ABIDe TF Public Consultation

509 views

Published on

Kannada PPT used for ABIDe TF Public Consultation held on 12 July, 2009 @ NJV Club, Koramangala, Bengaluru.

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ABIDe TF Public Consultation

 1. 1. ¸ÀĸÁéUÀvÀ C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É 12£Éà dįÉÊ, 2009 http://www.abidebengaluru.in
 2. 2. C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ £ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ • ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ PÀ¼ÀPÀ½UÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV DAiÀiÁ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÉà ªÀ»¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. • £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä PÉÃvÀæzÀ ¥ÀæwªÁrð£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ ºÉÆuÉUÁgÀgÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ ºÁUÉAiÉÄà dªÁzÁÝgÀgÁVgÀvÁÛgÉ. • £ÀUÀgÁzÀåAvÀ / ¥ÁæzÉòPÀªÁzÀ ¨É¼ÀªÀuÉUÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £ÀPÉëAiÀÄ°è PÁtzÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ • C¨ÉÊqï J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀgÀ ªÉâPÉAiÀiÁVgÀĪÀ MAzÀÄ ZËPÀlÄÖ. CzÀÄ £ÀUÀgÁzÀåAvÀ / ¥ÁæzÉòªÁzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀ ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÀÅ / ¨Á½PÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀªÁzÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 3. 3. “¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà CUÀæªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀªÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ eÁUÀwPÀªÁV ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ£ÀUÀgÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EzÉ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉƸÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀÄtªÀÄlÖzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀÄ£ÁgÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.”  ²æà © J¸ï AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 4. 4. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020gÀ zÀÆgÀzÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ  DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁVjPÀ ¸ÀàAzÀ£À • ©©JA¦ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀÄ£Àgï ¤ªÀiÁðt, £ÀÆvÀ£À PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ D¹Û vÉjUÉ ¥ÁªÀwUÉ ¸ÀgÀ¼À ªÀiÁUÀð • nammabengaluru.gov.in (¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ªÉ¨ï¸ÉÊmï) ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.  ¸ÁjUÉ • PÉÊUÉlÄPÀĪÀ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ(§¸ÀÄì, ªÉÄmÉÆæà ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ). • ZÁuÁPÀë ¸ÀAZÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ PÀrªÉÄ mÁæ¦üPï eÁªÀiï ºÁUÀÆ PÁAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¤Ãw.  ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå • £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÉ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ • J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ. • J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÀÆ ¸ÀÄzsÁjvÀ £ÉʪÀÄð®å ºÁUÀÆ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É - 2012 http://www.abidebengaluru.in
 5. 5. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020gÀ zÀÆgÀzÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ  «zÀÄåvï • ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á WÀlPÀ «ÄøÀ®Ä.  ¸ÀÄgÀPÀëvÉ • d£ÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ZÀÄåw MzÀUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÈwÛ¥ÀgÀvɬÄAzÀ ºÁUÀÆ Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀ SÁ¸ÀV ¥ÀqÉ ºÁUÀÆ vÀÄvÀÄð ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ.  DgÉÆÃUÀå • J¯Áè ªÀUÀðzÀ d£ÀvÉUÀÆ GvÀÛªÀÄ UÀÄt ªÀÄlÖzÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÉÃªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå «ªÉÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ.  £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀÄ, »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÄ – ªÀÈzÀÝjUÉ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ. ªÀ®¸É PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÁV ±Á¯É.  ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ • £ÀUÀgÀPÉÌ MAzÀÄ £À¢ vÀl ¤ªÀiÁðtzÉÆA¢UÉ, ¸ÀAgÀQëvÀ ºÁUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. • GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉgÉUÀ½UÁV ¸ÀÄzsÁjvÀ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ  vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀzÀÈqsÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É - 2012 http://www.abidebengaluru.in
 6. 6. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²æà © J¸ï AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà, ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà C£ÀAvïPÀĪÀiÁgï, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà gÁfêï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà Dgï C±ÉÆÃPï, ªÀiÁ£Àå ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÀgÀÄ ²æà PÀmÁÖ ¸ÀħåªÀÄtå £ÁAiÀÄÄØ, ªÀiÁ£Àå C§PÁj, Ln ©n ¸ÀaªÀgÀÄ ²æà J¸ï ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï, ªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæà PÉ « gÁdÄ, ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ qÁ. J. gÀ«ÃAzÀæ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 7. 7. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ • ²æà Dgï PÉ «Ä±Áæ • qÁ. C²é£ï ªÀĺÉÃ±ï • ²æêÀÄw C¤vÁ gÉrØ • ²æà n « ªÉÆúÀ£ï zÁ¸ï ¥ÉÊ • qÁ. zÉë ±ÉnÖ • qÁ. QgÀuï ªÀÄdÄAzÁgï µÁ • ¥ÉÆæ. JA J£ï ²æúÀj • AiÀÄÄrr, ªÀ¸Àw, ©©JA¦, ©rJ, ¨É¸ÁÌA, ©JªÀiïDgïrJ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï, ©qÀ§ÄèöåJ¸ïJ¸ï©, ©JªÀiïDgï¹J¯ï, ©JAn¹, EªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ. http://www.abidebengaluru.in
 8. 8. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ • ²æà ¸ÀAdAiÀiï ²æÃzsÀgï • ¥ÉÆæÃ. gÀ©ÃAzÀæ ªÀ¸ÀªÀqÀ • ²æà ¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï ªÁgÀuÁ¹ • ²æà ¥ÀAPÀeï ªÉÆâ • ²æêÀÄw ¸Áéw gÉrØ • ²æêÀÄw «ÄÃmÁ eÉÊ£ï • ²æà « £ÀgÉÃ±ï £ÀgÀ¹AºÀ£ï • ²æà ¸Ád£ï ¥ÀƪÀAiÀÄå http://www.abidebengaluru.in
 9. 9. ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÁÕ£À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÀAiÉÆÃd£É 1. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÁæAvÀåzÀ°è AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ eÁj ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä FUÁUÀ¯Éà UÉæÃlgï ®AqÀ£ï CxÁjn ºÁUÀÆ ®AqÀ£ï ªÉÄÃAiÀÄgï PÀZÉÃjAiÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À CªÀgÀ §ÈºÀvï eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ®AqÀ£ï-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ §®¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 1. 23 ªÉÄà 2009gÀAzÀÄ ªÀiÁ¸ÉÆÌÃzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀ½ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°¸ï£À ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå JAzÀÄ C£ÀĪÉÆâ¸À¯ÁVzÉ. 1. ¹¸ÉÆÌà ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀUÀjÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¹¸ÉÆÌÃzÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 10. 10. ªÉÄmÉÆæ¥ÉÆ°¸ï dUÀwÛ£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À MPÀÆÌl. CAvÉAiÉÄà ªÉÄmÉÆæ¥ÉÆ°¸ï, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï LAiÀÄÄJ¯ïJ ºÁUÀÆ AiÀÄÄnN£À ¸ÀªÀiÁUÀªÀĪÁzÀ ‘¹nøï CAqï ¯ÉÆÃPÀ¯ï UÀªÀ£Éð£ïì DUÀð£ÉʸÉõÀ£ï’£À MAzÀÄ ªÉÄmÉÆæ¥Á°l£ï ¨sÁUÀ PÀÆqÀ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è ªÉÄmÉÆæÃ¥ÉÆ°¸ï £ÀUÀgÀzÀ ªÀPÁÛgÀ£ÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄmÉÆæÃ¥ÉÆ°¸ï 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉâPÉ EzÁVzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 11. 11. CISCO ZÁuÁPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀt  ZÁuÁPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀtPÉÌ ¹¸ÉÆÌà §zÀÞvÉ  ¹¸ÉÆÌãÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ZÁtPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀt ¤Ã°£ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ eÁUÀwPÀ eÁ® ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À ¢ÃWÀð C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ ZÁtPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ°è£À eÁUÀwPÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀzÀ §Ä£Á¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.  «±ÁézÀåAvÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä, ¹¸ÉÆÌà ¸ÀA¸ÉÜ QèAl£ï UÉÆèç¯ï E¤¶AiÉÄÃnªï (gɦèPɧ¯ï ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ s¸ÀAªÀºÀ£À vÀAvÀæeÁÕ£À ¨É¼É¸À®Ä SÁ¸ÀV-¸ÀPÁðj ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ) £ÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ MqÀA§rPÉUÉ §zÀÞªÁVzÉ. ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ§ð£ï (EAUÁ®) J«ÄµÀ£ï PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ ¤zÀ²ð¸ÀÄvÀÛzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 12. 12. C¨ÉÊqï£À PÁAiÀÄð«zsÁ£À... 1. ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðUÉÆAqÀ AiÉÆÃfvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¹LL¦. ºÁUÀÆ, ¥Àæw 6 wAUÀ½UÉ CzÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ. 2£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥ÀjµÀÌj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 2. ¥Àæw «µÀAiÀÄPÀÆÌ «ÄøÀ¯ÁVgÀĪÀ G¥À¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 3. EzÀ£ÀÄß C¨ÉÊqï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ nÃPÉ / n¥ÀàtÂUÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 4. ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ nÃPÉ / n¥ÀàtÂUÀ½UÁV MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. D£ÀAvÀgÀ, ¸ÀPÁðgÀ eÁj ¥Àr¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ, C¢üPÀÈvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6. ¹LL¦ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¨ÉÊqï DVAzÁUÉÎ ¥ÀgÁªÀıÉð £ÀqɸÀ°zÀÄÝ, CzÀgÀ eÁjUÁV ¨Ë¢ÞPÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ°zÉ. http://www.abidebengaluru.in
 13. 13. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020 ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÀUÀgÀ ~ 8 «Ä°AiÀÄ£ï d£À¸ÀASÉå, eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀ ºÉƸÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ½AzÁV ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀ®¹UÀgÀ ¸ÀASÉå ~ 800 ZÀ. Q«ÄÃ, £ÀUÀgÀ ¥ËgÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ©©JA¦AiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 14. 14. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020 ....¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ~ 11-12 «Ä°AiÀÄ£ï, gÁdåzÀ LzÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀ. EzÀgÀ°è 25% ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀªÉÇAzÀgÀ¯Éèà DVzÉ. ~ «©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀ ºÉÆA ¢zÀ 8000 ZÀzÀÄgÀ Q¯ÉÆëÄÃlgï - ºÀ®ªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ. http://www.abidebengaluru.in
 15. 15. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020AiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ • J®è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DªÀÈwÛ 2 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¹LL¦ (¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ eÁj AiÉÆÃd£É) CAwªÀÄUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. .  PɼÀV£ÀªÀÅUÀ½UÉ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¸À¯ÁVzÉ 1. £ÁUÀjPÀ PÉÃA¢ævÀ DqÀ½vÀ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 2. ¸ÁjUÉ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 3. ¥ÀgÀA¥ÀgÉ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄgÀPÉë (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 5. £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£À (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 6. ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 7. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀAvÀæeÁУÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 9. «zÀÄåZÀÒQÛ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 10. £ÀUÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 11. «ªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 12. PÉgÉUÀ¼ÀÄ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) http://www.abidebengaluru.in
 16. 16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉñÀUÀ¼ÀÄ • £ÀUÀgÀzÀ DqÀ½vÀ, gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀÄjvÁzÀ C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ • C¨ÉÊqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ • PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀ - 1. C¨ÉÊqï ªÀgÀ¢UÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw – 1 UÀAmÉ 2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É – 1 UÀAmÉ • vÀªÀÄä ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. • E ªÉÄïï: suresh.nr@abidebengaluru.in • «¼Á¸À : ²æà gÁfêï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ, C¨ÉÊqï 11£Éà ªÀĺÀr, ¸Àgï JA «±ÉéñÀégÀAiÀÄå PÉÃAzÀæ qÁ: © Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢ü ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001 http://www.abidebengaluru.in
 17. 17. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

×