Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

683 views

Published on

Το Καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ίδρυση της Ένωσης: 4098/2011 – 25-11-2010)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. 1. ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Καταστατικό Αρικμόσ απόφαςθσ Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν για τθν ίδρυςθ τθσ Ζνωςθσ: 4098/2011 – 25-11-2010 Α΢Θ΢Ο 1 – ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔ΢Α 1. Ιδρφεται ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΝΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ» με ζδρα τθν Ακινα (οδόσ Ραπαναςταςίου 49, 10445 Κ. Ρατιςια). 2. Θ Ζνωςθ ζχει ςφραγίδα που φζρει κυκλικά τισ λζξεισ «ΕΝΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ» και ςτθ μζςθ τθ Νίκθ του Ραιωνίου. Α΢Θ΢Ο 2 – ΣΚΟΡΟΙ Σκοποί τθσ Ζνωςθσ είναι: 1. Θ προαγωγι τθσ παρεχόμενθσ καλλιτεχνικισ παιδείασ ςτθν εκπαίδευςθ και θ ανάπτυξθ νζων διδακτικϊν μεκόδων για τθ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ. 2. Θ διαφφλαξθ των δικαιωμάτων των μελϊν τθσ ςε κάκε τομζα του κοινωνικοφ βίου και ειδικά θ διαςφάλιςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτα ςχολεία. 3. Θ ευρφτερθ προβολι του καλλιτεχνικοφ ζργου των μελϊν τθσ Ζνωςθσ, τόςο του ατομικοφ ζργου που επιτελοφν ωσ καλλιτζχνεσ, όςο και ωσ εκπαιδευτικοί με ςτόχο τθν αιςκθτικι καλλιζργεια μακθτϊν και κοινοφ. 4. Θ ανάπτυξθ τθσ αλλθλοβοικειασ μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ και θ ενίςχυςθ του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ με τουσ άλλουσ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ θ διεφρυνςθ του διαλόγου και τθσ ανταλλαγισ απόψεων με άλλεσ ενϊςεισ καλλιτεχνικζσ και μθ, που ζχουν παρόμοιουσ ςκοποφσ. Α΢Θ΢Ο 3 – ΜΕΣΑ Για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ: 1. Θ Ζνωςθ ςυνεργάηεται με τουσ φορείσ ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ΕΕΤΕ. Επίςθσ με άλλουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ που επιδιϊκουν παρεμφερείσ ςκοποφσ. Ενθμερϊνει γενικά τα αρμόδια υπουργεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ για τα προβλιματα των καλλιτεχνϊν εκπαιδευτικϊν. 2. Ενθμερϊνει ευρφτερα τθν κοινι γνϊμθ για τθ ςθμαςία τθσ καλλιτεχνικισ παιδείασ και για τθ ςχετικι κατάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Επίςθσ δραςτθριοποιείται προσ κάκε κατεφκυνςθ ϊςτε να γίνει πλζον αντιλθπτι απ’ όλουσ τουσ νζουσ μασ θ μεγάλθ ςθμαςία και αναγκαιότθτα τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ. 3. Εκδίδει κεωρθτικά κείμενα εικαςτικϊν καλλιτεχνϊν, ετιςια επικεϊρθςθ και εποπτικό υλικό με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ του μακιματοσ. Επίςθσ παντόσ είδουσ ενθμερωτικά ζντυπα για τθν προϊκθςθ των αιτθμάτων των καλλιτεχνϊν εκπαιδευτικϊν. 4. Διοργανϊνει και πραγματοποιεί ςυνζδρια, επιμορφωτικά ςεμινάρια, εργαςτιρια, διαλζξεισ, εκκζςεισ και άλλεσ εκδθλϊςεισ, ςτθν ζδρα τθσ κακϊσ και ςτθν περιφζρεια. 5. Χρθςιμοποιεί κάκε νόμιμο μζςο που κρίνεται αναγκαίο για τθν προϊκθςθ των ςκοπϊν τθσ και κινθτοποιείται για τθν εκπλιρωςθ των αιτθμάτων του κλάδου. Α΢Θ΢Ο 4 – Α. ΡΟ΢ΟΙ ΤΘΣ ΕΝΩΣΘΣ – Β. ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘ Α. ΡΟ΢ΟΙ 1. Οι πόροι τθσ Ζνωςθσ διακρίνονται ςε τακτικοφσ και ζκτακτουσ. α) Τακτικοί πόροι τθσ Ζνωςθσ είναι το δικαίωμα εγγραφισ που ανζρχεται ςτο ζνα πζμπτο (1/5) τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ, και θ ετιςια υποχρεωτικι ςυνδρομι των μελϊν, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.
 2. 2. β) Ζκτακτοι πόροι τθσ Ζνωςθσ είναι ζκτακτεσ ειςφορζσ των μελϊν που κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ. Το προϊόν από επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, που κα αποφαςίηονται ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςθσ. Ζςοδα από διάφορεσ εκδθλϊςεισ (όπωσ εκκζςεισ, διοργανϊςεισ εορταςτικϊν και λοιπϊν εκδθλϊςεων). 2. Κάκε ποςό που προζρχεται από δωρεζσ, κλθροδοςίεσ ι και χορθγίεσ, για τθν αποδοχι των οποίων απαιτείται απόφαςθ του Δ. Σ. και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν δεςμεφουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςθσ. Β. ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘ 1. Οι καταβολζσ των δικαιωμάτων και των λοιπϊν εςόδων τθσ Ζνωςθσ αποδεικνφονται με αποδείξεισ τυπωμζνεσ κατ’ αφξοντα αρικμό ςε δφο αντίγραφα (διπλότυπεσ), που προςυπογράφονται από τον καταβάλλοντα και τον ταμία. 2. Οι δαπάνεσ διενεργοφνται ςε εκτζλεςθ διπλότυπων ενταλμάτων πλθρωμισ, που προςυπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία τθσ Ζνωςθσ και ςτα οποία ςθμειϊνεται θ αντίςτοιχθ εγκριτικι απόφαςθ του Δ.Σ., ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Σε κάκε ζνταλμα πλθρωμισ επιςυνάπτονται τα αντίςτοιχα παραςτατικά ςτοιχεία δαπανϊν. 3. Τα μετρθτά κατατίκενται ςε λογαριαςμό τθσ ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. ςε ταμιευτιριο ι ςε οποιαδιποτε ελλθνικι τράπεηα. Ο λογαριαςμόσ είναι κοινόσ ςτο όνομα του προζδρου ι του ταμία. Το φψοσ του χρθματικοφ ποςοφ που παραμζνει ςτα χζρια του ταμία για τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ, κακορίηεται με απόφαςθ του Δ. Σ. 4. Θ διαχειριςτικι περίοδοσ τθσ Ζνωςθσ είναι δωδεκάμθνθ. Αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει ςτισ 31 Αυγοφςτου του επομζνου ζτουσ. 5. Στισ αρχζσ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ ςυντάςςεται από το Δ.Σ. ο προχπολογιςμόσ εςόδων – εξόδων τθσ επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου, που υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ Γ.Σ. Στθν ίδια Γ.Σ. υποβάλλεται για ζγκριςθ και ο οικονομικόσ απολογιςμόσ τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου μαηί με τον αντίςτοιχο ιςολογιςμό. Α΢Θ΢Ο 5 – ΜΕΛΘ Τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ είναι τακτικά και επίτιμα. 1. Τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ γίνονται οι εν ενεργεία και ςυνταξιοφχοι καλλιτζχνεσ εκπαιδευτικοί, διοριςμζνοι ςτθ Στοιχειϊδθ και Μζςθ Εκπαίδευςθ οι οποίοι: α) είναι πτυχιοφχοι των Ανϊτατων Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν τθσ χϊρασ και τα πτυχία τουσ ζχουν ωσ κατεφκυνςθ τθ Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι, β) είναι οι πτυχιοφχοι αναγνωριςμζνων Ανϊτατων Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν του εξωτερικοφ που τα πτυχία τουσ ζχουν αναγνωριςτεί από τον αρμόδιο κρατικό φορζα ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα των απονεμομζνων πτυχίων από τισ Ανϊτατεσ Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν τθσ χϊρασ με αντίςτοιχεσ κατευκφνςεισ. 2. Επίςθσ τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ γίνονται οι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι καλλιτζχνεσ εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου (ΡΕ 08) για τθ ςυμβατικι περίοδο απαςχόλθςισ τουσ και εάν δεν επαναπροςλθφκοφν, διατθροφν το δικαίωμα του μζλουσ για τα επόμενα δφο ζτθ, εφόςον και οι ίδιοι το επικυμοφν, εκπλθρϊνοντασ τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν για όλα τα μζλθ. Τισ προχποκζςεισ εγγραφισ των τακτικϊν μελϊν ελζγχει το Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ. Θ εγγραφι των τακτικϊν μελϊν γίνεται με αίτθςθ του ενδιαφερομζνου που ςυνοδεφεται από τθν κατάκεςθ του πτυχίου του και με τθν καταβολι του δικαιϊματοσ εγγραφισ και τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ. 3. Επίτιμα μζλθ ανακθρφςςονται από τθ Γ.Σ. φςτερα από πρόταςθ του Δ.Σ. ι τακτικοφ μζλουσ πρόςωπα που ςυντζλεςαν κακοριςτικά ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ, ι ςτθν προαγωγι τθσ καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ γενικότερα και δεν είναι τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
 3. 3. Α΢Θ΢Ο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ζχουν δικαίωμα και υποχρζωςθ: 1. Να ςυμμετζχουν ςτισ τακτικζσ και ζκτακτεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ, να ςυηθτοφν και να εκκζτουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ πάνω ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ. Να υποβάλλουν προτάςεισ ςτο Δ.Σ. ι ςτθ Γ.Σ. για να περιλθφκοφν εφόςον εγκρικοφν από τθ Γ.Σ. ςτθν θμεριςια διάταξθ. 2. α) Να αξιϊνουν τθν προαγωγι των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ, β) να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθν επεξεργαςία των αιτθμάτων, γ) να ενθμερϊνονται πλιρωσ από το Δ.Σ. για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν Ζνωςθ και να ελζγχουν τισ πράξεισ του, δ) να καταβάλλουν τθν ετιςια ςυνδρομι τουσ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ και να εξοφλοφν ζγκαιρα τισ ζκτακτεσ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ προσ τθν Ζνωςθ. Θ μθ εκπλιρωςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων αφαιρεί από το μζλοσ τα δικαιϊματα που του παρζχει το καταςτατικό τθσ Ζνωςθσ. Μπορεί να επανακτιςει τα δικαιϊματα του μζλουσ εφόςον τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ του εκκρεμότθτεσ και ε) να ενεργοφν μζςα ςτα πλαίςια των αποφάςεων των Γ.Σ., τισ διατάξεισ και το πνεφμα του παρόντοσ καταςτατικοφ και ςφμφωνα με τισ γενικότερεσ επιδιϊξεισ τθσ Ζνωςθσ. 3. Να εκλζγουν και να εκλζγονται κακϊσ επίςθσ να ψθφίηουν ςε κάκε ψθφοφορία για τθ λιψθ αποφάςεων. 4. Τα επίτιμα μζλθ μετζχουν ςτισ Γ.Σ. και ςε κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ τθσ Ζνωςθσ, ζχουν δικαίωμα λόγου ςτισ Γ.Σ., αλλά όχι το δικαίωμα ψιφου και το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Α΢Θ΢Ο 7 – ΔΙΑΓ΢ΑΦΘ ΜΕΛΩΝ 1. Τακτικό μζλοσ τθσ ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. διαγράφεται: α) για πράξεισ του, που είναι αντίκετεσ προσ τουσ ςκοποφσ και τα ςυμφζροντα τθσ Ζνωςθσ και β) εάν αποδειχκεί ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ εγγραφισ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 5. 2. Για τισ περιπτϊςεισ α) και β) διαγραφι μζλουσ μπορεί να γίνει μόνο φςτερα από απόφαςθ τθσ Γ.Σ. που αποφαςίηει με πλειοψθφία 3/4 των ταμειακϊσ τακτοποιθμζνων παρόντων μελϊν κατά τθν ψθφοφορία. 3. Απόφαςθ διαγραφισ δεν μπορεί να παρκεί από τθ Γ.Σ. αν προθγοφμενα δε δοκεί δυνατότθτα ςτο υπόλογο μζλοσ να αντικροφςει τισ κατθγορίεσ ςε βάροσ του. Εάν το υπόλογο μζλοσ δεν προςζλκει μζςα ςε τακτι προκεςμία για εξθγιςεισ και απολογία, θ Γ. Σ. αποφαςίηει εριμθν. Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ μπορεί να παφςει να κεωρείται μζλοσ, φςτερα από αίτθςι του. Α΢Θ΢Ο 8 – ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Δ.Σ. είναι 7μελζσ εκλεγόμενο κάκε διετία φςτερα από μυςτικι ψθφοφορία, με ενιαίο ψθφοδζλτιο από τα ταμειακά ενιμερα μζλθ που ζχουν δικαίωμα ψιφου, κατά τουσ οριςμοφσ του νόμου και τισ διατάξεισ του παρόντοσ καταςτατικοφ. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματζα, τον ταμία και άλλουσ τρεισ ςυμβοφλουσ. 2. Θ ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. ςε ςϊμα γίνεται με μυςτικι ψθφοφορία ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ που ςυγκαλεί γι’ αυτό το ςκοπό ο ςφμβουλοσ που πλειοψιφθςε το αργότερο μζςα ςε 10 εργάςιμεσ μζρεσ μετά τισ αρχαιρεςίεσ. 3. Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ ορίηεται εκείνοσ που ζχει ςυγκεντρϊςει το μεγαλφτερο αρικμό ψιφων ςτισ αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ Δ.Σ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ με άλλα μζλθ του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται θ εκλογι μεταξφ των ιςοψθφθςάντων. Σε περίπτωςθ δεφτερθσ ιςοψθφίασ γίνεται κλιρωςθ. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ εκλζγονται με απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των μελϊν του Δ.Σ. και ςε χωριςτζσ ψθφοφορίεσ, ο αντιπρόεδροσ, ο γραμματζασ και ο ταμίασ. Αν κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ δεν γίνει δυνατι θ εκλογι για κάποια από τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ, τότε ςυγκαλείται ςε οκτϊ (8) μζρεσ νζα (δεφτερθ) ςυνεδρίαςθ κατά τθν
 4. 4. οποία αρκεί απλι πλειοψθφία. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ, οπότε, εάν και πάλι υπάρξει ιςοψθφία διενεργείται κλιρωςθ. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ από κάποιο απ’ τα παραπάνω αξιϊματα, θ αντίςτοιχθ κζςθ αναπλθρϊνεται με τθν ίδια πιο πάνω διαδικαςία. 4. Μζλοσ του Δ.Σ. που παραιτείται ι διαγράφεται ι απουςιάηει αδικαιολόγθτα επί πζντε ςυνεχείσ τακτικζσ και ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. απαλλάςςεται αυτοδικαίωσ των κακθκόντων του και αντικακίςταται με το πρϊτο αναπλθρωματικό μζλοσ. 5. Αν θ πλειοψθφία του Δ.Σ. παραιτθκεί και θ αντικατάςταςθ των μελϊν δεν μπορεί να γίνει από αναπλθρωματικά μζλθ, ςυγκαλείται αυτοδικαίωσ ζκτακτθ Γ.Σ. από τα υπόλοιπα μζλθ ςε ζνα μινα και εκλζγεται νζο Δ.Σ. 6. Τα αξιϊματα ςτο Δ.Σ. είναι τιμθτικά και άμιςκα. Τα τακτικά όμωσ μζλθ του, παίρνουν ζξοδα μετακινιςεων και παράςταςισ τουσ, που κακορίηονται από το Δ.Σ. ςτα πλαίςια ειδικισ πίςτωςθσ, εγγραφόμενθσ ςτον προχπολογιςμό και εγκρινόμενθσ από το Δ.Σ. Ειδικά ο ταμίασ, για τυχόν διαχειριςτικά λάκθ, δικαιοφται επιπλζον το 1/100 (ζνα εκατοςτό) των κατ’ ζτοσ πραγματοποιοφμενων ειςπράξεων. Α΢Θ΢Ο 9 – ΣΥΝΕΔ΢ΙΑΣΕΙΣ – ΑΡΑ΢ΤΙΑ – ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 1. Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει τακτικά μια φορά το μινα, ζκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ι δφο τουλάχιςτον από τα μζλθ του, που με αίτθςθ προσ τον πρόεδρο ορίηουν τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Το Δ.Σ. ςυγκαλεί ο πρόεδροσ δια προςκλιςεωσ προσ τα μζλθ. 2. Θ μζρα και θ ϊρα των ςυνεδριάςεων ορίηεται από πριν. Οι ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. είναι ανοικτζσ ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ για να τισ παρακολουκιςουν αν το επικυμοφν. Μζλθ τθσ Ζνωςθσ που παρακολουκοφν τθ ςυνεδρίαςθ μποροφν να διατυπϊςουν γνϊμεσ προσ το Δ. Σ. ςε ςφντομο χρόνο οριηόμενο από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ και για κζματα μθ αναφερόμενα ςτθν θμεριςια διάταξθ, ζπειτα από πρόταςθ ςυμβοφλου εγκρινόμενθ απ’ τθν πλειοψθφία των μελϊν του. 3. Το Δ. Σ. είναι ςε απαρτία όταν οι παρόντεσ είναι τουλάχιςτον (4) τζςςερισ. 4. Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. παίρνονται με ςχετικι πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ άποψθ του προζδρου. Οι αποφάςεισ καταχωροφνται ςε βιβλίο πρακτικϊν και υπογράφονται από τα παριςτάμενα μζλθ. Α΢Θ΢Ο 10 – Ρ΢ΟΕΔ΢ΟΣ 1. Ο πρόεδροσ του Δ.Σ. εκπροςωπεί και αντιπροςωπεφει τθν Ζνωςθ ςε όλεσ τισ ςχζςεισ τθσ με τρίτουσ (επιςτθμονικζσ, καλλιτεχνικζσ, εκπαιδευτικζσ, υπθρεςιακζσ, δικαςτικζσ οργανϊςεισ και αρχζσ). 2. Ο πρόεδροσ του Δ.Σ. και άλλα μζλθ του Δ.Σ. παίρνουν μζροσ ςτισ ςυναντιςεισ με διάφορουσ φορείσ και παράγοντεσ. 3. Επίςθσ ο πρόεδροσ του Δ.Σ.: α) Συγκαλεί ςε ςυνεδριάςεισ το Δ.Σ. και διευκφνει τισ ςυηθτιςεισ του και β) Υπογράφει μαηί με το γραμματζα όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα, μαηί δε με τον ταμία όλα τα ζγγραφα διαχείριςθσ. 4. Σε κάκε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςε δφο ςυνεχείσ ψθφοφορίεσ για το ίδιο κζμα, θ ψιφοσ του προζδρου κεωρείται διπλι. Το αυτό ιςχφει και για τον προεδρεφοντα αντιπρόεδρο. 5. Τον πρόεδρο απόντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει ο αντιπρόεδροσ, και ςε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ απουςίασ ι κωλφματοσ, ο γραμματζασ ι άλλο μζλοσ του Δ.Σ.
 5. 5. Α΢Θ΢Ο 11 – ΑΝΤΙΡ΢ΟΕΔ΢ΟΣ 1. Ο αντιπρόεδροσ αναπλθρϊνει τον πρόεδρο, απουςιάηοντα ι κωλυόμενο ςε όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ και δικαιοδοςίεσ του. 2. Μπορεί να αςκεί οριςμζνα από τα κακικοντα του προζδρου μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. και φςτερα από ςχετικι πρόταςθ του προζδρου. 3. Οργανϊνει και προγραμματίηει τισ εκδθλϊςεισ τθσ Ζνωςθσ, ςυντονίηει τισ διάφορεσ επαφζσ και ςχζςεισ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ. 4. Ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό και λειτουργία των επιτροπϊν εργαςίασ και ειςθγείται ςτο Δ.Σ. τα πορίςματά τουσ. Α΢Θ΢Ο 12 – Γ΢ΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 1. Ο γραμματζασ ζχει τθν υπευκυνότθτα τθσ γραμματείασ και των γραφείων τθσ Ζνωςθσ. 2. Κρατάει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. και τθρεί όλα τα βιβλία – εκτόσ των διαχειριςτικϊν – και το αρχείο τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και τθ ςφραγίδα τθσ. 3. Επιμελείται τθσ αλλθλογραφίασ και των ανακοινϊςεων τθσ Ζνωςθσ. 4. Ρροςυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα. 5. Συντάςςει το ςχζδιο τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων του Δ.Σ. 6. Φροντίηει για τισ δθμοςιεφςεισ και εκδόςεισ τθσ Ζνωςθσ και παρακολουκεί κάκε δθμοςίευμα, εκδιλωςθ, κίνθςθ ι ενζργεια ςχετικι με τουσ ςκοποφσ και τα ενδιαφζροντα τθσ ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. 7. Πταν απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνεται από τον αντιπρόεδρο. 8. Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ απουςίασ ι κωλφματοσ προζδρου και αντιπροζδρου – αναπλθρϊνει τον πρόεδρο. Α΢Θ΢Ο 13 – ΤΑΜΙΑΣ 1. Ο ταμίασ κρατάει τα λογιςτικά βιβλία τθσ Ζνωςθσ και ζχει τθ γενικι υπευκυνότθτα για τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ. 2. Ειςπράττει με διπλότυπεσ αποδείξεισ τουσ πόρουσ τθσ Ζνωςθσ και πλθρϊνει κάκε δαπάνθ που ζχει εγκρικεί από το Δ.Σ. και ενθμερϊνει το μθτρϊο μελϊν με το γραμματζα. Ροςά μεγαλφτερα από το εκάςτοτε κακοριηόμενο ςφμφωνα με το άρκρο 4, μζροσ Β Διαχείριςθ, παρ. 3 υποχρεοφται να κατακζςει ςτο λογαριαςμό που ορίςτθκε από το Δ. Σ. 3. Υπογράφει μαηί με τον πρόεδρο τα ςυγκεντρωτικά γραμμάτια είςπραξθσ και μαηί με τον πρόεδρο και το γραμματζα τα εντάλματα πλθρωμϊν. 4. Συντάςςει τον προχπολογιςμό εςόδων – εξόδων για το επόμενο διαχειριςτικό ζτοσ, κακϊσ και τον οικονομικό απολογιςμό μαηί με τον ιςολογιςμό κάκε διαχειριςτικισ περιόδου, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ. 5. Ρροβαίνει ςε αναλιψεισ από τον τραπεηικό λογαριαςμό φςτερα από απόφαςθ του Δ. Σ. με προςυπογραφι τθσ αντίςτοιχθσ επιταγισ από τον πρόεδρο. 6. Πταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται από άλλο μζλοσ που ορίηεται από το Δ.Σ. Α΢Θ΢Ο 14 – ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. Σ. Το Δ.Σ. ζχει ςυλλογικζσ υποχρεϊςεισ και κακικοντα. 1. Ραρακολουκεί όλα τα κζματα που αφοροφν τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ και ενθμερϊνει ςχετικά τα μζλθ. 2. Εκτελεί τισ αποφάςεισ των Γ.Σ. και κινθτοποιεί τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ και προωκεί κοινζσ ενζργειεσ με άλλουσ ςυλλόγουσ για προβλιματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. Γενικά αποφαςίηει και προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ πράξεισ για κάκε πρόβλθμα που αφορά τουσ καλλιτζχνεσ εκπαιδευτικοφσ. 3. Λογοδοτεί απζναντι ςτισ Γ.Σ. που αςκοφν ζλεγχο ςτθ διοίκθςθ. 4. Το Δ.Σ. κατά τθν ετιςια Γ.Σ. λογοδοτεί για τθ δράςθ του γενικά. Υποβάλλει απολογιςμό δουλειάσ κακϊσ και ζκκεςθ ταμειακισ διαχείριςθσ.
 6. 6. Α΢Θ΢Ο 15 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΘ ΕΡΙΤ΢ΟΡΘ 1. Θ εξελεγκτικι επιτροπι αποτελείται από τρία (3) τακτικά μζλθ, που εκλζγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με τθν ίδια εκλογικι διαδικαςία. Ρροεδρεφεται από το μζλοσ τθσ που πλειοψιφθςε. Αςκεί τον ζλεγχο κάκε διαχειριςτικισ περιόδου του Δ.Σ. 2. Θ Ε.Ε. ςυνζρχεται μια φορά το χρόνο μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ταμία. Θ εξελεγκτικι επιτροπι ευρίςκεται ςε απαρτία παρόντων και των τριϊν μελϊν. Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ που αςκεί θ εξελεγκτικι επιτροπι ςυνίςταται ςτθν εξακρίβωςθ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ και ςτο χαρακτθριςμό τοφτων ωσ ςυμφϊνων ι όχι προσ το καταςτατικό και τισ αποφάςεισ των Γ.Σ. Θ Ε.Ε. ελζγχει τα βιβλία και τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Ζνωςθσ και υποβάλλει λεπτομερι ζκκεςθ με τα πορίςματα του ελζγχου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. Α΢Θ΢Ο 16 – ΕΦΟ΢ΕΥΤΙΚΘ ΕΡΙΤ΢ΟΡΘ 1. Θ εξελεγκτικι επιτροπι αποτελείται από τρία (3) τακτικά μζλθ, που εκλζγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με τθν ίδια εκλογικι διαδικαςία. Ρροεδρεφεται από το μζλοσ τθσ που πλειοψιφθςε. Αςκεί τον ζλεγχο κάκε διαχειριςτικισ περιόδου του Δ.Σ. 2. Θ Ε.Ε. ςυνζρχεται μια φορά το χρόνο μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ταμία. Θ εξελεγκτικι επιτροπι ευρίςκεται ςε απαρτία παρόντων και των τριϊν μελϊν. Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ που αςκεί θ εξελεγκτικι επιτροπι ςυνίςταται ςτθν εξακρίβωςθ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ και ςτο χαρακτθριςμό τοφτων ωσ ςυμφϊνων ι όχι προσ το καταςτατικό και τισ αποφάςεισ των Γ.Σ. Θ Ε.Ε. ελζγχει τα βιβλία και τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Ζνωςθσ και υποβάλλει λεπτομερι ζκκεςθ με τα πορίςματα του ελζγχου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. Α΢Θ΢Ο 17 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΙΤ΢ΟΡΕΣ 1. Το Δ.Σ. για διευκόλυνςθ τθσ δράςθσ του ζχει δικαίωμα να ςυνιςτά επιτροπζσ από μζλθ τθσ Ζνωςθσ και να ανακζτει τθ μελζτθ και ζρευνα εκπαιδευτικϊν, καλλιτεχνικϊν, πολιτιςτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων. 2. Οι προτάςεισ των ειδικϊν επιτροπϊν ειςάγονται ςτο Δ.Σ. και υλοποιοφνται εφόςον εγκρικοφν από το Δ.Σ. 3. Ο πρόεδροσ ι άλλο μζλοσ του Δ.Σ. μπορεί να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ των ειδικϊν επιτροπϊν και να εκκζτει τθ γνϊμθ του για τα ςυηθτοφμενα κζματα. Α΢Θ΢Ο 18 – ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΩΣΘΣ 1. Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο και κυρίαρχο όργανο τθσ Ζνωςθσ. Ζχει τθν ανϊτατθ εποπτεία και αποφαςίηει τελικά για κάκε κζμα, που, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ καταςτατικοφ, δεν ανικει ςτθν αρμοδιότθτα άλλου οργάνου τθσ Ζνωςθσ. 2. Θ Γ.Σ. ςυγκαλείται: α) Τακτικά μια φορά το χρόνο ςτθν Ακινα μζςα ςτο μινα Σεπτζμβριο και ςε θμερομθνία που ορίηεται από το Δ.Σ. τουλάχιςτον 20 μζρεσ πριν. β) Ζκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ι ηθτείται με αίτθςθ του 1/4 τουλάχιςτον των ταμειακά εντάξει μελϊν. Στθν αίτθςθ πρζπει απαραίτθτα να αναγράφονται και τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Στθν περίπτωςθ αυτι ειδοποιοφνται τα μζλθ οκτϊ μζρεσ τουλάχιςτον νωρίτερα. 3. Οι τακτικζσ και ζκτακτεσ Γ.Σ. ςυγκαλοφνται με ζγγραφεσ προςκλιςεισ του Δ.Σ., όπου αναγράφεται θ θμζρα, ο τόποσ, θ ϊρα και τα κζματα τθσ Γ.Σ. που κα ςυηθτθκοφν. 4. Τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ετιςιασ Εκλογοαπολογιςτικισ Συνζλευςθσ κθρφςςει ο πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ και προεδρεφει αυτισ για τθν εκλογι τριμελοφσ προεδρείου που κατευκφνει εφεξισ τισ εργαςίεσ τθσ. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από πρόεδρο,
 7. 7. αντιπρόεδρο, και γραμματζα, ο οποίοσ επιμελείται και τθσ τιρθςθσ των πρακτικϊν. Ο προεδρεφων ςτθ Γ.Σ. διευκφνει τθ ςυηιτθςθ, δίνει λόγο και τον αφαιρεί από τουσ παρευριςκόμενουσ και φροντίηει για τθν ακριβι εφαρμογι του καταςτατικοφ ςτθ λειτουργία των Γ.Σ. 5. Ο προεδρεφων τθσ Γ.Σ. δίνει πρϊτα το λόγο ςτον πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μζλθ του Δ.Σ. και εγγράφει κατά ςειρά τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ. 6. Θζματα που δεν περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυηθτοφνται μόνο με ζγκριςθ τθσ Γ.Σ. 7. Στισ αρχαιρεςίεσ ειδικά προεδρεφει ο πρόεδροσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. 8. Στθ διάρκεια τθσ Γ.Σ. δεν επιτρζπονται διακοπζσ, αντεγκλιςεισ και διαλογικζσ ςυηθτιςεισ. 9. Αν ο αρικμόσ των ομιλθτϊν είναι μεγάλοσ, ορίηεται χρονικό όριο για τον κακζνα. Κανζνα κζμα δεν μπορεί να ψθφιςκεί αν δεν τελειϊςει πρϊτα ο κατάλογοσ των ομιλθτϊν. Α΢Θ΢Ο 19 – ΑΡΑ΢ΤΙΑ ΤΘΣ Γ.Σ. – ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 1. Σε απαρτία βρίςκεται θ Γ.Σ. όταν παρευρίςκεται ς’ αυτι το 1/4 τουλάχιςτον των τακτικϊν μελϊν, που ζχουν δικαίωμα ψιφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίσ άλλθ πρόςκλθςθ, μζςα ςε οκτϊ (8) μζρεσ με τα ίδια κζματα, οπότε κεωρείται ότι βρίςκεται ςε απαρτία οςαδιποτε μζλθ και αν προςζλκουν ς’ αυτιν. 2. Εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία, οι αποφάςεισ των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και πάντοτε φςτερα από ψθφοφορία φανερι ι μυςτικι, ουδζποτε δε δια βοισ. Θ μυςτικι ψθφοφορία γίνεται με ψθφοδζλτια, επιβάλλεται δε οπωςδιποτε για τθ λιψθ αποφάςεων που αναφζρονται ςε κζματα προςωπικά και εκλογισ οργάνων τθσ Ζνωςθσ. Α΢Θ΢Ο 20 – Α΢ΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ Γ.Σ. Θ Γ.Σ. αςκεί το γενικό ζλεγχο για κάκε υπόκεςθ τθσ Ζνωςθσ. 1. Εκλζγει τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων και ελζγχει τθν πρακτικι και τθ δράςθ τουσ. 2. Ραίρνει αποφάςεισ για κάκε ςοβαρό ηιτθμα που αφορά τθν Ζνωςθ και κακορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ πάνω ςτισ οποίεσ υποχρεοφται να βαδίςει το Δ.Σ. 3. Μπορεί να τροποποιεί το καταςτατικό τθσ Ζνωςθσ και να αποφαςίηει όταν υπάρχουν διαφορζσ ςτθν ερμθνεία του. 4 Εγκρίνει ι απορρίπτει τον απολογιςμό δράςθσ του Δ. Σ. και 5. Εγκρίνει ι όχι τον οικονομικό απολογιςμό του Δ.Σ., λαβαίνοντασ υπόψθ τθν ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ και αποφαςίηει για τθν απαλλαγι του ι μθ από κάκε ευκφνθ. 6. Αποφαςίηει για τθν τυχόν διαγραφι μελϊν και μπορεί να ανακθρφςςει επίτιμα μζλθ. Α΢Θ΢Ο 21 – Α΢ΧΑΙ΢ΕΣΙΕΣ 1. Το Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ δφο (2) μινεσ πριν λιξει θ κθτεία του, υποχρεοφται με εγκφκλιό του προσ όλα τα μζλθ, να προκθρφξει εκλογζσ για τθν ανάδειξθ νζου Δ.Σ. και εξελεγκτικισ επιτροπισ. 2. Οι αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι Δ.Σ. διενεργοφνται από τθν εφορευτικι επιτροπι μζςα ςτθν εβδομάδα που ακολουκεί τθν ετιςια τακτικι γενικι ςυνζλευςθ. 3. Πςοι από τα ταμειακϊσ εντάξει μζλθ τθσ Ζνωςθσ κζλουν να εκκζςουν υποψθφιότθτα για το Δ.Σ., υποβάλλουν υποψθφιότθτα μζχρι και τθν θμερομθνία τθσ Γ.Σ. Θ εφορευτικι επιτροπι ελζγχει αν οι υποψιφιοι είναι κανονικά μζλθ. 4. Τα μζλθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι για το Δ.Σ. 5. Συντάςςεται ςε ενιαίο ψθφοδζλτιο, ο κατάλογοσ των υποψθφίων κατ’ αλφαβθτικι ςειρά, το οποίο πολυγραφείται με ευκφνθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. Τα ψθφοδζλτια μπαίνουν ςε φακζλουσ ςφραγιςμζνουσ από τθν Ε.Ε. και μονογραφθμζνουσ από τον πρόεδρο τθσ Ε.Ε.
 8. 8. Στα ψθφοδζλτια προθγείται θ καταχϊρθςθ των υποψθφίων για το Δ.Σ. και ακολουκεί, ςε ιδιαίτερθ παράγραφο, εκείνων, για τθν εξελεγκτικι επιτροπι. 6. Τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ κθρφςςει ο πρόεδροσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. 7. Θ ψθφοφορία διαρκεί ςυνεχϊσ από τισ 9 το πρωί μζχρι τισ 6 το απόγευμα, παρατεινόμενθ εφόςον ςυνεχίηεται θ προςζλευςθ ψθφοφόρων, διεξάγεται δε μυςτικά. Για το ςκοπό αυτό ο ψθφοφόροσ αποςυρόμενοσ ςε ειδικό χϊρο (παραβάν) ςθμειϊνει πάνω ςτο ψθφοδζλτιο και μπροςτά από το όνομα τθσ προτίμθςισ του: α) μζχρι επτά (7) το πολφ ςταυροφσ για το Δ.Σ. και β) μζχρι τρεισ (3) το πολφ για τθν εξελεγκτικι επιτροπι. Στθ ςυνζχεια, τοποκετεί το ψθφοδζλτιο μζςα ςτο ςφραγιςμζνο και μονογραφθμζνο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιόχειρα ςτθν ψθφοδόχο, θ οποία –πριν αρχίςει θ ψθφοφορία– ζχει ςφραγιςτεί από τθν εφορευτικι επιτροπι, αναφζροντασ αυτό το γεγονόσ ςτο ςχετικό πρακτικό τθσ. 8. Θ Ε.Ε. ζχει πρωτόκολλο ψθφοφορίασ, ςτο οποίο εγγράφονται οι εκλογείσ. Με τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ το πρωτόκολλο κλείνεται και υπογράφεται από τθν εφορευτικι επιτροπι. 9. Κάκε ψθφοφόροσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει ζνςταςθ ςτθν εφορευτικι επιτροπι, για τυχόν παραβάςεισ που ςθμειϊκθκαν ςφμφωνα με τθν κρίςθ του ςτθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται γραπτζσ και καταχωροφνται ςτα πρακτικά. Θ εφορευτικι επιτροπι αποφαςίηει για τισ ενςτάςεισ και καταχωρεί τθν απόφαςι τθσ ςτο βιβλίο πρακτικϊν. 10. Πταν λιξει θ ψθφοφορία ςυντάςςεται πρακτικό που αναφζρει τον αρικμό των εγγεγραμμζνων, των ψθφιςάντων, τθν ϊρα λιξθσ τθσ ψθφοφορίασ και βεβαιϊνεται ότι θ κάλπθ ιταν άκιχτθ μζχρι τθ ςτιγμι που ανοίχτθκε. Μετά καταμετροφνται οι φάκελοι. Αν τυχόν περιςςεφουν φάκελοι, αφαιρείται και καταςτρζφεται αντίςτοιχοσ αρικμόσ τουσ, αναςυρόμενοσ ςτθν τφχθ. Στθ ςυνζχεια, αποςφραγίηονται οι φάκελοι και ο πρόεδροσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ αναγράφει ςε κάκε ζγκυρο ψθφοδζλτιο τον αρικμό ςταυρϊν προτίμθςθσ για κάκε εκλεγόμενο όργανο κζτοντασ παραπλεφρωσ αυτοφ τθ μονογραφι του. 11. Θ διαλογι τελειϊνει με τθ ςφνταξθ και υπογραφι πρακτικοφ ψθφοφορίασ και διαλογισ, ςτο οποίο αναγράφεται ο αρικμόσ των ψθφιςάντων και εκείνοσ των ζγκυρων και άκυρων ι λευκϊν ψθφοδελτίων, κακϊσ και -κατά ςειρά επιτυχίασ- τα ονόματα των υποψθφίων με τον αντίςτοιχο αρικμό ςταυρϊν προτίμθςθσ για κακζνα τουσ. Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να παρίςταται κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ και τθσ διαλογισ. 12. Θ εφορευτικι επιτροπι μετά απ’ τθν εκλογι προβαίνει ςτθ ςφνταξθ και υπογραφι πρακτικοφ ανακιρυξθσ επιτυχόντων, ςτο οποίο αναγράφονται κατά ςειρά επιτυχίασ τα ονόματα των εκλεγζντων και αναπλθρωματικϊν για κάκε όργανο με τον αντίςτοιχο αρικμό των ςταυρϊν προτίμθςθσ για τον κακζνα. Αντίγραφα των πρακτικϊν τθσ ψθφοφορίασ-διαλογισ και ανακιρυξθσ των επιτυχόντων παραδίδονται από τθν εφορευτικι επιτροπι ςτο ςφμβουλο που πιρε τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. Με αίτθςθ οποιουδιποτε μζλουσ και μζςα ςε τρεισ μζρεσ από τθν υποβολι τθσ, χορθγείται υποχρεωτικά από τθ διοίκθςθ τθσ Ζνωςθσ ςτον αιτοφντα, αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. 13. Θ εφορευτικι επιτροπι μετά το πζρασ των αρχαιρεςιϊν και τθν ανάδειξθ των επιτυχόντων ςυμβοφλων, παραδίδει μζςα ςε τρεισ μζρεσ το εκλογικό υλικό ςτο γραμματζα του αποχωροφντοσ Δ.Σ. με απόδειξθ παραλαβισ του, περατϊνοντασ ζτςι τθν αποςτολι τθσ. 14. Ο απερχόμενοσ γραμματζασ υποχρεοφται να παραδϊςει το παραπάνω υλικό μαηί με το υπόλοιπο αρχείο, τθ ςφραγίδα και κάκε περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Ζνωςθσ ςτο νζο Δ.Σ. Για τθν παράδοςθ και παραλαβι ςυντάςςεται ειδικό πρακτικό.
 9. 9. 15. Ο πρϊτοσ από τουσ πλειοψθφιςαντεσ ςυμβοφλουσ, ςυγκαλεί το Δ.Σ για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 2 του αρκρ. 8 του παρόντοσ. Α΢Θ΢Ο 22 – Τ΢ΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίθςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ μπορεί να γίνει μόνο με απόφαςθ τθσ Γ.Σ. Για να γίνει τροποποίθςθ του καταςτατικοφ θ Γ.Σ. κεωρείται ότι είναι ςε απαρτία όταν παρευρίςκονται τουλάχιςτον το 1/2 των ταμειακϊσ εντάξει μελϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4, μζροσ Β ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΘ, παρ.4. Θ απόφαςθ παίρνεται με πλειοψθφία των 3/4 των παρόντων. Α΢Θ΢Ο 23 – ΔΙΑΛΥΣΘ 1. Για τθ διάλυςθ τθσ Ζνωςθσ απαιτείται ειδικι ψθφοφορία ςτθν οποία λαμβάνουν μζροσ όλα τα μζλθ εφαρμοηόμενθσ τθσ διαδικαςίασ των εκλογϊν. 2. Για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, πρζπει να ψθφίςουν τα μιςά και πλζον ταμειακά εντάξει μζλθ και να υπάρξει πλειοψθφία των 3/4 απ’ αυτά. 3. Θ διάλυςθ προτείνεται είτε με ειςιγθςθ του Δ.Σ. είτε με αίτθςθ που υποβάλλεται ς’ αυτό από εκατό (100) τουλάχιςτον μζλθ ταμειακά τακτοποιθμζνα. Και ςτθ δεφτερθ αυτι περίπτωςθ το Δ.Σ. ςυντάςςει ειςιγθςθ που διατυπϊνει τθ δικι του περί διάλυςθσ, εκτίμθςθ. 4. Σε περίπτωςθ που κα εγκρικεί θ διάλυςθ τθσ Ζνωςθσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ περιζρχονται ςε ίδρυμα, οργανιςμό ι φορζα που ικελε ορίςει θ Γενικι Συνζλευςθ. Α΢Θ΢Ο 24 Κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από το παρόν καταςτατικό ρυκμίηεται από τισ Γ.Σ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των νόμων. ΤΑ ΙΔ΢ΥΤΙΚΑ ΜΕΛΘ 1. Αγκαβανάκθ Αργυρι 2. Αλεξανδράτου Στζλλα 3. Βαςιλάκου Αργυρι 4. Γιαννάκθσ Νικόλαοσ 5. Δαβιλά Ελζνθ 6. Δαμιανάκθ Φανι 7. Δράκοσ Ευκφμιοσ 8. Ευαγγελίου Κωνςταντίνοσ 9. Ηιρϊ Πλγα 10. Κουντουράκθ Αγγελικι 11. Κωτςόγιαννθσ Δθμιτριοσ 12. Λιάκου Μαρία 13. Μανωλαράκθ Ελζνθ 14. Ραλθοκϊςτα Ραναγιϊτα 15. Ραπακεοδϊρου Καλλιόπθ 16. Ραραςτατίδου Σοφία-Ελζνθ 17. Ρλζςςα Ελιςάβετ 18. Ροτόγλου Κυριακι 19. ΢ουμπάνθ Νίκθ 20. ΢οφςςου Ευςτρατία 21. Σαρρι Ρθνελόπθ 22. Χατηι Ηωι
 10. 10. ΑΘΘΝΑ 25-11-2010

×