Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sol Tip IIISol Tip III sulkussulkus eksizyonueksizyonu ile birlikte sol kistile birlikte sol kist eksizyonueksizyonu veve ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vokal fold kistleri

516 views

Published on

Vokal fold kistleri

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vokal fold kistleri

  1. 1. Sol Tip IIISol Tip III sulkussulkus eksizyonueksizyonu ile birlikte sol kistile birlikte sol kist eksizyonueksizyonu veve mukozalmukozal defektindefektin ssüüttüürasyonurasyonu SaSağğda kist veda kist ve bilateralbilateral Tip IITip II sulkussulkus TedaviTedavi ööncesi ve sonrasncesi ve sonrasıı sasağğ vokalvokal kordkord kistikisti VokalVokal kordkord epidermoidepidermoid kistlerikistleri VokalVokal kordkord epidermoidepidermoid kistlerikistleri Sol vokalSol vokal kordkord epidermoidepidermoid kistkist eksizyonueksizyonu;; medialmedial mikroflepmikroflep teknitekniğği ilei ile VokalVokal kordkord retansiyonretansiyon kistlerikistleri Sol vokalSol vokal kordkord retansiyonretansiyon kistikisti eksizyonueksizyonu;; medialmedial mikroflepmikroflep teknitekniğği ilei ile Sol vokalSol vokal kordkord retansiyonretansiyon kistikisti eksizyonueksizyonu;; medialmedial mikroflepmikroflep teknitekniğği ilei ile Vokal kord kistleri ses kısıklığının önemli nedenlerinden biridir. Vokal kordlarda sıklıkla retansiyon kisti, daha az olarak da epidermoid kistler görülür. Genellikle Reinke boşluğunda, bazen epitelde, nadiren de vokal kord kas dokusunun içinde yerleşirler. Bazen sulcus ile birlikte olabilirler. Klinik olarak küçük polip ve nodüllerden ayırt edilmeleri zor olabilir. Videolarengostroboskopi (VLS) tanıda çok yararlıdır. Mikrocerrahi yöntemleri ile tam olarak çıkarılmadıklarında nüks sıktır. Tedavide kistin total eksizyonunun yanı sıra, ses terapisi de önem taşır. Bu çalışmada vokal kord kistlerinde cerrahi ve ses terapisi kombinasyonunun tedavi etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Vokal kord kisti tanısı alarak cerrahi eksizyon ve sonrasında ses terapisi uygulanan 13 hastanın tedavi öncesi VLS incelemeleri, GRBAS skorları ve akustik ses analizi sonuçları değerlendirilmiş ve postoperatif 6. ayda elde edilenlerle karşılaştırılmıştır. Hastaların 3’ü erkek, 10’u kadın olup yaş ortalaması 39±10,8’dir (13-56). Vokal kord kisti 8 hastada sağ, 5 hastada sol vokal korddadır. Operasyon sonrası 2. haftada ses terapisine başlanmış; kontroller 1. ay ve sonrasında 3 ayda bir yapılmıştır. Sonuçların analizde Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılmıştır. Tedavi öncesi ve sonrasında kaydedilen VLS parametrelerinin değerlendirilmesinde, nüks nedeniyle iki kez opere edilen 1 olgu dahil olmak üzere, tüm olgularda glottal açıklığın ortadan kalktığı, vibrasyon amplitüdünün düzeldiği ve mukozal dalganın normale döndüğü görülmüştür. Tedavi sonrasında öncesine göre, GRBAS skorlarında Grade (p=0.02) ve Roughness (p=0.011) parametrelerinde anlamlı derecede düzelme saptanmıştır. Akustik ses analizi parametrelerinde ise F0 Standart Deviasyonu (FoSTD; Hz) (p=0.017), Jitter Yüzdesi (Jitt; %) (p=0.036), Shimmer Yüzdesi (Shim; (%) (0.012), Shimmer dB Değeri (ShdB; dB) (p=0.012), Amplitüd Pertürbasyon Oranı (APQ; %) (p=0.012), Subharmonik Derecesi (DSH; %) (p=0.027) ve Subharmonik Segment Sayısı (NSH; %) (p=0.027) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede düzelme elde edilmiştir. Bu çalışmanın verilerine göre, vokal kord kistlerinin tedavisinde kistin tam olarak çıkartılmasının yanı sıra postoperatif ses terapisi ile oldukça iyi subjektif ve objektif iyileşme sonuçları elde edilebilmektedir.

×