Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erken larenks cade cerrahi

658 views

Published on

Erken larenks cade cerrahi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erken larenks cade cerrahi

 1. 1. Erken Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi DoDoçç. Dr. Enis. Dr. Enis AlpinAlpin GGüünerineri DOKUZ EYLDOKUZ EYLÜÜLL ÜÜNN VERSVERS TESTES TIP FAKTIP FAKÜÜLTESLTES KBB ADKBB AD 20012001
 2. 2. ERKEN EVRE GLOTT K KARS NOMLARDA TEDAV SONUÇLARIMIZ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES BA -BOYUN KANSERLER GRUBU KBB Anabilim Dal! Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal! Patoloji Anabilim Dal! Radyodiagnostik Anabilim Dal!
 3. 3. n = 134 130 erkek 4 kad!n median ya1 62 (27- 81) RT Cerrahi Total T1N0 81 9 90 T2N0 20 24 44
 4. 4. Cerrahi grupta uygulanan operasyonlar T1N0 7 hasta VHL 2 hasta FLL T2N0 8 hasta VHL 16 hasta FLL VHL Vertikal hemilarenjektomi FLL Frontolateral larenjektomi
 5. 5. Cerrahi grupta y!llara göre boyuna yakla1!m RBD MRBD SBD Ø 1987 – 93 10 1994 – 97 9 2 1998 – 00 2 7 3
 6. 6. 97 hasta saA % 72,4 33 ay (9-175) 15 hasta izlem d!1! % 11,2 55 ay (4-127) 22 hasta ex % 16,4 4’ü hastal!k nedeniyle 10’u diAer maligniteler nedeniyle (6’s! AC ca) 8’i malignite d!1! nedenlerle
 7. 7. Lokal ba1ar!s!zl!k: 9 hasta Cerrahi grubunda 3 T2N0 hastada 9. ayda, TL+RT, 35. ayda AC met ile ex 74. ayda, TL+RT, 116. ayda sorunsuz 77. ayda, TL, 175. ayda sorunsuz. RT grubunda 6 T1N0 , 4 T2N0 hastada 7’sine parsiel larenjektomi 3’üne total larenjektomi
 8. 8. Bölgesel ba1ar!s!zl!k RT grubunda T1N0 evreli 2 hasta 15. ayda, kurtarma tedavisi verilmedi, 20. ayda ex 86. ayda, RT+KT uyguland!, 98. ayda sorunsuz
 9. 9. 2 y!l 5 y!l (%) (%) Genel saAkal!m 92 83 Hastal!ks!z T1N0 93 90 saAkal!m T2N0 87 87 Hastal!k spesifik T1N0 98 98 saAkal!m T2N0 100 91
 10. 10. 2 y!l 5 y!l Hastal!ks!z RT % 89 % 86 saAkal!m Cerrahi % 97 % 97 Hastal!k spesifik RT % 98 % 96 saAkal!m Cerrahi % 100 % 98
 11. 11. 2 y!l 5 y!l HSK T1N0 RT % 93 % 88 Cerrahi % 100 % 100 T2N0 RT % 63 % 63 Cerrahi % 96 % 94 HSSK T1N0 RT % 97 % 97 Cerrahi % 100 % 100 T2N0 RT % 100 % 86 Cerrahi % 100 % 96 HSK Hastal!ks!z saAkal!m HSSK Hastal!k spesifik saAkal!m
 12. 12. T1 glottik karsinomun tedavisinde, hasta e1 tedavi 1ans! veren alternatif yöntemler konusunda bilgilendirilmeli ve tedavi planlamas!nda hastan!n seçimi de göz önüne al!nmal!d!r.
 13. 13. T1 glottik karsinomun tedavisinde, RT ve konservatif cerrahi ile birbirine yak!n kontrol sonuçlar! elde edilmi1tir. Be1 y!ll!k hastal!ks!z saAkal!m oranlar!, RT’de % 88 cerrahi tedavide % 100 iken, kurtarma tedavileri ile RT’nin etkinliAi % 97’ye ç!kar!labilmi1tir.
 14. 14. T2 evreli glottik karsinomun tedavisinde DEBBKG’ce konservatif cerrahi tercih edilmektedir. Ancak genel durumu operasyon için uygun olmayan ya da operasyonu kabul etmeyen hastalarda RT uygulanmaktad!r. RT ile % 63 oran!nda 5 y!ll!k hastal!ks!z saA kal!m elde edilirken, multidisipliner yak!n izlemle ba1ar!s!zl!klarda fonksiyon koruyarak yüksek oranda (% 86) hastal!k kontrolü saAlanabilmektad!r.
 15. 15. SS!!nn!!flandfland!!rmarma ççabalarabalar!! genellikle yetersizdir :genellikle yetersizdir : 11-- Klinik deKlinik deAAerlendirmeerlendirme subjektiftirsubjektiftir 22-- Terminolojide fikir birliTerminolojide fikir birliAAi yokturi yoktur YalnYaln!!zca azca aA!A!rr displazidisplazi ileile CCisis ayay!!rr!!mm!! yeterliyeterli Cervix uteriCervix uteri caca..’’ e benzere benzer 11ekilde Tip Iekilde Tip I--III LINIII LIN Premalign lezyonlarPremalign lezyonlar
 16. 16. EVRELEMEEVRELEME 11-- KlinikKlinik EvrelemeEvreleme 22-- PatolojikPatolojik EvrelemeEvreleme 33-- Kombine (En iyi)Kombine (En iyi) EvrelemeEvreleme
 17. 17. KLKL NN KK TmTm EVRELEMESEVRELEMES TT1a1a :: Tek vokalTek vokal folddafoldda ss!!nn!!rlrl!! tmtm TT1b1b :: Anterior komissAnterior komissüürrüü gegeççerek her ikierek her iki vokal foldu tutanvokal foldu tutan atnalatnal!! tmtm TT2a2a :: mobilitemobilite normalnormal TT22 :: GlottisGlottis dd!1!!1!na yayna yay!!mm Kaplan;Kaplan; VokalVokal Fold MobilitesineFold Mobilitesine dayanarakdayanarak (AJCC taraf(AJCC taraf!!ndan kabul edilmemindan kabul edilmemi11)) TT2b2b :: mobilitemobilite azalmazalm!1!1
 18. 18. KLKL NN KK TmTm EVRELEMESEVRELEMES TT2b2b ileile TT33 nasnas!!l ayl ay!!rt edilmelidir ?rt edilmelidir ? 11-- MobiliteMobilite azalmasazalmas!! < % 50 :% 50 : TT2b2b > % 50 :% 50 : TT33 22-- SadeceSadece komplet fiksasyonkomplet fiksasyon TT33 kabul edilirkabul edilir
 19. 19. T EVRELEMEST EVRELEMES TL, RT gibiTL, RT gibi larenksinlarenksin ttüümmüüne yne yööneliknelik tedavilerin kartedavilerin kar1!1!lala11tt!!rr!!lmaslmas!!nda yararlnda yararl!!dd!!rr Ancak Konservatif CerrahiAncak Konservatif Cerrahi EndikasyonunuEndikasyonunu veve endikeendike olan yolan yööntemi belirleyici bilgi vermezntemi belirleyici bilgi vermez DDöört T evresinin her birinde, belirli bir anatomikrt T evresinin her birinde, belirli bir anatomik bböölge ilge iççin, farklin, farkl!! konservatif tekniklerinkonservatif tekniklerin uygulanabileceuygulanabileceAAii lezyonlarlezyonlar vardvard!!rr
 20. 20. KLKL NN KK TmTm EVRELEMESEVRELEMES Konservatif Cerrahiye karar verirkenKonservatif Cerrahiye karar verirken T sisteminden daha detaylT sisteminden daha detayl!! bilgi gereklidir :bilgi gereklidir : MukozalMukozal tutulumtutulum nvazyonnvazyon derinliderinliAAii VokalVokal foldfold veve aritenoid mobilitesiaritenoid mobilitesi
 21. 21. BB OLOJOLOJ K EVRELEMEK EVRELEME Klinik olarak VF hareketi normal;Klinik olarak VF hareketi normal; mikroskopta vokalmikroskopta vokal ligamanligaman –– kas tutulumukas tutulumu TT11 TT33 EndoskopideEndoskopide bu durumla karbu durumla kar1!1!lala1!1!ll!!rsa;rsa; Biopsiyle yetinilmeliBiopsiyle yetinilmeli veve definitifdefinitif tedavi planlanmaltedavi planlanmal!!dd!!rr
 22. 22. BB OLOJOLOJ K EVRELEMEK EVRELEME Anterior komissAnterior komissüürderde ufak birufak bir tmtm;; MikroskoptaMikroskopta thyroidthyroid kk!!kk!!rdakrdak invazyonuinvazyonu TT11 TT44
 23. 23. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSERK KANSER TTisis NN 00 :: Evre 0Evre 0 TT11 NN 00 :: Evre IEvre I MetastazMetastaz ççok nadirdirok nadirdir TT22 NN 00 :: Evre IIEvre II EvrelemeEvreleme HASTALIHASTALISSIN YAYGINLIIN YAYGINLISSINIINI belirlerbelirler Erken yerineErken yerine LOKALLOKAL ZEZE tantan!!mm!! daha uygundurdaha uygundur LokalizeLokalize:: TTxx NN00 MM00 BBöölgesel yaylgesel yay!!m:m: TTxx NN(+)(+) MM00 Uzak yayUzak yay!!m:m: TTxx NNxx MM11
 24. 24. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS KKüür sar saAAlamallamal!!dd!!rr Ses kalitesi normale yakSes kalitesi normale yak!!n olmaln olmal!!dd!!rr Yutma ve solunum fonksiyonlarYutma ve solunum fonksiyonlar!! bozulmamalbozulmamal!!dd!!rr 1) TRANSORAL ENDOSKOP1) TRANSORAL ENDOSKOP K REZEKSK REZEKS YONYON 2) KONSERVAT2) KONSERVAT F LARENJEKTOMF LARENJEKTOM LERLER 3) RT3) RT
 25. 25. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS HANGHANG TEDAVTEDAV ?? ABD Ulusal Kanser VeritabanABD Ulusal Kanser Veritaban!! :: TT11 veve TT22 tmlerdetmlerde RT dahaRT daha ççok tercih edilmektedirok tercih edilmektedir MetanalizMetanaliz sonucu (sonucu (minmin 3 y3 y!!ll izlemizlem) :) : TT11 glottikglottik tmlerdetmlerde tedavi batedavi ba11arar!!ss!!zlzl!A!!A! KordektomiKordektomi :: % 8.6% 8.6 RT : %RT : % 16.716.7
 26. 26. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS TmTm ss!!nn!!rlarrlar!! genellikle belirgingenellikle belirgin Lenfatik drenaj sLenfatik drenaj s!!nn!!rlrl!! Cerrahi tedavi daha uygundurCerrahi tedavi daha uygundur HANGHANG TEDAVTEDAV ?? Ses kalitesiSes kalitesi MorbiditeMorbidite azlazl!A!!A! RT daha uygundurRT daha uygundur
 27. 27. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS PREMALPREMAL GN LEZYONLARGN LEZYONLAR RezeksiyonRezeksiyon yeterli ise :yeterli ise : zlemzlem veve 66 –– 12 hafta sonra yeniden12 hafta sonra yeniden biopsibiopsi HiperkeratozHiperkeratoz KeratozKeratoz veve atipiatipi CCisis Cerrahi daha uygundurCerrahi daha uygundur RT baRT ba11arar!!ss!!zlzl!A!!A! (% 10)(% 10)
 28. 28. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS EVRE I tEVRE I tüümmöörlerrler RT dahaRT daha ççok tercih edilmektedirok tercih edilmektedir 22 yy!!llll!!kk sasaAAkalkal!!mm ttüüm tedavilerde aynm tedavilerde ayn!!: % 92: % 92 55 yy!!llll!!kk sasaAAkalkal!!mm Cerrahi:Cerrahi: % 81% 81 RT:RT: % 73% 73
 29. 29. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS EVRE II tEVRE II tüümmöörlerrler Cerrahi dahaCerrahi daha ççok tercih edilmektedirok tercih edilmektedir 22 yy!!llll!!kk sasaAAkalkal!!mm : % 85: % 85 55 yy!!llll!!kk sasaAAkalkal!!mm Cerrahi:Cerrahi: % 57 (% 57 ( TT2b2b etkisi ? )etkisi ? ) RT:RT: % 69% 69
 30. 30. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER TEDAVK KANSER TEDAV SS RT BART BA ARISIZLIARISIZLISSII AnteriorAnterior komisskomissüürr tutulumututulumu VF hareket kVF hareket k!!ss!!tltl!!ll!A!!A! ( T( T2b2b )) SubglottikSubglottik uzanuzan!!mm
 31. 31. 1200 olguyu i1200 olguyu iççeren 9eren 9 ççalal!1!1mama 5 y5 y!!llll!!kk izlemizlem sonusonuççlarlar!! (( TTCisCis –– TT22 )) ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER CERRAHK KANSER CERRAH TEDAVTEDAV SS LOKAL KONTROLLOKAL KONTROL SASASSKALIMKALIM lklk LxLx korumaskorumas!! ileile SonSon 2 y2 y!!ll 5 y5 y!!ll TTciscis 9595 100100 9595 100100 100100 TT1a1a 9494 TT1b1b 7878 9898 9292 8787 8484 TT11 8080--9898 8585--9595 9393--100100 9797--100100 8585--100100 TT22 7070--8080 7070 9090 8585 7575
 32. 32. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER CERRAHK KANSER CERRAH TEDAVTEDAV SS En dEn düü11üükk sasaAAkalkal!!mm TT22 tmlerdetmlerde TT11 tmlerdetmlerde organ korunmasorgan korunmas!! :: % 90% 90 •• BBüüyyüükk tmlertmler •• RT sonrasRT sonras!! persistanspersistans BABA ARISIZLIKARISIZLIK
 33. 33. PREOPERATPREOPERAT F DEF DESSERLENDERLEND RMERME ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER CERRAHK KANSER CERRAH TEDAVTEDAV SS 11-- Onkolojik deOnkolojik deAAerlendirmeerlendirme PrimerPrimer alan, Boyun, Uzak organlaralan, Boyun, Uzak organlar 22-- MedikalMedikal dedeAAerlendirmeerlendirme Cerrahi ve sonrasCerrahi ve sonras!!ndaki rehabilitasyon sndaki rehabilitasyon süürecireci 33-- PsikososyalPsikososyal dedeAAerlendirmeerlendirme Hasta ve aile gHasta ve aile göörrüü11üü,, emosyonemosyon, motivasyon, motivasyon
 34. 34. ERKEN GLOTTERKEN GLOTT K KANSER CERRAHK KANSER CERRAH TEDAVTEDAV SS 1)1) Endoskopik Transoral KordektomiEndoskopik Transoral Kordektomi YYüüzeyel eksizyonel biopsizeyel eksizyonel biopsi DerinDerin eksizyonel biopsieksizyonel biopsi Komplet kordektomiKomplet kordektomi 2)2) LarengofissLarengofissüürr veve kordektomikordektomi 3)3) HemilarenjektomiHemilarenjektomi 4)4) Anterior parsiyel larenjektomiAnterior parsiyel larenjektomi 5)5) Frontolateral larenjektomiFrontolateral larenjektomi 6)6) Suprakrikoid larenjektomiSuprakrikoid larenjektomi 7)7) Horizontal glottektomiHorizontal glottektomi
 35. 35. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON LynchLynch 1920 :1920 : lklk primer endoskopik rezeksiyonprimer endoskopik rezeksiyon LillieLillie & De Santo 1973 :& De Santo 1973 : Endoskopik kordektomiEndoskopik kordektomi serisi sonuserisi sonuççlarlar!! StrongStrong 1975 :1975 : COCO22 laserlaser ile Cile C isis ve Erkenve Erken glottikglottik TT11 tedavisitedavisi
 36. 36. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON 11-- HiperkeratozHiperkeratoz 22-- DisplaziDisplazi 33-- CC isis 44-- ErkenErken invazivinvaziv (( TT11 ) t) tüümmöörlerrler
 37. 37. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON HiperkeratozHiperkeratoz :: Sadece mukozaSadece mukoza eksizyonueksizyonu CC isis :: Vokal kasVokal kas!! ortayaortaya çç!!karacak derinlikte ;karacak derinlikte ; ççevresinde 2evresinde 2--3 mm s3 mm s!!nn!!rr nvaziv canvaziv ca :: VOKAL LVOKAL L GAMANGAMAN NVAZYONUNVAZYONU Tam katTam kat rezeksiyonrezeksiyon NasNas!!l ve ne kadarl ve ne kadar eksizyoneksizyon ??
 38. 38. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON ENDEND KASYONLAR NET OLMALIDIRKASYONLAR NET OLMALIDIR ((KompletKomplet veve kontrollu eksizyonkontrollu eksizyon)) Vokal foldun orta veyaVokal foldun orta veya öön bn bööllüümmüündende MobiliteMobilite normalnormal MinimalMinimal invazivinvaziv Anterior komissAnterior komissüürr salimsalim Vokal proses salimVokal proses salim GlottisGlottis dd!1!!1!na yayna yay!!m yokm yok
 39. 39. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON YY BB R ENDOSKOPR ENDOSKOP ÇÇ NN En bEn büüyyüükk larengoskoplarengoskop SuspansiyonSuspansiyon sistemisistemi UygunUygun enstrumentasyonenstrumentasyon Operasyon mikroskobuOperasyon mikroskobu
 40. 40. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON •• LezyonunLezyonun yaygyayg!!nlnl!A!!A! dedeAAerlendirilirerlendirilir SuperiorSuperior veve nferiornferior uzanuzan!!mlarmlar Anterior komissAnterior komissüürere yakyak!!nlnl!!kk Vokal prosese yakVokal prosese yak!!nlnl!!kk MobiliteMobilite •• Hasta iHasta iççin en uygun tedavi yin en uygun tedavi yööntemi belirlenirntemi belirlenir
 41. 41. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON YETERLYETERL ENDOSKOPENDOSKOP K GK GÖÖRRÜÜ % 10% 10-- 20 elde edilemeyebilir20 elde edilemeyebilir ÖÖzelzel larengoskoplarlarengoskoplar ÖÖzelzel SuspansiyonSuspansiyon sistemisistemi
 42. 42. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON COCO22 LASERLASER art deart deAAildirildir KansKans!!z vez ve Nonkontakt mikroeksizyonNonkontakt mikroeksizyon (( Glottis damarlanmasGlottis damarlanmas!! daha azddaha azd!!r)r) ** nvaziv glottiknvaziv glottik kanserlerkanserler ** SupraglottikSupraglottik kanserlerkanserler TERMAL HASARTERMAL HASAR -- YYüüzeyel lezyonlardazeyel lezyonlarda ççalal!1!1ma gma güçüçlele11irir -- Yara iyileYara iyile11mesi gecikirmesi gecikir ZAMAN UZARZAMAN UZAR MALMAL YET ARTARYET ARTAR
 43. 43. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON TOLUTOLU DD N MAVN MAV SS ÖÖzelliklezellikle multisentrisitemultisentrisite durumunda yararldurumunda yararl!! YalancYalanc!! ((--)) biopsibiopsi oranoran!!nn!! azaltazalt!!rr Uygulama sUygulama s!!rasras!!nda mukoza snda mukoza s!!yryr!!lmamallmamal!!dd!!rr POZPOZ TT F BOYA :F BOYA : Derin Mor renkDerin Mor renk
 44. 44. GENEL PREOP KLGENEL PREOP KL NN K DEK DESSERLENDERLEND RMERME 11-- GAGA toleretolere edilebilir mi ?edilebilir mi ? 22-- Yara iyileYara iyile11mesine etkiyenmesine etkiyen medikalmedikal sorunlar ?sorunlar ? 33-- PulmonerPulmoner rezervrezerv Ne kadar olmalNe kadar olmal!! ?? NasNas!!l belirlenmeli ?l belirlenmeli ? ErkenErken postop aspirasyonpostop aspirasyon ne kadarne kadar toleretolere edilebiliredilebilir AspirasyonAspirasyon derecesi cerrahi yderecesi cerrahi yöönteme banteme baAAll!!dd!!rr FEVFEV11 > % 50% 50 Max ventilatuar volMax ventilatuar volüümm Merdiven testiMerdiven testi
 45. 45. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON MikroinspeksiyonMikroinspeksiyon :: 25 B25 Büüyyüültmeltme EndoskoplarEndoskoplar Ayna,Ayna, mikroproblarmikroproblar EkzisyonEkzisyon :: 16 B16 Büüyyüültmeltme COCO22 LaserLaser parametreleri :parametreleri : 2 W Enerji, 300 mikron spot, 0.1 sn2 W Enerji, 300 mikron spot, 0.1 sn pulse modpulse mod
 46. 46. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON Spesmenin traksiyonuSpesmenin traksiyonu öönemlidirnemlidir LezyonLezyon etrafetraf!! atat!1!1larlalarla rezeksiyonrezeksiyon ss!!nn!!rr!! ve derinlive derinliAAi belirleniri belirlenir Spesmen mikromakasSpesmen mikromakas ile PA yile PA yöönde eksize edilirnde eksize edilir GGöörrüü11üü artart!!rmak irmak iççinin vestibulektomivestibulektomi
 47. 47. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON
 48. 48. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON RezeksiyonRezeksiyon yatayataA!A!ndanndan biopsibiopsi alal!!nn!!rr (m.(m.vocalis invazyonuvocalis invazyonu ?)?) ÖÖzenlizenli spesmen oryantasyonuspesmen oryantasyonu FrozenFrozen sonucuna gsonucuna göörere eksizyoneksizyon tekrarlanabilirtekrarlanabilir Her iki VF eHer iki VF e11zamanlzamanl!! tedavi edilebilirtedavi edilebilir MikroflapMikroflap teknitekniAAii
 49. 49. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON TT11 glottikglottik :: 3 y3 y!!ll izlemdeizlemde genel lokal kontrolgenel lokal kontrol % 90% 90 ek tedavisizek tedavisiz % 92% 92 + RT+ RT % 85% 85 + VPL+ VPL % 100% 100 SONUSONUÇÇLARLAR TT1a1a :: Ek tedavisizEk tedavisiz 5 y5 y!!ll izlemdeizlemde lokal kontrollokal kontrol % 93% 93 TTüüm seriler ele alm seriler ele al!!ndnd!A!!A!ndanda 3 y3 y!!ll izlemdeizlemde lokal kontrollokal kontrol % 80% 80--9292
 50. 50. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON Anterior komissAnterior komissüürr tutulumututulumu ArytenoidArytenoid tutulumututulumu TT22 STEINER 1993STEINER 1993 TT22 glottik lezyonlardaglottik lezyonlarda endoskopikendoskopik rezeksiyonrezeksiyon VPLVPL
 51. 51. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON •• LezyonunLezyonun tam AP gtam AP göörrüü11 altalt!!na alna al!!nmasnmas!! •• ÖÖncence posteriorposterior 1/3 k1/3 k!!smsm!!ndan derine inilir;ndan derine inilir; lateralde paraglottik invazyonlateralde paraglottik invazyon dedeAAerlendirilirerlendirilir •• PosteriorPosterior 1/3 k1/3 k!!ss!!mm rezekerezeke edildikten sonraedildikten sonra anterioranterior kk!!ss!!mm çç!!kartkart!!ll!!rr
 52. 52. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON Anterior perikondriumAnterior perikondrium veve thyroidthyroid kk!!kk!!rdakrdak eksizyonueksizyonu Vokal proses veVokal proses ve arytenoid rezeksiyonuarytenoid rezeksiyonu TT2a2a :: Lokal kontrolLokal kontrol % 94% 94 SaSaAAkalkal!!mm 2 y2 y!!ldalda % 94% 94 , 5 y, 5 y!!ldalda % 78% 78 TT2b2b :: Lokal kontrolLokal kontrol % 68% 68
 53. 53. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON DAVIS 1997DAVIS 1997 TT2b2b glottik lezyonlardaglottik lezyonlarda endoskopikendoskopik VPLVPL ÖÖncence ipsilateralipsilateral hemiepiglothemiepiglot ve AEve AE plika rezekeplika rezeke ediliredilir BBööylelikleylelikle paraglottikparaglottik alana yukaralana yukar!!dan gdan göörrüü11 sasaAAlanlan!!rr TT2b2b tmlerdetmlerde sadecesadece endoskopik eksizyonlaendoskopik eksizyonla lokal kontrol klokal kontrol kööttüüddüür :r : % 68% 68
 54. 54. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON TT2b2b glottik lezyonlardaglottik lezyonlarda laser eksizyonlaser eksizyon + RT+ RT 2.5 y2.5 y!!ll (%)(%) 5 y5 y!!ll (%)(%) LokalLokal nnüüksks 99 3333 GeGeçç regionalregional metmet 00 1717 GeGeçç uzak metuzak met 00 2525 Kurtarma TLKurtarma TL 99 1717 Lokal kontrolLokal kontrol 100100 9292 SaSaAAkalkal!!mm 100100 6767 SSüüre attre att!!kkçça baa ba11arar!! ddüü11mektedirmektedir
 55. 55. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON Cerrahi sCerrahi s!!nn!!rlar salim iserlar salim ise DerinDerin invazyoninvazyon (m.(m. vocalisvocalis) yoksa) yoksa EK TEDAVEK TEDAV ?? 11-- RTRT 22-- VPLVPL
 56. 56. GLOTTGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON AVANTAJLARIAVANTAJLARI KKüür oranr oran!! > % 90% 90 Tedavi tek seansta tamamlanTedavi tek seansta tamamlan!!rr MorbiditesiMorbiditesi daha azddaha azd!!rr BaBa11arar!!ss!!zlzl!!k durumunda tedavi tekrarlanabilirk durumunda tedavi tekrarlanabilir Patolojik sPatolojik s!!nn!!rlarrlar!!n den deAAerlendirilebilmesi olaserlendirilebilmesi olas!!dd!!rr PostopPostop ses kalitesises kalitesi rezeksiyonrezeksiyon derinliderinliAAii TrakeotomiTrakeotomi ve NG gerekmezve NG gerekmez
 57. 57. GLOTTGLOTT K MOBK MOB LL TETE 1) VOKAL FOLD MOB1) VOKAL FOLD MOB LL TESTES KonuKonu11ma ve derin nefes almama ve derin nefes alma 2) ARYTENO2) ARYTENO D MOBD MOB LL TESTES ÖÖksksüürtmertme GLOTTGLOTT K MOBK MOB LL TE AZALMASITE AZALMASI •• TA kasTA kas invazyonuinvazyonu •• VF yVF yüüzeyinde kitle etkisizeyinde kitle etkisi •• SubglottikSubglottik uzanuzan!!mlamla cricoidecricoide fiksasyonfiksasyon •• LateralLateral uzanuzan!!mlamla thyroide fiksasyonthyroide fiksasyon; LCA , CAE; LCA , CAE invazyonuinvazyonu
 58. 58. ANTERANTER OR KOMOR KOM SSSSÜÜRR TmTm yayyay!!ll!!mm!!nn!! engelleyen birengelleyen bir bariyerbariyer TmTmüün larenksn larenks iskeletine uzaniskeletine uzan!!mm!!nn!! kolaylakolayla11tt!!ran bir yolran bir yol FARKLI BFARKLI B OLOJOLOJ K DAVRANIK DAVRANI YYüüksek lokalksek lokal nnüüksks ArtmArtm!1!1 uzak metastaz riskiuzak metastaz riski
 59. 59. CONUS ELASTCONUS ELAST CUSCUS ErkenErken tm yaytm yay!!ll!!mm!!nn!! engelleyen birengelleyen bir bariyerbariyer lerileri tmlerde subglottiktmlerde subglottik veve larenkslarenks dd!1!!1! yayyay!!ll!!mm yoluyolu
 60. 60. THYROTHYRO D KIKIRDAKD KIKIRDAK NVAZYONUNVAZYONU KK!!kk!!rdardaA!A!nn ossifiyeossifiye olduolduAAu alanlardau alanlarda OsteoklastOsteoklast formasyonuformasyonu KollagenKollagen lifleri boyuncalifleri boyunca invazyoninvazyon VaskVasküülariteninlaritenin fazla oldufazla olduAAu alanlar boyuncau alanlar boyunca •• ThyroidThyroid ççentikentik •• CTCT membranmembran yapyap!1!1ma yerlerima yerleri •• TA kasTA kas!!nn anterioranterior orijiniorijini
 61. 61. KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS KanserinKanserin larenkslarenks iiççindekiindeki yayyay!!ll!!mm!!nn!!nn anlaanla1!1!lmaslmas!! TTüüm organ kesitlim organ kesitli klinikopatolojikklinikopatolojik araara11tt!!rmalarrmalar DeDeAAii11ik yik yööntemlerin gentemlerin geçç ddöönem sonunem sonuççlarlar!! Yeni tekniklerin gYeni tekniklerin güündeme gelmesindeme gelmesi
 62. 62. KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS KESKES NLNL K GEREKTK GEREKT RR RR Cerrahi anatominin iyi bilinmesiCerrahi anatominin iyi bilinmesi TTüüm cerrahi tekniklerin anlam cerrahi tekniklerin anla1!1!lmaslmas!! Kanserin biyolojik davranKanserin biyolojik davran!1!!1! BoccaBocca 1966:1966: Kanserin sKanserin s!!nn!!rlarrlar!! olmasolmas!!na rana raAAmenmen cerrahcerrah!!n sn s!!nn!!rlarrlar!! yoktur. Bizler byoktur. Bizler b!!ççaklaraklar!!mm!!za daza da kanserin yaykanserin yay!!lmaslmas!!nn!! öönleyen dokular kadarnleyen dokular kadar hakim olmayahakim olmaya ççalal!1!1malmal!!yy!!z.z.
 63. 63. KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS Fonksiyonel hedefFonksiyonel hedef KalKal!!cc!! trakeotomitrakeotomi olmadanolmadan KonuKonu11ma ve Yutmama ve Yutma INTAKT CRICOID KIKIRDAKINTAKT CRICOID KIKIRDAK EN AZ BEN AZ B R ARYTENOR ARYTENO DD N KORUNMASIN KORUNMASI
 64. 64. YYööntemlerin tntemlerin tüümmüü ööncelikle Avrupancelikle Avrupa’’ da gelida geli11tirilmitirilmi11 Daha sonra ABDDaha sonra ABD’’ de yapde yap!!lan uygulamalarla poplan uygulamalarla popüülerlelerle11mimi11tirtir BilrothBilroth 1874 :1874 : Kanser nedeniyle ilkKanser nedeniyle ilk hemilarenjektomihemilarenjektomi HuetHuet && AlonsoAlonso 1938 :1938 : Supraglottik LarenjektomiSupraglottik Larenjektomi MajerMajer && ReiderReider 1959 :1959 : Supracricoid LarenjektomiSupracricoid Larenjektomi KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS
 65. 65. YENYEN BB R CERRAHR CERRAH TEKNTEKN K UYGULAMA AK UYGULAMA A AMALARIAMALARI KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS 11-- KuKu11kucu Yaklakucu Yakla1!1!mm 22-- EndikasyonEndikasyon ss!!nn!!rlarrlar!!nn!!n zorlanmasn zorlanmas!! 33-- YayYay!!nlanan sonunlanan sonuççlarlar!!n den deAAerlendirilmesierlendirilmesi 44-- YYööntemin kabulntemin kabulüü BU NEDENLE, LBU NEDENLE, L TERATTERATÜÜRE DAYANARAKRE DAYANARAK ENDEND KASYON VEYA KONTRENDKASYON VEYA KONTREND KASYONLARIKASYONLARI BELBEL RLEMEK UYGUN DERLEMEK UYGUN DESS LDLD RR
 66. 66. KONSERVATKONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS 11-- VertikalVertikal PLPL (VHL)(VHL) 22-- HorizontalHorizontal PLPL (SGL)(SGL) SON 10 YILDASON 10 YILDA 33-- Suprakrikoid larenjektomilerSuprakrikoid larenjektomiler Uygunsuz TotalTotal LL SGL yerini korumaktadSGL yerini korumaktad!!rr VHL giderek azalmaktadVHL giderek azalmaktad!!rr
 67. 67. VERTVERT KAL LARENJEKTOMKAL LARENJEKTOM LERLER kiki vertikal tirotomivertikal tirotomi ArytenoidArytenoid Anterior komissAnterior komissüürr KarKar1!1! VFVF anterioranterior 1/3 k1/3 k!!smsm!! BirBirççok modifikasyonok modifikasyon
 68. 68. VERTVERT KAL LARENJEKTOMKAL LARENJEKTOM LERLER THYROTHYRO D KIKIRDAK REZEKSD KIKIRDAK REZEKS YONUYONU çç perikondriumperikondrium –– TTüümm ipsilateralipsilateral alaala
 69. 69. VERTVERT KAL PARSKAL PARS YEL LARENJEKTOMYEL LARENJEKTOM ENDEND KASYONLARKASYONLAR KarKar1!1! VF uzanVF uzan!!mm!! < 5 mm (5 mm (öön 1/3)n 1/3) nferiornferior uzanuzan!!mm Anterior komissAnterior komissüürderde < 1212--15 mm15 mm (10)(10) VocalVocal proses dproses düüzeyinde 5 mmzeyinde 5 mm SuperiorSuperior uzanuzan!!mm BV serbest kenarBV serbest kenar!!ndanda ((ventrikventriküül laterall lateral duvarduvar!!nda)nda)
 70. 70. LARENGOFLARENGOF SSSSÜÜR VE KORDEKTOMR VE KORDEKTOM En temel yaklaEn temel yakla1!1!mdmd!!r (r ( tirotomitirotomi )) EndoskopikEndoskopik yaklayakla1!1!m im iççin uygunsuzin uygunsuz TT11 tmlerdetmlerde ThyroidThyroid ala korunabilir ya da alala korunabilir ya da al!!nabilirnabilir AVANTAJIAVANTAJI Yeterli gYeterli göörrüü11 aaçç!!ss!! DEZAVANTAJLARIDEZAVANTAJLARI TrakeotomiTrakeotomi KKööttüü ses kalitesises kalitesi
 71. 71. LARENGOFLARENGOF SSSSÜÜR VE KORDEKTOMR VE KORDEKTOM Lokal Kontrol:Lokal Kontrol: % 90% 90 Klinik olarakKlinik olarak lezyonunlezyonun yaygyayg!!nlnl!A!!A!nn!!n saptanamamasn saptanamamas!! LezyonuLezyonu ççevreleyenevreleyen submukozal tmsubmukozal tm,, CCisis,, DisplaziDisplazi BB LATERAL KORDEKTOMLATERAL KORDEKTOM
 72. 72. VPL SONRASI GLOTTVPL SONRASI GLOTT K REKONSTRK REKONSTRÜÜKSKS YONYON KarKar1!1! normal VFnormal VF’’ un kapanabileceun kapanabileceAAii rijidrijid bir ybir yüüzeyzey YYööntemintemi defektdefekt ve komve kom11u dokularu dokular!!n bn büüttüünlnlüüAAüü belirlerbelirler psilateral Thyroid lamina intaktpsilateral Thyroid lamina intakt :: SekonderSekonder iyileiyile11meme Cilt, mukoza, kCilt, mukoza, k!!kk!!rdak, yardak, yaAA greftlerigreftleri BipedikBipediküüllllüü sternohyoid flepsternohyoid flep Band ventrikBand ventriküüllüünn ilerletilmesiilerletilmesi mbrikasyonmbrikasyon psilateral superiorpsilateral superior veyaveya inferior thyroid lamina flepleriinferior thyroid lamina flepleri
 73. 73. VPL SONRASI GLOTTVPL SONRASI GLOTT K REKONSTRK REKONSTRÜÜKSKS YONYON psilateral Thyroid lamina intaktpsilateral Thyroid lamina intakt dedeAAil:il: Kompozit septum greftiKompozit septum grefti BipedikBipediküüllllüü sternohyoid flepsternohyoid flep Epiglot pullEpiglot pull –– downdown ANTERANTER OR KOMOR KOM SSSSÜÜR DEFEKTR DEFEKT YaklaYakla11tt!!rma ve arayarma ve araya keelkeel Bilateral omohyoid flebiBilateral omohyoid flebi Epiglot pullEpiglot pull-- downdown
 74. 74. VPL SONRASI POSTOPERATVPL SONRASI POSTOPERAT F DF DÖÖNEMNEM DekanDekanüülmanlman!!nn zamanlamaszamanlamas!! ErkenErken dekandekanüülmanlman (3.(3. -- 5. G5. Güün)n) GeGeçç dekandekanüülmanlman Yutma rehabilitasyonuYutma rehabilitasyonu DekanDekanüülmandanlmandan sonrasonra DekanDekanüülmandanlmandan ööncence
 75. 75. VPL SONRASI LOKAL NVPL SONRASI LOKAL NÜÜKSKS TT11 :: % 0% 0--1010 TT22 :: % 14% 14--3030 •• Anterior komissAnterior komissüürr tutulumu :tutulumu : % 30% 30 lokallokal nnüüksks •• GlottisGlottis dd!1!!1!na yayna yay!!mm •• MobiliteMobilite azalmasazalmas!!
 76. 76. SUPRACRICOID LARENJEKTOMSUPRACRICOID LARENJEKTOM •• PreepiglottikPreepiglottik alanalan •• Her ikiHer iki paraglottikparaglottik alanalan TLTL’’ ye eye e11 rezeksiyonrezeksiyon KalKal!!cc!! stomastoma yokyok
 77. 77. HORHOR ZONTAL GLOTTEKTOMZONTAL GLOTTEKTOM •• GlottisGlottis •• Her iki vokalHer iki vokal foldfold •• AnteriorAnterior komisskomissüürr TiroidTiroid kk!!kk!!rdardaA!A!n orta bn orta bööllüümmüü ile birlikte alile birlikte al!!nn!!rr T1bT1b tmlerdetmlerde
 78. 78. 5. YILDA LOKAL KONTROL5. YILDA LOKAL KONTROL TT1a1a :: RT veyaRT veya EndoskopikEndoskopik rezeksiyonrezeksiyon % 88% 88 -- 100100 TT1b1b :: RT ileRT ile % 73% 73 -- 9696 Endoskopik rezeksiyonEndoskopik rezeksiyon ileile ?? AAçç!!k Konservatif Cerrahi ilek Konservatif Cerrahi ile % 85% 85 -- 9191 TT2a2a :: RT ileRT ile % 67% 67 –– 8787 AAçç!!k Konservatif Cerrahi ilek Konservatif Cerrahi ile % 73% 73 -- 9090 TT2b2b :: RT ileRT ile % 64% 64 –– 7676 AAçç!!k Konservatif Cerrahi ilek Konservatif Cerrahi ile % 73% 73 -- 9090
 79. 79. ERKEN SUPRAGLOTTERKEN SUPRAGLOTT K KANSERK KANSER •• SGSG larenkstelarenkste ss!!nn!!rlrl!! •• EpiglotEpiglot dd!1!!1!nda knda k!!kk!!rdakrdak invazyonuinvazyonu yokyok •• ServikalServikal metastaz olabilir yada olmayabilirmetastaz olabilir yada olmayabilir TEDAVTEDAV SESEÇÇENEKLERENEKLER 11-- TransoralTransoral EndoskopikEndoskopik RezeksiyonRezeksiyon 22-- TransservikalTransservikal AAçç!!k Cerrahik Cerrahi
 80. 80. ERKEN SUPRAGLOTTERKEN SUPRAGLOTT K KANSERK KANSER PREEPPREEP GLOTTGLOTT K ALANK ALAN Tm yayTm yay!!ll!!mm!! kküümeler halinemeler haline nonnon--invaziv paterndedirinvaziv paterndedir Limitlere ulaLimitlere ula11ana dek kapsana dek kapsüül benzeri sl benzeri s!!nn!!rlanmarlanma VALLECULA TUTULMADIKVALLECULA TUTULMADIKÇÇAA GGöörrüünnüürr mukozalmukozal Palpabl submukozalPalpabl submukozal Cerrahi tedavideCerrahi tedavide HyoidHyoid korunabilirkorunabilir Mikroskopik invazyonMikroskopik invazyon % 90% 90
 81. 81. ERKEN SUPRAGLOTTERKEN SUPRAGLOTT K KANSERK KANSER PARAGLOTTPARAGLOTT K ALANK ALAN SGSG tmlerin glottisetmlerin glottise yayyay!!lmaslmas!!nn!! öönleme ?nleme ? SGSG tmlerdetmlerde % 20% 20--5454 glottikglottik uzanuzan!!mm Larenksi lateraldenLarenksi lateralden ççaprazlaraprazlar
 82. 82. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K MOBK MOB LL TETE ARYTENOARYTENO D MOBD MOB LL TESTES 11-- TmTmüünn kitle etkisi :kitle etkisi : PseudofiksasyonPseudofiksasyon 22-- GerGerççekek fiksasyonfiksasyon :: IntrensekIntrensek kaslarkaslar!!n tutulumun tutulumu CAE tutulumuCAE tutulumu AyAy!!rr!!cc!! olan :olan : VOKAL FOLD HAREKETVOKAL FOLD HAREKET
 83. 83. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON GreenGreen 1852 :1852 : lklk transoral larengeal eksizyontransoral larengeal eksizyon JacksonJackson 1930:1930: Supraglottik malign tmlerinSupraglottik malign tmlerin endoskopik eksizyonuendoskopik eksizyonu New 1941:New 1941: koterkoter ileile transoral ablazyontransoral ablazyon VaughanVaughan 1978:1978: COCO22 laserlaser ileile endoskopik eksizyonendoskopik eksizyon SteinerSteiner 1980 :1980 : kiki valvlvalvl!! larengofarengoskoplarengofarengoskop
 84. 84. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON ZeitelsZeitels :: ayarlanabilirayarlanabilir supraglottiskopsupraglottiskop ileile 3 kat daha fazla l3 kat daha fazla lüümen imen iççii ççalal!1!1ma alanma alan!! COCO22 laserlaser :: supraglottistesupraglottiste avantajlavantajl!!
 85. 85. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON EndikasyonEndikasyon ss!!nn!!rlrl!!dd!!rr Suprahyoid epiglotSuprahyoid epiglot TT11 AEAE plikaplika kenarkenar!! TT11 KKÜÜRATRAT F REZEKSF REZEKS YONYON •• nfrahyoid epiglotnfrahyoid epiglot •• BVBV üüst kst k!!smsm!! AAçç!!ll!! yerleyerle11im nedeniyleim nedeniyle Transoral rezeksiyonTransoral rezeksiyon ggüçüçttüürr Erken PESErken PES invazyonuinvazyonu veve ArtmArtm!1!1 servikalservikal met riskimet riski
 86. 86. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON EvrelemeEvreleme ve havayolu ave havayolu açç!!lmaslmas!! CerrahiCerrahi redred Anestezi riskiAnestezi riski PalyasyonPalyasyon RTRT ööncesincesi neoadjuvan eksizyonel biopsineoadjuvan eksizyonel biopsi BBüüyyüükk lezyonlardalezyonlarda cerrahi scerrahi s!!nn!!rlar yakrlar yak!!n ven ve derinderin kompartmanlarkompartmanlar tamtam rezekerezeke edilemediedilemediAAindeninden EKSEKS ZYONEL BZYONEL B OPSOPS olarak kabul edilirolarak kabul edilir
 87. 87. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON UYGUNUYGUN NVAZYON PATERNNVAZYON PATERN GeniGeni11 kküümeler halinde iticimeler halinde itici ÇÇevreleyenevreleyen pseudokapspseudokapsüüll BBüüyyüükk lezyonlardalezyonlarda dada ss!!nn!!r (r (--)) eksizyoneksizyon uygulanabiliruygulanabilir SS!!nn!!r (+) olgularr (+) olgular!!nn prognozuprognozu kkööttüüddüürr % 57 lokal% 57 lokal nnüüksks ; % 9 boyun; % 9 boyun nnüüksksüü Bu tipBu tip lezyonlardalezyonlarda sadece RT ile :sadece RT ile : % 20% 20 ––3535 lokallokal nnüüksks
 88. 88. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON
 89. 89. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K ENDOSKOPK ENDOSKOP K EKSK EKS ZYONZYON ENDOSKOPENDOSKOP K SGL (GeniK SGL (Geni11letilmiletilmi11 EpiglottektomiEpiglottektomi)) SeSeççilmiilmi11 olgulardaolgularda PreepiglottikPreepiglottik alandaalanda tmtm (+) ise(+) ise ii11lem sonlandlem sonland!!rr!!ll!!rr DEFDEF NN TT F CERRAHF CERRAH veya RTveya RT Preepiglottik tmPreepiglottik tm ((--) ise) ise en bloken blok rezeksiyonrezeksiyon olasolas!!dd!!rr
 90. 90. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K LARENJEKTOMK LARENJEKTOM PratPrat 1859 :1859 : lklk transservikal epiglottektomitransservikal epiglottektomi AlonsoAlonso 1947 :1947 : lk SGL ; iki evrelilk SGL ; iki evreli OguraOgura & Som 1958 :& Som 1958 : Tek evreli SGLTek evreli SGL
 91. 91. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K LARENJEKTOMK LARENJEKTOM SupraglottisSupraglottis :: BuccopharyngealBuccopharyngeal taslaktaslak GlottisGlottis veve subglottissubglottis :: TrakeobronTrakeobron11ialial taslaktaslak ?? EmbriolojikEmbriolojik detaylardetaylar ççok net deok net deAAilil SG ile G arasSG ile G aras!! anatomik biranatomik bir bariyerbariyer yokturyoktur
 92. 92. CERRAHCERRAH mi ? RT mi ?mi ? RT mi ? 19 y19 y!!l il iççinde, 15.000 hasta, 69inde, 15.000 hasta, 69 ççalal!1!1mama 5 y5 y!!llll!!kk sasaAAkalkal!!mm oranlaroranlar!! ERKEN SUPRAGLOTTERKEN SUPRAGLOTT K KANSERK KANSER CERRAHCERRAH :: % 64% 64 RTRT :: % 75% 75
 93. 93. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K LARENJEKTOMK LARENJEKTOM TT11 veve TT22 tmlerdetmlerde GeniGeni11letilmiletilmi11 SGLSGL 11-- Arytenoid rezeksiyonuArytenoid rezeksiyonu 22-- ParsiyelParsiyel dil kdil köökküü rezeksiyonurezeksiyonu
 94. 94. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K CAK CA’’ de BOYUNde BOYUN PrimerPrimer alanalan!!n tedavisinden ban tedavisinden baA!A!msms!!zz PES ve PGS tutulumuPES ve PGS tutulumu servikalservikal metastaz riskimetastaz riski InfrahyoidInfrahyoid epiglotepiglot tmtm klinik Tklinik T11 ,T,T22 % 80% 80 PESPES invazyonuinvazyonu (( BiolojikBiolojik TT33 )) % 50% 50 OkOküült servikallt servikal metastazmetastaz NN00 :: psilateralpsilateral BDBD NN(+)(+) :: BilateralBilateral BDBD
 95. 95. SUPRAGLOTTSUPRAGLOTT K LARENJEKTOMK LARENJEKTOM NORMAL DNORMAL D ETE GEETE GEÇÇ KOLAYLAKOLAYLA TIRMAKTIRMAK ÇÇ NN 11-- HyoidinHyoidin korunmaskorunmas!! 22-- SLN korunmasSLN korunmas!! Boyunda tanBoyunda tan!!naraknarak PGSPGS’’ i koruyaraki koruyarak 33-- DekanDekanüülmanlman!!nn zamanlamaszamanlamas!! ERKEN ?ERKEN ? GEGEÇÇ ??
 96. 96. SGL SONRASI LOKAL NSGL SONRASI LOKAL NÜÜKSKS Genel olarakGenel olarak < %10%10 TT33 veve TT44 lezyonlardalezyonlarda daha ydaha yüüksek ve daha deksek ve daha deAAii11ken oranlarken oranlar
 97. 97. HORHOR ZONTAL PLZONTAL PL 11-- Supraglottik LarenjektomiSupraglottik Larenjektomi 22-- Supracricoid LarenjektomiSupracricoid Larenjektomi
 98. 98. SCPL ve CHEPSCPL ve CHEP BilateralBilateral VF, BV,VF, BV, paraglottikparaglottik alanalan ThyroidThyroid kk!!kk!!rdakrdak Gerekirse 1Gerekirse 1 arytenoidarytenoid Esasen seEsasen seççilmiilmi11 TT22 veve TT33 tmlerdetmlerde;; BazBaz!! TT1b1b veve TT44 tmlerdetmlerde
 99. 99. SCPL ve CHPSCPL ve CHP BilateralBilateral VF, BV,VF, BV, paraglottikparaglottik alanalan PREEPPREEP GLOTTGLOTT K ALANK ALAN ThyroidThyroid kk!!kk!!rdakrdak Gerekirse 1Gerekirse 1 arytenoidarytenoid VentrikVentriküüll boyunca BV ve VF birlikte tutulurboyunca BV ve VF birlikte tutulur Konservatif cerrahi baKonservatif cerrahi ba11arar!!ss!!zlzl!A!!A! yyüüksektirksektir ( % 23 )( % 23 ) PreepiglottikPreepiglottik alanalan!! kompletkomplet eksize etmek gereklidireksize etmek gereklidir TRANSGLOTTTRANSGLOTT KK tmtm
 100. 100. SCPL ve CHPSCPL ve CHP SGLSGL ‘‘ nin kontrendikenin kontrendike olduolduAAuu •• GlottikGlottik uzanuzan!!mm •• PESPES invazyonuinvazyonu •• VFVF mobilitemobilite azalmasazalmas!! •• SS!!nn!!rlrl!! thyroidthyroid kk!!kk!!rdakrdak invazyonuinvazyonu 5. Y5. Y!!lda lokal kontrol :lda lokal kontrol : % 95% 95
 101. 101. GeniGeni11letilmiletilmi11 SCPLSCPL 11-- Bilateral arytenoidektomiBilateral arytenoidektomi 22-- TrakeohyoidoepiglottopeksiTrakeohyoidoepiglottopeksi (( anterior subglottikanterior subglottik uzanuzan!!mda )mda )
 102. 102. SCPL KONTRENDSCPL KONTREND KASYONLARIKASYONLARI SubglottikSubglottik uzanuzan!!mm Cricoid invazyonuCricoid invazyonu Arytenoid fiksasyonuArytenoid fiksasyonu Masif PESMasif PES invazyonuinvazyonu ++ valleculavallecula tutulumututulumu PharynxPharynx duvarduvar!!,dil k,dil köökküü, IA,, IA, postcricoid tmpostcricoid tm
 103. 103. ORGAN KORUNMASIORGAN KORUNMASI Cerrahi dCerrahi d!1!!1! tedaviler iletedaviler ile Konservatif Cerrahi YaklaKonservatif Cerrahi Yakla1!1!mlarmlar arasaras!!nda temel farklnda temel farkl!!ll!!klar vardklar vard!!rr MAKSMAKS MUM FONKSMUM FONKS YONEL SONUYONEL SONUÇÇ MAKSMAKS MUM LOKAL KONTROLMUM LOKAL KONTROL Organ korunmasOrgan korunmas!! : Organa ait fonksiyonlar: Organa ait fonksiyonlar!!n korunmasn korunmas!! ??
 104. 104. ORGAN KORUNMASIORGAN KORUNMASI Her evredekiHer evredeki Lx tmLx tmüünene yyööneliknelik Cerrahi dCerrahi d!1!!1! tedaviler artmaktadtedaviler artmaktad!!rr •• RR SK; SEKEL; KOMPLSK; SEKEL; KOMPL KASYONKASYON •• HASTALIK KONTROLUHASTALIK KONTROLU YaYa11am Kalitesiam Kalitesi KanserKanser KontroluKontrolu
 105. 105. RT sonrasRT sonras!! lokallokal nnüüksksüünn erken tanerken tan!!ss!! ggüçüçttüürr KURTARMA KONSERVATKURTARMA KONSERVAT F LARENKS CERRAHF LARENKS CERRAH SS RTRT ööncesi orijinalncesi orijinal tmtm öözellizelliAAi VHL ii VHL iççin uygun isein uygun ise ve daha fazla bve daha fazla büüyyüümedi isemedi ise kurtarma ikurtarma iççin VHL uygulanabilirin VHL uygulanabilir ArtmArtm!1!1 2. Lokal2. Lokal nnüüksks riskiriski (% 27)(% 27) kinci Sekinci Seççenek: SCL ( % 83 lokal kontrol )enek: SCL ( % 83 lokal kontrol ) KONTRENDKONTREND KASYONKASYON SubglottikSubglottik uzanuzan!!mm ArytenoidArytenoid tutulumututulumu KK!!kk!!rdakrdak invazyonuinvazyonu
 106. 106. KK NCNC PRPR MERMER GlottikGlottik tmlerdetmlerde 10 y10 y!!l il iççinde risk:inde risk: % 3.1% 3.1 SenkronSenkron caca :: % 5% 5 MetakronMetakron :: % 10% 10 --1515 Tedavi planlamasTedavi planlamas!!nda gnda göözz öönnüüne alne al!!nmalnmal!!dd!!rr
 107. 107. Olgu sayOlgu say!!ss!!:: 1616 1 olgu (T1b, CHEP) 6 ayl1 olgu (T1b, CHEP) 6 ayl!!kk izlemdeizlemde 19881988--2000 y2000 y!!llarllar!! arasaras!!nda en az 12 ay izlenen olgularnda en az 12 ay izlenen olgular zlemzlem ssüüresi: 12resi: 12 -- 60 ay (Ortalama:60 ay (Ortalama: 33 ay33 ay)) Cins:Cins: 1414 erkek,erkek, 11 kadkad!!nn YaYa11: 39: 39 –– 69 (Ortalama:69 (Ortalama: 5656)) OlgularOlgular!!n tn tüümmüü SCCSCC TT11 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz
 108. 108. 14 olgu14 olgu TT1a1a ; 1 olgu; 1 olgu TT1b1b 1111 olguyaolguya LateralLateral, Fonksiyonel veya MR BD, Fonksiyonel veya MR BD 44 olguya sadeceolguya sadece larenkslarenks girigiri11imiimi 1111 VertikalVertikal,, 33 FrontolateralFrontolateral,, 11 FrontalFrontal PLPL 1313 primerprimer cerrahi,cerrahi, 22 RT sonrasRT sonras!! kurtarma cerrahisi uygulandkurtarma cerrahisi uyguland!!:: TT11 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz
 109. 109. SONUSONUÇÇ OrtalamaOrtalama 33 ay33 ay izlemdeizlemde Lokal kontrol :Lokal kontrol : % 100% 100 TT11 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz
 110. 110. Olgu sayOlgu say!!ss!!:: 1515 19871987--1999 y1999 y!!llarllar!! arasaras!!nda en az 12 ay izlenen olgularnda en az 12 ay izlenen olgular zlemzlem ssüüresi: 12resi: 12 -- 137 ay (Ortalama:137 ay (Ortalama: 46 ay46 ay)) Cins: TCins: Tüümmüü erkekerkek YaYa11: 36: 36 –– 68 (Ortalama:68 (Ortalama: 5656)) 1414 OlgularOlgular!!n tn tüümmüü SCC;SCC; 11 olguolgu verrverrüükkööz caz ca TT22 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz
 111. 111. 1212 olguyaolguya LateralLateral, Fonksiyonel veya MR BD, Fonksiyonel veya MR BD 33 olguya sadeceolguya sadece larenkslarenks girigiri11imiimi 88 VertikalVertikal,, 77 FrontolateralFrontolateral TTüümmüü primerprimer cerrahicerrahi TT22 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz
 112. 112. SONUSONUÇÇ 33 olguda lokalolguda lokal nnüüksks 11-- 8. Ay lokal8. Ay lokal nnüüksks, TL; 20 ay sonra AC met,, TL; 20 ay sonra AC met, exex 22-- 5. y5. y!!l lokall lokal nnüüksks, TL; 6 ay sonra, TL; 6 ay sonra ACdeACde ikinciikinci primerprimer,, exex 33-- 6. y6. y!!l lokall lokal nnüüksks, TL; 91. ay NED, TL; 91. ay NED TT22 GlottikGlottik Kanser Cerrahi SonuKanser Cerrahi Sonuççlarlar!!mm!!zz OrtalamaOrtalama 46 ay46 ay izlemdeizlemde Lokal kontrol :Lokal kontrol : % 86.6% 86.6

×