Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Galicia Hoxe . 29.03.2011

909 views

Published on

Páxina do xornal GALICIA HOXE na que aparece o manifesto POLA PAZ CONTRA O BOICOT A ISRAEL

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Galicia Hoxe . 29.03.2011

  1. 1. POLÍTICA > MUNDO 30.03.2011 | GALICIA HOXE | 23NOVO VIEIRO  A crise do executivo prodúcese logo de varios días de revoltas en distintos puntos ‘CASO RUBY’do país nos que morreron unhas 130 persoas, segundo cálculos de activistas da oposición  O primeiro  Chámanos a declararministro saínte formou o seu gabinete, cun perfil tecnócrata, no 2003, en substitución de Mustafa Miro xunto a 70 persoasDimisión do Goberno sirio no Clooney e mais Ronaldo,medio dunha vaga de protestas testemuñas de Berlusconi A defensa do primeiro ministro YOUSSEF BADAWI italiano, Silvio Berlusconi, pro-Efe . Damasco puxo como testemuñas o actor George Clooney e o futbolistaO Goberno sirio presidido por Mo- portugués do Real Madrid Cris-hamed Nayi Otri presentou onte a tiano Ronaldo para o xuízo dosúa renuncia no medio dunha on- chamado caso Ruby, que comezada de protestas políticas que esta- o próximo 6 de abril. Neste xuí-laron o pasado día 18 e que causa- zo, Berlusconi está imputadoron decenas de mortos. Otri man- por indución á prostitución deterase como primeiro ministro ata menores e abuso de poder.a formación dun novo gabinete, se- Clooney e Cristiano Ronaldo,gundo informou a axencia oficial sobre os que non transcenderonSA ó anunciar que a renuncia pre- de momento as razóns polas quesentada polo primeiro ministro fo- se lles cita como testemuñas dora aceptada polo presidente sirio, xefe do Goberno italiano, figu-Bashar al Asad. O xefe de Goberno ran nunha lista depositada nosaínte formou o seu gabinete, cun tribunal penal de Milán e da-perfil tecnócrata, o 18 de setembro da a coñecer á prensa. Entre asde 2003, cando foi designado pri- máis de 70 persoas propostasmeiro ministro en substitución de polos letrados de Berlusconi ta-Mohamed Mustafa Miro. A última mén está a noiva de Clooney, aremodelación do gabinete de Otri actriz italiana Elisabetta Canalis,foi completada en abril de 2009. o ministro de Exteriores, FrancoFontes oficiais consultadas por Efe Frattini, e as ministras de Igual-dixeron que nos próximos días, po- Milleiros de sirios amosan o seu apoio a Al Asad na manifestación na céntrica praza de Sabe Barat dade de Oportunidades, Marasiblemente hoxe, se anuncie o novo Carfagna, e de Educación, Maríaxefe de Goberno. A CONTRARREVOLUCIÓN sables desta represión, pero o Go- Stella Gelmini. As ministras, se- A renuncia do Goberno coñe- berno sostén que os disturbios foron gundo a defensa, serían citadasceuse mentres se está á espera deque o presidente Al Asad pronun- Baño de multitudes para Al Asad causados por “bandas armadas” e radicais islámicos. en relación coa participación nas ceas na residencia que o primei-ciase ante o Parlamento “unha im- Centos de miles de persoas parti- tes, na súa maioría funcionarios ro ministro ten en Arcore, pretoportante mensaxe dirixida a todos ciparon en multitudinarias mani- que marcharon en cidades como Preocupación entre as de Milán.os sirios”, segundo fontes oficiais. A festacións organizadas nas prin- Damasco, Alepo, Hama ou Ha- autoridades hebreas Os avogados defensores pro-crise do goberno prodúcese logo de cipais cidades de Siria en apoio sake, de acordo coas imaxes da Israel mira con ansiedade á veciña puxeron así mesmo como teste-varios días de protestas en distintos ó presidente do país, Bachar al televisión estatal. Esta cobertura Siria, onde as protestas populares muñas a estrelas televisivas co-puntos do país nas que morreron Asad, dúas semanas despois do contrasta co bloqueo informati- poderían forzar a caída de Al Asad mo a arxentina Belén Rodríguezunhas 130 persoas, segundo cálcu- estourido dunhas protestas du- vo das protestas populares que e abrir a porta a un novo réxime que e Aida Yespica e a Mario Apice-los de activistas da oposición, aínda ramente reprimidas. Frases como prenderon na localidade meridio- fortaleza a influencia de Irán na lla, cantante napolitano queque, segundo o Goberno, as vítimas ‘Urxente: a conspiración fracasou’ nal de Deraa a mediados de mes rexión. A chamada primavera ára- acompaña habitualmente a Ber- . .mortais son unha trintena. ou ‘Fixemos caer a conspiración e e que se estenderon por varias ci- be e o dominó de revoltas sumiu ó lusconi nas súas festas e inter- Os grupos opositores acusan as as divisións sectarias’, podíanse dades do país, como Damasco e, Estado xudeu nunha gran incerteza pretacións musicais e con quenforzas de seguridade de ser respon- ler nas pancartas dos participan- especialmente, Latakia. sobre o seu futuro. gravou dous discos. EfePola Paz contra o boicot a IsraelOs abaixo asinantes, cidadáns vas- resolución das Nacións Unidas de Como cidadáns un conflito externo e se interiorice a tana, membro da Real Academia dacos, cataláns e galegos, que defende- 1947 dividindo a Palestina británi- estigmatización dos cidadáns israe- Lingua Vasca; Jurgi Kintana, histo-mos o dereito de autodeterminación ca en dous estados un xudeu e outro que aspiramos á lís e xudeus en xeral que conviven riador; Mikel Itoiz, enxeñeiro; Iñakidos nosos respectivos pobos, me- árabe), pode ser a solución ao confli- soberanía das nosas nas nosas sociedades. As accións de Akerreta, periodista; Filipe Duluc, exdiante este escrito, queremos amo- to se comporta o recoñecemento de boicot á cultura e á economía israe- presidente do PNV de Iparralde, ac-sar a nosa oposición á campaña que Israel por parte dos estados árabes. respectivas nacións lí e a discriminación contra persoas tualmente en EA; Iñaki Anasagas-sob o nome BDS (Boicot, Desinvesti- Mais para iso consideramos que son non admitimos o desta orixe nacional son condutas ti, senador; Toni Florido, presidentmento e Sancións), promove accións o diálogo e a negociación os instru- racistas e delituosas que se están a de ACAI; Mila Miró, secretaria dede todo tipo contra produtos, activi- mentos que debemos promover en- racismo antixudeu tolerar impunemente nas nosas so- ACAI; Ignasi Carnicer, ex deputadodades ou profesionais provintes de tre as partes implicadas. que subxace nestas ciedades. Como cidadáns que aspi- do PSC; Jordi Argelaguet, director doIsrael en ámbitos económicos, aca- Parécennos lexítimas as críticas ramos á soberanía das nosas respec- CEO; Jaume Renyer, profesor URV;démicos, culturais ou deportivos. ás autoridades de Israel, pero non campañas de boicot tivas nacións non podemos admitir Pilar Rahola, periodista; Josep-Lluis Consideramos que esta campa- a invocación da súa destrución co- o racismo antixudeu que subxace Carod-Rovira, político e escritor; Al-ña, que pretende ser un instrumen- mo solución final ao conflito, e me- Ou tamén o recente libro sobre Jordi nestas campañas de boicot, e nin fons López Tena, deputado de Soli-to de presión sobre o goberno israelí nos cando se obvia que é un estado Pujol e os xudeus. Por iso criticamos moito menos que contamine o futu- daritat; Xoán Bernárdez Vilar, mem-para que mude a súa política respec- democrático, para dar curso á infa- a quen en nome da liberdade dos no- ro modelo de sociedade que dese- bro da Real Academia Galega; Car-to dos territorios palestinos, non fa- me equiparación co réxime de Apar- sos respectivos pobos se solidarizan xamos para os nosos pobos onde de- los Penela, escritor; Natalia Costasvorece en nada ao devandito fin, e theid da antiga Suráfrica. Israel, a en exclusiva coa causa palestina e lle beremos poder vivir en liberdade to- Alonso, avogada e militante do BNG;pola contra cremos que por medio pesar dos defectos que se lle poidan negan a Israel o dereito a unha exis- das as persoas sexa cal for a súa pro- Constantino Lago, sindicalistadela, estanse a cometer actos discri- reprochar, foi unha referencia para tencia en paz como fogar nacional cedencia nacional. (Confederación Intersindical Ga-minatorios contra cidadáns israelís os pobos que aspiran á súa sobera- do pobo xudeu. lega-CIG); Manuel Feáns, profe-que reavivan o odio contra os xu- nía, especialmente así foi no caso ca- Así mesmo, parécenos unha Asinan este texto desde Euskal sor; Paco Lores Santacecilia, sin-deus en xeral. talán. O feito de que Pau Casals, o irresponsabilidade que baixo o ar- Herria, Catalunya e Galiza: Jon dicalista; Cesar Pazos, técnico de Cremos que a creación dun Es- catalán máis universal, sexa á vez ci- gumento da solidariedade se pre- Inarritu, xurista e responsábel de in- marketing; Pedro Gómez-Valadés,tado palestino viábel (prevista na dadán de honra de Israel así o proba. tenda importar ás nosas sociedades ternacional de Aralar; Xabier Kin- presidente de AGAI.

×