Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Que representa Israel para min

1,788 views

Published on

Libro colectivo editado pola AASOCIACIÓN GALEGA DE AMIZADE CON ISRAEL

Published in: Education
 • Be the first to comment

Que representa Israel para min

 1. 1. QUE REPRESENTA ISRAEL PARA MIN Presentación Pedro Gómez-Valadés 3 O desafío comunicativo Afonso Vázquez-Monxardín 4 O que Israel non é Carlos Penela 8 O neno Israel Fernando Méndez 12 Israel, a primerira trincheira Josep Carles Laínez 15 A casa que Josué construiu Júlio Béjar 20 Israel, te llevo en mi corazón Miguel Boó 24 Xerusalén, Xerusalén Xoán Bernárdez Vilar 28 O que significa Israel para mim João Guisán Seixas 32 Editado pola Asociación Galega de Amizade con Israel co gallo do quinto aniversario da súa constitución Compostela, 1 de Decembro de 2006 - 1 de Decembro de 2011 011 http://quintoaniversario.blogspot.com/ 2
 2. 2. PRESENTACIÓNHai xa cinco anos desde aquel chuvioso primeiro de decembro de 2006 en Compostela no que un ilusionado grupo de xentes chegadas de todaGalicia reunímonos para dar a luz a que sería a Asociación Galega de Amizade con Israel – AGAI. Un feixe de galegos e galegas que nos días finaisde 2006, Ano declarado publicamente da Memoria, dimos o paso colectivo de conxuntar esforzos e ilusións na defensa do noso patrimonio, da nosamemoria. A nosa memoria, a nosa Memoria Histórica como galegas e galegos non se pode comprender sen entender e sen atender a pegada que apresenza secular do pobo xudeu deixou entre nós. Porque non é só pétreo barrio xudeu de Ribadavia, o pobo xudeu, que cen anos após o edicto deExpulsión dos Reis Católicos aínda permanecía entre nós (o mestre Álvaro Cunqueiro mantiña que realmente os xudeus nunca abandonaronGalicia) tivo unha forte presenza nos catro puntos cardinais do noso País. Desde A Coruña a Tui. Desde Monforte de Lemos a Santiago deCompostela. Desde Allariz a Pontevedra. Desde Ribadavia a Betanzos. Ou ben outro exemplo do testemuño xudeu galego nas fermosísimaspáxinas da incomprensibelmente pouco coñecida e excepcional Biblia Kennicot. A Biblia xudía de Galicia. Recuperar pois, a memoria daquelestempos é recuperármonos un pouco mais a nós mesmos, como galegos construídos ao longo da nosa historia.Mais ese feixe de galegos que un primeiro de decembro chuvioso de 2006 xuntámonos en Compostela somos tamén europeos. E no corazón danosa Europa, no corazón do aínda quente século XX, Europa pariu a maior besta que as terras e os tempos deron a luz. O nazismo, coa súadelirante e inhumana industria do exterminio, é o punto álxido de séculos de débeda moral acumulada de Europa coa súa propia alma xudía.Recordar o Holocausto é obriga moral de todos os que militamos con paixón na nosa condición humana. É a nosa obriga mantermos aceso o fachodo recordo na memoria dos millóns de mortos sen tumba. Loitar xa que logo contra a banalización e o esquecemento da Shoah, é obriga, ou deberaselo, de todo demócrata. Agora que AGAI cumpre os seus primeiros cinco anos de camiñar, seguimos constatado no día a día que a visión que namaioría das ocasións ten a cidadanía do conflito árabe-israelí non se axusta á realidade. Porque o problema non se pode tratar coma normalmentese trata, coma un guión en branco e negro e un western de bos e malos. Este é sen dúbida un conflito dramático, poliédrico, con mil aristas ematices, que esixen un esforzo de atención que moitas veces por diferentes motivos non se ten. E como tal non pode ser tratado desde posiciónssimplistas, maniqueas e sesgadas que presenten como información o que só é propaganda antiisraelí. E desde logo, manter posicións acríticas cospalestinos, como se despois de 63 anos de conflito non tiveran ningunha responsabilidade na súa non resolución, é un fraco favor á comprensión doproblema.A.G.A.I. nace co convencemento de que da información real e o máis obxectiva posible virá sen dúbida unha mellor e máis imparcial análise doconflito. E xa que logo, desde hai xa cinco anos achegar información, desde a modestia consciente das nosas limitacións, é un obxectivo fulcral danosa Asociación Galega de Amizade con Israel. Non poder resumir cinco anos de actividades nunhas soas liñas é o maior éxito de AGAI. Centos deconferencias, proxeccións, exposicións, publicación e unha incansable presenza na rede, son o noso mellor e máis gratificante aval. Actitudesviolentamente antidemocráticas como as que non hai moitos días vimos de padecer, amosan máis unha vez a pertinencia da nosa Asociación. Equero rematar parafraseando a ese gran galego entre os grandes. Admirador apaixonado da cultura xudía que foi o mestre Don Álvaro Cunqueiro, edicir ben alto e ben claro... Mil primaveras máis para a Asociación Galega de Amizade con Israel! Pedro Gómez-Valadés Presidente 3
 3. 3. O DESAFIO COMUNICATIVOAfonso Vázquez-Monxardín 4
 4. 4. 5
 5. 5. O DESAFÍO COMUNICATIVO Por Afonso Vázquez-MonxardínDe Galicia a Israel hai catro mil quilómetros. E como nunca os galegos emigramos alá e como tampoco foi destino turístico habitual, o nosocoñecemento daquela realidade, e polo tanto a formación da nosa opinión sobre ese país, non adoita contar cos comentarios ou sensacións persoaisque nos proporcionaría xente amiga ou coñecida que alí vivise ou que alá viaxase. En puridade, son, pois só o resultado da combinación dainformación que imos adquirindo ao longo da vida (académica, lecturas, cine, medios de comunicación) co xeito de integrala sobre a nosa bagaxecultural e actitude humana en cada momento.Por iso, unha realidade dominada na proxección pública por un conflito, e na que non temos intereses nin referencias persoais directas, convértesenunha pura cuestión ética, da forma en como entendemos o noso ideal do funcionamento do mundo.E esa percepción, esa posición non só está condicionada pola información recibida, senón por ese cúmulo de ideas previas que nos axudan asimplificar o mundo de xeito automático, non racional; ou sexa, por eses “prexuízos” colectivos cos que tratamos de evitar a tarefa de facer “xuízos”propios constantemente. Por iso, canto menor é a formación da persoa, máis tendencia hai á interiorización deses sumarísimos e desinformadosxuízos previos como verdades absolutas, e menos interese hai en afrontar o reto íntimo de enxuizar algo persoalmente. Para iso, cómpre realizar oesforzo intelectual de adquirir, valorar, procesar e decidir sobre un conxunto de informacións, pero tamén sabemos que moitos non están dispostos aemprender ese difícil camiño liberador ante a comodidade simple duns prexuízos inerciais, máxime se son social e comunicativamente, dominantes.Así pois, para min Israel significa hoxe, principalmente, ese desafío na promoción da apertura comunicativa, do espallamento da necesidade deemprender ese camiño de reflexión liberador. A asunción de posturas minoritarias, sabémolo, é sempre un reto difícil e estimulante, mais é moi difíciltratar de comunicalas e difundilas contra os prexuízos dominantes. ¿Pero como permanencer indiferentes á sorte dun país que recolle a herdanzadun colectivo tan transcendente para a formación material e intelectual do noso mundo, do mundo occidental, como o pobo xudeu? ¿Como serpasivos ante a apatía duns formadores de opinión que se veñen deixando levar polas posicións maniqueas dos máis extremistas axentes do conflitosen acometer o esforzo de valorar e repensar continuamente a información recibida? En Israel, cremos algúns, non só se decide o destino de oitoou dez millóns de seres humanos. Decídese, o destino da humanidade tal e como a entendemos en occidente.Israel significa para min, insisto, ese desafío de comunicar que aquel é un país “dos nosos”, con vontade de vivir normalizadamente, con vontade dearranxar os seus problemas, na seguridade de que a única solución ao conflito é a mesma que tentou a ONU no momento de nacemento de Israel.Ou sexa dous estados, un de maioría xudía e outro de maioría árabe e con liberdades públicas universais. As opcións violencia e guerra, a opción de“varrer do mapa”, non poden ser máis que rexeitadas por todos aqueles que compartimos os valores democráticos e occidentais e temos voz públicanos medios. Debemos facer reflexionar aos formadores de opinión españois, de que na solución dese conflito só debemos apoiar opcións quegarantan o respecto pola liberdade de opción intrínseca ao ser humano, sexa esta liberdade aplicada a cuestións relixiosas, políticas, sexuais,opcións que supoñan o respecto pola razón, pola igualdade da muller, pola triunfo da ciencia sobre a superstición, en definitiva pola democracia eliberdades do mundo contemporáneo. 6
 6. 6. Israel para min supón a difícil tarefa de combater estereo-tipos sobre os xudeus nunha terra que nin sequera hai estes tipos para comparar. Supón oreto de facer visible unha voz alternativa, e que esa voz sexa tamén a voz de paz e de esperanza nunha solución que xa estivo preto varias veces,pero que sempre se acabou malogrando. Se Israel fixo a paz con Xordania, con Exipto, con Líbano... se Israel se retirou do Sinai, do Líbano, deGaza... seguro que tamén será posible a paz cos palestinianos baixo premisas de respecto e fronteiras seguras.En Europa, ninguén crería en 1946 que menos de cincuenta anos despois, as xuventudes de Francia, Ingalerra, Alemaña, de todos os quecombateran naquela Europa esgazada, ía estar fundidas, polas viaxes, polos intercambios, polas tecnoloxías, nunha soa mocidade cos mesmosintereses, os mesmos gustos, a mesma formación, e os mesmos desacougos ante o futuro.Israel, en fin, para min son as cervexas Goldstar frías que tomei nas noites do verán de 2009 escoitando jazz na rúa, nas animadas terrazas de BenYehuda de Xerusalen. Porque as saboreei irmás das Quilmes da Praza Dorrego de Buenos Aires, das Antárcticas do Pelourinho baiano, dasGuinness de Temple Bar, das Budweiser de Praga, das London Pride de Convent Garden, das Kronenbourg de Praza dos Vosgos, das EstrellaGalicia da Quintana... E seguro, tamén, aquelas Goldstar israelís son irmás desa cervexa palestiniana que aínda non probei, Taybeh. O seu creador,Nadim Khoury, un emigrante en USA retornado para contribuír a construír Palestina desde as bases da modernización económica ironiza que aíndanon teñen un país, pero xa teñen unha cervexa. O desexo é que familia Khoury poida ter axiña un estado, producir nel a súa cervexa en paz eliberdade, e que o único ruído de golpes que se oia sexa o brinde da Goldstar coa Taybeh. Israel, para min, é promover camiños informativos quecontribúan a coñecer mellor aquela zona, máis alá dos tópicos, e promover así, unha cultura da paz. E nesas andamos. 7
 7. 7. O QUE ISRAEL NON É Carlos Penela 8
 8. 8. 9
 9. 9. O QUE ISRAEL NON É Por Carlos PenelaSe tiver que dar resposta ao que a pequena nación de Israel me suxire, o que para min significa, os afectos que en min esperta (a pesar dos seusconflitos, das súas dificultades, dos seus desafíos...), tentaría facelo á contra, dando a volta á cuestión.E faríao así porque o grao de parcialidade informativa e de odio visceral e pertinaz sobre esa nación é tan clamorosamente elevado se ocompararmos, especialmente, co silencio cómplice e inmoral en relación a todo o que acontece, por exemplo, nos seus países viciños, que algoparece indicar que con Israel se aplica unha excepcionalidade máis que sospeitosa e inxusta.Por tanto, tentarei dar razón diso, rascuñando, de maneira breve, xustamente o que Israel non é e que, por iso mesmo, o fai ao meu ver, candomenos, merecente dun xuízo moitísimo máis xusto e positivo do que habitualmente é obxecto.De certo, non é Israel ese país onde os seus nenos son empregados como carne de canón en accións suicidas e onde as nais se congratulanporque os seus fillos serán supostos mártires dunha causa teocrática e totalitaria.Non é ese país onde alguén, por ter unha crenza relixiosa diferente á maioritaria e mostrar publicamente a súa fe, será despoxado da súa dignidadecomo cidadán, sendo levado a prisión, azoutado perante a masa ou mesmo executado de maneira bárbara.Non é ese país onde as mulleres son subxugadas e reducidas a pouco menos que mercadoría, desprovistas de calquera seguranza xurídica eimpedidas de poder desenvolver unha vida normal e digna como persoas.Non é ese país onde, pola cor da súa pel, o seu xeito de vida ou a súa condición sexual, alguén será perseguido, confinado, sen posibilidade de viviren paz, empurrado ao exilio ou levado ao patíbulo.Non é ese país onde as linguas das súas minorías son perseguidas e proscritas, onde esas linguas non poden ser aprendidas nin cultivadas polosseus falantes ou onde as manifestacións culturais das mesmas deben ser desenvolvidas no anonimato e na precariedade.Non é ese país onde a educación, os progresos da técnica e da ciencia e o acceso á cultura fiquen reservados soamente para uns privilexiados,manténdose a grandes grupos da súa poboación na ignorancia, na demagoxia e no atraso.Non é ese país onde, polas grandes desigualdades sociais, pola pobreza extrema, pola corrupción sen control ou pola ausencia de asistenciasanitaria, os seus cidadáns se verán abocados á miseria permanente, á fame, ao desamparo ou á morte indigna.Non é ese país onde os disidentes non poden expresar a súa voz, editar con liberdade os seus xornais ou manifestar nas rúas o seu descontentobaixo o temor de que as súas protestas serán reprimidas de maneira brutal e desproporcionada. 10
 10. 10. Non é ese país onde non existe un parlamento elixido de maneira democrática, dereito á reunión, liberdade de prensa e de opinión, eleccións libres,organizacións de traballadores, asociacións civís ou presenza de organismos internacionais.Non é ese país onde o poder xudicial está en mans dunha casta ou un tirano, onde non existe unha lei que se aplique con independencia ou onde osseus cidadáns son xulgados de maneira arbitraria sen dereito a defender en condicións a súa inocencia.Pero, tristemente, tampouco é Israel ese país ao que non se pregunta de maneira insistente e insidiosa os motivos polos cales debe existir, nin é esepaís que non terá que render, case a diario, contas polo simple feito de defender o dereito á súa propia existencia.Así pois, a pouco que se exercite un mínimo de honestidade intelectual, de obxectividade e de rigor á verdade, non será moi difícil achar todo isoque Israel non é, precisamente, en moitos deses outros países que o rodean (e nin só). Eses países, eses réximes, eses gobernos que nunca son,nin sequera, amoestados por eses mesmos que elaboran un xuízo tan parcial, tan estrito e tan letal contra Israel. E só contra Israel.Curioso e vergoñento paradoxo de quen se ergue tan a miúdo alporizado como detentor dunha suposta superioridade moral que só aplicará se forpara se referir a esa pequena nación. 11
 11. 11. O NENO ISRAELFernando Méndez 12
 12. 12. 13
 13. 13. O NENO ISRAEL Por Fernando MéndezIsrael é un neno que medra. Cos seus medos, ilusións e sorrisos. Leva medrando décadas, séculos, e a cada paso que sobe na escala daHumanidade, o mundo decátase da súa sinxeleza e complexidade á vez: ten personalidade, pero escoita; ten orgullo, pero tamén modestia; tenhistoria, pero vive o presente. Ten memoria, pero só para aquilo que verdadeiramente importa, e pelexa polo seu coa mellor arma: a palabra.O neno Israel olla, curioso, un mundo que se abre a novas sensacións e novas maneiras de entender a vida. Sabe viaxar polos recordos da man dosavós pero non quere ancorarse nas lembranzas, e prefire xogar no moderno parque da realidade para construír nel un futuro onde "xogar a vivir"sexa o mellor dos proxectos.Como neno que é, Israel sabe ser audaz e nada egoísta. O egoísmo é cousa dos maiores, dos que nunca foron nenos e non son quen decomprender que para botarse a andar pola vida cómpre só un peto cheo de amor, nada máis. Israel comparte, e iso sábeno todos no parque, e cadadía son máis os nenos que xogan con el buscando tesouros entre as areas da liberdade. Tesouros de solidariedade, comprensión, amizade… que seatopan sen necesidade de cavar moito, mesmo na pel da area, porque a verdadeira riqueza dos nenos non fai falla buscala nas profundidades:aboia sen dificultade.Israel durme polas noites coa mesma facilidade que esperta á mañanciña. Durme lembrando, esperta ilusionado, e así vai facendo camiño, senesquecer que un neno con moitos séculos ás costas nunca ten tempo de aburrirse: ás veces imaxina que é un país, con xente, ríos e montañas;outras, que é un pensamento, e viaxa polos ceos brincando entre nubes e cidades.Pero Israel ten algo que ninguén posúe: un inmenso corazón cheo de amor, que late con forza e que trema, telúrico, en cada recuncho do mundo.Late con tanta forza ese corazón que mesmo atrona nas mentes dos que pasan a vida durmindo sen escoitar a ninguén.Israel é un neno, de corazón inmenso. Por iso ten o sorriso da sinceridade. 14
 14. 14. ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA Josep Carles Laínez 15
 15. 15. 16
 16. 16. ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA Por Josep Carles LaínezAs afinidades emocionais non requiren dunha explicación lóxica, nin dunha análise razoada dos motivos polos cales un sente ou non sentedeterminada paixón. Talvez as miñas simpatías cara a Israel procedan dunha visión moi temperá do filme Éxodo (Exodus, Otto Preminger, 1960),aos 13 ou 14 anos; e logo dos proxectos adolescentes, aos 16 e 17, de ir pasar o verán a un kibbutz, unha actividade progresista por aquel entón(década dos 80 do século XX), dado que as imaxes que se transmitían de Israel eran de raparigos e raparigas sorrindo, ao sol, rodeados devexetación, vivindo o socialismo (cousas que, evidentemente, eran certas e ségueno sendo), semellantes ás fotografías promocionais, pero estasfalsas, de China, Albania ou a Unión Soviética. Por desgraza, só volvín a ver Éxodo unha vez máis, e nunca fun a ningún kibbutz para, entre outrascousas, poder cantar ao meu regreso o fermoso tema "La estrella de David" do cantante valenciano Juan Bau.Israel, no imaxinario de moitos defensores e detractores, está, en certo xeito, ligado á Shoah, pero este crime non foi condición inescusábel. De feito,a pesar da súa extrema proximidade no tempo, o Estado de Israel e o Holocausto parecen afectar a pobos distintos, coma se gardasen unhaafastada relación, talvez a distancia que hai entre os colectivos nacionalistas dun país e os que non comparten esas ideas. A imaxe dos millóns dexudeus desposuídos de todo non se superpón á dos xudeus construtores dunha patria. E resulta algo extrañamente inquedante, coma se os mediosestivesen empeñados en non establecer unha correlación entre ambos os grupos.Por que Israel?E por que non? Para a actual policía do pensamento, un pode simpatizar coas ditaduras comunistas de Cuba, Corea do Norte e China, ou reclamara devolución de Ceuta e Melilla a Marrocos, sen que ningún progresista poña en dúbida a bondade e rigor de tales despropósitos, nin se deteña apensar nos réximes de represión e destrución que padecen os pobos autóctonos deses lugares; con todo, se un se sitúa a favor de que os afrikanersposúan un Estado propio, brinda polo ascenso do Vlaams Belang, desexa a liberación de Chipre ou celebra a existencia de Israel, non só pode sersospeitoso do terríbel, senón que estará sempre obrigado a xustificar a súa opción. A explicación do porqué eu véxoa moi clara. Na actualidade, haiun obxectivo único para a ideoloxía correcta dominante: a destrución dos acenos identitarias europeas, é dicir, o borrado do pobo europeo por todosos medios, atópese onde se atope, e a estigmatización de quen o defenda. Israel, para a súa desgraza, foi asimilado a Europa, e a intelligentsiaconverteuno no último bastión colonial europeo no territorio do bo salvaxe. Dá igual que os europeos aniquilásemos aos xudeus sistematicamentedesde hai máis de dous mil anos. Agora deben pagar a cor (maioritario) da súa pel e o seu lugar de procedencia.Con todo, un non defende Israel porque a súa propia nación estea ameazada desde dentro e desde fóra, senón porque Israel encarna aquilo que enEuropa fica proscrito, cousa que non deixa de ser un absoluto paradoxo. Explicareime. Israel céganos a pesar de que o pobo xudeu foi, ao longo detoda a nosa historia, e desde a época romana, o “Outro” radical de canto conformou o espírito europeo. Por iso é, en parte, duro que moitoseuropeos recoñezamos, en Israel, a forza, o vigor, o orgullo e a fidelidade que en Europa deixaron de existir desde que foran prohibidos, e caseextinguidos, tras a repartición do noso territorio polos Estados Unidos e a Unión Soviética (países que non deixan de ser parte da Magna Europa). Eaquí comezan novos paradoxos. Un europeo que sente europeo, e non só cidadán dun Estado de Dereito, non defende a Israel por ser a únicademocracia de iure e de facto de Oriente Medio, porque exista alí liberdade de prensa, porque haxa alí igualdade xurídica, etc. Estas bondades non 17
 17. 17. deixarían de ser mero papel mollado se Israel non se sustentase en principios fortes: o orgullo de pertencer a un pobo, de constituír unha naciónpoderosa, de ter unha relixión propia milenaria, de conservar unha lingua ao longo dos séculos, de sentir que o colectivo latexa como unha alma, dedispor dun exército vigoroso e, como quería o sempre lembrado Ernst Jünger, de vivir nun estado de "mobilización total". Xustamente os valores queunha serie conxunta de institucións e actuacións están a tentar borrar de Europa. Isto é Israel para min: un pobo orgulloso de si mesmo e sen medoa facer o que cre que debe facer para garantir a súa supervivencia. Creo que é algo moito máis esencial que un feixe de partidos e votantes.Israel subxúganos porque cando viaxamos polas súas estradas, paseamos polas súas rúas, vemos os rostros dos loitadores e loitadoras do Tzáhal,percorremos as súas fronteiras nos Altos do Golán e ouvimos o son dos seus avións sentimos a forza dun pobo (branco?, euroasiático?,xudeo(cristián)?) que négase a sucumbir ante a moda do tercermundismo, os pactos de alto nivel dos gobernos apátridas e eurófobos (a maioría,europeos) e a fascinación polo islam como novo proletariado do s. XXI por parte da esquerda, a progresía e os antisemitas sempiternos e inerciais.Israel vs. Europa?Con todo, Israel e Europa non forman parte da mesma nación. Poderán colaborar máis ou menos, e sentiremos unha maior afinidade con aquel quecon outros países do globo, pero Europa é unha nación pagán-cristiá e Israel é a patria do pobo xudeu. Trátase de algo inmiscíbel, dado que, postosa buscar afinidades, tamén poderiamos tentalo con Etiopía, e non nos faltarían motivos para iso, pero rebuscar no pasado é case sempre un laborinútil. Con todo, na actualidade, Israel e Europa (e Etiopía) teñen un inimigo común. Non sei se iso é dabondo para unilos, sobre todo cando Europavai camiño da súa desaparición, debido á doutrina do café para todos (sexan nacionais ou estranxeiros, mouros ou cristiáns, sempre que deanvotos) e á política de multiculturalismo e colonización á forza levada a cabo polas institucións da Unión Europea e os seus adláteres, a fin detransformar á cándida Europa no novo melting-pot, nunha Europa-mundo, como queren algúns colaboracionistas actuais, onde o ius sanguinis doseuropeos xa non exista.Agora ben, a pesar deses problemas de contrarios, e ate que non se produza a erradicación do cristianismo en Europa sob calquera das súasformas, grazas á decidido acción da esquerda e á vergonzante deixamento dos centristas, a relixión maioritaria da nosa nación (e, xa que logo, damaioría de europeos) segue tendo como cabeza a un xudeu, Yeshúa. Por iso mesmo, o pobo xudeu foi a conditio sine qua non para a existencia daEuropa cristiá, que por forza debe de sufrir dunha certa esquizofrenia na súa constitución, sobre todo cando declarou heréticas as lóxicas erazoábeis teses marcionitas. Europa exponse: como casar unha tradición solar indoeuropea cunha base semita lunar. Esa adición imposíbel é o queproduciu a incomodidade en Europa con respecto á súa relixión e, polo tanto, con respecto a si mesma. E moitos europeístas convencidos, cristiánspero antiisraelíes e antisemitas, aínda non a superaron. Europa non pode ser plenamente cristiá sen negar o que é, pois Europa é, ante todo, Greciae Roma, e con posterioridade a continuidade pagá; e Europa non pode ser plenamente cristiá sen asumir como propio o libro sacro dos xudeus, asúa historia militar e relixiosa, incluso a sacralidade do seu territorio. Iso sen entrar na casuística do que supuxeron Spinoza, Juan Luís Vives, FelixMendelssohn, Gustav Mahler, Heinrich Heine, Karl Marx, Arnold Schönberg, Albert Einstein, Franz Kafka, Marcel Proust... na cultura europea."Se me esquezo de ti, Xerusalén..."Talvez polo legado de todos eses nomes hai un vencello inextricábel e irrompíbel entre Europa e Israel (que non existe, por volver ao símil, entreEuropa e Etiopía). E talvez por esa continuidade do pensamento e a creación hebrea en Europa, e a súa fusión plena con ela, o xudeu non é o alleo,a pesar de ser os xudeus o “Outro”. 18
 18. 18. Israel pode existir sen Europa, pois desta recibe, sobre todo, ataques e mostras de odio; con todo, Europa podería ficar moi orfa sen Israel, xa queeste país non deixa de ser un territorio levantado por europeos facendo alarde de todo o que en Europa se quere agochar e anular. Israel é odiadopola esquerda porque é un nacionalismo triunfante; e é odiado pola dereita porque amósalle de que xa non é capaz aquí.No século XIX, os patriotas europeos soñaron con dar a liberdade a Grecia, e moitos morreron loitando por ela, nas sacras terras de Atenas e deEsparta, de Delfos e de Olimpia; lord Byron tamén deixou a súa alma alí. Estou convencido de que, no século XXI, a súa elección, en tantoeuropeos, sería a defensa do Estado de Israel. O inimigo, non o esquezamos, segue sendo o mesmo. 19
 19. 19. A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU Júlio Béjar 20
 20. 20. 21
 21. 21. A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU Por Júlio Béjar“Na Europa emergente o judeu será coisa do passado. O rasto deste povo infeliz desaparecerá bem cedo. E pergunto-me quem será eligido como chivo expiatórioquando já não quedem judeus.”(Douglas Miller, “Não fagas negócios com Hitler”, 1941)Desde bem novo sentim uma extranha fascinação por Israel, pelo extraordinário feixe de logros em todas as ordes que os seus cidadãosdesenvolveram, para além da sua surprendente insignificância territorial e numérica, e pelo rechaço que, incomprensivelmente, provocavam fóra dassuas fronteiras sendo culpabilizados de todos os males do mundo. Essa fascinação acrescentou-se quando me aproximei à sua história e,sobretudo, quando me inteirei de que o meu próprio apelido era de procedência hebraica. E o que resulta mais importante: quando observei quehabitualmente era odiada e despreçada por aqueles que, assimesmo, contavam com a minha recíproca animadversão e despreço.A saga de Israel constitui um relato fascinante onde o heroísmo e a capazidade de padecimento e sacrifício correm parelhos pelas veias dum povohumilhado e maltratado como nenhum outro na História.Israel não é uma nação normal. Carece no seu pulo fundacional do odioso narcisismo colectivo que adorna sempre os baratos e falazes discursospatrioteiros. Não existe paralelismo algum com este povo que arrasta mais de quatro mil anos de continuidade histórica, que tem protagonizado oinsólito fenômeno da sua reunificação e do renascimento mais vigoroso da sua língua e cultura após tantos séculos. Nem sequer a sua religião éuma religião normal. Não acharedes nada semelhante à indestrutível ligação entre o credo e a nacionalidade judia. Nem sequer o sionismo tem nadaa ver com qualquer outro movimento de libertação de qualquer tempo ou lugar. Os povos que têm lutado pela sua emancipação sempre têm seguidoo esquema de expulsar o invasor e declarar a independência. No caso de Israel a tarefa foi avondo mais titânica: convocar um povo disperso nadiáspora e libertar a sua terra de virreis estrangeiros. Porque Israel, desde a destrucção do Segundo Templo e o começo do exílio no 70 a.n.e.,nunca foi até os nossos dias pátria de nenhum outro povo, senão apenas o território submetido por diferentes administrações, desde os romanos,passando pelo Turco até o protectorado britânico. Mas sempre houvo lá presença documentada de judeus que a tinham por pátria de seu..Não, osionismo também não é um movimento de libertação nacional ao uso..Dois mil anos de perseguição, conversões forçosas, destrucção, exílio e holocausto, não bastaram para rematar com o sonho de volver algum dia àTerra de Israel, o Estado soberano e seguro para os judeus perseguidos e massacrados ao longo da Terra, e que Herzl entendera como única víagarante para a supervivência dos judeus no exílio. Um Estado onde puidessem viver livremente e serem donos do seu próprio destino; desde ondecombater e derrotar aos seus inimigos jurados. Onde deixar de ser a escória sobre a que cuspir e à que cumpre erradicar.Israel não é só uma minúscula extensão territorial perdida no Meio Leste, cujo tamanho apenas abrangue o 10% de Síria, o 4% de Marrocos, o 2%de Egito ou o 1% de Líbia. Não. Israel é a prova inquestionável de que o Povo Judeu tem logrado sobreviver a um exílio milenário que rematou hápouco mais de meio século com a fundação do Estado Judeu. Quer dizer, com a implementação do programa sionista, que a judeofóbia nas suasdistintas variantes, a cada qual mais disparatada, não é quem de suportar. A ideia tolerável contemporaneamente do judeu, no melhor dos casos, é ade Ana Frank: a ideia duma judía morta –e que se tiver ousado sobreviver teria sido automaticamente considerada culpável de “crimes contra a 22
 22. 22. humanidade”.Para os que nascimos a partir da segunda metade do século XX não é possível entender racionalmente a nossa época sem a clarividência funestada Shoá, do extermínio na sua variante mais definitiva e hipertrofiada nos lager concentracionários. E isso é o que dota plenamente de sentido adata refundacional de 1948 e a defesa do Estado de Israel como baluarte contra o escurantismo e as formas de barbárie todas.Israel significa para mim um miragroso anacronismo, uma comunidade nómada que se resistiu a desaparecer na conjura genocida dos séculos e novértigo do consumo imediato dos nossos dias. É por isso que quando em Shabat uma jovem de Hebron ou Jerusalém prende o azeite na ponladuma menorá à caída da tarde, não faz senão rememorar a fascinação que sentiu Moisés aos pés do monte Horeb diante daquela silveira ardendo,no assombro reinventado numa rara elipse detida e imóvel.Como uma frecha projectada num profundo sono de mais de quatro milênios. 23
 23. 23. ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN Miguel Boó 24
 24. 24. 25
 25. 25. ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN Por Miguel BoóLa educación lo es todo. Hace unos meses un catedrático de Arte y una licenciada en Historia –ambos docentes- me dejaron perplejo. El primerosostenía en sus clases la existencia de Palestina como algo vagamente contemporáneo de los imperios asirio y persa. La segunda, una mujerprofundamente católica, discurseaba en una tertulia de café –sospecho que en sus clases no privará a sus alumnos de su equivocado magisterio-convencida de que Jesucristo, la virgen María y los apóstoles eran palestinos y, por tanto, ancestros de los actuales herederos del egipcio YasserArafat. Naturalmente, no sirvió de nada decirle al primero que por favor me pusiera al corriente de cuales habían sido los emperadores, reyes odirigentes de esa Palestina que él había descubierto y cuyo conocimiento se nos había vedado al resto de los mortales. Le interrogué, sin éxito,sobre cuáles fueron sus profetas, sus dioses –puesto que religiones monoteístas sólo existía la judía-, sus ciudades. Le pedí que me dijera en queépoca o épocas de la historia existió como pueblo o como cultura. Le inquirí acerca de qué capital o capitales había tenido su imaginaria Palestina,qué idioma hablaban sus habitantes, qué guerras y conquistas había protagonizado y, finalmente, qué contribuciones al arte antiguo había quereconocerles. Tampoco hizo efecto en la segunda profesora mi observación de que Jesús, su madre y sus discípulos no eran palestinos ni cristianos,sino judíos mondos y lirondos, que toda su vida hablaron hebreo y arameo, que fueron a la sinagoga, y que observaron todos los ritos y festividadesde la religión de Moisés. No importó siquiera sacar a colación que los palestinos actuales se reputan de musulmanes y que el Islam apareciera –nocon Ismael, como ella pretendía- siglos después del cristianismo y, por tanto, miles de años después del judaísmo. De igual modo, no le convencióque en La Biblia –el libro sagrado de su propia religión- no aparezca citada Palestina ni una sola vez, puesto que prefería fiarse de unos mapas “dela época” que aparecen en las versiones católicas, sin admitir que la época que refiere esa cartografía es posterior a Jesucristo en casi 80 años.Y entonces me ratifiqué, una vez más, en que no es que nos hayan estado engañando en los últimos 60 años acerca de las causas y consecuenciasdel nacimiento del Estado de Israel, es que se han puesto a la tarea de reescribir la historia de, y desde, hace siglos. Y si para ello, los promotoresde este fraude histórico, cuentan con tontos útiles como los que acabo de describir, entonces es que la educación de la juventud estáirremediablemente contaminada y poco se puede hacer para aplicar un antídoto que contrarreste los efectos de esta plaga. Por eso digo que laeducación lo es todo. Y por eso quienes quieren que sus ideas se impongan en la sociedad de forma nada traumática, utilizan la educación, secuelan en las aulas, copan las asignaturas que luego forjarán el pensamiento de la gente y, más aún, preparan y adiestran a los formadores y a losformadores de los formadores. Por eso es tan difícil encontrar a quien, además de explicar las cosas desde la ideología del pensamiento único quenos invade, sea capaz de exponer de modo imparcial las premisas opuestas. Y por eso, los alumnos, carentes del espíritu crítico que no les hanquerido transmitir sus preceptores, acaban aborregándose.Suelo decir a mis contertulios que si yo hubiera leído, escuchado y visto los mismos mensajes que ellos han recibido por medios escritos yaudiovisuales, seguramente tendría el mismo criterio que ellos –o uno muy aproximado- sobre, por ejemplo, el conflicto de Oriente Próximo. De igualmanera que si hubiese nacido en Camboya no experimentaría arcadas –como sin duda me ocurriría si lo intentara- para ingerir gusanos cucarachaso ratas. Y, viceversa. Si ellos –les digo- hubieran leído periódicos de 1948 comprobarían que entonces nadie sabía quienes eran los palestinos, salvosi con ello había que referirse a los antiguos propietarios del Bank of Palestine, el The Palestiniam Post, la Compañía de Frutas de Palestina o laUniversidad de Palestina, entidades todas ellas creadas y regentadas por judíos que habitaban en la Tierra de Israel, renombrada como Palestinapor los romanos en el siglo I d. C. Si ellos se hubieran molestado en contrastar la información unidireccional que recibieron de la guerra en Gaza, de 26
 26. 26. la insultantemente llamada flotilla de la libertad o de cómo se crearon falsos mártires tal que el icono Al Durrah aquél padre acurrucado junto a su hijotras un parapeto –en medio de un fuego cruzado, en el que balas palestinas y no judías, acabaron presuntamente con la vida del niño-, habríanllegado a conclusiones bien distintas, como son las mías. En fin, si se hubieran molestado tan solo un poco, sabrían que no es cierto que hubo unavez unos malvados judíos que llegaron a un estado llamado Palestina y les robaron las tierras a sus habitantes.Por eso debo decir que para mi Israel es una realidad que permanece levitando en un espacio y en una dimensión a la que no se tiene acceso si nopones algo de tu parte, y si te crees todo lo que te dicen. Porque Israel es el país que mayores odio despierta entre mis vecinos. Y siento que debohacer algo para convencerles de que lo suyo es un sentimiento irracional. Debo intervenir porque me siento deudor moral de un país épico –deMasada no nos olvidaremos-, nacido de un pueblo que tantos y tan buenos regalos ha hecho a la humanidad. Los judíos nos trajeron la libertadporque vencieron a la esclavitud; nos trajeron el futuro frente a unas sociedades inmersas en un círculo vicioso que excluía el progreso; nosregalaron el valor de la vida y nos legaron la ética.Por supuesto que los israelíes y los judíos tienen muchos defectos y, por descontado, que no han sabido contrarrestar la propaganda que contraellos se ha instalado en Europa. Naturalmente que no siempre tienen razón. La cagan como todos. Y aún así, Israel es, para mí, el único país delmundo que puede evitar una nueva Shoah; uno de los pocos, tal vez el único, en el que el ejército es el pueblo y el pueblo le ha dado esasupremacía moral que lo hace admirable; la nación que habla cien idiomas, que mezcla la música klezmer con el lamento del shofar, que valora lavida de uno de los suyos en mil de la de los otros. Ya lo dije a mi vuelta del primer viaje de AGAI: Israel es, para mí, el país que ama la vida. Yaunque solo fuera por eso –que no–, y porque, además, debo de tener algo de judío, lo llevo en mi corazón. 27
 27. 27. XERUSALÉN, XERUSALÉN Xoán Bernárdez Vilar 28
 28. 28. 29
 29. 29. XERUSALÉN, XERUSALÉN Por Xoán Bernárdez VilarNo ano 1947, cando os medios informativos nos abraiaban co relato das matanzas que os árabes estaban a cometer entre a poboación hebrea doOriente medio, eu tiña nada máis que once anos. Pero entendín, ou polo menos crín ter entendido naquel intre, a transcendencia que a aprobaciónpola ONU da división do territorio de Palestina entre xudeus e árabes, o 29 de novembro daquel mesmo ano, podía representar. Non entendín,porén, porque tales matanzas non se detiveron naquel mesmo intre, xa que mentres que os xudeus aceptaron a partición, a pesar de que ésta nonlles concedía algunhas das terras que entendían que debían de lles corresponder, os árabes amosáronse abertamente contrarios a ela. Un profesormeu, tirándoo de non sei onde, tratou de me convencer entón de que aquilo era de esperar pois os hebreos estaban condenados a non crear nuncamáis un estado, posto que ninguén estaba disposto a recoñecerllo.Non me sorprendeu, pois, que o 15 de maio do ano 1948, ao día seguinte da marcha dos británicos de Terra Santa, e da proclamación do Estado deIsrael, éste fora invadido polas forzas de todos países árabes veciños. Foi aquela unha loita dura, que puido ser seguida en xornais e emisoras deradio con grande profusión de datos, e que, varios meses despois, remataba co sorprendente trunfo de Israel, e a inmediata firma, na illa de Rodas,de tratados de paz entre cantos nela perticiparon, a non ser o Irak, que se negou a facelo. Inmediatamente, o 11 de maio de 1949, Israel foirecoñecido de iure e de facto na ONU por 95 dos 121 estados que entón integraban dito Organísmo.Coma reacción, os países árabes expulsaron dos seus territorios a máis de 600.000 xudeus, gran parte dos cales tiveron que seren acollidos polonovo estado.Cantos vivimos aquela xeira puidemos seguir entón feitos tan pouco aleccionadores como os de que, os árabes que daquela firmaran o referidodesarme con Israel, comprometéndose a manter a paz, non preparar agresións contra as forzas armadas nin a poboación civil da outra parte, asícomo a non violar as novas fronteiras, deron pé inmediato aos defrontamentos de 1956, 1967,1973, e outros, que se desenrolaron no sur do Líbano,ou en Gaza, lugares dende onde eran disparados mísiles contra a poboación civil do estado hebreo.Tamén fumos testemuñas da conferencia dos Xefes de Estado árabes en Khartum, a capital do Sudán, que tivo lugar apenas rematada a guerra de1967, conferencia na que decidiron “non negociar, non acordar a paz, e non recoñecer a Israel”.Lembro estes feitos porque agora está de moda contar unha historia diametralmente distinta da que veño de expoñer, na que priman outros bos eoutros malos.Mais quen se queira enteirar do que entón aconteceu ten á súa disposición libros e informacións dabondo documentados que lle poden axudar areconstruir o dilatado proceso que nos ocupa.Lembremoslle a todos eles que dende antes do século XVI o Oriente Medio formaba parte do Imperio Turco –os turcos non son árabes-, e que amediados do século XIX a comunidade xudía de Xerusalem mercou algunhas terras para principiar a facelas fructificar. Tres anos despois (1860) opròcer británico Sir Moses Montefiore construía na parte occidental da mesma cidade o seu primeiro barrio extramuros e realizaba plantacións delaranxeiras nas inmediacións de Yaffo.Temos tamén relatos de xentes que visitaron personalmente o país, que dan conta da situación das súas árdigas terras e dos seus escasoshabitantes ao longo dese século XIX. Así, o francés René de Chateaubriand recolleu cara a 1807 detallados informes sobre os mesmos, onorteamericano Mark Twain imitouno arredor de 1867, e o francés Pierre Loti deixounos o relato do seu percorrido por aquelas terras en 1895. Influíutamén moito no desenvolvemento de quenes vivían naquela insegura Palestina a familia xudía Rosthschild, que mercou terras para convertelas enasentamentos e proxectos empresariais. 30
 30. 30. Os xudeus fixéronse, a finais do século XIX e principios do XX, con cantos terreos estaban entón á venda, a pesar de que o Sultán deConstantinopla recomendou non facilitarlles o acceso aos que se atopaban nas marxes do río Xordán. Unha circunstancia que se repetiu máis tarde,despois de que, a partir de 1917, os británicos pasaron a ser os novos donos do Territorio.En 1909, a adquisición duns improductivos areais costeiros situados ao sur da chaira de Sharon, permitíu a construcción neles dunha cidadenidiamente hebrea, Tel Aviv, feito que cadrou co xurdimento entón dos primeiros kibbuttzim. Hoxe Tel Aviv é a cidade máis poboada de Israel.E despois da Independencia -1948-49- seguíu a ser información diaria a dos grupos de felahin que cruzaban a fronteira para asasinar a cantosatopaban diante. Ao mesmo tempo, fíxonos tamén sabedores do sorprendente progreso agrícola, industrial, económico e social do novo estado.Para quen, coma min, medrou contemplando a precariedade e as carencias coas que se vivíu en Galicia, coñecendo de perto as lacras da falta demedios e da emigración, saber que noutra terra, noutro país, outras xentes eran capaces de facer rexurdir das súas cinzas a súa vella patria,representou un auténtico estímulo, aínda sabedor de que elas o tiñan máis difícil que nós. Porque Israel atopábase nun medio hostil, capaz deatacar, matar, ou falsear os feitos. Eu estaba presente cando o día 15 de novembro pasado, un grupo de exaltados –algúns deles mesmoprofesores- boicoteou e impedíu, no medio de berros, insultos e agresións, que Lior Haiat, Portavoz da Embaixada de Israel en España, poideseimpartir na Universidade de Vigo unha conferencia-coloquio acerca dos “25 anos de Relacións entre España e Israel”. Entre as moitas “razóns” poraqueles esgrimidas para xustificar a súa postura estaba a auténticamente sorprendente de culpar ao estado hebreo da morte de Gadaffi.Para min, Israel non só é un exemplo a imitar, senón tamén o derradeiro baluarte fronte á irracionalidade e a barbarie. 31
 31. 31. O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM João Guisán Seixas 32
 32. 32. 33
 33. 33. O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM Por João Guisán SeixasÉ famosa aquela frase do génio diletante Valle-Inclán em que, por boca do Marquês de Bradomim, na “Sonata de Inverno”, explica o seu apoio auma causa tão retrógrada como o carlismo: “O carlismo tem para mim o encanto solene das grandes catedrais”. Eu, que só posso comparar-me comValle no culto à beleza, nem por isso aderiria, porém, a uma causa por mero esteticismo. A estética tem para mim também a sua ética, e a ética asua estética. Pode que as diferenças venham de um matiz linguístico. Sempre gostei dessa polissemia da palavra “belo” (ausente no castelhano“bello”), que em português, como em francês ou italiano, tem o valor de “lindo, formoso”, mas também o de “bom”: “Um belo rapaz”, “Un beaumorceau” ou “Un bel giorno” podem-se traduzir para castelhano como “Un buen chico”, “Un buen cacho” e “Un buen día”.Como não posso competir com Valle em genialidade e em diletantismo, também não vou competir no tamanho da sua comparação. Se começo aglosar essa frase é precisamente para poder esclarecer que, se alinho com a causa do sionismo, é porque, muito pelo contrário, Israel tem para mimo encanto humilde das pequenas sinagogas.Costuma contrapor-se a magnificência das fachadas das catedrais católicas com a austeridade externa das mesquitas, cujos motivos decorativosreservam-se quase exclusivamente para o interior. Deduz-se dai uma maior preocupação pela aparência e o aparato no cristianismo e um crençamais íntima e profunda no islamismo. São simplificações que se repetem, um pouco porque são fáceis a fazer, e também um pouco por essemasoquismo ideológico que caracteriza o pensamento ocidental destas últimas décadas. Algumas catedrais católicas apresentam também umaprofusa decoração interior, e há mesquitas monumentais cuja austeridade externa receio que não pretenda senão impressionar, por não dizer“gelar”, o espírito de quem as olha.Porque há uma característica comum a catedrais e mesquitas: a sua grandiosidade. Umas e outras pretendem sem dúvida impor-nos a suapresença, constranger-nos de algum modo, demonstrar-nos a nossa pequenez. As sinagogas, porém, é preciso buscá-las. Lembro o meudesconcerto uma tarde, no “Ghetto Nuovo” de Veneza, à procura da “Scuola Spagnola” e outras sinagogas que apareciam no meu guia, queresultaram ser todas casinhas bem humildes, apertadamente embutidas na massa de edifícios anónimos. Lembro também a asseada modéstia daspequenas sinagogas de Safed, a cidade mística da Galileia. E, a pesar de mística, lembro especialmente aquelas sinagogas, não só pelo seu ardoméstico, pela sua luminosidade directa e nada pretensiosa, mas também por alguns traços “heréticos”. Pecadoras sinagogas de Safed, como a AriShepharadi ou a de Joseph Caro, que, indiferentes à atmosfera opressivamente ortodoxa da vila, exibem sem pudor imagens de leões na porta edelicadas ornamentações de pássaros no interior, apesar de a Torá proibir expressamente a representação de seres animados, perniciosa idolatria!Se os interiores das catedrais e mesquitas têm qualquer coisa de enormes vestíbulos de palácios imperiais, os interiores das sinagogas sóconseguem lembrar bibliotecas, salas de tribunal, ou mesmo estações dos correios. Naquelas a gente tem a sensação de estar sempre à espera deum grande senhor, muito atarefado, que nunca chega e tem sempre que falar através de algum mordomo de longas vestes, mas nestas sente-seque é possível o convívio quotidiano com um deus com boca de livro que se preocupa de coisas tão domésticas como a forma correcta de fazer opão ou de tecer um corte de pano. Talvez no início, na época do Templo, o judaísmo não fosse muito diferente dos seus filhos, cristianismo eislamismo. A maior vantagem para o desenvolvimento do humanismo judeu (a primeira forma de humanismo) foi um facto que na teologia judia não 34
 34. 34. deixa de viver-se como uma carência: desde a destruição do Templo (no judaísmo há um único templo possível: o de Jerusalém) pelo imperador Tito(em 70 d.C.) o judaísmo tem de sofrer, como o povo que o sustenta, um exílio, condenado a ser uma religião sem templo nem sacerdotes. Umasinagoga não é um templo (“Sinagoga” significa “lugar de reunião”) e os rabinos são antes juízes ou conselheiros do que sacerdotes (no sentido quepodem ter um padre católico ou um íman muçulmano).Daí que a principal diferença entre umas e outras, se veja reflectida na colocação dos fiéis. Nas igrejas e mesquitas todos olham para um mesmoponto, donde fala o mediador entre deus e os homens. Nas sinagogas, porém, (mesmos nalgumas mais monumentais e mais parecidas comcatedrais ou com mesquitas, como a “Esnoga” ou “Sinagoga Portuguesa” de Amesterdão) os bancos “olham” uns para os outros. A comunidadeolha-se a si própria. É ela a mediadora e a protagonista. Um padre católico pode dizer missa sozinho, numa manhã de Inverno, numa capela perdidanas montanhas, como na lenda do Santo Grial do Cebreiro. Um único muçulmano pode estender a sua esteira em direcção à Meca no meio dodeserto. Um judeu não pode celebrar os seus rituais se não for acompanhado de mais nove.Um Verão em que aluguei um apartamento no porto de Rianjo, gostava de escrever à noitinha, ao pé da janela, a olhar aquele recanto íntimo da ria ea ouvir música. Na Rádio Dois davam, então, àquela hora, as Cantatas de Bach todas as tardes, num programa monográfico. E para maior deleite,calhava ser também a hora em que a traineira da vila costumava sulcar, todos os dias, as águas daquele salão dourado do mar de Arousa, a praticarpara as próximas regatas. E a minha mente divagava por coisas bastante diferentes daquilo que escrevia. Achava um paralelismo insuspeito entreas bocas do coro a cantarem, e os braços dos marinheiros a remarem. O coro navegava através das ondas da música, e a traineira era um coro delongas línguas de madeira a cantarem golpes rítmicos contra um lábio de água. E de repente tinha a ideia de que os remadores não deviam sersenão acólitos de uma nova religiom, e que no seu vergar rítmico adoravam, sem saberem, aquela música que caia do alto, como o Sol que sepunha, e o próprio Sol que antes de morrer brilhava dourando as águas como o retábulo de um templo que não podia fazer mais que esvair-se.Vêm-me à cabeça estas imagens, porque aquela “emoção coral” me lembrava outra “emoção coral” que já tinha sentido antes, e então tornei-meconsciente de que sempre o que mais me tinha emocionado da gesta da criação do Estado de Israel, era que se tratava de uma epopeia colectiva(Eis como funciona, ou como não funciona, a minha mente. Eu só sei fazer associações deste género: “cantata + marinheiros = Israel”. O meucérebro está estruturado desse modo, entendam-no, e assim me vai). A criação do Estado de Israel tem também os seus heróis individuais, semdúvida, mas qualquer deles empalidece ao lado do heroísmo colectivo. Não me dêem nem o melhor tenor, nem barítono, nem contralto, nemsoprano. De que me vale a mim uma voz que chegue às alturas do dó de peito ou ainda mais alto? Nada pode comparar-se à emoção do murmúriode um coro, ao chapinhar harmónico de um povo que rema.Sempre que posso aproveito para reivindicar a figura de Bernard Lazare, um escritor francês, judeu, anarquista e ateu. Ele, para além de anarquista,foi um dos mais interessantes, para mim, pioneiros do sionismo. Como afinal o sionismo não deixa de ser uma forma de nacionalismo, BernardLazare, a tentar conciliar o seu nacionalismo sionista com o seu internacionalismo anarquista, formulou uma das ideias mais profundas e formosasque se têm dito a respeito. Convém lembrá-la nesta época de nacionalismos essencialistas (tanto faz se baseados na Espanha do Cid como no“fogar de Breogán”). Ele não acreditava em toda essa retórica reaccionária dos “direitos históricos”. Ele dizia que o direito de um povo a existir(enquanto povo, enquanto nacionalidade, não no sentido biológico do direito a viver de um conjunto de indivíduos, entenda-se) não era um direito“natural” ou “divino”. Era um direito que havia que ganhar, e para um povo ter direito a existir, a ser reconhecido como tal pelos outros povos, tinhaque contribuir com a sua existência de alguma maneira ao conjunto da humanidade. Tinha que fornecer algum valor novo ao próprio conceito dehumanidade, tinha que ser capaz de alargar, com a sua presença, o conceito de humanidade. E, nesse sentido, dizia, o povo judeu era sem dúvida o 35
 35. 35. que mais tinha direito a existir, porque ele tinha encarnado, como nenhum outro, precisamente pelo seu historial de sofrimento, pela sua fraqueza etodas as suas desfeitas, o ser mais íntimo da espécie humana.O ser humano é o judeu dos seres vivos. Somos migrantes por natureza. Nenhum lugar da Terra e todos, ao mesmo tempo, nos pertencem. Comodizia Rosalia de Castela, mas alargando-o ao mundo inteiro: tudo nos diz “estrangeiro”. Quem nunca se tenha sentido estrangeiro, nunca se temsentido humano. É a fragilidade e a carência o que nos torna humanos. E precisamente uma das preocupações das leis anti-semitas era impedir osjudeus de acederem à propriedade. Os judeus encarnam, daí, a raiz mais profunda da condição humana.O primeiro primata foi um judeu para os carnívoros, mas hoje somos nós que controlamos a população de tigres do planeta. Resulta irónico que opovo mais perseguido da história tenha conseguido tornar-se no povo mais brilhante que deu a humanidade. Os babilónios, os egípcios, os gregos,os romanos, na antiguidade, os árabes na idade média, os europeus na idade moderna, os americanos na actualidade... todos tiveram o seumomento de brilho deslumbrante. Mas nenhum deles pode comparar-se com um outro brilho, talvez mais modesto mas constante, que de Salomãoaos prémios Nobel deste ano, foi acompanhando o brilhar de todos eles. O de um pequeno povo, sempre minoria, sempre ameaçado, mas sempremovido por um amor inquebrantável à vida, por um instinto furioso de sobrevivência: os judeus.Quando fazia parte da Protectora de Animais de Santiago, e comecei a passar algumas horas, aos fins de semana, a colaborar na manutenção docanil da associação, lá na Boisaca, fiquei arrepiado, ao conhecer, logo nos primeiros dias, um comportamento típico dos cães quando estabelecementre si relações de “clã”: o de escolherem um do grupo, normalmente o mais pequeno ou o mais enfraquecido, e todos começarem a abusar dele. Apostergá-lo à hora das refeições, a agredir-lhe e isolá-lo. Não há razão objectiva alguma para a eleição, tirando a relativa ao tamanho e força(reduzidos) da vítima. Mas podia ter sido um ou outro de iguais características. O facto de ter sido maltratado por um, é que o torna passível de sermaltratado por todos. A chave parece estar em ter um inimigo comum. Isso deve supor alguma vantagem evolutiva. Nada é capaz de unir tanto comoo desejo de tornar difícil a vida a um semelhante.Este comportamento, levado à espécie humana, deve estar na base mental (límbica, no “cérebro primitivo”) do nazismo e do anti-semitismo. O povojudeu é esse cão escolhido pelos seus congéneres num canil chamado Terra e num canil chamado História. Primeiro o antigo Egito e o ImpérioBabilónico, depois o Império Romano, depois todos os impérios cristãos da idade média, mais tarde o Império Czarista e mais recentemente oTerceiro Reich, e outros imperialismos da mesma laia, como o pan-arabismo e pan-islamismo... Os primeiros porque sim, e os seguintes porque jáestava marcado, todos esses grandes cães raivosos foram deixando memória dos seus dentes no corpo diminuto deste povo.A diferença entre os cães e os homens é que, nesses casos, o cão escolhido acaba por aceitar a sua sorte, e costuma deixar-se morrer a um cantodo canil, enquanto os homens, alguns homens, revoltam-se e por vezes conseguem renascer das suas cinzas e reafirmar a sua dignidade. A criaçãodo Estado de Israel representa o momento em que o cão tinhoso se levanta nas suas patas traseiras, consegue fazer-se ouvir no meio da manada eensina os dentes como garantia processual dos seus direitos. É por isso que, seguindo a preciosa teoria de Bernard Lazare, o Estado de Israel nãosó tem direito a existir tanto como qualquer outro Estado. Para mim é sem dúvida o Estado que tem mais direito a existir. Porque a sua existêncianos diz a toda a humanidade que a nossa espécie é capaz de tomar as rédeas do seu próprio destino, que é capaz de ultrapassar todos osdeterminismos, de vencer a humilhação e de mudar a História, de mudar qualquer história cujo final parece já escrito desde o início.Gosto de Israel, como das sinagogas de Safed, pelo sentido herético que tem. Para limpar a sua consciência do seu cobarde papel no conflito de 36
 36. 36. Oriente Médio, na Europa tende-se a estabelecer paralelismos entre as partes, acusando o sionismo de ser o correlato do integrismo religiosoislâmico. E nada mais longe da realidade. O sionismo é uma blasfémia do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, e daí que tradicionalmente este setenha oposto sempre a ele. A criação do Estado de Israel supõe que um povo que levava cinco mil anos à espera do Messias, um bom dia resolvenão esperar mais as profecias e ser ele o seu próprio Messias. Um povo que se rebela contra o seu próprio deus, ou, se quiserem, contra o destinoque ele próprio se tinha marcado.Cada vez que qualquer de nós está a ser maltratado, discriminado, perseguido, agredido. Cada vez que a turba assinala qualquer de nós com odedo e a matilha de cães começa a rodeá-lo a arreganhar os dentes, passamos a ser judeus. Cada vez que um de nós é injustamente tratado eencurralado moralmente e, faça o que fizer, é criticado sem saída, cada vez que um de nós é sentenciado de morte sem ter direito nem sequer a serouvido, passa a ser judeu, e Israel é então legitimamente a nossa pátria.Eu gosto de Israel porque muitas vezes me tenho sentido Israel na vida. Como escritor lusista, como pai separado, como tantas coisas... Cada vezque vês como o mundo te fecha as portas e decide ir por ti, simplesmente por seres aquilo que és, como podes não sentir-te identificado com Israel?Quando te negam cinicamente a voz e o direito de defesa, como podes não sentir-te identificado com Israel?O Império romano proibiu os judeus de habitarem os seu próprio país, para, a seguir, censurá-los por apátridas e estrangeirizantes. Na Europamedieval foram proibidos de possuir terras, o que os obrigou a dedicar-se aos ofícios artesanais e liberais, mas afinal deixou-os numa situaçãoinvejável quando, com a renascença e o auge das cidades, a posse da terra deixou de ser a principal fonte de riqueza, e então os mesmos quepretenderam empobrecê-los, criticaram-nos por ricos. Como do mesmo versículo (Deuteronómio 23-19: “Não emprestarás com usura ao teu irmãonem dinheiro nem grão”) se tirava a proibição de um judeu emprestar dinheiro com juros a um judeu, e um cristão a um cristão, mas não um judeu aum cristão ou vice-versa (ou pelo menos assim o interpretaram uns e outros na Idade Média, considerando que a referência ao “irmão” só podiaquerer dizer “o irmão na fé”), sendo maior o número de cristãos do que o de judeus, estes tiveram muito mais êxito como prestamistas do queaqueles. Mas isso também lhes foi criticado. Mais tarde, a fugirem de pogrons na Europa do Leste, emigraram a América. A Polónia, a Rússia e aUcrânia não ficaram mais ricas por isso, mas os judeus acabaram por desembarcar, aos milhões, no futuro império do mundo, onde chegaram a seruma influente minoria. A propaganda anti-semita em todos esses países continua a falar, contudo, do lobby judeu e da sua grande conjura paradominar o mundo. Se os tivessem deixado cultivar batatas em paz no meio das estepes, não se teriam visto obrigados a escalar ao alto das torresde Wall Street para fugirem das hordas cossacas. Sempre que os judeus souberam tirar proveito da sua própria segregação e do seu pequenotamanho, os mesmos que os obrigavam a obrar desse modo, mais tarde censuravam-nos por o terem feito.Como se sabe a grande coarctada é dizer que se pode ser contra Israel, mesmo contra a própria existência de Israel, e nem por isso ser anti-semita.Resulta impossível, porém, separar uma e outra coisa. O anti-semitismo é a forma mais estúpida de racismo, porque se todo o racismo pretendebasear-se na ideia da superioridade, o anti-semitismo sustenta-se num sentimento de inferioridade. Todos os nacionalismos odeiam os judeus,precisamente porque os judeus inventaram o nacionalismo. Há pouco um estudo que comentava o sentido da expressão “nação de Breogan” nohino galego, fazia-me lembrar uma outra expressão parecida, “nação de Israel”, que aparece na Bíblia, e que é a primeira vez em que se regista oconceito de nação. “Nação de Israel” quer dizer o conjunto dos “nascidos de Israel”, e Israel não é senão a alcunha que se lhe dá a Jacob, e quesignifica, como se sabe, “Aquele que luta contra Deus”. Israel é um nome próprio de pessoa. A “nação de Israel” é o conjunto teórico dosdescendentes de Jacob. É mitologia, claro, pois não é preciso fazer estudos genéticos para intuir que há muitos judeus no mundo que devempartilhar tantos genes com Jacob como com Gengis Khan. Claro que também eu suspeito que um só deles conserva mais genes de Jacob dos que 37
 37. 37. os galegos todos herdámos do ilusório Breogan.Israel é portanto um nome próprio de pessoa, que passou a ser um nome próprio de um conjunto de pessoas, de um povo. Durante todos os séculosde diáspora os judeus (e não só, muitas fontes cristãs registam o uso) continuaram a chamar-se a si próprios “Israel”, A primeira comunidade judiadas Américas, fundada no XVII na cidade brasileira de Recife (na altura sob domínio holandês) por descendentes dos judeus expulsos da península,chamava-se Tzur Yisrael: “Rocha de Israel”. Aquela cidade de língua portuguesa sob domínio holandês e portanto fruindo das suas leis de liberdadede culto (igual que mais tarde aconteceria com Gibraltar sob domínio britânico), podia considerar-se como um rochedo de salvação que aquelesnáufragos da história encontravam entre o oceano Atlântico e o oceano de intolerância da sua própria cultura. Quando, novamente expulsos após areconquista portuguesa da cidade, os sobreviventes conseguem finalmente chegar a participar na criação da colónia holandesa de Nova Amesterdão(que viria a ser, com o correr do tempo, Nova Iorquei), fundam uma nova comunidade (a primeira da América no Norte) chamada “Shearith Yisrael”,literalmente: “O que fica de Israel”. Não há dúvida que para eles Israel existia e eram eles próprios.Daí que “Israel” e “povo judeu” sejam perfeitos sinónimos. Aquele “Israel” de antes de Israel era portanto um “Estado nómada”, um Estado semdomínio de facto sobre o seu território. Mas os centímetros quadrados que ocupavam as marcas dos sapatos de cada judeu, era como se fossemum pedaço errante de solo israelita. O único que se fez quando se criou o Estado de Israel, foi recompor o puzzle.E daí que não seja preciso fazer mais esclarecimentos nem discutir se se deve dizer de uma ou outra forma: “Estado de Israel” já significa, em si,“Estado dos Judeus”, de todos os judeus (e nem por isso deixa de poder ser o Estado de muitas pessoas que o não são). Dizer que se respeita odireito de existir do povo judeu mas que não se reconhece o direito a existir do Estado de Israel é por tanto uma contradição em si própria. Porque opovo judeu é o conjunto das pessoas que levavam 2.000 anos a sonhar com regressar a Israel (que levavam 2.000 anos a dizer “no ano próximo emJerusalém!”), e negar-lhes a essas pessoas este direito é negar-lhe a esse povo a mesma razão da sua existência.Que anti-semitismo e anti-sionismo não podem ser senão a mesma coisa, vê-se logo em que a mesma retórica que se emprega para desqualificar opovo judeu é a que se utiliza contra Israel. Israel é o judeu entre as nações. Primeiro pretende-se destrui-lo sem mais. Depois, quando ele sedefende, pretende-se destrui-lo pelo delito de ter ganho uma guerra e não se ter deixado aniquilar. Se ocupa militarmente o território inimigo, éhostilizado por ser uma potência ocupante. Se abandona esse território, porém (como já aconteceu com Gaza), continua a ser hostilizado, desdeele, para ocupar o seu próprio território.Devemos tantas coisas ao povo judeu! A auto-denominada esquerda e os auto-denominados “eco-pacifistas” também, mas costumam ignorá-lo,porque costumam ser bastante ignorantes. Para além da pomba da paz, o ramo de oliveira e o símbolo do arco-íris que hasteiam contra ele, devem-lhe o slogan “Nunca mais!”, tão utilizado aquando do desastre do Prestige. Esse foi o grito fundador de Israel: “Nunca mais!” (ainda que então sepronunciasse “Never more!”). Só que esse “Nunca mais” não ia dirigido contra nenhuma maré negra de petróleo mas contra a maré, bem maisnegra, do Holocausto. Esse “Nunca mais” foi proferido por milhões de bocas que tinham ficado sem casas, sem bens e sem país, a vadiarem semrumo pelos campos destruídos da Europa, e a que o único que lhes restava era a sua mitologia e o seu sonho milenário de regresso. As mitologiasnacionais costumam ser penosamente deploráveis, por saudosistas e retrógradas, mas neste caso não o foi precisamente porque tinha toda a forçadessa projecção de futuro do grito “Nunca mais!”: Nunca mais seremos exterminados, nunca mais seremos discriminados, teremos o nosso próprioEstado e o nosso próprio exército, não esperaremos nem paz nem compreensão, só confiaremos na nossa própria força e na justiça do nossoempenho. 38
 38. 38. Eu admiro essa tenacidade, essa firmeza de Israel, essa maravilhosa falta de respeito pelo “politicamente correcto”. Esse jeito de agir, na médiaexacta entre a humildade e o orgulho. Fazer o que se deve fazer sem procurar o aplauso nem esperar a compreensão do mundo. Como diziaMenachem Begin: “Assegura-te primeiro da justiça da tua causa, e depois sê intransigente”. Tudo isto, mas unido a um sentido do pragmatismo,também na média exacta entre a ética dos princípios e a ética das consequências (Bom, Israel representa, para mim, a média aritmética de tantascoisas! A média exacta entre o místico e o herético, entre o individual e o colectivo, entre o pacifismo e o orgulho pelo seu exército, entre a utopia e orealismo, entre o passado e o futuro... Se a humanidade perder o povo de Israel, perderá o seu diapasão mais temperado).Eu admiro Israel por essa tenacidade em existir. Essa determinação de não voltar a ser o cão maltratado do canil. Uma revolta permanente peladignidade e contra o destino. Parece-me uma metáfora da vida (essoutra revolta contra o frio sideral, da matéria e a luz). Mesmo a vida, a matériaorgânica, é um judeu entre a maioria absoluta esmagadora da matéria inanimada, imensamente mais abundante no universo e que parece levarmilhões de anos à espera da sua destruição.O que significa Israel para mim? Israel significa nem mais nem menos “a possibilidade de ser”. A possibilidade de uma faísca chegar a ser lume, deuma ideia chegar a ser realidade, de a vida nos dar o que lhe pedimos, aquilo que se empenha em nos negar, a possibilidade de virar a desgraça emventura, a doença em saúde, de sermos aquilo que alguma vez nos tínhamos proposto ser.Todo o ser humano, enquanto indivíduo, é um judeu, porque, enquanto indivíduo, cada um de nós é uma minoria extremamente reduzida. Quemnunca se se sentiu agredido na sua individualidade, talvez não possa entender nunca o Estado de Israel. É o único Estado judeu do mundo, rodeadode um oceano de ódio no mundo árabe e islâmico, e um oceano de incompreensão no mundo ocidental. O povo judeu representa 0,2% dahumanidade, mas ostenta 30% dos prémios Nobel. O povo judeu deu à humanidade muito mais do que a humanidade lhe deu a ele. A humanidadesó lhe pagou o seu decisivo contributo para o progresso dela, com 2.000 (2.700 se tivermos em conta a primeira diáspora, causada pelos assírios)anos de desterros, massacres e perseguições. A humanidade deve-lhe aos judeus 2.700 anos de paz, no mínimo. Só depois de 2.700 anos de paz éque deveríamos começar a pedir, em justiça, contas a Israel.O século XX tem visto, entre outras coisas, a queda de todas utopias como tábuas de salvação ou atalhos directos a uma sociedade perfeita. Àsutopias da Renascença (as de Moro, Bacon e Campanella) que nos prometiam a felicidade absoluta, sucederam-lhes as utopias como o nazismo, ofascismo, o estalinismo ou os khemer vermelhos, que nos desvelaram o lado mais cruel delas. Todas essas utopias, boas ou más, acabaram porfracassar, contudo. Quis a fortuna, porém, que de todas as utopias que a humanidade foi forjando, apenas uma delas tenha tido êxito e sobreviva. Amais pequena e modesta. O sionismo. Uma utopia que não pretendia remir a humanidade, mas apenas que todos os judeus do mundo tivessem umterritório em que poder viver livres e seguros.Se a teoria clássica do Estado justifica o direito que ele se arroga de dispor das vidas e bens dos seus cidadãos, em função de ele garantir asegurança deles (justificação um tanto peregrina, porque, se nos invadem os franceses, por exemplo, depois o Estado francês teria direito agovernar-nos, porque nos protege de uma possível invasão alemã, e assim por diante), Israel não só tem direito a existir tanto como qualquer outroEstado. Nem sequer tem direito a existir muito mais do que qualquer outro Estado. É que é, se calhar, o único Estado da Terra que tem direito aexistir, porque a vida dos seus cidadãos –ainda que este dado se costume obviar de forma cínica quando se fala do tema– neste caso sim estárealmente ameaçada. No caso de Israel não cabe a redução ao absurdo que fazia no último parêntese. De nada lhes valeria aos seus cidadãossaírem com bandeiras palestinianas a receber o invasor. A deles é uma guerra em que não serve a rendição. Porque o que move o outro lado não é 39
 39. 39. o afã de posse de terras ou o de domínio. É pura e simplesmente o ódio. O velho ódio que se vai entrançando na história do homem a adoptarrostos sucessivos, o penúltimo o do nazismo. Esse velho ódio que é um velho conhecido dos judeus.Uma utopia é no fim de contas um género literário. Só que se tenta escrever sobre a terra em vez de no papel, e não com letras e palavras, mas comas vidas das pessoas. Não deveríamos julgá-las só pela sua beleza, porque estão vidas envolvidas. Por muito que a gesta da criaçom do Estado deIsrael fosse formosa, se afinal não tivesse sido boa, moralmente boa, não seria uma “bela” gesta. Se eu pensasse que os judeus desembarcarammilitarmente ali e conquistaram a sangue e fogo aquele país, roubando as terras a palestinianos indefesos, a matar crianças porque sim, eu tambémseria anti-israelita. Mas eu sei que Israel o construíram milhares de judeus pacíficos que foram emigrando (é curioso que aqueles que são contraqualquer restrição à imigração defendam, ao mesmo tempo, que num só lugar da Terra devia estar limitada, e a uma só classe de pessoas: osjudeus) desde os finais do século XIX, ao que era então uma província otomana e seria um mandato britânico depois, a fugirem primeiro dasperseguições na Rússia Czarista e mais tarde do extermínio nazi, e que foram comprando, com o fruto do seu trabalho, as terras que cultivavam eas casas em que viviam, juntando-se a outros muitos judeus que desde sempre habitaram aquelas terras e que, por exemplo, em Jerusalém sempreforam maioria. Que não arrebataram nem conquistaram nada a ninguém, entre outras coisas porque aquele território já tinha as suas potênciascoloniais ocupantes. Frente a tantos nacionalismos essencialistas e à retórica vã dos “direitos históricos” (que é também a dalguns gruposminoritários em Israel, mas não a minha), para mim só existe uma fonte legítima para um Estado, como só existe uma fonte legítima para apropriedade: “A terra para quem a trabalha”.A criação do Estado de Israel é uma gesta colectiva, uma epopeia coral escrita com sangue, suor e lágrimas por milhões de pessoas anónimas queo único que fizeram foi reivindicar o seu lugar na Terra. Israel é para mim uma obra de arte. Um grande poema épico colectivo, formoso e heróico,num século caracterizado por delírios épicos individuais, grandiloquentes e terríveis.Israel é uma pequena sinagoga entre uma grande mesquita ameaçante e uma grande catedral tremelicosa. E o povo judeu é um resumo dahumanidade na sua luta pela dignidade. O que está em jogo não é a sobrevivência de um Estado legítimo. Nem sequer a sobrevivência de 6 milhõesde pessoas ameaçadas pelo delito, mais uma vez, de serem judias. O que está em jogo é a própria dignidade humana. O sionismo é uma epopeiada dignidade humana. Uma boa, uma formosa, uma bela epopeia. E o estado de Israel é uma bela edição em pedra (e em areia, bom... e emcampos, e em jardins, e em estradas, e em Universidades...) dessa obra. Sempre suspeitei que o ódio que muitos sentem é pura inveja. Pelocontrário eu, que não creio que nenhum judeu, pelo facto de o ser, seja superior a um goy (tomados uma a um, ora, tomados em conjunto, já é outracoisa), gosto de me recrear na contemplação longínqua dessa beleza. 40
 40. 40. Ver nota seguintei Com o correr do tempo, três dos seus membros virão a participar na fundação de The New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova Iorque. Isto pode ajudar para alimentar ateoria da grande conspiração judia. Ora, também pode interpretar-se assim: o Imperador Adriano, o Mahdi Ibn Tumart, os Reis Católicos e Dom Manuel I de Portugal participaramna criação da Bolsa de Nova Iorque! Judeus antes expulsos de Recife, antes expulsos de Portugal, antes provavelmente expulsos de Espanha, antes provavelmente expulsos de Al-Andalus, antes expulsos de Israel pelos Romanos, criaram a Bolsa de Nova Iorque, que hoje em dia tem mais peso no mundo que os Impérios Romano, Almóada, Espanhol ePortuguês juntos. Novas vagas de judeus, a fugirem do Império Czarista neste caso (e a procurarem refúgio nesta cidade precisamente porque, graças àquelas outras intransigências,já existia ali uma comunidade judia firmemente estabelecida), colaboraram para a tornar uma comunidade maior e mais influente. Os agentes do ódio não cessam de repetir: “Olhemcomo os judeus sempre estão no cume!”. Mas não nos dizem que foi o ódio que os empurrou até ali. Estas histórias são de judeus sobreviventes: Shearit Yisrael, “O que fica deIsrael”. Não se fala daqueles que ficaram, mas no caminho. Não conseguiram chegar mais judeus “ao cume” que cristãos, muçulmanos ou budistas. É que ficaram mais no caminho.À diferença dos outros, só os que conseguiram chegar ao cume é que sobreviveram. Ó anti-sionistas, ó anti-semitas: deixem 2.700 anos em paz Israel e verão como a taxa de prémiosNobel judeus acaba por ser a média! 41
 41. 41. 42

×