een mobiele applicatiegecreëerd genaamd top bands. In dit nodig. Op deze applicatie kan de ge-gedeelte worden de bands naar voren bruiker zijn/haar muziek beluisteren,gebracht die dit - naar de mening van nieuwe muziek zoeken en de uitgelich-de Jacobiberg – verdienen. te bands bekijken. In de stad zullen op locaties (zoals de• Hoe gaat het in zijn werk Luxor Live) verschillende stickers ge-De bands die gekozen zijn door de Jaco- plaatst worden, die door de mobielebiberg mogen, met de hele band, naar applicatie herkend worden. Wanneerde Jacobiberg komen om hier op een de gebruiker zijn of haar telefoon hier-greenscreen hun nummers te spelen. voor houdt zien ze de band live op hunDeze nummers worden opgenomen mobiel de nummers spelen (deze beel-aan de hand van een camera. den zijn met de greenscreen opgeno-Vervolgens gaat de band naar een spe- men).ciale locatie toe om hier opnieuw hun

×