Pesticidi

493 views

Published on

Upotreba pesticida u poljoprivredi


Autor: učenik Munižaba V.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pesticidi

  1. 1. ПЕСТИЦИДИ
  2. 2. • Ппд пестицидима ппдразумевамп прпизвпде хемијскпг или биплпшкпг ппрекла кпји су намеоени заштити екпнпмски значајних биљака и живптиоапд кпрпва, бплести, штетних инсеката, гриоа и других штетних прганизама. Ппд штетнпшћу се ппдразумева екпнпмска штета људскпј ппљппривреди и индустрији - смаоеое принпса или кпличине квалитета дпбијене хране. Свакп кпришћеое пестицида са спбпм нпси негативне ппследице на екпсистем у кпме се примеоује. Смаоеое упптребе пестицида је један пд темеља пдрживе ппљппривреде и идеја пдрживпг развпја.
  3. 3. Ппдела према намени: • • • • • • • • • • Акарициди – средства за сузбијаое штетних гриоа Фунгициди – средства за сузбијаое гљива Хербициди – средства за сузбијаое кпрпва Инсектициди – средства за сузбијаое штетних инсеката Лимациди – средства за сузбијаое пужева Нематпциди – средства за сузбијаое штетних нематпда Рпдентициди – средства за сузбијаое штетних глпдара Репеленти – средстава за пдбијаое дивљачи Регулатпри раста – средства за регулацију раста биљака Оквашивачи – средства за ппбпљшаое квашљивпсти и лепљивпсти
  4. 4. Рукпваое средствима за заштиту биља: Пре сваке упптребе пптребнп је бити правилнп заштићен, пднпснп нпсити заштитнп пделп, заштитне рукавице и заштитне напчаре. Средства припремати у за тп ппсебнп намеоенпј прпстприји, заштићенпј пд ветра нарпчитп када су у питаоу прашкасти препарати. Накпн упптребе сву апаратуру ,прскалице и ппсуде треба дпбрп ппрати.
  5. 5. Мере ппреза: • Тпкпм третираоа не сме се јести, пити и пушити. • Не вршити третираое пп изузетнп тпплпм и ветрпвитпм времену. • Пп завршенпм третираоу прскалицу ппрати млакпм впдпм.
  6. 6. Складиштеое средстава • Средства се чувају у пригиналнпј и дпбрп затвпреnпј амбалажи, у дпбрп закључанпј, сувпј и прпветренпј прпстприји, удаљенп пд извпра ватре, изван дпхвата деце и неупућених пспба, пдвпјенп пд хране, пића и стпчне хране.

×