Successfully reported this slideshow.

Arvio sähkön kysynnästä vuonna 2030

594 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arvio sähkön kysynnästä vuonna 2030

 1. 1. Arvio sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Energiateollisuus ry 28.10.2009
 2. 2. Sähkön kysyntä 2008
 3. 3. Arvion lähtökohdat <ul><li>Menestyvä ja hyvinvoiva Suomi, talouden kehitys suotuisaa kun taantumasta on toivuttu </li></ul><ul><li>Ilmastonmuutoksen torjunta keskeisessä asemassa yhteiskunnassa, energiatehokkuuden lisäämiseen panostetaan </li></ul><ul><li>Arvio eri sektorien sähkön kysynnästä pohjautuu </li></ul><ul><ul><li>oletuksiin sektorin kehityksestä </li></ul></ul><ul><ul><li>oletuksiin energiatehokkuuden kehityksestä </li></ul></ul><ul><li>Arvioon laajasti vaikuttavia oletuksia: väkiluku kasvaa, talous palveluvaltaistuu </li></ul>
 4. 4. Energiatehokkuuden kehitys <ul><li>Energiatehokkuuden osalta lähtötiedot pohjautuvat kattavaan arvioon energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista </li></ul><ul><ul><li>LTY:n ja TTY:n raportti Sähkön ja kaukolämmön rooli energia-tehokkuudessa ja energiansäästössä julkaistaan 11/2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaton tutkimus kotitalouksien sähkön käytöstä </li></ul></ul><ul><li>- TEM:n energiatehokkuustoimikunta: suurimmat energiansäästöt saatavissa liikenteessä, rakennuksissa, laitteiden energia-tehokkuutta lisäämällä ja kattavilla energiatehokkuussopimuksilla </li></ul><ul><li>Teknologian kehitys tuo vähitellen mukanaan uusia, entistä energiatehokkaampia ratkaisuja ja laitekanta uudistuu </li></ul><ul><li>Energiatehokkuuden oletetaan paranevan merkittävästi kaikilla sektoreilla </li></ul>
 5. 5. Palvelut ja liikenne <ul><li>Palvelusektorilla kuluu sähköä hyvin erilaisissa kohteissa: koulut, sairaalat, hotellit, ravintolat, hiihtokeskukset, kuntosalit, toimistot, kaupat, ostoskeskukset, tietoliikenteen laitteet… </li></ul><ul><li>Palvelusektorin oletetaan saavan jatkossa entistä merkittävämmän roolin Suomen taloudessa </li></ul><ul><li>- Palvelujen sähkönkäytön arvioidaan kasvavan 2,1-3 % vuodessa ilman energiatehokkuuden parantumista </li></ul><ul><li>- Palvelusektorin sähkönkäytön tehostamispotentiaalin arvioitu olevan 18% vuoteen 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>-Valaistus ja ilmanvaihto, erilaiset sähkömoottorit </li></ul></ul>
 6. 6. Palvelut ja liikenne <ul><li>Nykyisin sähköä kuluu liikenteen osalta lähinnä rautatieliikenteessä </li></ul><ul><li>Sähköajoneuvot voivat lisätä merkittävästi liikenteen sähkön kysyntää </li></ul><ul><ul><li>Sähkön kysyntä lisääntyy, mutta energian kokonaiskäyttö tehostuu </li></ul></ul><ul><li>Ladattavilla hybrideillä ajetaan 19% ja sähköautoilla 7% ajosuoritteesta 2030 (Sähköajoneuvot Suomessa – selvityksen perusskenaario) </li></ul><ul><li>Tiehallinto arvioi liikennemäärien kasvavan 28 % 2006-2030 </li></ul><ul><li>Henkilöautoliikenne käyttäisi näillä oletuksilla 2,4 TWh 2030 (koko liikenteen sähkönkäyttö n. 3 TWh) </li></ul>
 7. 7. Teollisuus <ul><li>Teollisuuden tuleva sähkönkäyttö riippuu eri teollisuussektorien kehityksestä Suomessa </li></ul><ul><li>Arvion pohjana teollisuuden oma näkemys sähkönkäytön kehityksestä </li></ul><ul><li>Teollisuuden sähköistyminen lisääntyy jatkuvasti </li></ul><ul><li>Lähtökohtana on, että taantuman jälkeen toimintaympäristö on kilpailukykyinen ja teollisuus investoi Suomeen </li></ul><ul><li>Teollisuuden sähkönkäyttöä voidaan tehostaa 14 % 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>Suurimmat säästöt uusien investointien yhteydessä </li></ul></ul>
 8. 8. Teollisuuden sähköistyminen
 9. 9. Teollisuus <ul><li>Metsäteollisuudessa meneillään rakennemuutos - ylikapasiteettia puretaan ja uusien liiketoimintoja kehitetään </li></ul><ul><li>Metsäteollisuuden tavoitteena tuotteiden jalostusarvon kaksinkertaistuminen 2030 mennessä, uusia tuotteita ja paperilaatuja </li></ul><ul><ul><li>Uudet tuotteet entistä sähköintensiivisempiä, nykyisen tuotannon sähköistyminen </li></ul></ul><ul><li>Metallien jalostuksen investoinnit siirtyvät taantuman vaikutuksesta </li></ul><ul><li>- Kemianteollisuudessa biopohjaisten materiaalien laajeneva käyttö lisää prosessien sähköintensiivisyyttä ainakin muutosvaiheessa </li></ul><ul><li>- Osa kemianteollisuudesta riippuvainen metsäteollisuuden kehityksestä </li></ul>
 10. 10. Asuminen ja maatalous <ul><li>Kotitalouksien laitesähkön käyttöä lisäävät kotitalouksien kasvava määrä ja sähkölaitteiden lisääntyminen </li></ul><ul><li>Laitteiden energiatehokkuutta voidaan parantaa 23% 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Asumisväljyyden kasvu ja väestönkasvu lisäävät sähkölämmityksen ja -jäähdytyksen kysyntää </li></ul><ul><li>- Rakennusten keskimääräinen lämpöenergiantarve vähenee 2030 mennessä: esim. erilliset pientalot -21%, kerrostalot -14% </li></ul><ul><li>Öljylämmitetyistä kiinteistöistä siirrytään muihin lämmitysmenetelmiin, ml. lämpöpumppuihin ja sähkölämmitykseen </li></ul><ul><li>Sähkölämmitys sopii erityisen hyvin uusiin matalaenergiataloihin </li></ul>
 11. 11. Sähkön kysyntä 2030 Vaihteluvälin yläreuna kuvaa Suomen talouden nopeaa toipumista taantumasta ja alaraja hitaampaa toipumista 100 – 111 87 90 79 62 Kulutus yhteensä 3 3 3 3 3 Häviöt 24 – 26 23 23 20 16 Asuminen ja maatalous 24 – 26 17 16 13 10 Palvelut ja liikenne 49 – 56 44 48 44 33 Teollisuus 2030 2008 2007 2000 1990
 12. 12. Sähkön kysyntä 2030 100-111 TWh Vaihteluvälin yläreuna kuvaa Suomen talouden nopeaa toipumista taantumasta ja alaraja hitaampaa toipumista
 13. 13. Sähkön kysyntä 2030 100-111 TWh <ul><li>Eniten kasvaa palvelualojen ja liikenteen sähkön käyttö, 45-57% 2008-2030 </li></ul><ul><ul><li>Liikenteen sähkönkäyttö moninkertaistuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelualojen sähkönkäyttö kasvaa noin 40% </li></ul></ul><ul><li>- Teollisuuden sähkönkäyttö kasvaa 2-16% verrattuna taantumaa edeltävään tilanteeseen </li></ul><ul><ul><li>Eniten kasvaa metallien jalostuksen sähkön käyttö </li></ul></ul><ul><li>Asumisen ja maatalouden sähkönkäyttö kasvaa 4-13 % </li></ul><ul><ul><li>Kotitalouksien laitteiden sähkönkäyttö kasvaa noin 20%, mutta sähkön käyttö lämmitykseen ja jäähdytykseen pysyy nykyisellä tasolla </li></ul></ul><ul><li>Sähkönkäytön kasvu hidastuu menneeseen verrattuna </li></ul>
 14. 14. Sähkön kysyntä 2030
 15. 15. Sähkönkulutuksen huipputeho 2030 16 500 – 18 500 MW
 16. 16. Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve Uutta tuotantokapasiteettia tarvittaisiin 7000-8000 MW, jotta tarjonta vastaisi 18 500 MW:n sähkön kulutuksen huipputehoa
 17. 17. Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve <ul><li>Sähköntuotantokapasiteettia poistuu noin 5000 MW 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>poistumassa lauhdetuotantoa, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja ydinvoimaa </li></ul></ul><ul><li>Arviot uuden sähköntuotantokapasiteetin tarpeesta tulee perustaa suotuisaan taloudelliseen kehitykseen </li></ul><ul><ul><li>Talouskasvu ja hyvinvoinnin kasvu edellyttävät kilpailukykyistä sähkön hintaa ja hyvää sähkön saatavuutta </li></ul></ul><ul><li>Uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvittaisiin 7000-8000 MW, jotta tarjonta vastaisi 18 500 MW:n sähkön kulutuksen huipputehoa </li></ul><ul><ul><li>yhteistuotanto korvautunee uudella yhteistuotannolla </li></ul></ul><ul><ul><li>tuulivoiman merkitys vähäinen tehomielessä </li></ul></ul><ul><ul><li>muut ratkaisut ydinvoima, vesivoima ja lauhdetuotanto </li></ul></ul>

×