Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I.la10 d020

132 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

I.la10 d020

  1. 1. 1 Мөчлөгт хугацаа хэмжигчийн үйл ажилгааг хүлээн зөвшөөрөх Цаг тохируулагч программны хэрэглүүр Унтраах товчлуурын дараа тодорхой хугацаанд цаг заагчийг ашиглана. Санамж Явагч програмын бүсэд давснаар ажиллагаа явагдах боломжтой болно. Гарчигын мөрний цэнхэр гэрэл асна. 1 Удирдлаган дээрхи [Edit Ladder]товчлуурыг дарна . 2 Дотоод програмыг доорхи зургаас үз. Зүүн гар талд байрлах ladder диаграмм дээр курсороо байрлуулна. Дотоод өгөгдөл ажиллаж эхэлнэ. Мөрний товчлууруудын дагуу дарахад дотоод програмд эдгээр тэмдэгтүүд бичигдэнэ. Харилцах цонхон дахь 'Enter symbol',T1 K30эсвэлT2 K50болон [OK]товчлуурыг дарах үед. Цаг заагчын тохиргоо хийгдэнэ. (T1 K30) 3 [F4]товчлуур дээр дарахад дотоод оролт программруу шилжинэ. 4 Явагч программын бүсэд PLC-г сонгоход"Online" - "Write to PLC"программ дээр бичигдэнэ.
  2. 2. Бүлэг 2 Хугацаа хэмжигчийг асаах 1 Ажлын тавцангынхаа[PB1] (X20)товчлуурдээрдарна. 2 Дараа нь (Y5)товчлуурулаанболно. 3 Ажлын тавцангын [PB1] (X20)товчлуурдээрдарна. 4 Цаг заагч T1товчлуурыг асаана явагч программын бүсэд өгөгдлын чиглэл нэмэгдэнэ. 5 3 секундын дараа (Y5) –ынулаан гэрэл. Унтраах зогсоох цагийг ашиглах үедээ. Дотоод унтраах товчлуурын дараагаар хугацааны мөчлөгт гаралын асаалттай үлдээж болно. Бүлэг 3 Хугацаа хэмжигчийг зогсоох 1 Ажлын тавцангын [PB2] (X21) товчлуурыг дарна. 2 Дараа нь (Y6)–ын ногоон гэрэл асна. 3 Дараа нь T2цаг асана. Хөвөгч программын бүсэд өгөгдлын чиглэл нэмэгдэнэ 4 5 секунтын дараа (Y6) – ын ногоон гэрэл унтрана. Зааваар зах ирмэгийгзалгахдаа [PB2] (X21)ашиглагдана. Гаралтын ON товчлуур асаалттайгаар байна. Дотоод ON товчлуур ассаны дараагаар нийт хугацааны тодорхой үеийн туршид гаралтын сигнал ON байхад The one shot operation ашиглагдана. Хэрэв цаг дуусхад[PB2] (X21)товчлуурыг дараж үед хэвийн үйл ажиллагаагаа хадгална

×