Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bd 01

363 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bd 01

 1. 1. BD-01 ЛАПЛАСЫН ШУУД БА УРВУУ ХУВИРГАЛТ, ШУГАМАН ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЭГШИТГЭЛИЙН БОДОЛТ
 2. 2. Шийдэх асуудал Анхны нөхцөл нь өгөгдсөн дараах дифференциал тэгшитгэлийг бод. Анхны нөхцөл:
 3. 3. Шийдэлт Хэрэглэгдэх илэрхийлэлүүд:
 4. 4. Шийдэлт  Шийдэл №1 Өгөгдсөн тэгшитгэлийн хоёр талаас Лапласын хувиргалт авна: Анхны эсвэл нөхцөлийг орлуулбал:
 5. 5. Шийдэлт  Шийдэл №2 дүрс функцийг олно: эсвэл
 6. 6. Шийдэлт  Бие даалт №1 Шийдэл №3 дүрс функцийг энгийн функцүүдийн нийлбэр болгон задална. Иймд дараах хэлбэрт хувиргаж бичнэ: энд эсвэл
 7. 7. Шийдэлт  Шийдэл №4 зэрэгтүүдийн коэффициентуудыг харьцуулан бичиж a, b, c, d үл мэдэгдэх коэффициентуудыг олж функцийг нийлбэр хэлбэрт илэрхийлнэ : эндээс
 8. 8. Шийдэлт  Бие даалт №1 Шийдэл №5 функцээс Лапласын урвуу хувиргалт авч функцийг олно:
 9. 9. Бие даалт №1-ийн өгөгдөл 1.1 Анхны нөхцөл нь өгөгдсөн дараах дифференциал тэгшитгэлийг бод. № a b c n m y(0) y’(0) 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 3 3 2 2 0 1 3 1 4 4 1 0 1 1 4 1 1 5 1 3 2 2 1 1 0 6 1 2 0 2 2 2 0 7 3 0 3 2 3 2 1
 10. 10. № a b c n m y(0) y’(0) 8 3 1 3 1 2 2 2 9 3 2 2 4 3 2 3 10 4 3 1 4 1 2 4 11 4 0 3 4 2 3 0 12 4 4 0 3 1 3 1 13 1 1 3 3 2 3 2 14 1 2 2 3 3 3 3 15 1 3 1 2 1 3 4 16 2 0 3 2 2 1 0 17 2 4 2 2 3 1 1 18 2 3 3 2 4 1 2 19 3 0 2 1 2 1 3 20 3 3 0 1 3 1 4

×