Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LARENKS N MUAYENES
Prof. Dr. Enis Alpin
Güneri
• Videolaringostroboskopi: Videoteleskopik muayene ve stroboskopiyi
içerir....
frekanslar!n birbirinin üzerine binmesine s!k rastlan!r. Konu man!n fundamental
frekans!n!n ölçülmesinde ço"unlukla bunun ...
kontraksiyonlar, alt dudakta retraksiyon, dilde retraksiyon, mastikasyon kaslar!nda
kas!lma gibi istenmeyen durumlar!n olu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sesin muayene yöntemleri

452 views

Published on

Sesin muayene yöntemleri

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sesin muayene yöntemleri

  1. 1. LARENKS N MUAYENES Prof. Dr. Enis Alpin Güneri • Videolaringostroboskopi: Videoteleskopik muayene ve stroboskopiyi içerir. • Elektroglottografi: Tiroid lamina üzerinde boyun cildine 2 elektrod yerle tirilir. Larenksten bu elektrodlar vas!tas!yla dü ük amplitüdlü yüksek frekansl! bir elektrik ak!m! geçirilir. Vokal foldlar!n kapal! oldu"u durumda ak!m en rahat oldu"undan direnç en azd!r. Bu trasenin kayd! elektroglottogram olarak bilinir. Glottisin aç!l!p kapanmas! izlenebilir ve stroboskopik kay!tlarla kar !la t!r!labilir. Elektroglottografi glottal vibrasyonlar!n varl!"! veya yoklu"unun objektif olarak kayd!n! sa"lar ve fundamental frekans belirlenebilir, ayr!ca tekrarlanabilir kay!tlar elde edilebilir. • Fonasyon yetene"i ölçümleri: Maksimum fonasyon zaman!: Derin inspiryum sonras! “e” dedirtilerek, ne kadar süre ile bu sesi ç!karabildi"i kaydedilir. • Fonasyonun frekans ranj!: Semitonlar halinde sesin modal registerdeki en dü ük frekans!ndan (vokal fry hariç) en yüksek falsetto frekans!na kadar olan vokal ranj!d!r. Bu fonasyonun fizyolojik frekans ranj!d!r ve kalite bu ölçümde önemsenmez. Müziksel frekans ranj! ise müziksel olarak kabul edilebilir kalitede en dü ük ve en yüksek frekanslar aras!nda kalan ranjd!r. • Vokal registerlerin frekanslar!n!n ölçülmesi: Registerler (en dü ükten en yükse"e do"ru) vokal fry, gö"üs, orta, ba ve falsetto’dur. Registerler aras!
  2. 2. frekanslar!n birbirinin üzerine binmesine s!k rastlan!r. Konu man!n fundamental frekans!n!n ölçülmesinde ço"unlukla bunun çok dü ük frekansl! olabilece"i görülmektedir, bu duruma sesin kronik olarak kötü kullan!m!nda rastlan!r ve vokal nodül olu umuna neden olur. Bu parametre ses terapisi boyunca izlenebilir. • Fonasyonun intensite ranj! ölçümü: profesyonel vokalist olmayan eri kinler için tek bir fundamental frekansta ölçülen fonasyonun intensite ranj! erkeklerde 54.8 dB, bayanlarda ise 51 dB’dir. • Glottal etkinlik: Glottisteki akustik güç / subglottik güç (bas!nç) olarak tan!mlan!r ancak glottisteki akustik gücü ölçmek zor oldu"u için rutin bir inceleme de"ildir. • Aerodinamik ölçümler: Abdomen ve toraks ses için gerekli “güç kayna"!n!” olu turur ve havan!n vokal foldlar aras!ndan belirli bir h!z ile ç!kmas!n! sa"lar. :ark!c!lar bu anatomik komplekse “diafragma” veya “destek” ad!n! verirler. • Akustik analizler: Bilgisayarl! ses analiz programlar! ile konu man!n fundamental frekans!, frekans perturbasyonu (jitter), amplitüd pertürbasyonu (shimmer), harmonik/gürültü oran! ve nefeslilik indeksi ölçebilir. • :ark! sesinin de"erlendirilmesi: :ark! söyleme esnas!nda postür, omuz, kollar, boyun kaslar!n!n durumuna bak!l!r. ;nspirasyon burundan yap!lmal!d!r. ;nspiryumda gö"üs kafesi geni ler fakat aktif solunumun ço"unlu"u abdominaldir. :ark!c!dan 5 nota skalas!nda “a” sesini ç!karmas! istenir. Boyun kaslar!nda
  3. 3. kontraksiyonlar, alt dudakta retraksiyon, dilde retraksiyon, mastikasyon kaslar!nda kas!lma gibi istenmeyen durumlar!n olup olmad!"!na bak!l!r. E"itilmi ki ilerde farkl! notalar!n ç!kar!lmas! s!ras!nda larenksin hareket etmemesi gereklidir. E"er larenks yüksek frekanslarda yukar!, alçak frekanslarda a a"! do"ru hareket ediyorsa teknik bir sorun var demektir. ;yi tekni"i olan bir ark!c! hafif larenjit oldu"unda kompansasyon yapabilece"ini dü ünerek yukar!daki teknik hatalar! yapabilir; bunlardan kaç!nmal!d!r.

×