Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

o_10111_muv311_pr10_alt

403 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

o_10111_muv311_pr10_alt

 1. 1. 1 A szentélyrekesztő oldalsó bejáratai2 Főoltár (Szent Megváltó-oltár)3 Matutinum-oltár (Szentháromság-oltár)4 Kopasz Károly sírja5 Nagy kereszt Kopasz Károly sírjánál6 Sasos olvasópult7 Oltár a vértanúszentek ereklyéivel8 Aranyfeszület10 Ambo11 Szent János-kápolna12 Szent Hilarius-kápolna13 Szent Jenő-kápolna14 Szent Cucuphas-kápolna15 Mária-kápolna16 Szent Peregrinus-kápolna17 Szent Eustachius-kápolna18 Szent Osmana-kápolna19 Szent Ince és Móric-kápolna20 Déli kapu a kerengő és a kolostor felé21 Északi kapu a temető felé
 2. 2. De consecratione, 11441-7 Prológus 67-69 A boltozati ív csodája8-15 Bevezetés 70-73 A birkahús csodája8-9 A Dagobert-legenda és a Dagobert-épület 74-76 A felszentelés napjának kijelölése és kihirdetése10-13 Az építkezések szükségessége 77-79 A vendégek listája14-15 Suger személyes indítékai 80-82 Előkészületek a felszentelés megünneplésére16-45 Építkezések a nyugati részen 83-97 A szentély felszentelésének liturgiája16 A nyugati építmény elkezdése 98 Záró ima17-21 A költségek előteremtése22-31 Az oszlop-csoda32-41 A gerenda-csoda42-43 A nyugati építmény felszentelése44-45 Kiadások a világításra; a felszentelés dátuma46-97 Építkezések a keleti részen46-47 A keleti építmény építésének elhatározása48-49 Az itt szükséges építkezések50-53 Alapkőletétel54-56 A finanszírozás kérdései57-58 A munkálatok előrehaladása59-66 Az ereklye-transzláció előkészítése és az új oltár felszerelése
 3. 3. De administratione, 1145-11501-2 Előszó3-159 A jövedelmek gyarapítása160-189 Építkezések160-163 A meglévő templom díszítése164-166 A templom első bővítése167-169 Az első bővítés felszentelése170-175 Az öntött, aranyozott kapuk176-182 A “felső rész” bővítése183-189 A munkák folytatása a két részen190-288 A kincsek gyarapítása190-192 Bevezetés 257-262 További berendezési tárgyak193-197 A “felső” arany retabulum 263-274 Az ablakok198-200 A szentek ereklyetartói 275-286 Gyertyatartók, liturgikus edények201-213 Az arany kereszt 287-288 Paramentumok214-221 A főoltár222-239 A templom további díszei240-255 A “szentek oltára” és az ereklyék felfedése256 A nagy kereszt
 4. 4. De administratione, 165–169Tehát a kapukkal díszített első bejárathoz járultunk, és lebontvánegy bővítést, melyről úgy tartották, hogy Nagy Károly építtette egymeglehetősen tiszteletreméltó alkalomból – mivel atyja, Pipincsászár a saját atyja, Martell Károly bűnei miatt kívül, a kapukbejáratában hason és nem hanyatt fekve temette el magát –, errevetettük kezünket, és mint ez a templom testének bővítéséből, abejárat és a kapuk megháromszorozásából, magas és méltótornyoknak emeléséből kitűnik, buzgón munkálkodtunk.Elértük, hogy Szent Romanus kápolnáját Istennek és szentangyalainak a szolgálatára Hugó roueni érsek és több máspüspök felszentelte. Mily titkos, emelkedett s mily alkalmas ez ahely a szent dolgok végzésére, megtudták azok, akik itt Istennekszolgálnak, és míg áldozatot mutatnak be, mintha félig máris amennyekben lakoznának. Ugyanazon felszentelési ünnepségalkalmával, a templom alsó hajójában mindkét oldalon egy-egykápolnát – az egyik oldalon Szent Hippolitusét és társaiét, amásik oldalon Szent Miklósét – szentelt fel a tiszteletre méltóManasse meaux-i és Péter senlis-i püspök.
 5. 5. De administratione, 181.Pars noua posterior dum iungitur anteriori, Aula micat medio clarificata suo.Claret enim claris quod clare concopulatur, Et quod perfundit lux noua, claret opusNobile, quod constat auctum sub tempore nostro. Qui Sugerus eram, me duce dum fieret.Majd ha az új hátsó részt és elejét egyesítjük, Fényes a csarnok már, tündöklik közepén.Mert fénylik, ha a fényeshez kötöd azt, ami fénylő, És új fényárban fénylik a mű nemesen,Mely kormányzásunk idején épült fel egészen, És aki élén állt, én vagyok az, Sugerus.
 6. 6. Belleforest, François de:Cosmographie universelle detout le monde, 1575
 7. 7. Félibien, Michel: Histoire de labbaye royale de Saint-Denys en France, 1706
 8. 8. De administratione, 193–197Az arany tábla fent.Arra a táblára, amely az ő legszentebb teste előtt áll, becslésünkszerint 42 márka aranyat fordítottunk, és sokféle drágaköveknektömegét: annyi jacintust, rubint, zafírt, smaragdot, topázt és sokkülönböző nagyságú gyöngyöt, amennyit soha nem reméltünkfellelhetni. Láthattál királyokat és hercegeket meg sok előkelő férfiút,amint példánkat követve, megfosztották kezüket gyűrűiktől, és gyűrűikaranyát, köveit és drága gyöngyeit a szent mártírok iránti szeretetbőla táblára alkalmaztatni kívánták. Ugyanígy érsekek és püspökökfelszentelési gyűrűiket itt biztonságba helyezvén, ezeket jámboranIstennek és szentjeinek ajánlották. Drágakőárusoknak is oly nagytömege özönlött hozzánk különböző országokból és nemzetekből,hogy már nem akartuk megvenni, amit ezek mindenki mássegítségével eladni igyekeztek. E táblán ezek a versek vannak:Mennyeknek kapuját, ó, nagy Dionysius, tárd fel, S vedd védelmedbe Suggeriust kegyesen.És ki magadnak az új házat kezem által emelted, Intézd el nékem, hogy befogadjon az ég.És e helyett lakomázzam a mennynek asztala mellett, Minden jelképnél jobb az, amit kifejez.
 9. 9. De administratione, 198–200[A szentek ereklyetartói]Mivel pedig védőszentjeink szent testeit a felső boltozaton illettelhelyeznünk, amilyen nemes módon csak tudtuk, és mivelszentséges szarkofágjuknak egyik oldalsó tábláját nem tudni, melyalkalommal, elvitték, mi 15 márka aranyat fizetvén, gondoskodtunkróla, hogy túlsó oldalát és felső borítását alul is, felül is mintegynegyven unciányiból bearanyozzák. Rézből öntött és aranyozotttáblákkal és csiszolt, a felső boltozatok közelében felerősítettkövekkel is körülvétettük, továbbá egymás után következő kapukkalis, hogy ezek elhárítsák a nép tömegeit, úgy, hogy a tiszteletre méltószemélyiségek, amint illik, magukat a szentek testeit tartalmazóedényeket láthassák nagy áhítattal és könnyontással. A szenteksírjain pedig ezek a versek vannak:Ott, ahol égi had áll őrt, szenteknek pora mellett,Sír és jajgat a nép, s tíz hangon szólal a kórus.Lelkeikért hoz áldozatot oly sok kegyes ember,És ha nekik tetszik, vétkükre bocsánatot adnak.Szentek testei békén nyugszanak ebben a földben,Útjukon ők vigyenek, ha könyörgünk oly sok imával.Ím, menedéket az erre jövőknek nyújt e jeles hely,Oltalmat nyer a vétkes, nem bír véle a bosszú.
 10. 10. De administratione, 201–204Az aranyfeszület. Nekifogtunk, hogy elménketegészen ennek szentelve, ahogyan csak tudtuk,feldíszítsük az életet adó, imádandó keresztet,Megváltónk örök győzelmének üdvözítő zászlaját,melyről így szól az apostol: „Nékem pedig ne legyenmásban dicsekedésem, hanem a mi urunk JézusKrisztus keresztjében”, s amely annáldicsőségesebb, mivel nemcsak embereknek,hanem még az angyalok előtt is megjelenik azemberfiának jeleként az égben, a végsőveszélyben. Szüntelenül köszöntjük azt Andrásapostollal: „Üdvözlégy kereszt, melyet Krisztustestével szenteltek meg, s melyet tagjai díszítettekgyöngy helyett.” Mivel ezt véghezvinni, ahogyanakartuk, nem tudtuk, tehát ahogyan legjobbantudtuk, úgy akartuk, s Isten segítségévelfáradoztunk rajta. Ezért mindenfelé sok gyöngyöt ésdrágakövet kutattunk fel, magunk is, küldötteink is.Ehhez a díszítéshez olyan értékes arany- ésdrágakő anyagot készítettünk elő, amilyent csaktudtunk, s különböző vidékekről igen jó mesterekethívtunk be. Ezeknek szorgalmas és türelmesmunkával a tiszteletre méltó keresztet hátoldalánkellett a csodálatos drágakövekkel díszíteniük. Elölpedig, vagyis a miséző pap felé néző oldalon,megváltó Urunk imádandó képét kellett ábrázolniuk,szenvedése emlékére, mintha még mindig akereszten szenvedne. Bizony, ugyanezen a helyenSzent Dionysius ötszáznál több éve, Dagobertidejétől kezdve egészen a mi időnkig nyugodott.
 11. 11. Sugerius, az apát helyezé oltárra e táblát Ahhoz, amelyet előbb Károly adott, a király. Méltatlant méltóvá tégy, ó, Mária, tűnjék Jóság kútfeje mellett bűne királynak, apátnak. És baloldalt: Hogyha e szép oltárunkat bárki gazul kirabolná, Vesszen, mint Júdás, kárhozzék ugyanúgy. A csodás művű és pazarló pompájú hátsó táblát pedig, mivel mesterei barbárok és a mieinknél mértéktelenebbek voltak, domborművekkel formában és anyagban is megnemesítettük, úgy, hogy egyesek azt mondhatták volna: „Az anyagot felülmúlta a munka.” Felhasználtattunk itt sok dolgot a szerzeményeinkből, és az egyház felszereléséből is több darabot, melyeket féltettünk az elkallódástól, így egy törött talpú aranykelyhet és másokat is. ÉsDe administratione, 214–221 mivel az anyagnak, aranynak, drágaköveknek, gyöngyöknek változatossága semmit sem mond a szemnek, s a mű, mely csak a[A főoltár] művelteknek érthető, felirat nélkül nem könnyen fogható fel, bárEzután, mert midőn a kolostorba léptünk, ennek ajánlottak gyönyörűséges allegóriák fényében ragyog, ezt a betűkre bíztuk.fel, igyekeztünk feldíszíteni Szent Dionysius főoltárát, Verseket írtunk ezért rá, melyek ezt elmondják, hogy világosabban értsék meg őket.melynek csupán a Kopasz Károly által készíttetett elülsőtáblája volt meg. Mindkét végére aranytáblákat helyezvén,egy még ékesebb negyediket is hozzátéve, körülvétettük, Krisztus előtt a tömeg fennszóval zengi: hozsánna.hogy az egész oltár aranyosnak látsszék. Végeihez pedig, Mindenekért igaz áldozatot szerzett vacsoráján.nehogy valamikor elvigyék őket, Fülöp fia, Lajos király Megváltója világnak, lám, felvette keresztjét.húszmárkás arany gyertyatartóit állítottuk, rájuk jácintokat, Ábrám áldozata Krisztus testére a jelkép.smaragdokat és más drágaköveket raktunk, és elrendeltük, Áldoz Melchisedek, örvend Ábrám diadalján.hogy még gondosan keressenek ide helyezendő köveket. Rúdon emelt fürtként keresik Krisztust a kereszttel.Ezeknek a tábláknak a versei így szólnak. A jobb végén:
 12. 12. De administratione, 222Gyakran szemléltük tehát az anyaegyház iránti szeretettől vezettetve ezeket a különféle új és régi liturgikustárgyakat, miközben szemügyre vettük, hogyan lehetne az aranyoltárra helyezni Szent Eligius csodálatra méltókeresztjét a kisebbekkel együtt, valamint azt a semmivel össze nem hasonlítható tárgyat, melyet közönségesenCristának neveznek, szívből fohászkodván és ezt mondván: „rakva vagy mindenféle drágakövekkel: karniollal,topázzal és jáspissal, tarsiskővel és ónixszal, berillusszal, zafírral, gránáttal és smaragddal.”
 13. 13. De administratione, 223–239A drágakövek ismerői előtt, legnagyobb csodálatukra, világos, hogy ezek közül, a karbunkulust kivéve, egyik sem hiányzik,sőt nagy bőségben vannak. Ezért, midőn Isten házának díszítése iránti szeretetből a drágakövek sokszínű szépsége olykorelvont a külső gondoktól, és tisztes szemlélődésre bírt, hogy a szent erények különbözőségeit az anyagi dolgokról aszellemiekre vigyem át, úgy tetszett, mintha látnám időzni magamat a világnak valamely távoli részén, mely nincs egészen aföld mocskában, sem teljesen az égi tisztaságban, s Isten kegyelméből ebből az alsóbb szférából anagogikus módon áttudnék kerülni a magasabb rendűbe.Szoktam beszélgetni azokkal, akik Jeruzsálemben jártak, és nagy örömmel hallgatom azokat, akik számára megnyíltak akonstantinápolyi kincseskamrák és a Hagia Sophia díszei; vajon a mieink valamennyire is összehasonlíthatók-e azokkal?Midőn az ittenieket többre becsülték, láttuk, hogy a frankok iránti félelemből azokat a csodálatra méltó tárgyakat, melyekrőlkorábban hallottunk, gondosan elrejtették, nehogy egyes ostobák erőszakos kapzsisága miatt a görögök és latinokfelfogadott kísérete viszályra és botrányos háborúra keljen; mivel a ravaszság a görögök fontos jellemvonása. Ezért lehet,hogy több az, amit biztonságba helyeztek, mint az, amit a botrányok miatt őrizetlenül hagyva láthattak. Csodálatos ésmajdnem hihetetlen dolgokat hallottunk ugyanis több igazmondó férfiútól, így Hugó laoni püspöktől is, a Hagia Sophia ésmás templomok elsőbbségéről a mise celebrálásához szükséges ékességek tekintetében. Ha ez így van, s az ő tanúságuknyomán elhisszük, hogy így van, ily felbecsülhetetlen és páratlan dolgokat ki kell hogy tegyenek sokak ítéletének. „Ki-ki amaga értelme felől legyen meggyőződve.” Megvallom, nekem legfontosabbnak az látszott, hogy mind drágább és drágábbdolgok legyenek mindenekelőtt a szentség szolgálatára. Ha Isten vagy a próféta parancsára aranymedencék, -mozsarakszolgáltak a bakkecskék, borjak, vörös tehenek vérének összegyűjtésére, mennyivel inkább kell aranyedényeket,drágaköveket, minden teremtmények közül a legbecsesebbeket szüntelen szolgálattal, teljes hittel Krisztus vérénekfelfogására használni. Bizonyos, hogy sem mi magunk, sem a mi dolgaink nem elegendők arra, hogy ily dolgokraszolgáljanak. Ha új teremtés folytán szubsztanciánk helyett a szent kerubokét és szeráfokét kapnánk, az is elégtelen ésméltatlan lenne egy ilyen kimondhatatlan áldozat szolgálatára, amilyen ez a bűneinkért adott engesztelés. A szigorúakellentmondanak ennek, mondván, hogy ehhez a szolgálathoz elegendő a szent elme, tiszta lélek, hívő szándék. Mi iselismerjük, hogy elsősorban, főleg, kiváltképpen ezeknek kell jelen lenniük. Valljuk azonban, hogy sehol annyira, mint a szentáldozat szolgálatában, minden belső tisztaság, minden külső nemesség mellett a szent edények külső díszeinek is jelen kelllenniük. Mindenben a legillendőbb módon kell ugyanis szolgálnunk Megváltónkat, aki nem tagadta meg, hogy minket kivételnélkül mindennel ellásson, aki saját természetét a mienkkel egyetlen és csodálatos egyedben egyesítette, „aki megígérte,hogy országát valóságosan birtokolni fogja, minket jobbja felől állítván”, a mi Urunk, „ki él és uralkodik mindörökkön örökké”.
 14. 14. De administratione, 240–242[A „szent oltár”]A szent ereklyék iránti tiszteletből elkezdtük megújítani azt az oltárt is, melyet arégiek tanúsága szerint szent oltárnak neveznek (azt szokta ugyanis mondaniFülöp fia, a dicsőséges Lajos király, hogy mikor gyermekkorától kezdve ittnevelkedett, így mondták neki a kolostor vénei), mivel régiségétől, a hűségesőrzés hiányában s a gyakori mozgatás miatt, mely az ünnepi készülődésalkalmával következik be, amikor különböző ünnepeken más-más, a jelesebbünnepeken ékesebb díszt raknak rá, kevésbé díszesnek tűnt. Az oltár csúcsánlevő megszentelt porfírkő, mely nemcsak színének minőségével, hanemméretének nagyságával is nagyon illik ide, egy oly sok idő múltán nagyonmegviselt, arannyal borított fakerettel volt körülvéve. A finoman szerkesztettkeret elülső oldalán Szent Jakab apostol karja volt elhelyezve, ezt belül egyvilágos kristálynyíláson keresztül látható írás bizonyította. Ugyanígy a jobboldalon István protomártír karjának elhelyezését, balra pedig Szent Vince levitaés mártír karját igazolta felirat.
 15. 15. De administratione, 256[A nagy kereszt]Felállítottuk azt a csodálatos nagyságú keresztet is, mely az oltár és Károlysírja között van a magasban, s melynek közepén a közhiedelem szerintfennmaradt Matildis királynénak, a templomot alapító Dagobert királyfeleségének odaerősített nyaklánca. Egy másikat pedig Szent Dionysiusoldalán állíttattunk fel – ez kisebb ugyan, de mint igen tapasztalt mesterekbizonyítják, egyik sem fényesebb nála – főleg a megszentelt vas nyakbéklyótiszteletére, mely, mivel Glaucinus börtönében Szent Dionysiuslegszentségesebb nyakán volt, tőlünk éppúgy, mint másoktól, tiszteletetérdemel.
 16. 16. De administratione, 259–260A testvérek kórusát is a ma látható formában átalakíttattuk, együttérezvefáradalmaikkal, mert akik állandóan a templom szolgálatában álltak, azoknaknagyon kényelmetlen volt, s olykor beteggé is tette őket a márvány és rézhidegsége. A konvent növekedése miatt meg is nagyobbíttattuk Istensegítségével. Felállíttattuk a régi szószéket is, mely csodálatos finomságúelefántcsont tábláinak napjainkban pótolhatatlan faragásával és régi történetekbemutatásával meghaladja az emberi ítélőképességet. Miután összegyűjtöttükazokat a táblákat, melyek régebben ládákban és ládák alatt elrejtve hányódtak,jobb oldalán helyreállítván a rézből csinált állatokat, nehogy ily sok és ilycsodálatos anyag veszendőbe menjen, helyreállíttattuk, hogy tetején a szentevangéliumot olvassuk. Kormányzásunk kezdetén elhordattunk a templomközepéről egy korlátot, melynek sötét fala kettészelte a templom középhajóját,hogy az egyház nagyságának szépségét ilyen rekesztőfalak ne homályosítsákel.
 17. 17. De administratione, 261Ugyanígy felújíttattuk jeles rendeltetése és a műértéke miatt a dicső Dagobert király nemes trónjátis, melyben, mint a régiek említik, a frankokkirályai kormányzásuk kezdetén szoktak ülni,hogy fogadják az előkelők hódolatát.
 18. 18. De administratione, 275–278Hét gyertyatartót is készíttettünk zománcozott éskitűnően aranyozott munkával, mivel azok, amelyeketKároly császár adott Szent Dionysiusnak, régiségükmiatt tönkrementek.A Szent Dionysius iránti kötelező tiszteletből arany- ésdrágakő edényeket is szereztünk az Úr asztalánakszolgálatára, azokon felül, melyeket a frankok királyai ésa hívek a templomnak erre a célra adományoztak. Egy140 unciás aranykelyhet készíttettünk, drágakövekkel,jacintusokkal és topázokkal díszítve, annak pótlására,mely elődünk idején zálogtárgyként veszett el.Szent Dionysiusnak ajánlottunk fel egy prasiuskőbőlhajó alakra kivájt edényt is a császárnő koronájánakvirágaival együtt. Ezt Fülöp fia, Lajos király körülbelül tízéve zálogban hagyta, s mikor ezt bemutatni hoztáknekünk, a király engedelmével hatvan márka ezüstértvettük meg. Ez az edény a drágakő minősége és egésznagysága miatt is csodálatra méltó. Szent Eligiuszománcmunkája díszíti, melyet mindenki igen szépnekítél.
 19. 19. De administratione, 279–280Egy másik, pintes nagyságú edényt berillből vagy kristályból Lajoskirálynak Aquitánia királynője, aki akkor új felesége volt, adta elsőútjakor. Szeretetének jeleként a király nekünk, mi pedig urainknak, aszent mártíroknak adtuk, az Úr asztalára való áldozatként. Ennek azadományozásnak a sorát magán a drágakövekkel és arannyal díszítettedényen jeleztük, kis versekben:Ezt az edényt jegyese, Aanor adta Lajos királynak – Mitadolus anagyapjának, a király nekem, a szenteknek meg Suger.
 20. 20. De administratione, 281Az említett oltár céljára szereztünk egyszardonixból, vagyis szarduszból és ónixbólkészült értékes kelyhet is, melyben a szarduszvörös színe az ónix feketeségével úgyváltogatja a sajátságát, mintha egyik amásiknak tulajdonságát bitorolná.
 21. 21. De administratione, 282Hozzátettünk egy másik, amfóra formájút is, melycsak anyagában, nem formájában volt hasonló. Ennekezek a versei:Istennek kell adnunk drágakövet s aranyunkat, Úrnak ajánlom én, Sugerius ez edényt.
 22. 22. De administratione, 283–284Ugyanilyen szolgálatra fordítottuk örömmel azt a széppalackot is, amelyet nekünk Thibaut, Blois grófjaabban a tokban küldött el, amelyben neki Szicíliakirálya adta. Ugyanoda helyeztük azokat akristályedénykéket is, melyeket kápolnánkban az oltármindennapi szolgálatára rendeltünk.
 23. 23. De administratione, 285Ugyanígy egy a faragó és csiszoló által csodálatosanelkészített porfíredényt is, miután hosszú évek óta aszekrényben volt, amfórából arannyal és ezüsttel sasformájúra átalakítva, az oltár céljaira alkalmaztunk, ése verseket írattuk rá:Foglalatot nyert, lám, ez a kő ékkővel, arannyal, Márvány volt, de ezért márványnál becsesebb.
 24. 24. 1 A szentélyrekesztő oldalsó bejáratai2 Főoltár (Szent Megváltó-oltár)3 Matutinum-oltár (Szentháromság-oltár)4 Kopasz Károly sírja5 Nagy kereszt Kopasz Károly sírjánál6 Sasos olvasópult7 Oltár a vértanúszentek ereklyéivel8 Aranyfeszület10 Ambo11 Szent János-kápolna12 Szent Hilarius-kápolna13 Szent Jenő-kápolna14 Szent Cucuphas-kápolna15 Mária-kápolna16 Szent Peregrinus-kápolna17 Szent Eustachius-kápolna18 Szent Osmana-kápolna19 Szent Ince és Móric-kápolna20 Déli kapu a kerengő és a kolostor felé21 Északi kapu a temető felé

×