Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Е-Нээлттэй сургууль 
Microsoft® Office 
Excel® 2007 
График байгуулах 
E-Нээлттэй сургууль
Е-Нээлттэй 
сургууль 
Хүснэгтийн өгөгдлийг 
ашиглан график байгуулах 
Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Excel 
програмыг аши...
График байгуулах 
E-Нээлттэй сургууль 
График байгуулах 
дарааллыг зурагаас 
харж болно. 
1 
2 
Эхлээд график байгуулахад ...
График байгуулах 
E-Нээлттэй сургууль 
График байгуулах 
дарааллыг зурагаас 
харж болно. 
3 
Графикийн төрлийг сонгосны да...
Chart Tools: Графиктай ажиллах командын зурвас 
E-Нээлттэй сургууль 
Сонгосон графикийг 
үүсгээд графикаа 
сонгоход Chart ...
Графикийн төрөл, хэлбэрийг өөрчлөх 
1 2 
Change Chart Type-байгуулсан графикийн 
төрөл, хэлбэрийг өөрчилнө. 
Save As Templ...
Өгөгдлийн мужийг өөрчлөх 
2 
1 2 
Switch Row/Column- Мөрийн өгөгдлийг багана, 
баганы өгөгдлийг мөрийн өгөгдлөөр солино. 
...
Өгөгдлийн мужийг өөрчлөх 
E-Нээлттэй сургууль 
Chart Data Range талбарт 
график зурах өгөгдлүүд , 
тэдгээрийн мөр баганы н...
Графикийн загварыг өөрчлөх 
1 
2 
1 2 
Chart Layout - графикийн ерөнхий харагдах 
хэлбэрийг сонгоно. 
Chart style – график...
Графикийг өөр ажлын хуудсанд байрлуулах 
E-Нээлттэй сургууль 
Move Chart Location 
командыг сонгоход 
Move Chart харилцах ...
Chart Tools Layout: Графикийг сайжруулах 
Графиктай ажиллаж байх үед шинээр 
Layout командын зурвасаас графикийн 
харагдах...
Графикийн мужийг солих 
Chart Tools нэмэлт командын зурвасны Layout 
дэд командын зурвасын Current Selection бүлэг 
команд...
E-Нээлттэй сургууль 
1. Chart Title командын 
хэрэглүүр дээр дарж 
координатын мужийн 
гарчгийг байрлуулах 
сонголтыг хийн...
Тэнхлэгийн гарчгийг оруулах 
Axis titles - командын 
хэрэглүүр дээр дарахад 
нээгдэх хэсгээс 
Хэвтээ буюу Х тэнхлэгийн 
нэ...
Графикт гарчиг оруулсан жишээ 
1 
2 
3 
Графикийн ерөнхий гарчиг Northwind Traders Tea 
Босоо тэнхлэг дагуух графикийн гар...
Графикт тайлбар оруулах 
Legend -нээгдэх хэсгээс тайлбар 
объектын байрлалыг сонгоно. 
E-Нээлттэй сургууль 
a. Графикийн т...
Графикт тоон утга, хүснэгт оруулах 
Data table хүснэгтийг 
сонголтын дагуу хэвтээ, 
босоо байрлалаар 
байрлуулж болно. 
E-...
Графикийн дэвсгэр, фоныг өөрчлөх 
E-Нээлттэй сургууль 
o Plot Area-Координатын хавтгайг 
үндсэн форматаар хэвжүүлнэ. 
o Ch...
Chart Tools Format:Графикийг хэвжүүлэх 
Chart Tools Format командын зурвасын командуудыг 
ашиглан графикийн хүрээ болон су...
Эмхэтгэсэн хүснэгт үүсгэх 
Хүснэгтэн өгөгдлүүдийг эмхэтгэн, тодорхой баганы 
өгөгдөл бүрээр ялгалт хийн , уг өгөгдлийг тод...
E-Нээлттэй сургууль 
Өөр баримтанд байгаа эх 
хүснэгтээс эмхэтгэх бол 
Select a table or range - ийг 
сонгоно.Гадаад өгөгд...
Excel програм нь хүснэгтэн ажлын талбартай ч 
хэрэглэгч ажлын талбарын тухайлсан хэсэгт 
хүснэгтийг үүсгэж болно. Insert-T...
Хүснэгтийн загвар 
• Themes-Өнгө, фонт эффэкт зэрэг нийт баримтын 
ерөнхий дизайныг өөрчилнө. 
• Colors-Идэвхтэй сэдвийн ө...
Хуудасны тохиргоо 
Margins - Нийт баримтын эсвэл идэвхтэй хэсгийн 
захаасс авах зайг сонгоно. 
Orientation - Хуудсуудыг хө...
Хуудасны тохиргоо 
Breaks -Баримтын хэвлэгдэх хувь дээр хаана шинэ 
хуудас эхлэхийг зааж өгнө. 
Backgruond -Ажлын хуудасны...
Масштабыг өөрчилж багтаах 
• Width -Хэвлэгдэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн 
тооны хуудсанд багтаана. 
• Height -Хэвлэгдэх ...
Ажлын хуудасны параметрууд 
Gridlines 
• View-Засах, унших ажиллагааг хялбар болгохын 
тулд ажлын хуудсан доторх мөр ба ба...
Ажлын хуудасны параметрууд 
Headlings 
• View- Мөр ба баганын нэрүүдийг харуулна. 
Ажлын хуудасны зүүн хажуу талд байгаа 
...
Ажлын хуудасны объектуудыг цэгцлэх 
Bring to Front-Сонгож ялгасан объектыг бусад обьектийн 
хамгийн наад талд гаргана: 
Se...
E-Нээлттэй сургууль 
Show All-Ажлын 
хуудсан дээр байрлах 
график, дүрсийг 
бүгдийг харуулна 
Hide All- График, 
дүрсийг н...
Ажлын хуудасны объектуудыг цэгцлэх 
• Align - Хэд хэдэн сонгож ялгасан объектын ирмэгийг 
тэгшилнэ. 
• Group - Хэд хэдэн с...
Ажлын хуудасны хэвлэгдэх муж тодорхойлох 
Хүснэгтийг бүхлээр нь болон хэсэгчилэн хэвлэж болно. 
Хэсэгчлэн хэвлэхдээ хэвлэх...
• Print Area хэсэгт хэвлэх муж байрлах хэсгийн зүүн дээд, 
баруун доод цонхны утгыг тавь. Жишээ нь: A1 : F20 гэх мэт 
• Хэ...
Сонголт Үүрэг 
Print Area Хэвлэх мужийг тодорхойлно. 
Print Хэвлэх зүйлийг заана. 
Gridlines Шугам 
Draft Quаlity Ноорог б...
Ажлын хуудсыг хэвлэх 
Ажлын хуудсыг хэвлэхдээ Office Button/Print команд 
ашиглана. 
All бүх ажлын хуудсыг хэвлэх 
Pages х...
Үгийн алдааг шалгах, засварлах 
E-Нээлттэй сургууль 
Review/Proofing 
Үгийн алдааг илрүүлэн олж 
засварлах төдийгүй холбоо...
Үгийн алдаа шалгах цонхонд хэрэглэгдэх 
Товч Утга 
Not in 
Dictionary 
Талбарт алдаатай буюу толь бичигт байхгүй үг 
бичиг...
Үгийн алдааг шалгаж, засварлах 
Research –Тухайн үгнүүдийн хувилбар 
тухайлбал сонгосон хэлний орчуулгыг 
харна. 
Thesauru...
Нүдэнд тайлбар оруулах 
E-Нээлттэй сургууль 
Review/Comment 
New Comment – тайлбар үүсгэх 
Delete– үүсгэсэн тайлбарыг устг...
Нүд болон ажлыг хуудсыг хамгаалах 
E-Нээлттэй сургууль 
Review-Changes/Protect 
Protect Sheet – Ажлын хуудсыг хамгаалах. И...
Нүд болон ажлыг хуудсыг хамгаалах 
E-Нээлттэй сургууль 
Password to unprotect sheet- 
хамгаалалтгүй болгох нууц үгийг 
ору...
Үүсгэсэн хамгаалалтыг идэвхгүй болгох 
E-Нээлттэй сургууль 
Хамгаалалтыг авахдаа 
Unprotect Sheet 
командаар үүсэх 
дараах...
Баримтын элементийг өөрчлөхөөс хамгаалах 
E-Нээлттэй сургууль 
Баримтын ажлын талбарыг зөөх, 
устгах, шинээр ажлын талбар ...
Allow Users to Edit Ranges-Хамгаалалттай үед ажлын 
талбарын зарим мужад өөрчлөлт хийгдэж байхаар 
тохируулах (хамгаалалт ...
• Protect and Share Workbook - Ажлын хавтсыг 
хамтын эзэмшлийнх болгохын хамт нууц үгээр 
хамгаална. 
Энэ нууц үг нь бусад...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cs101 lecture12

471 views

Published on

cs101

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cs101 lecture12

 1. 1. Е-Нээлттэй сургууль Microsoft® Office Excel® 2007 График байгуулах E-Нээлттэй сургууль
 2. 2. Е-Нээлттэй сургууль Хүснэгтийн өгөгдлийг ашиглан график байгуулах Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Excel програмыг ашиглан өгөгдлийн сан үүсгэж уг мэдээллийг бусдад ойлгомжтой хялбар болгохын тулд график хэлбэрээр харуулдаг. E-Нээлттэй сургууль
 3. 3. График байгуулах E-Нээлттэй сургууль График байгуулах дарааллыг зурагаас харж болно. 1 2 Эхлээд график байгуулахад шаардлагатай өгөгдлийг оруулна. Дараа нь энэхүү өгөгдлөө идэвхижүүлэх замаар тэмдэглээд Insert командын зурвасын Charts бүлэгээс графикийн (Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter, Other Charts) төрлүүдээс сонгоно.
 4. 4. График байгуулах E-Нээлттэй сургууль График байгуулах дарааллыг зурагаас харж болно. 3 Графикийн төрлийг сонгосны дараа тухайн төрөлд харгадзах дэд (2-D Column, 3-D Column, Cylinder, Cone, Pyramid) төрлүүдээс сонгоно.
 5. 5. Chart Tools: Графиктай ажиллах командын зурвас E-Нээлттэй сургууль Сонгосон графикийг үүсгээд графикаа сонгоход Chart Tools нэмэлт командын зурвас нээгдэнэ. Design, Layout, Format гэсэн дэд командын зурваснууд дахь командуудыг ашиглан үүсгэсэн графикийг засварлах болон сайжруулах үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой.
 6. 6. Графикийн төрөл, хэлбэрийг өөрчлөх 1 2 Change Chart Type-байгуулсан графикийн төрөл, хэлбэрийг өөрчилнө. Save As Template- Ажлын талбарт байгаа графикийг бэлэн загвараар хадгалах. 1 E-Нээлттэй сургууль
 7. 7. Өгөгдлийн мужийг өөрчлөх 2 1 2 Switch Row/Column- Мөрийн өгөгдлийг багана, баганы өгөгдлийг мөрийн өгөгдлөөр солино. Select Data- График зурагдах өгөгдлийн мужийг өөрчлөх ба гарч ирэх харилцах цонхноос дараах тохиргоог хийнэ. E-Нээлттэй сургууль
 8. 8. Өгөгдлийн мужийг өөрчлөх E-Нээлттэй сургууль Chart Data Range талбарт график зурах өгөгдлүүд , тэдгээрийн мөр баганы нэрийн хамт тодорхойлж өгнө. Мөр баганы өгөгдлийг хооронд нь солих тохиолдолд Switch Row/Column товчлуур дээр дарна. Add- график нэмнэ Edit- графиктай холбогдолтой өгөгдөл засварлах Remove- график хасах - графикийн дарааллыг өөрчлөх
 9. 9. Графикийн загварыг өөрчлөх 1 2 1 2 Chart Layout - графикийн ерөнхий харагдах хэлбэрийг сонгоно. Chart style – графикийн загварыг сонгоно. E-Нээлттэй сургууль
 10. 10. Графикийг өөр ажлын хуудсанд байрлуулах E-Нээлттэй сургууль Move Chart Location командыг сонгоход Move Chart харилцах цонх нээгдэнэ. o New sheet – графикийг графикийн ажлын хуудсанд үүсгэх o Object in – графикийг хүснэгт байгаа ажлын хуудсанд байгуулах.
 11. 11. Chart Tools Layout: Графикийг сайжруулах Графиктай ажиллаж байх үед шинээр Layout командын зурвасаас графикийн харагдах байдлыг нарийн судлаж болно. E-Нээлттэй сургууль
 12. 12. Графикийн мужийг солих Chart Tools нэмэлт командын зурвасны Layout дэд командын зурвасын Current Selection бүлэг командыг ашиглан графикийн мужийг солих, сонгогдсон графикийг форматжуулана. E-Нээлттэй сургууль
 13. 13. E-Нээлттэй сургууль 1. Chart Title командын хэрэглүүр дээр дарж координатын мужийн гарчгийг байрлуулах сонголтыг хийнэ. 2. Chart Title гэж гарч ирсэн текстийн оронд тухайн графикийн гарчигаа бичиж өгнө. 3. Графикийн гарчигийг форматлах тохиолдолд More Title Options командыг сонгоно. Графикт гарчиг оруулах
 14. 14. Тэнхлэгийн гарчгийг оруулах Axis titles - командын хэрэглүүр дээр дарахад нээгдэх хэсгээс Хэвтээ буюу Х тэнхлэгийн нэрийг оруулах тохиолдолд Primary horizantal axis title сонгоно. Босоо буюу Y тэнхлэгийн нэрийг оруулах тохиолдолд Primary vertical axis title сонгож, нээгдэх дэд цэсээс сонголтыг хийнэ. (Төрлөөс хамаарч өөр байж болно) E-Нээлттэй сургууль
 15. 15. Графикт гарчиг оруулсан жишээ 1 2 3 Графикийн ерөнхий гарчиг Northwind Traders Tea Босоо тэнхлэг дагуух графикийн гарчиг Cases Sold. Хэвтээ тэнхлэг дагуух графикийн гарчиг First Quarter Sales E-Нээлттэй сургууль
 16. 16. Графикт тайлбар оруулах Legend -нээгдэх хэсгээс тайлбар объектын байрлалыг сонгоно. E-Нээлттэй сургууль a. Графикийн тайлбарыг баруун, зүүн, доод, дээд талд байрлуулах командыг сонгож болно. b. Илүү нарийн сонголт хийх тохиолдолд MORE LEGEND OPTIONS командыг сонгоно. Нээгдэх Format legend харилцах цонхонд тайлбарын байрлал ба тайлбарын объектын форматыг гүйцэтгэнэ.
 17. 17. Графикт тоон утга, хүснэгт оруулах Data table хүснэгтийг сонголтын дагуу хэвтээ, босоо байрлалаар байрлуулж болно. E-Нээлттэй сургууль Data labels командын хэрэглүүр дээр дарж, график дээрх тухайн цэгийн утгыг хаана байрлуулах сонголтыг хийнэ.
 18. 18. Графикийн дэвсгэр, фоныг өөрчлөх E-Нээлттэй сургууль o Plot Area-Координатын хавтгайг үндсэн форматаар хэвжүүлнэ. o Chart Wall-Координатын ханыг форматлах o Chart Floor-Коорднатын суурийг форматлах None команд нь форматыг арилгана. o 3D rotation- 3d хэлбэрээр эргүүлж байрлуулна.
 19. 19. Chart Tools Format:Графикийг хэвжүүлэх Chart Tools Format командын зурвасын командуудыг ашиглан графикийн хүрээ болон суурь хэсгийн тохируулгуудыг өөрчилнө. Shape Styles бүлэг командыг ашиглан графикийн суурийг хүрээлэх, хүрээний өнгийг солих, өнгөөр дүүргэх, WordArt Styles бүлгийн командуудыг ашиглан графикийн тэнхлэгийн утгууд, тайлбар, гарчиг зэргийн фонтыг өөрчилнө. Arrange бүлгийн командуудыг ашиглан графикийг боловсруулж буй хүснэгтийн наана эсвэл цаана байхаар тохируулах, Size командаар графикийн хэмжээг ихэсгэх болон багасгах боломжтой. E-Нээлттэй сургууль
 20. 20. Эмхэтгэсэн хүснэгт үүсгэх Хүснэгтэн өгөгдлүүдийг эмхэтгэн, тодорхой баганы өгөгдөл бүрээр ялгалт хийн , уг өгөгдлийг тодорхойлох хуудсаар ажлын талбарт дүрслэгдэх хүснэгтэн мэдээллийг эмхэтгэсэн хүснэгт буюу Pivot Table гэнэ. Эмхэтгэсэн хүснэгтийг үүсгэсэн анхны хүснэгтийг эх хүснэгт гэнэ. Эмхэтгэсэн мэдээллийг өгөгдлийн сан хэлбэрээр оруулна. Ө.х эх хүснэгтийг үүсгэнэ. E-Нээлттэй сургууль
 21. 21. E-Нээлттэй сургууль Өөр баримтанд байгаа эх хүснэгтээс эмхэтгэх бол Select a table or range - ийг сонгоно.Гадаад өгөгдлүүдийг эмхэтгэх бол Use an external data source - ийг сонгоно. Эмхэтгэсэн хүснэгтийг шинэ ажлын талбарын А1 нүднээс эхлэн байрлуулах бол New Worksheet, Идэвхитэй байгаа баримтын аль нэг ажлын талбарын аль нэг нүднээс эхлэн тавих бол Exiting Worksheet товчлуурыг идэвхжүүлэн харгалзах талбарт хаягийг тодорхойлно.
 22. 22. Excel програм нь хүснэгтэн ажлын талбартай ч хэрэглэгч ажлын талбарын тухайлсан хэсэгт хүснэгтийг үүсгэж болно. Insert-Tables-Table командаар гүйцэтгэнэ. E-Нээлттэй сургууль Хүснэгтийн аль нэг нүд идэвхтэй тохиолдолд Table Tools-Design командын зурвас үүсэх ба үүний тусламжтайгаар хүснэгтийг засварлаж болно. Хүснэгт үүсгэх
 23. 23. Хүснэгтийн загвар • Themes-Өнгө, фонт эффэкт зэрэг нийт баримтын ерөнхий дизайныг өөрчилнө. • Colors-Идэвхтэй сэдвийн өнгийг өөрчилнө. • Font-Идэвхтэй сэдвийн үсгийн фонтыг өөрчилнө. • Effects-Идэвхтэй сэдвийн эффектүүдийг өөрчилнө. E-Нээлттэй сургууль
 24. 24. Хуудасны тохиргоо Margins - Нийт баримтын эсвэл идэвхтэй хэсгийн захаасс авах зайг сонгоно. Orientation - Хуудсуудыг хөндлөн эсвэл босоо байршилд шилжүүлнэ. Size - Идэвхтэй хэсгийн цаасны хэмжээг сонгоно. Print Area -Хэвлэгдэх ажлын хуудасны тодорхой хэсгийг тэмдэглэнэ. E-Нээлттэй сургууль
 25. 25. Хуудасны тохиргоо Breaks -Баримтын хэвлэгдэх хувь дээр хаана шинэ хуудас эхлэхийг зааж өгнө. Backgruond -Ажлын хуудасны дэвсгэр фон болгож харуулах дүрсийг сонгоно. Print Titles -Хэвлэгдэх хуудас болгон дээр гаргах мөр эсвэл багануудыг тодорхойлно. Create a chart E-Нээлттэй сургууль
 26. 26. Масштабыг өөрчилж багтаах • Width -Хэвлэгдэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаана. • Height -Хэвлэгдэх баримтын өндрийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаана. • Scale -Хэвлэгдэх баримтыг түүний оригинал хэмжээнийх нь зааж өгсөн хэмжээний хувьд шахаж эсвэл томруулна. E-Нээлттэй сургууль
 27. 27. Ажлын хуудасны параметрууд Gridlines • View-Засах, унших ажиллагааг хялбар болгохын тулд ажлын хуудсан доторх мөр ба багануудын хоорондох зураасуудыг (торыг) харуулна. • Print-Унших ажиллагааг хялбар болгохын тулд ажлын хуудсан доторх мөр ба багануудын хоорондох зураасуудыг (торыг) хэвлэнэ. E-Нээлттэй сургууль
 28. 28. Ажлын хуудасны параметрууд Headlings • View- Мөр ба баганын нэрүүдийг харуулна. Ажлын хуудасны зүүн хажуу талд байгаа мөрүүдийн дугаарыг мөрийн нэр гэнэ. • Print- Мөр ба баганын нэрүүдийг хэвлэнэ. E-Нээлттэй сургууль
 29. 29. Ажлын хуудасны объектуудыг цэгцлэх Bring to Front-Сонгож ялгасан объектыг бусад обьектийн хамгийн наад талд гаргана: Send to Back-Сонгож ялгасан обьектыг бусад обьектийнх нь иаад талд оруулна. Selection Pane-Тусдаа обьектуудыг сонгож ялган, тэдгээрийн дараалал болон харагдах байдлыг өөрчлөхөд туслахын тулд Selection Pane-г харуулна. E-Нээлттэй сургууль
 30. 30. E-Нээлттэй сургууль Show All-Ажлын хуудсан дээр байрлах график, дүрсийг бүгдийг харуулна Hide All- График, дүрсийг нууна -Сонгосон дүрсийг нууна График болон дүрсийн дарааллыг өөрчилнө. Selection Pane
 31. 31. Ажлын хуудасны объектуудыг цэгцлэх • Align - Хэд хэдэн сонгож ялгасан объектын ирмэгийг тэгшилнэ. • Group - Хэд хэдэн сонгож ялгасан объектыг бүлэглэн нэгтгэж нэг обьект шиг болгоно. • Rotate - Сонгож ялгасан обьектыг тодорхой өнцгөөр эргүүлнэ. Create a chart E-Нээлттэй сургууль
 32. 32. Ажлын хуудасны хэвлэгдэх муж тодорхойлох Хүснэгтийг бүхлээр нь болон хэсэгчилэн хэвлэж болно. Хэсэгчлэн хэвлэхдээ хэвлэх мужаа тодорхойлох шаардлагатай. Үүний тулд : 1. Хэвлэх мужаа (хулганаар чирж) тэмдэглэнэ. 2. Page Layout командын зурвасын Print Area командын Set Print Area сонгоно. Ингэхэд тэмдэглэсэн хэсгийг тойрон тасархай зураас хүрээлсэн байна. •Хэвлэх мужийг тэмдэглэхээс гадна цонхны утгыг нь зааж өгч болно. Үүний тулд : • Page Layout командын зурвасын Page Setup команд сонгоод Sheet хэсгийг идэвхижүүлнэ. E-Нээлттэй сургууль
 33. 33. • Print Area хэсэгт хэвлэх муж байрлах хэсгийн зүүн дээд, баруун доод цонхны утгыг тавь. Жишээ нь: A1 : F20 гэх мэт • Хэвлэх хязгаараа заагаад OK товч дарна. E-Нээлттэй сургууль
 34. 34. Сонголт Үүрэг Print Area Хэвлэх мужийг тодорхойлно. Print Хэвлэх зүйлийг заана. Gridlines Шугам Draft Quаlity Ноорог байдлаар хэвлэнэ. Black and White Хар цагаанаар хэвлэнэ. Row and Column Headings Мөр баганы толгойн хэсэг Print Titles Хэвлэх хэсгийн гарчиг Rows to Repeat at Top Хуудасны бүрийн дээр хэвлэгдэх мөр Columns to Repeat at Left Хуудас бүрийн зүүн талд хэвлэгдэх E-Нээлттэй сургууль багана Page Order Хуудсыг хэвлэх дараалал Down then Across Доошоо тэгээд хажуу тийш Across then Down Хажуу тийш тэгээд доошоо
 35. 35. Ажлын хуудсыг хэвлэх Ажлын хуудсыг хэвлэхдээ Office Button/Print команд ашиглана. All бүх ажлын хуудсыг хэвлэх Pages хуудасны дугаарыг зааж өгч хэвлэнэ Selection сонгосон хэсгийг хэвлэнэ. Active sheet(s) идэвхитэй хуудсыг хэвлэх Entire workbook ажлын хуудсыг бүхэлд нь хэвлэх E-Нээлттэй сургууль
 36. 36. Үгийн алдааг шалгах, засварлах E-Нээлттэй сургууль Review/Proofing Үгийн алдааг илрүүлэн олж засварлах төдийгүй холбоо үгийг алдаатай бичих, нэг үгийг дараалуулан бичих, том үсгийг буруу байрлалд хэрэглэсэн зэрэг алдаануудыг илрүүлэх боломжтой. Үгийн алдааг шалгахдаа тухайн үг толь бичигт байгаа эсэхийг шалгах замаар гүйцэтгэнэ.
 37. 37. Үгийн алдаа шалгах цонхонд хэрэглэгдэх Товч Утга Not in Dictionary Талбарт алдаатай буюу толь бичигт байхгүй үг бичигдэнэ. Suggestions Талбарт ойролцоо бичлэгтэй үгнүүдийн жагсаалт гарна Ignore once Алдаа өгсөн үгийг солихгүй Ignore All Алдаа өгсөн үгийг шалгахгүй үргэлжлүүлэх Add to Талбарт байгаа үг зөв бол хэрэглэчийн сонгосон толь Dictionary бичигт нэмэх Change Алдаа өгсөн үгийг засвар хийгдсэн үгээр солих Change All Алдаа өгсөн үгийг засвар хийгдсэн үгээр байнга солих Auto Алдаатай бичигдсэн үгийг дахин алдаж бичвэл Correct автоматаар засах Options Бусад тохиргоо E-Нээлттэй сургууль товчны үүрэг
 38. 38. Үгийн алдааг шалгаж, засварлах Research –Тухайн үгнүүдийн хувилбар тухайлбал сонгосон хэлний орчуулгыг харна. Thesaurus-Тайлбар толь, төрөлжсөн үгийн жагсаалтыг нээнэ. Translate- Үг орчуулах. Орчуулах хэлийг сонгоод үгэн дээр курсорыг байрлуулна. E-Нээлттэй сургууль
 39. 39. Нүдэнд тайлбар оруулах E-Нээлттэй сургууль Review/Comment New Comment – тайлбар үүсгэх Delete– үүсгэсэн тайлбарыг устгах Previous – өмнө үүсгэсэн тайлбарт шилжих Next– дараагийн тайлбарт шилжих Show/Hide Comment- идэвхтэй байгаа нэг тайлбарыг нуух болон харуулна. Show All Comment- оруулсан бүх тайлбаруудыг харуулах болон нууна.
 40. 40. Нүд болон ажлыг хуудсыг хамгаалах E-Нээлттэй сургууль Review-Changes/Protect Protect Sheet – Ажлын хуудсыг хамгаалах. Идэвхитэй ажлын хуудсыг хамгаална. Protect Workbook – Ажлын хавтсыг хамгаалах. Сонгосон ажлын хавтасыг хамгаална. Share Workbook – Хамтын эзэмшлийн хавтасыг хамгаалах. Хамтын эзэмшилд байгаа хавтасыг хамгаалах боломжийг олгоно.
 41. 41. Нүд болон ажлыг хуудсыг хамгаалах E-Нээлттэй сургууль Password to unprotect sheet- хамгаалалтгүй болгох нууц үгийг оруулна Allow all users of this worksheet to- жагсаалтаас хамгаалалттай үед нууц үггүйгээр энэ ажлын талбарт хийж болох үйлдлүүдийг идэвхжүүлнэ Нууц үгээ баталгаажуулан дахин оруулна
 42. 42. Үүсгэсэн хамгаалалтыг идэвхгүй болгох E-Нээлттэй сургууль Хамгаалалтыг авахдаа Unprotect Sheet командаар үүсэх дараах цонхонд нууц үгээ бичиж өгнө.
 43. 43. Баримтын элементийг өөрчлөхөөс хамгаалах E-Нээлттэй сургууль Баримтын ажлын талбарыг зөөх, устгах, шинээр ажлын талбар оруулах, ажлын талбарыг нууцлах, сэргээх, нэрийг өөрчлөх зэргээс хамгаалах бол Structure сонголтыг идэвхгүй болгоно. Баримтын цонхны хэмжээ болон байрлалыг өөрчлөхөөс хамгаалах бол Windows сонголтыг авна.
 44. 44. Allow Users to Edit Ranges-Хамгаалалттай үед ажлын талбарын зарим мужад өөрчлөлт хийгдэж байхаар тохируулах (хамгаалалт хийгдсэн тохиолдолд энэ команд идэвхгүй байна). Title- нүд (муж)-ийн нэрийг оруулна Refers to cells-нүдний хаягийг оруулна Range password-нүдний нууц үгийг оруулна.(нууц үггүйгээр хандах бол талбарыг энэ хоосон орхино) E-Нээлттэй сургууль
 45. 45. • Protect and Share Workbook - Ажлын хавтсыг хамтын эзэмшлийнх болгохын хамт нууц үгээр хамгаална. Энэ нууц үг нь бусад хүмүүсийг өөрчлөлтийг мөшгих функцийг салгахаас сэргийлэх болно. • Track Changes - Баримтан дотор хийсэн нөхөж оруулсан, устгасан, форматалсан зэрэг бүх өөрчлөлтийг хянах. E-Нээлттэй сургууль

×