7

892 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
295
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7

 1. 1. Функц хэрэглэн тооцоо хийх I М Т М Б - 2 Л Е К Ц
 2. 2. Функцийн төрлүүд Тодорхойлолт Financial- санхүүгийн Санхүүгийн төлбөр тооцоо, мөнгөний одоо ба ирээдүйн үнэ цэнийг олох Date & time – огноо ба хугацааны Огноо ба хугацааны утгуудад төрөл бүрийн үйлдлүүд хийх Math & trig– математик ба тригонометрийн Тоон утгуудын нийлбэр олох, тригонометрийн үйлдлүүд, нарийвчлал хийх Statistical – статистикийн Статистикийн тооцоолох үйдлүүдийг хийх 2
 3. 3. Lookup& reference-хаяг ба мужтай ажиллах Мужаас утгууд сонгох ба идэвхтэй нүдний мөрийн дугаар, баганын гарчгийг гаргах Database- өгөгдлийн сангийн Ажлын хуудсан дахь хүснэгт ба жагсаалтад математик ба статистик тооцоо хийх Text-текстэн Текстэн өгөгдлүүдийг харьцуулах, хасах болон нэмэх үйлдэл хийх, утгыг текстэнд хөрвүүлэх Logical- логикийн IF функц ашиглан нөхцөлт үйлдлүүдийг гүйцэтгэх Information– мэдээллийн Алдааны болон ажлын хуудсан дахь нүднүүдийн тухай мэдээллийг харуулах 3
 4. 4. • Математик ба тригонометрийн ôóíêö¿¿ä • Сòàòèñòèêèéí ôóíêö¿¿ä
 5. 5. Математик ба тригонометрийн функцүүд • MICROSOFT EXCEL 2007 програм нь WORD 2007-оос FORMULAS гэсэн шинэ цэсээрээ ялгаатай байдаг. Энэ цэсэнд Төрөл бүрийн функцүүд ашиглан хүснэгт дэх тоон мэдээлэлд тооцоо хийж болно. Функцийг томъѐоны мөр дээр бичдэг. Хэрэглэгч өөрөө функцээ бичиж болохоос гадна бэлэн бичиглэлийг ашиглаж болно.
 6. 6. • Математик, тригонометрийн функцууд нь бусад төрлийн функцуудыг бодвол хэрэглээ ихтэй, хэрэглэхэд хялбар байдаг. • Олон төрлийн аргументууд хэрэглэгддэг тул зөв тодорхойлж өгөх шаардлагатай.
 7. 7. ABS • Бичигдэх хэлбэр: ABS(number) • Үр дүн: Өгөгдсөн тооны абсолют утгыг өгнө. • Аргумент: number дурын бодит тоо
 8. 8. ACOS • Бичигдэх хэлбэр: ACOS(number) • Үр дүн: Арккосинус утга буюу тухайн тоотой тэнцүү косинусын өнцгийг өгнө. Функцын утгын муж (0, p)-д орших ба раидианаар илэрхийлэгдэнэ. Үр дүнг градусаар илэрхийлэх тохиолдолд 180/PI()-аар үржүүлэх хэрэгтэй. • Аргумент: number нь утгаа авах завсар нь (-1, 1). • Жишээ нь: ACOS(0.5)*180/PI() функцын утга 60 градус
 9. 9. ACOSH • Бичигдэх хэлбэр: ACOSH(number) • Үр дүн: Гипербол арккосинусийн утгыг өгнө. Функцийн утга нь 1-тэй тэнцүү буюу их байна. • Аргумент: number нь 1-ээс их буюу тэнцүү дурын бодит тоо
 10. 10. ASIN • Бичигдэх хэлбэр: ASIN(number) • Үр дүн: Арксинусын утгыг өгнө.(-p/2, p/2) завсарт функцын утга орших ба радианаар илэрхийлэгдэнэ. Үр дүнг градусаар илэрхийлэх тохиолдолд 180/PI()-аар үржүүлнэ. • Аргумент: number нь утгаа авах завсар нь (-1, 1).
 11. 11. ASINH • Бичигдэх хэлбэр: ASINH(number) • Үр дүн: Гипербол арксинусийн утгыг өгнө. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо
 12. 12. ATAN • Бичигдэх хэлбэр: ATAN(number) • Үр дүн: Арксинусын утгыг өгнө.(-p/2, p/2) завсарт функцын утга орших ба радианаар илэрхийлэгдэнэ. Үр дүнг градусаар илэрхийлэх тохиолдолд 180/PI()-аар үржүүлнэ. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо
 13. 13. ATAN2 • Бичигдэх хэлбэр: ATAN2(x_num, y_num) • Үр дүн: Өгөгдсөн координатын арктангенсийн утгыг өгнө. • Аргументууд: x_num – ОХ тэнхлэгийн цэг; y_num – ОY тэнхлэгийн цэг; Санамж: • ATAN2(a,b) функцийн утга нь ATAN(b/a) функцийн утгатай тэнцүү. • Хэрвээ x_num ба y_num аргументууд 0-тэй тэнцүү бол ATAN2 функц #DIV/0! Алдааны утгыг өгнө.
 14. 14. ATANH • Бичигдэх хэлбэр: ATANH(number) • Үр дүн: Гипербол арктангенсийн утгыг өгнө. • Аргумент: number нь (-1, 1) завсарт орших дурын бодит тоо
 15. 15. CEILING • Бичигдэх хэлбэр: CEILING(number, significance) • Үр дүн: significance аргументийн утга бүхий алхамтайгаар 0 эхлэн явахад үлдэгдэлгүй багтах, хамгийн ойр орших тоог олно. Тухайлбал, бүтээгдэхүүний борлуулах үнийг тооцоолоход 9,41 гарахад 0,5 алхамтайгаар ойролцоож, функцийн утга 9,5 гарна. • Аргумент: number нь дурын тоо significance нь алхамын хэмжээ
 16. 16. Жишээ Аргументийн утга Функцийн агуулга Функцийн утга Функцийн утгын тайлбарnumber significance эерэг эерэг =CELLING(8.2, 2) 10 Ойролцоох их утга сөрөг эерэг =CELLING(-8.2, 2) -8 Ойролцоох их утга сөрөг сөрөг =CELLING(-8.2,- 2) -10 Ойролцоох бага утга эерэг сөрөг =CELLING(8.2, -2) #NUM! Алдаа заана
 17. 17. CEILING.PRECISE • Бичигдэх хэлбэр: CEILING.PRECISE (number, significance) • Үр дүн: significance аргументийн утга бүхий алхамтайгаар 0 эхлэн явахад үлдэгдэлгүй багтах, number аргументийн утгаас их буюу хамгийн ойр орших тоог бүхэл тоог олно. Харин аргументуудийн аль нэг 0 бол үр дүн нь мөн адил 0 байна. • Аргументууд: number нь заавал байх ба дурын утга байна. significance нь алхамын хэмжээ. Ээнэ аргументийг орхисон тохиолдолд 1 гэж тооцоолно.
 18. 18. Жишээ Функцийн агуулга Функцийн утга =CEILING.PRECIS (4.3) 5 =CEILING.PRECIS (-4.3) 4 =CEILING.PRECIS (4.3, 2) 6 =CEILING.PRECIS (4.3, -2) -4 =CEILING.PRECIS (-4.3, -2) -4
 19. 19. COMBIN • Бичигдэх хэлбэр: COMBIN(number, number_chosen) • Үр дүн: number аргументийн утгаас number_chosen аргументийн утгаар авсан хэсэглэлийг олно. • Аргумент: number нь нийт тоо. Дурын эерэг тоо байна. number_chosen дурын хэсэглэл авах тоо. Дурын эерэг тоо байна.
 20. 20. COS • Бичигдэх хэлбэр: COS(number) • Үр дүн: Косинусын утгыг өгнө. Үр дүнг градусаар илэрхийлэх тохиолдолд 180/PI()-аар үржүүлж өгнө. • Аргумент: number нь радианаар илэрхийлсэн өнцгийн утга байна.
 21. 21. COSН • Бичигдэх хэлбэр: COSН(number) • Үр дүн: Гипербол косинусийн утгыг өгнө. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо байна.
 22. 22. DEGREES • Бичигдэх хэлбэр: DEGREES(angle) • Үр дүн: радианаар илэрхийлсэн өнцгийг градусаар илэрхийлнэ. • Аргумент: angle нь радианаар илэрхийлсэн өнцгийн утга байна.
 23. 23. EVEN • Бичигдэх хэлбэр: EVEN(number) • Үр дүн: Аргументийн утгаас их буюу хамгийн ойр орших тэгш тоог олно. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо байна.
 24. 24. EXP • Бичигдэх хэлбэр: EXP(power) • Үр дүн: e (2.71828182845904) тоог зэрэг дэвшүүлнэ. • Аргумент: power нь е тоог дэвшүүлэх зэрэг
 25. 25. FACT • Бичигдэх хэлбэр: FACT(number) • Үр дүн:Факториал буюу дараалсан тоонуудын үржвэрийг олно. • Аргумент: number нь сөрөг биш дурын бодит тоо байна. Бүхэл биш тоо тохиолдолд бүхэл хэсгийг автоматаар авна.
 26. 26. FACTDOUBLE • Бичигдэх хэлбэр: FACTDOUBLE(number) • Үр дүн:Давхар факториал буюу дараалсан тоонуудын үржвэрийг олно. • Аргумент: number нь сөрөг биш дурын бодит тоо байна. Бүхэл биш тоо тохиолдолд бүхэл хэсгийг автоматаар авна.
 27. 27. GCD • Бичигдэх хэлбэр: GCD(number1, number2, …) • Үр дүн:2 ба түүнээс дээш тоонуудын хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олдог. • Аргумент: number1, number2, ... 255 хүртэлх тооны дурын тоо байх ба бутархай тоо байвал бүхэл хэсгийг нь авна.
 28. 28. INT • Бичигдэх хэлбэр: INT(number) • Үр дүн: Өгөгдсөн тооноос бага байх бүхэл тоонуудын хамгийн их тоог олно. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо байна.
 29. 29. LCM • Бичигдэх хэлбэр: LCM(number1, number2, …) • Үр дүн: Хамгийн бага ерөнхий хуваагчийг олдог. • Аргумент: number1, number2, ... 255 хүртэлх тооны дурын тоо байх ба бутархай тоо байвал бүхэл хэсгийг нь авна.
 30. 30. LN • Бичигдэх хэлбэр: LN(number) • Үр дүн: Натурал (e суурьтай) логарифмын утгыг олно. • Аргумент: number нь дурын бодит тоо байна.
 31. 31. • LOG • LOG10 • MIDETERM • MINVERSE • MMLUT • MOD • MROUND • MULTINOMIAL • ODD • PI
 32. 32. POWER • Бичигдэх хэлбэр: POWER(number, power • Үр дүн: Тоог зэрэг дэвшүүлнэ. • Аргументууд: • Number нь суурь • Power нь илтгэгч зэрэг Санамж: POWER функцийн оронд ^ операторыг хэрэглэж болно. Тухайлбал, POWER(5,2) функцийн оронд 5^2
 33. 33. PRODUCT • Бичигдэх хэлбэр: PRODUCT(number1, number2, …) • Үр дүн: Тоонуудын үржвэрийг олно. • Аргумент: number1, number2, ... 255 хүртэлх тоон утгууд авна. Хоосон нүд, логик утга, текст аргументэд тодорхойлогдсон тохиолдолд үржвэрт нөлөөлөхгүй.
 34. 34. ROMAN • Бичигдэх хэлбэр: ROMAN(number, form) • Үр дүн: Араб тооллын системийн тоог Ром тооллын систем рүү хөрвүүлнэ . • Аргумент: number нь хөрвүүлэх араб тоо • Form нь Ром тооллын системийн хэлбэрийн кодыг авах ба 0,1,3,4, True, False гэсэн утгуудыг авах утга өсөх тутам ба орчин үеийнхээс жирийн рүү, илүү хураангуй болж хэлбэр нь өөрчлөгдөнө. Form аргументийг орхисон тохиолдолд 0 утгаар тооцогдоно.
 35. 35. Жишээ нь Утга нь ROMAN(499,0) CDXCIX ROMAN(499,1) LDVLIV ROMAN(499,2) XDIX ROMAN(499,3) VDIV ROMAN(499,4) ID ROMAN(499,TRUE) CDXCIX ROMAN(499,FALSE) ID
 36. 36. SQRT • Бичигдэх хэлбэр:SQRT(number) • Үр дүн: Өгөгдсөн тооны квадрат язгуурыг олно. • Аргумент: number нь сөрөг биш дурын тоо
 37. 37. SUBTOTAL • Бичигдэх хэлбэр:SUBTOTAL(function_num, ref1, ref2,…) • Үр дүн: жагсаалт хэлбэрийн болон өгөгдлийг сангийн хэсгийн дүнг олно. Мөн Tools/Subtotal командаар хэсгийн дүнг хялбархан авч болно.
 38. 38. Бусад • Sumif –Өгөгдсөн мужаас тодорхойлогдсон шинжүүрийг хангасан утгуудын түүвэр нийлбэрийг олно. • Sumproduct –Өгөгдсөн массивуудын харгалзах элементүүдийг үржүүлж, үүссэн массивын элементүүдийн нийлбэрийг олно. • SUMSQ –өгөгдсөн тоонуудын квадратуудын нийлбэрийг олно.
 39. 39. СТАТИСТИКИЙН ФУНКЦУУД • Count –өгөгдлийг тоолох • Countblank –хоосон нүднүүдийг тоолох
 40. 40. Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

×