Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Al·legació a la:
  Ordenança municipal de recollida domiciliària de residus
         domèstics i comercials
Aprov...
l’estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang, en
primer lloc la Constitució Espan...
adoptin les mesures necessàries per tal d’eliminar o reduir aquestes característiques o
que els dipositin en la forma i ll...
residus no assimilables a municipals, s’han desviat residus dels circuit de gestió de
residus industrials que preveu la ll...
matèria de gestió de residus està adreçada a desenvolupar plenament els
    objectius de minimització, reutilització i ...
Article 3. Definicions
Elements de contenció: S’entén per element de contenció el contenidor o forma de
lliurament per a c...
Usuari comercial: Es considera usuari comercial el que la Llei 15/93 defineix com a
productor de residus comercials.

Usua...
Article 5. Drets i deures dels usuaris domèstics.
  1. Drets de la ciutadania de Vilassar de Mar:
     a) Accedir a ...
d) Lliurar els materials objecte de recollida domiciliària selectivament al
       servei de recollida corresponent,...
a) La recollida selectiva de la brossa orgànica, la brossa inorgànica, les restes
      vegetals assimilables a bross...
7. Els materials contaminats i/o corrosius
  8. Les deixalles i els fems, produïts en escorxadors, granges, laboratoris i...
k) Bolquers. Procedents d’us per nadons o infants i dels serveis d’assistència
   medica.
ARTICLE 11.- GESTIÓ DELS ...
5. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de les restes de menjar
  seran aportats gratuïtament a tots ...
3. Els usuaris domèstics han de lliurar els envasos de vidre a partir de les 20.00 h. i
  fins a les 22.00 h. Procurant e...
ARTICLE 14- OBLIGACIONS DELS USUARIS DEL SERVEI RESPECTE A LA
       RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DOMÈSTICS.

 ...
5. L’Ajuntament podrà establir guals, reserves d’espai en voreres i indrets adients
   de la via pública per a l’emplaça...
2. L’Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels
   serveis de recollida que, per motiu d’i...
CAPÍTOL II.- PRESCRIPCIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE
       GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS


ARTICLE 20.- DEFINICIÓ...
11. És obligació de l’usuari comercial vetllar que el seu residu no sigui contaminat per
  tercers en el moment del lliu...
c) El retorn dels contenidors, una vegada buidats als punts originals de
        dipòsit.
      d) Neteja del...
Els serveis de recollida de residus comercials a establiments que disposin d’un gestor
privat de residus, es consideren de...
1. Els locals comercials, de serveis i altres establiments de nova instal·lació,
   hauran de disposar d’un espai tancat...
1. Les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de recollida de
   residus a Vilassar de Mar, hauran ...
d’inspecció del sistema de recollida i transport dels residus comercials, en les diferents
activitats generadores de resid...
1. Hauran d’aplicar les tecnologies adequades per aconseguir la minimització dels
   residus i el foment del tractament ...
1. Els residus industrials i gestionats directament pels productors i posseïdors
    hauran de ser lliurats i transport...
3. Residus d’enderroc, on s’inclouen tant els residus petris com la resta
  d’elements de l’edifici, que s’obtenen de l’o...
1. En l’atorgament de les llicències d’obres d’enderrocament, de nova
   construcció, reformes o rehabilitació, es fixar...
incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d’obres
   d’enderrocament, de nova construcció, re...
2. Els vehicles de transport de terres i runes hauran de reunir les condicions
  adients per evitar el vessament del seu ...
CAPÍTOL III.- ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA SECTORIAL
ARTICLE 47.- DEFINICIÓ

  1. Els serveis de recollida sectorial, ...
ARTICLE 48.- RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS

  1. L’Ajuntament estableix els servei de recollida sectorial de residus ...
ARTICLE 51.- RECOLLIDA DE PILES

 1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida de pile...
1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de residus municipal, les
   tipificades a la Llei 6/1995, de 1...
f) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a
       qualsevol altre lloc diferent del que ...
5. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
6. Abandonar escombraries fora dels dies i horari...
i.  En general, totes aquelles no previstes com a lleus ni molt greus que
        puguin infringir les condicions ...
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la publicació de la seva
aprovació definitiva al Butlletí Oficial d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alegacio OrdenançA Residus Solids Urbans

721 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alegacio OrdenançA Residus Solids Urbans

 1. 1. Al·legació a la: Ordenança municipal de recollida domiciliària de residus domèstics i comercials Aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el passat dijous 4 de desembre 2008. Presentador: Plataforma en defensa del PAP. Antecedents: La plataforma en defensa del Pap en els seus principis fundacionals hi consta l’objectiu de aconseguir un bon nivell de reciclatge dels residus sòlids urbans i es per això que presentem aquesta al·legació, proposant esmenes de adició, substitució o supressió, a tots aquells articles que creiem que son objectivament millorables per tal d’aconseguir el fi d’un reciclatge òptim. També considerem que al text aprovat inicialment pel ple municipal el passat 4 de desembre s’hauria d’haver aprovat per consens de tots els grups municipals ates que es una norma que afecta a la totalitat de la ciutadania i que imposa una disciplina que pot modificar els hàbits de tots els vilatans. Técnica utilitzada per presentar les esmenes: El text original esta presentat en lletra cursiva. Les esmenes en lletra normal. Les adicions en lletra de color vermell, les substitucions apareixen tatxat en vermell el text substituït i en lletra vermella i les supressions el text apereix tatxat en vermell. Text esmenat: PREÀMBUL 1.- OBJECTIUS GENERALS I MARC LEGAL VIGENT La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en un principis generals que emanen bàsicament dels Vè i VIè programes d’acció de la Unió Europea, de 1
 2. 2. l’estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang, en primer lloc la Constitució Espanyola. La Llei estatal 10/1998 , de 21 d’abril, de residus, així com la Llei 6/1993 , de 15 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008 de 10 de juliol de modificació de la Llei 6/1993, estableixen com a objectius, per aquest ordre de prioritats, la minimització en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge o altres formes de valorització obligatòria de determinats tipus de residus. Així mateix, la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, de transposició de la directiva 92/94/CE, fixa uns objectius de reducció, reciclatge i valorització que els estats membres hauran de complir en el termini de cinc anys d’ençà de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. D’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 63 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 8 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el municipi exercitarà, en tot cas, competències en els termes de la legislació estatal de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de protecció del medi ambient. 2.- COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, determina que les entitats locals seran competents per a la gestió dels residus municipals, en els termes establerts en aquesta Llei i en les que, en el seu cas, dictin les Comunitats Autònomes. Correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida i els transport dels residus urbans, en la forma en què estableixen les respectives ordenances. De conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril , reguladora de residus, els posseïdors de residus municipals estaran obligats a lliurar- los a les entitats locals en les condicions que determinin les respectives ordenances. Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus municipals des del moment del lliurament i els posseïdors quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que en el seu lliurament s’hagin observat les ordenances. Quan les entitats locals considerin que els residus municipals presenten característiques que dificultin llur recollida, transport, valorització o eliminació, podran obligar el productor o posseïdor dels mateixos a que, prèviament a llur recollida, 2
 3. 3. adoptin les mesures necessàries per tal d’eliminar o reduir aquestes característiques o que els dipositin en la forma i lloc adequats. Igualment l’esmentat article disposa que, quan es tracti de residus municipals diferents als generats en domicilis particulars, les entitats locals competents, per motius justificats, podran obligar els posseïdors a gestionar-los per sí mateixos. Per altra banda, les Entitats Locals, mitjançant les Ordenances municipals, han de promoure la previsió en els edificis d’habitatges i d’oficines, i en els comerços, els tallers i d’altres establiments emplaçats en medis urbans, d’espais i d’instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites per aquesta Llei. Així mateix, en el Pla Nacional de Residus Urbans, que desenvolupa la Llei 10/1998, ja es fa esment, com a objectiu bàsic, la previsió d’estendre l’obligació de la implantació de la recollida selectiva a tots els nuclis de població de més de mil habitants abans de 31 de desembre de 2006. La llei 15/03 de 13 de juny, de modificació de la llei 6/93, de 15 de juliol, de residus, estableix un nou concepte de residu municipal, el residu comercial, associat a activitats comercials, oficines i serveis. I ’estableix el règim de gestió que s’ha de donar a aquests residus comercials. En línies bàsiques, el productor tindrà l’obligació de gestionar-se de forma diferenciada al circuit domiciliari, assumint-ne la totalitat dels costos. Aquesta gestió es pot fer mitjançant un gestor autoritzat o bé per mecanismes que disposin els ens locals. La mateixa llei, estableix la creació d’un cànon sobre la disposició controlada de residus municipals, de 10€/Tm que es destinarà als tractaments de valorització de materials. Tenen també la consideració de residus municipals, els residus procedents de la neteja de la via pública, zones verdes, àrees recreatives i platges. Respecte els residus industrials El 1998 s’inicià la recollida de residus assimilables a domèstics del polígon industrial dels garrofers. D’aleshores ençà l’increment de la recollida del rebuig ha incrementat a una raó entre el 10 i el 40% anual fins arribar a superar les 1.000 tonelades d’indiferenciat que sumades a les més de 9.000 Tm d’origen domèstic superen la capacitat contractual d’incineració de Vilassar de Mar que és d’aproximadament 8000 Tm. Aquest fet obligava el 2002 a disposar en abocador el 35% del rebuig produït a Vilassar de Mar. Una de les causes de l’increment de la producció de residus assimilables urbans al polígon industrial, a més de la consolidació del propi polígon, ha estat el fet de repercutir parcialment el cost de gestió del residu als industrials. En ser molt menor el cost de gestió del residu assimilable a urbà gestionat a través del municipi que el mateix residu gestionat a través d’un privat moltes fraccions valoritzables i fins hi tot 3
 4. 4. residus no assimilables a municipals, s’han desviat residus dels circuit de gestió de residus industrials que preveu la llei 6/93 de residus. Tot i que la llei 15/03, de 13 de juny, defineix dins de la categoria de residus municipals s’equiparen també aquells residus d’origen industrial que, per les seves característiques, són assimilables a aquesta tipologia, i la seva gestió també s’ha de desenvolupar pels mateixos circuits de residus comercials; l’Ajuntament de Vilassar de Mar emparant-se en l’article 19 de modificació de l’article 28 de la Llei 6/1993 que permet als ens locals obligar als posseïdors de residus que per llurs característiques, esdevinguin perillosos o difícils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar a gestionar- los per si mateixos per la seva incidència sobre els serveis municipals de recollida i el medi ambient. Així, i per tal d’assolir l’objectiu general del PROGRIC 2007-2012 de reduir la quantitat de les fraccions residuals destinades a la disposició del rebuig i garantir que aquesta es fa segons les més estrictes condicions de seguretat possibles; i d’acord amb l’objectiu específic en els criteris d’envasos industrials del PROGRIC d’evitar que els residus d’envasos comercials i industrials entrin, com els residus d’envasos domèstics, en el circuit de gestió dels residus municipals; s’obliga als posseïdors de residus industrials assimilables a residus municipals a gestionar per si mateixos els seus residus. ooooooOOOOOOoooooo TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS ARTICLE 1.- PRINCIPIS BÀSICS El marc territorial i d’aplicació d’aquesta ordenança és el municipi de VILASSAR DE MAR, i els seus principis bàsics són els següents : 1. Aconseguir un municipi més net, tant per l’ús comú, la recollida municipal i la gestió de les obres. 2. Desenvolupar els objectius de minimització, reutilització , reciclatge i el model de separació i tractament en origen. 3. Responsabilitzar i sensibilitzar a tothom en la implicació del correcte ús del servei municipal. 4. Sancionar als que dificultin o no tinguin voluntat de realitzar la separació en origen. 5.1. Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat tècnica, social i econòmica.- D’acord amb el Programa General de Gestió de Residus i el Programa de 1. Gestió de Residus Municipals (PROGREMIC), El pla de gestió de residus comarcal del maresme i la política de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en 4
 5. 5. matèria de gestió de residus està adreçada a desenvolupar plenament els objectius de minimització, reutilització i reciclatge. 2. Facilitar al màxim la disposició de cada fracció a través del canal apropiat (contenidors, deixalleria, àrea d’emergència); apropant al veïnat els mitjans (paquet de reciclatge, informació,...) i el servei (dies i hores concrets, qualitat del servei...), responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals. 3. Dificultar al màxim aquell qui vulgui realitzar la barreja en origen, de manera que la recollida selectiva deixa de ser un acte voluntarista a ser una acció fàcil de realitzar. 4. Aconseguir una participació generalitzada en el lliurament selectiu en origen que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir el rebuig que va a parar a la planta incineradora. 5. Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic (objectius i criteris clars i transparents), social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana) i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini,...). Aconseguir a través d’aquesta participació generalitzada i els elements 6. facilitadors , informació i educació ambiental, aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient en general ARTICLE 2.- OBJECTE DE L’ORDENANÇA 1. La present ordenança té per objecte la regulació del lliurament i la recollida selectiva domèstica de les fraccions paper/cartró, vidre, envasos lleugers, fracció orgànica i fracció rebuig dels residus municipals. 2. Les altres fraccions de residus municipals com trastos vells, residus especials en petites quantitats, restes de poda llenyoses, petits aparells elèctrics i electrònics, runes de la construcció procedents d’obres menors i assabentats no realitzades per professionals etc., que no són objecte de recollida domèstica, es regularà per la corresponent ordenança de funcionament de la deixalleria.- es lliuraran a la deixalleria. 3. Queden explícitament exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals, els materials residuals següents : a) Les runes de les obres realitzades per professionals. b) Els rebuigs , cendres i escòries produïts en fàbriques. c) Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independència de quina sigui la seva destinació. d) Els residus industrials. e) Els animals morts. f) Els fems produïts en parcs urbans i altres establiments públics o privats. g) Els productes procedents de decomís. h) Les matèries i materials contaminants i corrosius. i) Les matèries i materials que requereixen l’adopció de mesures higièniques o de seguretat especials. j) Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de perillós. k) Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats en els apartats anteriors, i en tot cas els que en circumstàncies especials determini l’Ajuntament. 5
 6. 6. Article 3. Definicions Elements de contenció: S’entén per element de contenció el contenidor o forma de lliurament per a cadascuna de les fraccions recollides selectivament. Els elements de contenció són específics per a cada material i cada tipus d’usuaris i es detallen en la taula següent: Lliurament del Element de contenció material dins dels Fracció unifamiliar contenidors Paper  Sense bossa de plàstic Lligall, cordill, per empaquetar.  Bossa de paper  Caixa de cartró Vidre Sense bossa. Cubell estandarditzat de 25l verd, sense bossa. Envasos Bossa polietilè, lligada. Amb bosses de polietilè, deslligades. FORM Amb bosses Amb bosses compostables, sempre compostables, sempre lligades, dins del cubell lligades. estandarditzat de 10l o de 25l marró Rebuig Bossa de qualsevol Amb bosses, sempre plàstic, sempre lligada. lligades Bolquers Bossa de qualsevol Amb bossa de qualsevol plàstic, lligada. plàstic, lligada. Envasos lleugers: comprèn els envasos lleugers domèstics adscrits en el sistema de gestió integrada d’Ecoembes, a excepció dels envasos lleugers de paper. Per exemple, bosses de plàstic, film, tetrabrik, llaunes de refresc, llaunes de conserva, ampolles de PET,... Fracció orgànica de residus municipals: comprèn els residus orgànics propis de la llar, la restauració i el sector de l’alimentació que es produeixen principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar. En la form s’hi poden assimilar restes vegetals no llenyoses com ara fulles, flor seca, rams marcits, gespa i pinassa. Paper i cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartons, paper escrit, paper d’ordinador i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials. Restes vegetals no assimilables a brossa orgànica: restes llenyoses, brancam caigut, mort o poda, tant si prové d’espais públics com privats. 6
 7. 7. Usuari comercial: Es considera usuari comercial el que la Llei 15/93 defineix com a productor de residus comercials. Usuari domèstic: Es considera usuari domèstic totes les persones que utilitzin qualsevol dels habitatges de Vilassar de Mar. Vidre: inclou els residus d’envasos utilitzats per a les ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats, làctics i altres envasos alimentaris i per extensió tots els envasos de vidre amb el distintiu del sistema de gestió integrat d’Ecovidrio. Article 4. Propietat dels materials Els materials lliurats a la via pública són propietat municipal, sens perjudici de les responsabilitats imputables a la persona lliuradora dels materials en cas d’incompliment de les condicions de lliurament dels materials de la present ordenança. ARTICLE 3.- DRETS I OBLIGACIONS DE LA CIUTADANIA 1. Tothom està obligat al compliment d’aquesta Ordenança i de les disposicions complementàries que, en matèria de gestió de residus, pugui dictar en qualsevol moment l’Ajuntament, en l’exercici de les seves facultats. 2. L’Ajuntament exigirà el compliment d’aquesta Ordenança i obligarà els infractors o infractores a la restauració dels béns danyats, sense perjudici de les sancions que corresponguin. 3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran per analogia en els supòsits que tot i no estar previstos expressament, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit d’aplicació. 4. En el cas d’un lliurament incorrecte de materials, rebre informació dels motius pels quals no s’ha prestat el servei de recollida de residus domèstics 5. Conèixer els efectes ambientals i sobre la salut de qualsevol dels tractaments que reben els diferents materials recollits selectivament. ARTICLE 4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 1. l’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada moment consideri convenient per als interessos de la vila. 2. L’Ajuntament, d’acord amb el que disposa la legislació , ha d’assegurar que la recollida i el transport de tots els residus que es generen al terme municipal s’efectuen en condicions adequades. 3. L’Ajuntament informarà periòdicament la ciutadania sobre el funcionament dels serveis municipals de recollida de residus i sobre la destinació dels diferents tipus de residus. 4. L’Ajuntament, promourà i fomentarà mitjançant campanyes de comunicació, la minimització i recuperació dels residus, i crearà els mecanismes de control per al correcte funcionament dels sistema. L’Ajuntament atendrà les reclamacions, denúncies i suggeriments de la 5.1. ciutadania i exercirà les accions que en cada cas corresponguin.- 7
 8. 8. Article 5. Drets i deures dels usuaris domèstics. 1. Drets de la ciutadania de Vilassar de Mar: a) Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en el marc del que preveu la Llei 38/95, de lliure accés a la informació en matèria de medi ambient, en l’àmbit de residus. b) Participar activament en el consell ambiental municipal i en els seus grups de treball. c) Accedir a la informació de la producció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament, el cost de la recollida, la destinació de cada fracció, els costos o ingressos associats al tractament de cada material, la quantitat d’impropis de cada fracció. d) En el cas d’un lliurament incorrecte de materials, rebre informació dels motius pels quals no s’ha prestat el servei de recollida domiciliària de brossa. e) Disposar d’un canal de comunicació àgil i ràpid per comunicar les incidències del servei de recollida, com per exemple telèfon d’atenció ciutadana, correu electrònic. f) Conèixer els efectes ambientals i sobre la salut de qualsevol dels tractaments que reben els diferents materials recollits selectivament. g) Accedir a la informació dels programes, projectes, actuacions que sobre residus realitzi l’Ajuntament amb altres administracions competents. h) Accedir a la informació dels convenis amb els gestors dels sistemes integrats d’envasos lleugers i envasos de vidre, Ecoembes i Ecovidrio. Accedir a la informació del contracte amb l’empresa adjudicatària del i) servei de recollida de residus municipals. Accedir a la informació de la relació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar j) amb el Consorci per la gestió de la brossa al Maresme. k) Accedir a la informació de la relació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb el Consorci per la gestió dels residus del Vallès Oriental. Accedir a la informació de la relació que l’Ajuntament de Vilassar de l) Mar pugui tenir amb qualsevol altre òrgan de gestió de residus. m) Ser atesos per l’Ajuntament de les reclamacions, denúncies i suggeriments que es facin sobre el servei de la recollida selectiva domiciliària. 2. Deures de la ciutadania de Vilassar de Mar: a) Prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir la generació de residus i aplicar unes tècniques de recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics. b) Complir la present ordenança i de les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti en qualsevol moment l’Ajuntament en exercici de les seves facultats. c) No barrejar en origen els residus municipals objecte de la recollida domiciliària. 8
 9. 9. d) Lliurar els materials objecte de recollida domiciliària selectivament al servei de recollida corresponent, com s’exposa en l’articulat del Títol II. En cap cas no es poden lliurar en les papereres, ni abandonar a la via pública fora dels horaris establerts. e) Contribuir econòmicament al servei de recollida selectiva de residus domèstics, mitjançant l’abonament de la taxa de recollida de residus municipals, segons el que disposa la corresponent ordenança fiscal. f) Dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció estandarditzats, bosses, cubells, bujols; corresponents a cada fracció i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable. g) Els usuaris domèstics han de reservar espai suficient per emmagatzemar els cubells de FORM i vidre estandarditzats que l’Ajuntament hagi lliurat a l’habitatge; i per a les bosses d’envasos, paper i rebuig fins al dia del seu lliurament. h) Els usuaris domèstics han de mantenir en òptimes condicions de seguretat i higiene les fraccions de paper, envasos, orgànica, vidre i rebuig, fins al moment del lliurament dels materials. ARTICLE 5.- ESTABLIMENT DE TAXES I PREUS PÚBLICS L’Ajuntament podrà establir les taxes i els preus públics que corresponguin en relació amb aquells serveis que es prestin d’acord amb la present Ordenança. Aquestes taxes i preus públics estaran degudament publicats en l’Ordenança fiscal corresponent. ooooooOOOOOOoooooo TÍTOL II.- LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS CAPÍTOL I.- ELS SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS ARTICLE 6.- OBJECTE I ÀMBIT 1.- El present capítol té per objecte regular les condicions de prestació de l’actual servei de recollida de residus municipals per part de l’Ajuntament i les d’utilització d’aquest servei per part dels usuaris. 2.- Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns i veïnes i altres persones físiques i jurídiques amb domicili a Vilassar de Mar, i les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d’establiment professional, comercial o de serveis situat a la zona urbana. 3.- Per garantir l’assoliment dels objectius fixats, i dins de l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament recollirà : 9
 10. 10. a) La recollida selectiva de la brossa orgànica, la brossa inorgànica, les restes vegetals assimilables a brossa orgànica, el vidre, els envasos lleugers, el paper i cartró dels residus municipals domèstics. b) La recollida selectiva de la brossa orgànica, la brossa inorgànica, les restes vegetals assimilables a brossa orgànica, el vidre, els envasos lleugers, el paper i cartró dels residus municipals comercials. ARTICLE 7.- DEFINICIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS D’acord amb el que estableix la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, tenen la consideració de residus municipals, els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per la seva naturalesa o composició es poden assimilar als residus municipals. Tenen també la consideració de residus municipals, els residus procedents de la neteja de la via pública, zones verdes, àrees recreatives i platges.- ARTICLE 8.- CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS Als efectes d’aquesta Ordenança es consideren tres grups de residus municipals : a) Residus municipals ordinaris. Són els produïts per l’activitat domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres generadors singulars assimilables als municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels espais públics. b) Residus voluminosos. Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de la seva envergadura, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes etc. c) Residus municipals especials. Són els que tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però que a causa de la seva composició han de ser gestionats de manera diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per la salut de les persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus de la construcció i qualsevol altres residu qualificat en el Catàleg de Residus de Catalunya. ARTICLE 9.- RESIDUS EXCLOSOS 1. Resten exclosos del servei de gestió de residus municipals tots els altres residus que no tinguin la consideració de residus municipals. De forma específica en resten exclosos els residus industrials, els residus especials del sector terciari que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i qualificats com a perillosos d’acord amb la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus. 2. Les runes d’obra. 3. Els rebuigs, les cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de tractament de residus. 4. Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció d’edificis. 5. Els residus sanitaris d'hospitals, clíniques, centres d’assistència, laboratoris i altres establiments similars, inclosos en els grups III i IV del Decret 27/1999, de febrer, de gestió de residus sanitaris. 6. Els animals morts. 10
 11. 11. 7. Els materials contaminats i/o corrosius 8. Les deixalles i els fems, produïts en escorxadors, granges, laboratoris i altres establiments similars, públics o privats. 9. Els productes procedents de decomís. 10. Qualsevol matèria residual que, en funció del seu contingut o presentació es pugui qualificar de tòxic o perillós. 11. Qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els punts anteriors. ARTICLE 10.- FRACCIONS A SEPARAR DELS RESIDUS MUNICIPALS Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entenen com a principals fraccions a separar en origen per part dels ciutadants d’aquest municipi, les següents : a) Fracció orgànica de residus municipals: comprèn els residus orgànics propis de la llar, la restauració i el sector de l’alimentació que es produeixen principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar. En la form s’hi poden assimilar restes vegetals no llenyoses com ara fulles, flor seca, rams marcits, gespa i pinassa. Brossa orgànica : comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment en les cuines en la< manipulació, preparació i consum de menjar.- Restes vegetals assimilables a brossa orgànica : s’assimilen a brossa orgànica b) totes les restes vegetals de jardineria no llenyosa (restes de plantes, rams marcits, flors seques, gespa, pinassa etc. ). c) Restes vegetals no assimilables a brossa orgànica : restes llenyoses, brancam caigut, mort o poda, tant si procedeix d’espais públics com privats. Es lliuraran a la deixalleria. d) Paper i cartró :comprèn diaris, revistes, fulletons, paper escrit, paper d’ordinador i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials. e) Envasos lleugers : envasos i bosses de plàstic, embolcalls de plàstic, brics, llaunes i paper d’alumini i similars. Vidre : inclou ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, f) conserves, menjars preparats, làctics i altres envasos de vidre,i per extensió tots els envasos de vidre amb el distintiu del sistema de gestió integrada Ecovidrio , així com els vidres de finestres, miralls, vidres plans i armats i similars.- Piles fora d’ús : comprèn piles de gran format, salines o alcalines i piles de g) botó. Les piles una vegada passen a ser residu tenen la consideració de residu especial segons la Llei 6/1993 i s’han de tractar de manera separada de la resta de deixalles. Es lliuraran a la deixalleria o a la deixalleria mòbil. h) Medicaments : comprèn aquells medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buit o no, de procedència domèstica. També requereixen tractament especial. Es dipositaran a les farmàcies. Brossa inorgànica : a l’efecte de la present Ordenança, és tot residu municipal i) no inclòs en cap dels apartats anteriors, com el rebuig, i de no separació en origen, sempre que no estiguin en contradicció amb la legislació sectorial de la gestió de residus. També les defecacions dels gossos i altres animals domestics. j) Oli domèstic. Procedent de les cuines domestiques o dels serveis de restauració. Es lliuraran a la deixalleria o be a la deixalleria mòbil. 11
 12. 12. k) Bolquers. Procedents d’us per nadons o infants i dels serveis d’assistència medica. ARTICLE 11.- GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 1. La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen, de les diferents fraccions dels residus per part de la població, per fer la recollida selectiva. El dipòsit d’aquestes fraccions i del rebuig es farà en els indrets i en els moments que l’Ajuntament assenyali. 2. El transport i valorització de les diferents fraccions dels residus recollits de forma selectiva i de la disposició del rebuig , es farà per part del servei municipal de gestió dels residus municipals, d’acord amb el que estableixen la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny i la resta de normativa sobre gestió de residus. ARTICLE 12.- EL SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 1.- El servei de gestió dels residus municipals es presta per l’Ajuntament, amb caràcter general i obligatori, en tot el territori municipal que tingui la consideració de sòl urbà i en la forma de gestió que determini l’Ajuntament, a excepció del polígon industrial i les activitats recreatives de caire particular. 2.- Pel que fa als habitatges i les activitats situades en sòl no urbanitzable, els titulars hauran de gestionar els residus produïts mitjançant la contractació d’un gestor autoritzat. No s’inclouen les cases de camp. ARTICLE 13.- LA RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS Recollida porta a porta domèstica de les restes de menjar 1. Tots els usuaris domèstics tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida municipal per a lliurar les restes de menjar. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar les restes de menjar amb altres fraccions de la brossa domèstica. 3. Els usuaris domèstics han de lliurar les restes de menjar en una bossa compostable, lligada i dins de l’element de contenció, amb la tapa tancada, que s’escaigui a la seva modalitat de lliurament, a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. L’horari de lliurament és prolongable fins a l’hora en què l’equip de recollida realitza efectivament el servei en el punt de recollida. 4. Els usuaris domèstics tenen el dret a tenir un únic cubell estandarditzat de 10 litres o un únic cubell estandarditzat de 25 litres, amb tancament hermètic, per a l’emmagatzematge i lliurament de la fracció orgànica. 12
 13. 13. 5. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de les restes de menjar seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa justificada, pèrdua, desaparició o trencament del cubell. 6. Els cubells seran tractats i manipulats, amb cura de no fer-los malbé. 7. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva de les restes de menjar, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat de les restes de menjar recollida sigui òptima. Recollida porta a porta domèstica dels envasos lleugers 1. Tots els usuaris domèstics tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida municipal per a lliurar els envasos lleugers. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar els envasos lleugers amb altres fraccions de la brossa domèstica. 3. Els usuaris domèstics han de lliurar els envasos lleugers en l’element de contenció que s’escaigui a la seva modalitat de lliurament, una bossa de polietilè oberta a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. L’horari de lliurament és prolongable fins a l’hora en què l’equip de recollida realitza efectivament el servei en el punt de recollida. 4. Els envasos lleugers s’han de lliurar buits de sòlids o líquids. 5. Els envasos lleugers s’han de lliurar xafats o destapats per facilitar la compressió en el transport. 6. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva dels envasos lleugers, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat dels envasos lleugers recollits sigui òptima. Recollida porta a porta domèstica del paper 1. Tots els usuaris domèstics tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida municipal per lliurar el paper i cartró. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar el paper i cartró amb altres fraccions de la brossa domèstica. 3. Els usuaris domèstics han de lliurar el paper i cartró en l’element de contenció que s’escaigui a la seva modalitat de lliurament. Per al paper un lligall, una bossa de paper o una caixa de cartó a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. L’horari de lliurament és prolongable fins a l’hora en què l’equip de recollida realitza efectivament el servei en el punt de recollida. 4. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva de paper i cartró, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat dels envasos lleugers recollits sigui òptima. Recollida porta a porta domèstica d’envasos de vidre 1. Tots els usuaris domèstics tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida municipal per lliurar els envasos de vidre. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar els envasos de vidre amb altres fraccions de la brossa domèstica. 13
 14. 14. 3. Els usuaris domèstics han de lliurar els envasos de vidre a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. Procurant en lo possible esmorteir el soroll durant la deposició. 4. Els envasos de vidre s’han de lliurar buits de sòlids o líquids. 5. Els usuaris domèstics tenen el dret a tenir un únic cubell estandarditzat de 25 litres, amb tancament hermètic, per a l’emmagatzematge i lliurament a la recollida municipal. 6. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva municipal d’envasos de vidre seran aportats a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa justificada, pèrdua, desaparició o trencament del cubell. 7. Els cubells seran tractats i manipulats, amb cura de no fer-los malbé. 8. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva d’envasos de vidre, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat de les restes de menjar recollida sigui òptima. Recollida porta a porta domèstica del rebuig 1. Tots els usuaris domèstics tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida municipal per lliurar el rebuig. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar el rebuig amb les altres fraccions valoritzables de la brossa domèstica. 3. Els usuaris domèstics han de lliurar el rebuig en l’element de contenció que s’escaigui, una bossa qualsevol tancada, a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. L’horari de lliurament és prolongable fins a l’hora en què l’equip de recollida realitza efectivament el servei en el punt de recollida. Recollida porta a porta domèstica de bolquers 1. A causa de les necessitats de lliurar els residus de bolquers quasi diàriament per qüestions higièniques i sanitàries es gestionaran com una fracció a separar. 2. Els usuaris domèstics tenen l’obligació de no barrejar els bolquers amb la resta de les fraccions valoritzables de la brossa domèstica. 3. Els bolquers es poden lliurar conjuntament amb el rebuig, en la mateixa bossa. La recollida de residus municipals inclou : a) La recollida selectiva mitjançant contenidors al carrer, de les diferents fraccions brossa orgànica, envasos lleugers, paper/cartró i vidre, en els llocs de recollida que l’Ajuntament determini. b) La recollida indiferenciada mitjançant contenidor al carrer, de les fraccions dels residus on no s’ha fet selecció en origen (rebuig), en els llocs de recollida que l’Ajuntament determini. c) El retorn dels contenidors, una vegada buidats als punts originals de dipòsit. d) Neteja dels contenidors i dels seu entorn, tret dels casos en què els contenidors siguin exclusius d’un establiment comercial específic. 14
 15. 15. ARTICLE 14- OBLIGACIONS DELS USUARIS DEL SERVEI RESPECTE A LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DOMÈSTICS. 1. La població, en general , ha de prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir la generació de residus i aplicant mètodes que minimitzin els impactes ambientals i estètics. 2. Si bé correspon a l’autoritat municipal perseguir els comportaments incívics, també és obligació dels ciutadans la denúncia de fets que dificulten el correcte ús i gestió dels servei de recollida de residus. 3. Tots els habitants estan obligats al compliment d’aquesta Ordenança i de les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus dicti l’Ajuntament. 4. Tots els habitants del municipi tenen el dret i deure d’utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals de recollida de residus. 5. Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions de residus i lliurar-los selectivament als contenidors instal·lats a la via pública. A tal efecte han de complir les obligacions següents : a) Dipositar els residus dins de l’horari que determini l’Ajuntament. b) Dipositar les diferents fraccions en bosses separades, les quals es dipositaran en els contenidors respectius. c) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència no dipositar-hi altres residus que no siguin els que els corresponguin. d) No dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors. e) No dipositar bosses d’escombraries a les papereres situades a la via pública. f) No dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors. g) No dipositar en els contenidors els residus especials generats als domicilis. Tenir cura dels contenidors proporcionats per l’Ajuntament per a h)a) la recollida selectiva. - ARTICLE 15.- NORMES RELATIVES ALS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS SITUATS A LA VIA PÚBLICA. 1. El codi de colors a utilitzar pels contenidors , és el següent : - Paper/cartró : color blau - Vidre : color verd - Envasos/plàstics : color groc - FORM : color taronja - Rebuig : color gris 2. Els contenidors de residus podran ser manipulats únicament pel personal del servei de recollida, excepte aquells contenidors d’ús exclusiu d’un establiment comercial específic. El personal del servei realitzarà aquestes operacions amb la cura de no fer-los malbé. 3. Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors. 4. Cal respectar l’espai reservat als contenidors i no és permès moure’ls de l’emplaçament que tinguin reservat, el qual haurà d’estar senyalitzat. 15
 16. 16. 5. L’Ajuntament podrà establir guals, reserves d’espai en voreres i indrets adients de la via pública per a l’emplaçament dels contenidors. S’evitaran situacions que dificultin el transit de vianants i vehicles per la via publica. 6. Els vehicles situats o aparcats a la via pública, no podran interferir en les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors. 7. L’Ajuntament procedirà a la renovació dels contenidors quan hagin quedat inutilitzats per al servei o els seus desperfectes tinguin un fort impacte visual o dificultin de manera substancial el seu ús. ARTICLE 16.- NORMES RELATIVES ALS RESIDUS VOLUMINOSOS, MOBLES I ESTRIS 1. No es podran dipositar a l’interior ni al voltant dels contenidors de residus municipals, sinó que seran objecte d’una recollida específica, o bé traslladats directament pels seus posseïdors a la deixalleria o be a la deixalleria mòbil. 2. Seran objecte del servei municipal de recollida de residus, tots aquells residus voluminosos que ocupin un volum no superior a un metres cúbic (1 m3). ARTICLE 17.- ELS RESIDUS DE JARDINERIA 1. Les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica, com ara residus de gespa, fulles, flors seques i petites branques, es podran lliurar dins de bosses tancades als contenidors destinats a la fracció de matèria orgànica domèstica dels residus municipals. 2. Es prohibeix dipositar restes d’esporga llenyoses en qualsevol tipus de contenidor ubicat a la via pública. 3. Les restes vegetals d’esporga i llenyoses hauran de ser traslladades pels seus posseïdors a la deixalleria. ARTICLE 18.- LA RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS 1. Es prohibeix el lliurament de cadàvers d’animals morts domèstics a qualsevol contenidor de la recollida de residus municipal, així com l’abandonament a la via pública. 2. La recollida de cadàvers d’animals domèstics s’efectuarà previ avís de la persona interessada als serveis municipals i previ pagament de les taxes corresponents, si s’escau. ARTICLE 19.- HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS 1. L’Ajuntament establirà per al servei de recollida de residus municipals les freqüències i els horaris més adients per a la correcta gestió dels residus municipals de la vila.- 16
 17. 17. 2. L’Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de recollida que, per motiu d’interès públic, o la millora del servei consideri convenients. 3. L’Ajuntament farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per l’Alcalde en situació d’emergència. Article 15. La recollida domèstica en sòl no urbà 1. Per les seves característiques, els habitatges situats en sòl no urbà, disseminats i amb accés difícil pels vehicles de recollida, el servei de recollida selectiva domiciliària no es realitza a les cases de camp. 2. Els usuaris domèstics en sòl no urbà tenen l’obligació de lliurar els seus materials en les àrees d’emergència o a través d’àrees d’aportació d’ús exclusiu, en les condicions que defineixi l’Ajuntament. 3. L’Ajuntament aplicar als usuaris domèstics en sòl no urbà, una bonificació en la taxa de residus. Aquesta bonificació s’haurà de recollir en la corresponent ordenança fiscal. Article 16. Actes públics generadors de residus municipals 1. Els participants en actes públics que s’organitzin a Vilassar de Mar tenen l’obligació de realitzar la recollida selectiva de les mateixes fraccions que es realitza a la resta de recollida domèstica. 2. En cas que les fraccions generades en l’acte públic no es puguin recollir segons el sistema habitual, els organitzadors dels actes públics tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament quines són les necessitats de recollida de l’acte organitzat, volums, fraccions i hores de finalització de l’ús dels elements de contenció necessaris; designar un responsable i corresponsabilitzar als participants de l’acte en la recollida selectiva. 3. En cas de necessitar elements de contenció específicament per a l’acte, l’Ajuntament cedirà els bujols necessaris per a la seva recollida selectiva, sobre els quals podrà aplicar un dipòsit a retornar quan el servei de recollida certifiqui que els contenidors estan en les condicions que defineix la present ordenança respecte del lliurament de les fraccions reciclables. La regulació d’aquest dipòsit correspon a l’ordenança fiscal corresponent. Article 17. Autocompostatge 1. L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha de promoure de forma alternativa, com la via més sostenible possible per al tancament del cicle de les restes de menjar, especialment de les restes vegetals, l’autocompostatge a través de programes d’ajut i seguiment i campanyes d’educació ambiental. 2. L'autocompostatge pot ser objecte de beneficis fiscals en la taxa municipal de recollida, tal i com recull la corresponent ordenança fiscal. 3. Els requisits tècnics per participar de beneficis fiscals per a l’autocompostatge es regularan a través d’un programa específic. 17
 18. 18. CAPÍTOL II.- PRESCRIPCIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS ARTICLE 20.- DEFINICIÓ Els residus comercials d’acord amb que estableix la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, són aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall, a l’engròs, restauració, els bars, els mercats, les oficines, i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals, d’acord amb el estableix aquesta Llei.- Article 18. Drets i deures dels usuaris comercials 1. Tota activitat de comerç al detall, comerç a l’engròs, hoteleria, bars, mercats, oficines i serveis està obligada a realitzar la recollida selectiva de paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, restes de menjar i rebuig. 2. El servei de recollida selectiva comercial prestat pels serveis municipals és un servei de lliure recepció, tal i com recull l’article 23 de la Llei 15/03, de modificació de la Llei 6/93, de residus. 3. Les activats comercials que no desitgin rebre el servei municipal de recollida selectiva porta a porta han d’acreditar, anualment, que disposen d’un gestor de residus autoritzat que gestioni la totalitat dels residus que produeix. 4. Les activitats comercials que no utilitzin els serveis municipals de recollida selectiva comercial han de justificar anualment a l’Ajuntament que les fraccions de paper / cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, restes de menjar i rebuig, són gestionades, totes i cadascuna d’elles, per un gestor de residus autoritzat. 5. Les activitats comercials que gestionin els seus residus a través de gestors autoritzats no podran utilitzar l’espai públic per emmagatzemar els residus generats. 6. Els gestors privats que donin el servei de recollida comercial hauran de recollir la fracció envasos de vidre en horari diürn. 7. Les activitats comercials, s’autogestionin o no els residus, han de disposar de suficient espai per poder fer la selecció dels materials seguint les condicions de la present ordenança. 8. Els residus comercials es poden lliurar seguint la recollida municipal establerta o be a la deixalleria del Camí del Mig, conservant el resguard corresponent. 9. Els serveis municipals poden rebutjar la recollida de residus que no hagin estat convenientment presentats i lliurats pels usuaris, d’acord amb el que s’estipula en la present ordenança. 10. És obligació de l’usuari comercial mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi, tal i com obliga la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/93, de 15 de juliol, de residus. 18
 19. 19. 11. És obligació de l’usuari comercial vetllar que el seu residu no sigui contaminat per tercers en el moment del lliurament a la via pública. Article 19. Dimensionament del servei Cada comerç té l’obligació de definir el servei de recollida comercial a partir dels serveis que ofereix l’Ajuntament. Si l’Ajuntament considera que el servei sol·licitat pel comerç és insuficient per a l’activitat que desenvolupa, l’Ajuntament pot obligar el comerç a redimensionar el servei de la forma que l’Ajuntament consideri convenient. Les components del servei són tres, fracció, freqüència de recollida i volum de recollida. La carta de serveis que ofereix l’Ajuntament és l’aprovada per la Junta de Govern Local. El preu del servei vindrà regulat per la corresponent ordenança o preu públic que ha d’anar associada al servei prestat. ARTICLE 21.- MODALITATS DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS La gestió dels residus comercials es podrà realitzar, seguint les modalitats següents: 1. Prestació per part de l’Ajuntament del servei obligatori general consistent en la recollida diferenciada de les fraccions de residus establerts ( paper/cartró, vidre, envasos, fracció orgànica i fracció rebuig), mitjançant contenidors situats a la via pública, d’acord amb les normes generals fixades pel servei municipal de gestió de residus. 2. Gestió dels residus mitjançant un gestor privat per a la recollida de residus municipals, inscrit en el Registre de Transportistes de Residus Comercials d’acord amb el estableix l’article 28 de la present Ordenança. 3. En qualsevol cas, el posseïdor final haurà de gestionar cada fracció d’acord amb la modalitat de recollida establerta per l’Ajuntament, vetllant perquè el lliurament d’aquests residus no representi, en cap cas, una molèstia per als veïns i usuaris de la via pública. 4. Lliurament a la deixalleria. ARTICLE 22.- ELS SERVEIS MUNICIPALS ESPECÍFICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS 1. La recollida de residus comercials prestada per l’Ajuntament , inclou : a) La recollida selectiva mitjançant contenidors al carrer, de les diferents fraccions brossa orgànica, envasos lleugers, paper/cartró i vidre, en els llocs de recollida que l’Ajuntament determini. b) La recollida indiferenciada mitjançant contenidor al carrer, de les fraccions dels residus on no s’ha fet selecció en origen (rebuig), en els llocs de recollida que l’Ajuntament determini. 19
 20. 20. c) El retorn dels contenidors, una vegada buidats als punts originals de dipòsit. d) Neteja dels contenidors i dels seu entorn, tret dels casos en què els contenidors siguin exclusius d’un establiment específic. 2. El titular de l’activitat que produeixi residus comercials, en la seva condició de posseïdor finals de residus haurà de complir les obligacions següents : a) Disposar d’espai interior segons estableixen els paràgrafs 1 i 2 de l’article 26 de la present Ordenança. b) Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per fraccions que permetin, sempre que sigui possible, el seu reciclatge, recuperació o valorització. c) Les diferents fraccions s’hauran de dipositar dins dels contenidors.- Recollida comercial de les restes de menjar El lliurament de les restes de menjar en els bujols es pot realitzar, indistintament, amb funda de polietilè o amb fundes compostables, segons criteri del mateix usuari. Recollida comercial dels envasos lleugers Per al lliurament dels envasos lleugers en els elements de contenció és obligatori utilitzar les bosses normalitzades que defineix l’ordenança fiscal corresponent. Mentre no entri en vigor l’esmentada ordenança, el lliurament dels envasos lleugers ha de realitzar-se en una bossa tancada de polietilè. Recollida comercial del paper cartró El lliurament del paper en els elements de contenció és obligatori fer-lo a dojo. El lliurament del cartró s’ha de fer sense element de contenció, plegat i lligat, davant del productor. Recollida comercial del vidre El lliurament del vidre en els elements de contenció és obligatori fer-lo a dojo. Recollida comercial del rebuig Per al lliurament del rebuig en els elements de contenció és obligatori utilitzar les bosses normalitzades que defineix l’ordenança fiscal corresponent. Mentre no entri en vigor l’esmentada ordenança, el lliurament del rebuig ha de realitzar-se en una bossa tancada de polietilè. A efectes de recollida comercial, els bolquers es consideren rebuig. ARTICLE 23.- EXCEPCIONS RELATIVES ALS SERVEIS DE PRESTACIÓ OBLIGATÒRIA PER PART DE L’AJUNTAMENT 20
 21. 21. Els serveis de recollida de residus comercials a establiments que disposin d’un gestor privat de residus, es consideren de prestació no obligatòria. Els titulars d’aquests establiments o activitats hauran de disposar del corresponent contracte amb gestor privat autoritzat per a la recollida de residus municipals, inscrit en el registre homologat per l’Ajuntament d’acord amb el que estableix l’article 29 de la present Ordenança, respectant en tot cas la selecció de fraccions establerta en l’article 21 de la present Ordenança. ARTICLE 24.- RÈGIM I HORARI DELS SERVEIS ESPECÍFICS DE LA RECOLLIDA COMERCIAL 1. L’Ajuntament establirà per al servei de recollida de residus comercials les freqüències i els horaris més adients per a la correcta gestió dels residus municipals de la vila.- Es podran dipositar les deixalles a partir de les 20.00 h. i fins a les 22.00 h. L’horari de lliurament és prolongable fins a l’hora en què l’equip de recollida realitza efectivament el servei en el punt de recollida. 2. L’Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de recollida que, per motiu d’interès públic, o la millora del servei consideri convenients. 3 L’Ajuntament farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per l’Alcalde en situació d’emergència. ARTICLE 25.- OBLIGACIONS DELS USUARIS DELS SERVEIS ESPECÍFICS DE RECOLLIDA COMERCIAL 1. Correspon als titular dels comerços serveis i activitats, usuaris del servei, separar les diferents fraccions de residus i lliurar-los selectivament als contenidors instal·lats a la via pública per aquest servei. A tal efecte han de complir les obligacions següents : a) Dipositar els residus dins de l’horari que determini l’Ajuntament. b) Dipositar les diferents fraccions en bosses separades, les quals es dipositaran en els contenidors respectius. c) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència no dipositar-hi altres residus que no siguin els que els corresponguin. d) No dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors. e) No dipositar bosses a les papereres situades a la via pública. f) No dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors. g) Tenir cura dels contenidors proporcionats per l’Ajuntament per a la recollida selectiva. ARTICLE 26.- CONDICIONS DELS LOCALS COMERCIALS, DE SERVEIS, I ALTRES ESTABLIMENTS. 21
 22. 22. 1. Els locals comercials, de serveis i altres establiments de nova instal·lació, hauran de disposar d’un espai tancat de dimensions suficients per a l’emmagatzematge dels residus que generin, així com dels elements corresponents als sistemes de recollida comercial establerta en cada zona. 2. En els locals comercials, de serveis i altres establiments existents amb llicència municipal vigents, abans de l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, caldrà habilitar-hi l’espai per a les deixalles a que es refereix el paràgraf anterior, si les condicions de prestació del servei de recollida així ho exigeixen. 3. Els espais previstos en els paràgrafs anteriors s’han de mantenir en les condicions d’higiene i neteja adequades i l’acumulació de deixalles s’ha d’efectuar mitjançant l’ús d’elements de contenció tancats i estancs. ARTICLE 27.- PROHIBICIONS 1. Queda prohibit lliurar al servei municipal els residus comercials en condicions diferents de les que s’estableixen en la present Ordenança En qualsevol cas, queda prohibit l’abandonament de residus comercials 2.1. a la via pública.- ARTICLE 28.- GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS PER EMPRESA AUTORITZADA La gestió dels residus comercials per part d’un gestor privat homologat, d’acord amb els que estableix l’article 29 de la present Ordenança, haurà d’ajustar-se a les prescripcions següents: a) El titular de l’activitat, establiments comercial o de serveis, haurà de tenir a la disposició de l’Ajuntament el document que acrediti el contracte amb un gestor autoritzat i la correcta gestió dels residus, amb detall de les fraccions objecte del contracte. b) El titular de l’activitat, establiments comercial o de serveis, haurà de tenir igualment a la disposició de l’Administració els justificants dels lliuraments efectuats, amb indicació del pes de cada una de les fraccions gestionades. c) Per aquest servei, no es podran utilitzar els contenidors de la gestió municipal de residus comercials, situats a la via pública, per a les fraccions que siguin objecte del contracte privat de gestió. d) No es permet la permanència de residus comercials a la via pública, ni tampoc dels elements contenidors. ARTICLE 29.- REGISTRE MUNICIPAL D’EMPRESES GESTORES DE RESIDUS COMERCIALS. 22
 23. 23. 1. Les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de recollida de residus a Vilassar de Mar, hauran d’estar degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. 2. L’Ajuntament establirà un registre municipal de les empreses gestores de residus municipals comercials que treballin a aquest municipi, les quals estaran obligades a facilitar a l’Ajuntament la relació de les empreses a les quals presten servei, així com dels tipus de residus que gestiones, quantitat dels mateixos i maquinària i ma d’obra a utilitzada en el servei de gestió. 3. Els serveis corresponents de l’Ajuntament informaran, en cas que opinin que la gestió contractada no és l’adequada a la tipologia de l’activitat o el volum dels residus generats i proposaran a la Junta de Govern Local les mesures a adoptar que estimin pertinents. L’Ajuntament establirà el sistema que estimi oportú per comprovar periòdicament (normalment amb caràcter anual) la vigència dels contractes amb els gestors autoritzats. 4. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora dels residus comercials, s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert i per tant tindrà la condició d’usuari dels sistema de recollida de residus comercial municipal, subjecte al pagament de les taxes fiscals que s’estableixin anualment. ARTICLE 30.- RECOLLIDA D’OLIS VEGETALS Les activitats de restauració hauran de lliurar les restes d’olis vegetals a un gestor autoritzat o a la deixalleria municipal. En el moment de la declaració anual de residus regulada en l’article 30, hauran de presentar els comprovats del lliurament del gestor autoritzat. ARTICLE 31.- DECLARACIÓ DE RESIDUS 1. En qualsevol de les modalitats de gestió dels residus comercials, el posseïdor final haurà de realitzar una declaració anual dels residus generats per a cada fracció, i la previsió de generació per a l’any següent, que presentarà durant el primer trimestre de l’any. 2. L’Ajuntament es reserva la potestat de revisar les declaracions anuals de residus comercials i introduir els canvis objectivament necessaris que puguin correspondre. En cas que no es presenti declaració i sense perjudici de les sancions que puguin correspondre, els serveis corresponents de l’Ajuntament realitzaran els càlculs corresponents. 3. En expedients de llicències d’obertura de noves activitats, s’haurà d’incloure la “DECLARACIÓ DE RESIDUS”, en la documentació requerida per tramitar i legalitzar les esmentades activitats. ARTICLE 32.- FACULTATS D’INSPECCIÓ L’Ajuntament en compliment de la Llei 15/2003, de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus i amb l0objecte de garantir totes les obligacions que s’inclouen en la present Ordenança, establirà un servei específic 23
 24. 24. d’inspecció del sistema de recollida i transport dels residus comercials, en les diferents activitats generadores de residus comercials. ARTICLE 33.- TAXES I PREUS PÚBLICS 1. La prestació dels serveis de recollida comercial per l’Ajuntament, en qualsevol de les seves modalitats, serà objecte de l’aplicació de les taxes previstes en la corresponent Ordenança fiscal. 2. L’Ajuntament es reserva la facultat d’adequar les taxes i/o els preus públics a la quantitat de serveis que presti i a la generació de residus, tenint en compte que primarà la minimització de la generació de residus per part dels establiments comercials. ooooooOOOOOOoooooo TÍTOL III .- LA GESTIÓ D’ALTRES RESIDUS CAPÍTOL I.- ELS RESIDUS INDUSTRIALS ARTICLE 34.- DEFINICIÓ 1. Són residus industrials segons el que estableix la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, els materials sòlids, líquids o gasosos resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el posseïdor dels quals té voluntat o obligació de desprendre-se’n i que, d’acord amb aquesta Llei, no poden ser considerats residus municipal. 2. als efectes de la present Ordenança, també tenen la categoria de residus industrials, els residus que, tot i ser assimilables a municipals, per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari , contingut d’humitat i altres característiques, no puguin al parer justificat del servei tècnic municipal competent, ser objecte dels serveis de recollida general, sectorials o de deixalleria. ARTICLE 35.- CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR LES ACTIVITATS INDUSTRIALS RESPECTE ALS RESIDUS 24
 25. 25. 1. Hauran d’aplicar les tecnologies adequades per aconseguir la minimització dels residus i el foment del tractament i la reutilització en origen. 2. Hauran de separar les diferents fraccions de residus i hauran de disposar de lloc per emmagatzemar-les en les condicions sanitàries, de seguretat i de protecció del medi ambient adients. 3. Igualment, hauran de preveure la valorització dels residus per a la seva comercialització, reutilització o reciclatge, per tal d’obtenir primeres matèries, energia o qualsevol altra utilització. 4. Els productors de residus industrials han d’aplicar les millors tècniques disponibles per eliminar les substàncies perilloses contingudes en els residus. 5. La gestió dels residus en l’origen s’ha d’incloure en l’autorització o la llicència ambiental necessària per a l’exercici de l’activitat que genera els residus. En el control que es fa per poder posar en funcionament l’activitat, s’ha de verificar el compliment de les condicions establertes en l’autorització o la llicència ambiental referides a la gestió de residus. ARTICLE 36.- INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ 1. Els productors i els posseïdors de residus estan obligats a facilitar a l’Ajuntament la informació , la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui que són convenients per assegurar el compliment de les previsions adoptades en l’aplicació de la present Ordenança, de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i altra normativa vigent en matèria de residus. 2. De forma específica, els titular d’establiments industrials estan obligats a facilitar a l’Administració informació sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma d’evacuació, sistemes de pretractament i tractament definitiu, i destinació final dels seus residus. ARTICLE 37.- GESTIÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS La gestió dels residus industrials és responsabilitat dels seus productors i posseïdors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de residus. ARTICLE 38.- LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS 25
 26. 26. 1. Els residus industrials i gestionats directament pels productors i posseïdors hauran de ser lliurats i transportats sempre mitjançant elements contenidors o de transport perfectament tancats, de forma que no es puguin produir abocaments ni dispersions de materials o pols a l’exterior de l’establiment. 2. En cas que es produeixi algun incident, els responsables tenen l’obligació de netejar l’espai que hagi resultat afectat. 3. La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport s’ha de fer a l’interior de l’establiment industrial. No es permet la permanència de residus industrials a la via pública ni tampoc la dels elements contenidors. REGISTRE MUNICIPAL D’EMPRESES TRANSPORTISTES DE ARTICLE 39.- RESIDUS INDUSTRIALS. 1. Els transportistes de residus industrials i especials ha d’estar inscrits en el Registre General de Residus de Catalunya. 2. L’Ajuntament establirà un registre municipal de les empreses transportistes de residus industrials que treballin a aquest municipi, les quals estaran obligades a facilitar a l’Ajuntament la relació de les empreses a les quals presten servei, i les característiques dels vehicles afectes a aquestes activitats. 3. Els elements de càrrega, recollida i transport de residus industrials han e complir totes les condicions i requeriments que la legislació vigent exigeix per al transport i la circulació d’aquesta classe de residus. ooooooOOOOOOoooooo- CAPÍTOL II.- ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ ARTICLE 40.- TIPOLOGIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ Als efectes de la present Ordenança, es consideren les següents tipologies de residus de la construcció : 1. Residus d’excavació, considerant com a tals les terres vegetals, les argiles, les sorres, les roques i similars. 2. Residus d’obra, nova, reformes i rehabilitacions, que inclouen : a) Petris (inclosos el formigó, ceràmica etc. ) b) Contaminants (fibrociments, guixos, metalls pesants, amiant, fustes tractades etc.) c) Embalatges. d) Residus generats pels industrials de les obres (llauners, electricistes, pintors, guixaires, etc. ) 26
 27. 27. 3. Residus d’enderroc, on s’inclouen tant els residus petris com la resta d’elements de l’edifici, que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en general. ARTICLE 41.- REGULACIÓ GENERAL I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 1. La gestió dels residus de la construcció és responsabilitat dels seus productors i posseïdors, que els hauran de lliurar a un gestor degudament autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposició del rebuig. 2. Per a la correcta gestió dels residus cal realitzar la separació en origen dels diferents tipus de residus. A aquest efecte, en les obres de reforma, rehabilitació i obra nova, caldrà disposar dels contenidors següents : a) Per a residus petris, que tindran com a destinació el reciclatge i el dipòsit de les runes. b) Per a fustes, metalls, vidres i embalatges, per a la seva gestió per empreses de recuperació de residus. c) Per a residus generats pels industrials (envasos, pintures, materials elèctrics...), que es gestionaran com en el cas anterior. Es podrà prescindir d’aquests contenidors, en el cas que els industrials que participen en les obres realitzin una gestió pròpia dels seus residus. En qualsevol cas, la gestió que es faci d’aquests residus ha de quedar correctament justificada. d) Els contenidors o receptacles indicats en els paràgrafs, quedaran dipositats a l’interior de l’obra. En les obres d’enderroc, caldrà procedir, en la mesura del possible, a la 3. separació prèvia dels diferents elements de l’edifici no petris i valoritzables, amb destinació a una planta de triatge i recuperació i posteriorment a l’enderroc dels elements petris amb destinació al recicltge i dipòsit de runes. 4. En les obres d’excavació, les terres o materials resultants seran gestionats pel dipòsit de runes, excepte en els casos previstos en l’article 44 de la present Ordenança. ARTICLE 42.- CONSTITUCIÓ DE FIANCES I ALTRES OBLIGACIONS 27
 28. 28. 1. En l’atorgament de les llicències d’obres d’enderrocament, de nova construcció, reformes o rehabilitació, es fixarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials residuals seran gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció. 2. El sol·licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament, de nova construcció, reformes o rehabilitació, haurà de : a) Incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de generació de residus. Aquesta previsió serà justificada dins el mateix tràmit de la llicència, per part dels serveis tècnics municipals, així com la previsió dels costos que s’originin per la gestió i/o transport de les terres i runes de les obres que s’executin. b) Acreditar davant de l’Ajuntament haver signat amb un gestor o gestors autoritzats un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i justificar la gestió dels residus produïts pels industrials que participen en l’obra. 3. Estaran exemptes de la prestació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual siguin membres. També n’estaran exemptes si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència. 4. Finalitzada l’obra, el sol·licitant de la llicència o el seu representant legal, haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, el certificat o certificats emesos pel gestor o gestors corresponents, que acrediti que s’ha fet càrrec dels residus detallats en el projecte. 5. En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i acreditar la correcta gestió davant l’organisme competent, quan així ho requereixi. ARTICLE 43.- DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LES GARANTIES 1. l’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada en les quanties que s’indiquen a les determinacions de la Guia d’aplicació dels Decrets 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juliol, i les distintes disposicions aplicables al seu moment. 2. D’acord amb l’article 8.5 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, i per tal de regular l’adequada gestió dels residus que s’originen en activitats que no necessiten projecte tècnic, s’estableix amb la sol·licitud de llicència d’obra menor una fiança corresponent a una generació de tres metres cúbics (3 m3) amb el mateix import unitari definit per als residus d’enderrocs en el punt 8.1 de l’esmentat article del Decret 201/1994. 3. La fiança serà constituïda pel sol·licitant, a favor de l’Ajuntament, d’acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes 28
 29. 29. incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d’obres d’enderrocament, de nova construcció, reformes o rehabilitació, i/o excavació i, en cas que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats en el paràgraf anterior. ARTICLE 44.- EXCLUSIONS No es consideraran residus les terres o materials procedents d’excavacions que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt de l’obligació de constituir la fiança. En qualsevol cas, s’haurà d’acreditar documentalment mitjançant certificats de la direcció facultativa de les obres implicades, així com l’obra receptora disposa de les llicències i/o autoritzacions necessàries, i acreditar la correcta gestió davant l’organisme competent quan així ho requereixi. ARTICLE 45.- RECOLLIDA DE RUNES A LA VIA PÚBLICA 1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública s’ha d’efectuar mitjançant contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats. 2. Queda prohibit l’abandonament i la recollida d’altres residus en els contenidors i sacs de terres i runes, així com el dipòsit d’aquests residus de la construcció, en contenidors de recollida municipal. 3. No es podran dipositar ni en contenidors metàl·lics, ni en sacs de runes, aquells residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya, el Catàleg europeu de residus i altres disposicions aplicables, i en especial residus inflamables, explosius o nocius. 4. Els contenidors per a obres, només podran ser utilitzats pels titulars de la llicència a que es fa referència en els articles anteriors. Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència podrà efectuar cap mena d’abocament en el contenidor. 5. Està prohibit abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament habilitats per a aquesta finalitat. ARTICLE 46.- TRANSPORT DE TERRES I RUNES. 1. El transport de terres i runes per les vies urbanes, s’haurà de realitzar d’acord amb els horaris i itineraris fixats per l’autoritat municipal. 29
 30. 30. 2. Els vehicles de transport de terres i runes hauran de reunir les condicions adients per evitar el vessament del seu contingut sobre la via pública. Els materials transportats s’hauran de cobrir o protegir de manera que no se’n desprengui pols ni es produeixin líquids o materials residuals. ooooooOOOOOOoooooo 30
 31. 31. CAPÍTOL III.- ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA SECTORIAL ARTICLE 47.- DEFINICIÓ 1. Els serveis de recollida sectorial, són aquells serveis que presta l’Ajuntament i l’usuari utilitza destinats a la a la recollida selectiva i sectorial dels residus municipals produïts pels veïns, i que són els següents : a) Recollida de mobles i voluminosos. b) Vehicles fora d’ús. c) Recollida de piles. d) Recollida de fàrmacs. e) Actes lúdics generadors de residus municipals. 2. En cap cas es permet el lliurament als serveis de recollida domiciliària o comercial, sent l’Ajuntament el que establirà els corresponents serveis de recollida sectorial 31
 32. 32. ARTICLE 48.- RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS 1. L’Ajuntament estableix els servei de recollida sectorial de residus voluminosos, tal com mobles, estris domèstics, trastos vells i elements residuals rebutjats pels veïns en activitats de reparació o substitució del seu equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol tipus de residu de naturalesa industrial, comercial, i de la construcció que siguin assimilables. 2. El servei es prestarà prèvia trucada a l’oficina de l’Ajuntament corresponent, on s’indicarà dia, l’hora i el lloc a dipositar els mobles i estris. 3. L’usuari no lliurarà els mobles i voluminosos, ni fora dels contenidors de la recollida selectiva ni a la via pública. ARTICLE 49.- PROHIBICIONS ESTABLERTES EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS Resta prohibit el següent: 1. L’abandonament de mobles i voluminosos fora del servei autoritzat, assenyalats en els paràgrafs 2 i 3 de l’article 47 de la present Ordenança. 2. L’abandonament de runes i voluminosos procedents d’obres. 3. L’ús i triatge de mobles i voluminosos que estiguin a les zones indicades per l’Ajuntament. 4. Causar molèsties al servei de recollida municipal de mobles i voluminosos. 5. Actuacions incíviques sobre els mobles i voluminosos dipositats a les àrees d’aportació. ARTICLE 50.- RECOLLIDA DE VEHICLES FORA D’ÚS El titular o posseïdor d’un vehicle fora d’ús l’haurà de lliurar a un gestor 1. autoritzat, sent un requisit bàsic per sol·licitar la baixa de la circulació d’un vehicle fora d’ús, aquesta acreditació, sense perjudici del procediment de baixa establert en el Reglament General de Vehicles. 2. Els vehicles abandonats tenen categoria de residus municipals, sent competència de l’Ajuntament la recollida i eliminació dels generats dintre del terme municipal. L’assumpció del caràcter residual comportarà que l’Ajuntament pugui adquirir 3. la propietat sobre els vehicles, objecte d’abandonament, en els casos següents : a) Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir, a judici dels serveis municipals competents, una situació d’abandonament i es compleixen els terminis i les disposicions legals establertes. b) Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, la qual cosa comportarà la renúncia de la seva propietat a favor de l’Ajuntament. 32
 33. 33. ARTICLE 51.- RECOLLIDA DE PILES 1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida de piles a través dels contenidors tipus piràmide, situats en els locals i espais habilitats a l’efecte. 2. Correspon als usuaris separar en origen les piles de la resta de residus. ARTICLE 52.- RECOLLIDA DE FÀRMACS 1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida de fàrmacs a través dels contenidors situats en els locals i espais habilitats a l’efecte. 2. Correspon als usuaris separar en origen els fàrmacs de la resta de residus. ARTICLE 53.- ACTES LÚDICS GENERADORS DE RESIDUS MUNICIPALS 1. Per a esdeveniments on es generi puntualment una quantitat elevada de residus municipals i que no pugui ser recollida segons el sistema habitual, es comunicarà a l’oficina de l’Ajuntament corresponent i es concretaran els mecanismes de recollida. 2.1. En cas de necessitar elements de contenció específicament per a l’acte, l’Ajuntament cedirà els contenidors necessaris per a la recollida selectiva dels residus. S’aplicarà un dipòsit, a retornar quan el servei de recollida certifiqui que els contenidors estan en les condicions d’utilització correcte, sense que estiguin malmesos per alguna raó. Addicionalment es podrà aplicar la taxa en els termes previstos en la corresponent Ordenança fiscal.- ooooooOOOOOOoooooo TÍTOL IV.- RÈGIM SANCIONADOR CAPÍTOL I.- INFRACCIONS I SANCIONS ARTICLE 54.- INFRACCIONS 33
 34. 34. 1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de residus municipal, les tipificades a la Llei 6/1995, de 15 de juliol i de les Lleis 15/2003, de 13 de juny i 9/2008, de 10 de juliol reguladora de residus, el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials i la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i de les disposicions amb rang de llei que substitueixen o modifiquin les anteriors. 2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també són infraccions administratives les accions i omissions que infringeixen el que es preveu en la present Ordenança. 3. Tindran la consideració d’infractors, aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin actes no permesos o que no compleixin les obligacions i els deures previstos en la present Ordenança. ARTICLE 55.- TIPUS D’INFRACCIONS 1. Als Efectes d’aquesta Ordenança, es consideren INFRACCIONS LLEUS , les següents : a) Deixar els residus fora dels elements de contenció. b) No lliurar tancats els elements de contenció. c) No tenir cura amb els elements de contenció. d) Destorbar els serveis de recollida. e) Qualsevol acció o omissió que pertorbi de forma lleu, la tranquil·litat o l’exercici dels drets d’altres persones o activitats en relació a la present Ordenança. 2. Es consideren INFRACCIONS GREUS, les següents : a) No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament. b) Dipositar els residus fora dels elements de contenció previstos en la present Ordenança. c) Dipositar residus domèstics en contenidors destinats als residus comercials. d) Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. e) Destorbar greument els serveis de recollida. f) Aparcar vehicles en la zona reservada als contenidors. g) Reiteració de tres faltes lleus, en un termini de dos anys. h) Qualsevol acció o omissió que pertorbi de forma greu, la tranquil·litat o l’exercici dels drets d’altres persones o activitats en relació a la present Ordenança. i) Totes aquelles no previstes com lleus ni molt greus, que puguin infringir les condicions establertes a la present Ordenança, i que l’Ajuntament consideri de caràcter greu. 3. Es consideren INFRACCIONS MOLT GREUS, les següents : a) Dipositar en l’interior dels elements de contenció, per a la recollida selectiva qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu la present Ordenança. b) Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits (detritus sanitaris, animals morts, mobles ). c) Dipositar materials barrejats o bé fer-ho a contenidors específics de les àrees d’aportació. d) Lliurar residus en forma líquida, o susceptible de liquar-se. e) Triar o separar materials dipositats als contenidors. 34
 35. 35. f) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc diferent del que específicament s’ha previst. g) Reiteració de tres faltes greus, en un termini de dos anys. h) Qualsevol acció o omissió que pertorbi de forma molt greu, la tranquil·litat o l’exercici dels drets d’altres persones o activitats en relació a la present Ordenança ARTICLE 56.- SANCIONS 1. D’acord amb la Llei 9/2008, de 10 de juliol, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, correspon als alcaldes dels municipis de menys de 50.000 habitants aplicar multes de fins a SIS MIL EUROS. 2. Les infraccions del que es preveu en la present Ordenança, es sancionen amb multes dels següents imports :  Infraccions molt greus : Fins a sis mil euros (6.000 €).  Infraccions greus : Fins a tres mil euros (3.000€).  Infraccions lleus : Fins a mil cinc-cents euros (1.500 €). ARTICLE 57.- PROCEDIMENT SANCIONADOR 1. El procediment sancionador és el que s’estableix al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 2. Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les que s’estableixen a la legislació sobre residus de Catalunya. ooooooOOOOOOoooooo- Títol IV. Control de l’activitat Article 28. Qualitat de la separació L’Ajuntament té la potestat de controlar i inspeccionar la qualitat de la separació dels materials. Article 30. Accions no permeses 1. Deixar d’utilitzar els serveis de recollida de les diverses fraccions previstes en aquestes ordenances, tot i generar-ne, i utilitzar-ne d’altres. 2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol material que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. 3. El lliurament de materials sense els elements de contenció estandarditzats. 4. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. 35
 36. 36. 5. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. 6. Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos. 7. Prendre o malmetre un element de contenció. 8. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre lloc diferent del que específicament s'ha previst. 9. El lliurament als serveis de la recollida de les categories de residus no contemplats en la present ordenança. 10. Fer un ús de les àrees de contenidors que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. Article 31. Molèsties al servei L’Ajuntament podrà sancionar a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del servei de recollida municipal, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles mal estacionats, que afectin a la prestació del servei, pels serveis municipals, amb el seu cost a càrrec de l’infractor. Article 32. Infraccions i sancions Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus municipals, les tipificades a la Llei 6/1993, de 14 de juliol, de residus, i de les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin l’anterior. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també ho són per infracció de la present ordenança les següents: 1) Infraccions lleus a. Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat. b. Dipositar els materials selectivament en el contenidor equivocat c. Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als determinats per l’Ajuntament. d. Destorbar els serveis de recollida. 2) Infraccions greus a. Per als usuaris comercials, deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals sense notificació prèvia. b. No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament. c. Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits. d. Utilitzar les àrees de contenidors de forma no prevista en la present ordenança. e. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres f. municipis. g. Abandonar residus fora dels horaris de recollida. h. La reiteració de faltes lleus. 36
 37. 37. i. En general, totes aquelles no previstes com a lleus ni molt greus que puguin infringir les condicions establertes a la present ordenança, i que l’Ajuntament consideri de caràcter lleu. 3) Infraccions molt greus a. Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. b. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc diferent del que específicament s'ha previst. c. La reiteració de faltes greus. d. En general, totes aquelles no previstes com a lleus ni greus que puguin infringir les condicions establertes a la present ordenança, i que l’Ajuntament consideri de caràcter lleu. Les infraccions es sancionaran amb multes en els casos d’incompliment de les condicions de lliurament fixades en la present ordenança Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a un màxim de 300 €, segons s’articula a la Llei 6/93. Les infraccions greus es sancionaran amb multes de 301 € fins a 1.500 € per als usuaris domèstics i de 301 € fins a 3.000 € per als usuaris comercials. Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de 1.501 € fins a 3.000 € per als usuaris domèstics i de 3.001 € a 6.000 € per als usuaris comercials. Les sancions es graduaran d’acord amb el que estableix la Llei 6/93 i seran imposades mitjançant la instrucció del corresponent expedient, d’acord amb la Llei 6/1993, reguladora de residus, i el Reglament regulador del procediment sancionador aprovat pel Decret de 9 de novembre de 1993 de la Generalitat de Catalunya, 278/93. Quan sigui procedent se seguirà el procediment abreujat regulat en els articles 18 i següents del reglament últim esmentat. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definits de forma expressa en la mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els textos de les següents disposicions legals  Llei 6/1993, de 15 de juliol de residus  Llei 10/1998, de 21 d’abrils de residus  Llei 15/2003, de 13 de juliol de modificació de la Llei 6/1993.  Llei 9/2008, de 10 de juliol de modificació de la Llei 6/1993. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança, queda derogada qualsevol altra que contravingui les disposicions contingudes en la mateixa.. DISPOSICIÓ FINAL 37
 38. 38. Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. ooooooOOOOOOoooooo Vilassar de Mar, Gener 2009 38

×