Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 1

522 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 1

 1. 1. UNITAT 1.-LA RAÓ DE SER DE L’ECONOMIA
 2. 2. 1.1.Què és l’economia? <ul><li>La paraula economia prové del grec: significa organitzar la casa . </li></ul><ul><li>L’economia és la ciència que s’ocupa de la manera com s’administren i aprofiten els recursos escassos per satisfer les necessitats humanes. </li></ul><ul><li>Economia: ciència de l’escassetat. </li></ul><ul><li>L’escassetat és un fet universal i relatiu. </li></ul><ul><li>L’economia és una ciència social. </li></ul>Necessitats il·limitades Recursos escassos Escassetat
 3. 3. 1.2. Escollir: el cost d’oportunitat <ul><li>Escassetat Renunciar </li></ul><ul><li>Cost d’oportunitat: valor, mesurat o no en diners d’allò que es renuncia quan es pren una decisió. </li></ul><ul><li>Exercici 3 pàg. 22. </li></ul>
 4. 4. 1.3. Les necessitats, els béns i els serveis <ul><li>Necessitat: desig de satisfer una cosa? Millor: estat de carència: em fa falta alguna cosa. </li></ul><ul><li>Son totes iguals? </li></ul><ul><li>Necessitats primàries: lligades a la condició humana i per tant relacionades amb la subsistència. </li></ul><ul><li>Necessitats secundàries: són més prescindibles, la seva satisfacció augmenta el benestar. </li></ul><ul><li>Les necessitats es satisfan amb béns i serveis: els primers són materials i els segons, immaterials. </li></ul>
 5. 5. Classificació dels béns i serveis: <ul><li>Segons el grau d’escassetat: béns lliures i béns econòmics. </li></ul><ul><li>Segons la funció: de consum i de capital. </li></ul><ul><li>Segons el grau de transformació: béns intermedis i béns finals. </li></ul><ul><li>Segons l’accés: públics i privats. </li></ul><ul><li>Exercici 7 pàg. 22 </li></ul>
 6. 6. 1.4.Activitats econòmiques <ul><li>Les activitats econòmiques són aquelles que fan possible la satisfacció de les necessitats. Són tres: </li></ul><ul><ul><li>Consum: les famílies amb pressupost limitat han de decidir com reparteixen els ingressos per satisfer les seves necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció: les empreses han de decidir quins béns produeixen, amb quins recursos per tal de maximitzar el benefici. </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució: és el nexe entre producció i consum. La majoria d’empreses no produeixen sinó que distribueixen. </li></ul></ul>
 7. 7. 1.5.Els agents econòmics <ul><li>Els agents econòmics serien els protagonistes de les activitats econòmiques: </li></ul><ul><ul><li>Famílies o economies domèstiques : decideixen quins béns i serveis consumeixen per tal de satisfer les seves necessitats. Ofereixen els seus factors de producció a canvi de remuneració. Una part de la seva renda l’estalvien i l’altra la destinen al consum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses : prenen decisions sobre la producció i la distribució. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Entitats financeres: fan de mitjanceres entre els agents econòmics amb superàvit de recursos i els agents econòmics amb dèficit. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sector públic : serien les administracions públiques que treuen una part de les rendes dels altres agents econòmics i la destinen a la producció de béns públics i a altres activitats d’interès general. </li></ul></ul>
 8. 8. Macroeconomia vs Microeconomia <ul><li>Segons com enfoquem l’estudi de les activitats econòmiques hi ha dues branques d’estudi: </li></ul><ul><ul><li>Microeconomia: estudia els agents econòmics individualment i les relacions entre ells: demanda individual, costos de producció de la empresa, el mercat... </li></ul></ul><ul><ul><li>Macroeconomia: estudia el resultat final de la interacció entre tots els agents: taxa d’atur, PIB, inflació... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Símil amb cos humà. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. 1.6. Els factors de producció <ul><li>Són els elements bàsics que s’utilitzen en la producció i distribució de béns i serveis. </li></ul><ul><ul><li>Recursos naturals (o terra): provenen de la natura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball: esforç físic i intel·lectual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital: béns de capital: maquinària, mobiliari, transport... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital financer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Iniciativa empresarial?? </li></ul></ul>

×