Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

албан бичгийн орчуулга

2,112 views

Published on

  • Be the first to comment

албан бичгийн орчуулга

  1. 1. “Албан бичгийн орчуулга” хичээлийн тодорхойлолт 1. Индекс: KR303 2. Кредит: 2 3. Долоо хоногт хичээллэх цаг: 4 4. Судлах улирал: намар 5. Өмнө нь үзсэн байх хичээл: байхгүй 6. Дараа нь үзэх хичээл: байхгүй 7. Зорилго: Албан бичгийн хэл найруулга, бүтэц, үг хэллэгүүдийг таньж мэдэн тогтсон загвар, маягтуудын хэв загваруудын хэрэглээг эзэмшсэнээр албан бичгийн орчуулга хийж сургах зорилготой. Зорилт: -Албан бичгийн хэлний үгсийн сан, хэлзүйн онцлогийг судална. -Албан бичгийн өгүүлбэр зүй, текстийн онцлогтой танилцана. -Албан бичгийн орчуулганд хэрэглэгддэг тогтсон хэв загваруудтай танилцана. -Албан бичгийн хэлний үгсийн сан, хэлзүйн онцлогийг судална. 8. Үндсэн сурах бичиг Номын нэр: Албан бичиг гарын авлага Эмхэтгэсэн: Э. Баярмаа Хэвлэгдсэн он: 2012 он Хэвлэсэн газар: Мэргэн үг ХХК Бусад материал: Толь бичгүүд Бигэрмаа.Р, Албан бичиг боловсруулах арга зүй, түүний найруулга, Улаанбаатар, 2009 9. Оюутны мэдлэг, чадварыг дүгнэх: Нийт 70 оноо Семинар хичээлийн ирц: 25 оноо Улирлын явцад гүйцэтгэх гэрийн даалгавар: 25 оноо Улирлын явцад авах үгийн шалгалт: 10 оноо Бие даалтын ажил: 10 оноо Сэдэв: - Монгол, солонгосын албан бичгийн төрөл зүйлийг харьцуулан судлах – 10 оноо
  2. 2. 강의 계획서 학과 Тэнхим 한국어학과 학기 УЛИРАЛ 2013-2014 학년 1 학기 Хичээлийн төлөвлөгөө 과목 분류 Хичээлийн ангилал 전공필 МШЗ 날짜 2013.08.26 과목명 ХИЧЭЭЛИЙН НЭР 공문서번역 학년 АНГИ 담당 교수 ХАРИУЦСАН БАГШ 에. 바야르마 성명 ГАРЫН ҮСЭГ 교수 목표, 강의 개요 ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО, ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 학점 КРЕДИТ 2 시간 7 ХОНОГИЙН ЦАГ 4 시간 양국 공문서 종류에 대한 이해 및 공식어를 사용하여 공문서를 번역하는 능력 습득 가. 자체교재/공문서 번역, 울란바타르대학교, 2012 교재, 참고서적 СУРАХ БИЧИГ, ХИЧЭЭЛИЙН МАТЕРИАЛ 나. 국어사전, 몽-한, 한-몽 사전 다. 주제와 관련된 기타 자료 가. 중간고사 – 단어시험 2 회 / 10 점 시험, 성적 평가 방법 ШАЛГАЛТ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ 주별 월/일 ДОЛОО ХОНОГ СХТ4 СС4 나. 기말고사 – 본문 번역 시험/ 30 점 다. 출석 – 25 점 라. 숙제 – 25 점 마. 과제 - 10 점 과목 주제 Хичээлийн сэдэв 숙제 Гэрийн Даалгавар 복습, 예습 5째주 Ерөнхий ойлголт, үнэмлэх Анкет – Ажиллаж байсан тухай тодорхойлолт Өргөдөл – Шаардах хуудас Танилцуулах бичиг – Зөвшилцөх бичиг Хөдөлмөрийн гэрээ 6째주 Зээлийн гэрээ 복습, 예습 7째주 Түрээсийн гэрээ 복습, 예습 8째주 Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаалах гэрээ 복습, 예습 9째주 Зарлиг – Шийдвэр 복습, 예습 10 째 주 Тогтоол – Акт 복습, 예습 11 째 주 Албан тоот – Зөвлөмж 복습, 예습 12 째 주 Дүрэм 복습, 예습 13 째 주 Дүрэм 복습, 예습 14 째 주 Журам – Төсөл 복습, 예습 15 째 주 Тэмдэглэл – Хөтөлбөр 복습, 예습 16 째 주 Чиглэл - Тайлан 복습, 예습 과제물 Бие даалт 1째주 2째주 3째주 4째주 복습, 예습 복습, 예습 복습, 예습 복습, 예습 번역 과제

×