Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 14012016 אלה נווה

חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 14012016 אלה נווה

Download to read offline

חוות דעת קצרה על הרחבת בתי הזיקוק בחיפה, כפי שנמסרה לוועדת המשנה לעררים באמצעות המשיב קיבוץ "שער העמקים" ועורך דין עומר בכמן. לחוות דעת זו התנגד עורך הדין של בתי הזיקוק בתוקף במהלך ועדת המשנה לעררים שהתקיימה בירושלים .

חוות דעת קצרה על הרחבת בתי הזיקוק בחיפה, כפי שנמסרה לוועדת המשנה לעררים באמצעות המשיב קיבוץ "שער העמקים" ועורך דין עומר בכמן. לחוות דעת זו התנגד עורך הדין של בתי הזיקוק בתוקף במהלך ועדת המשנה לעררים שהתקיימה בירושלים .

More Related Content

More from www.epidella.com

חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 14012016 אלה נווה

 1. 1. 1
 2. 2. 2 :‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬:‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬:‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬:‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬ 2009200920092009–) ‫באפידמיולוגיה‬ ‫בהתמחות‬ ‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬M.P.H(‫חיפה‬ '‫מאונ‬ ‫סיום‬ .‫תזה‬ ‫עם‬ ‫במסלול‬‫בממוצע‬93‫קשישים‬ ‫בקרב‬ ‫ולבבית‬ ‫נשימתית‬ ‫"תחלואה‬ :‫התזה‬ ‫נושא‬ . ) ‫פרץ‬ ‫חווה‬ ‫ד"ר‬ ‫בהנחיית‬ ,"‫מתכת‬ ‫למפעל‬ ‫בשכנות‬ ‫החיים‬2008.( 2001200120012001----2004200420042004–‫בביולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ,‫טכניון‬(B.A.)‫מסלול‬‫בהצטיינות‬ ‫סיום‬ ,‫שנתי‬ ‫תלת‬ .‫דיקן‬ :‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלו‬:‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלו‬:‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלו‬:‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלו‬ 2013201320132013-:‫היום‬‫איומים‬ ‫בפני‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫סביבה‬ ‫למאבקי‬ ‫מסייעת‬ ,‫סביבתית‬ ‫יועצת‬ .‫סביבתיים‬‫חפא"ג‬ ‫בתיק‬ ‫עוררת‬1139.'‫א‬ 2008200820082008----2013201320132013‫אפידמיולוג‬‫במסגרת‬ ,"‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫"הקואליציה‬ ‫בעמותת‬ ‫סביבתית‬ ‫ית‬‫עבודתי‬ ‫ו‬ ,"‫נשים‬ ‫ותחלואת‬ ‫סביבתי‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫"מה‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫דו"חות‬ ‫שני‬ ‫חיברתי‬-‫את‬ ‫"לראות‬ ‫מאמרים‬ ‫וכתבתי‬ ‫אחרים‬ ‫דו"חות‬ ‫ערכתי‬ ,‫בנוסף‬ ."‫ילדים‬ ‫ותחלואת‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬ ,‫הנולד‬ .‫השפעה‬ ‫מרובי‬ ‫עמדה‬ ‫וניירות‬‫הו‬‫וכן‬ ,‫בכנסים‬ ‫פעתי‬‫לרבות‬ ,‫והסברה‬ ‫מידע‬ ‫בקידום‬ ‫רבות‬ ‫עסקתי‬ .‫רגישות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫לנזקי‬ ‫המודעות‬ ‫לקידום‬ ‫וציבורית‬ ‫תקשורתית‬ ‫בפעילות‬ 2005200520052005----2008200820082008–."‫"אפידמיולוגיה‬ ‫קורס‬ ‫מתרגלת‬ ,‫לין‬ ‫שי‬ '‫פרופ‬ ,‫לברה"צ‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫עוזרת‬ ‫שנת‬ ‫מאז‬2004‫ב‬ ‫עוסקת‬ ‫הנני‬‫חקר‬‫הא‬ ‫זיהום‬‫ו‬‫ו‬‫והסביבה‬ ‫יר‬‫תחלואה‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫והקשר‬.‫בשנתיים‬ .‫הנפט‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫מזהמות‬ ‫בתכניות‬ ‫עוסקת‬ ‫אני‬ ‫האחרונות‬‫שונות‬ ‫דו"חות‬ ‫חיברתי‬‫הנוגעים‬ ,‫והסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫לזיהום‬‫הא‬ ‫זיהום‬ ‫להשלכות‬ ‫הלאומית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫העלו‬ ‫ואלו‬‫ו‬‫על‬ ‫והסביבה‬ ‫ויר‬ ‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬.‫ונשים‬ ‫ילדים‬‫לה‬ ‫זכו‬ ‫עבודותיי‬‫רבה‬ ‫ערכה‬.‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫מצד‬‫עקב‬ ‫קמו‬ ‫פעילותי‬‫כנסת‬ ‫ועדות‬‫הוועדה‬ ‫כדוגמת‬‫לעני‬‫סוגיות‬ ‫לחקר‬ ‫משנה‬ ‫וועדת‬ ‫או‬ ,‫וסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫יני‬ .‫עצמאית‬ ‫יועצת‬ ‫אני‬ ‫כיום‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫וסביבה‬ ‫תכנון‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫מנהלת‬ ‫אני‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תיק‬ ‫את‬ ‫חפא‬ ‫לתכנית‬ ‫ערר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כולל‬ ‫התיק‬ ,‫בהתנדבות‬"‫ג‬1139‫"ק‬ ,'‫א‬‫מתיק‬ ‫שנצבר‬ ‫ידע‬ ."‫הצפון‬ ‫רקעות‬ ‫זה‬‫חפא"ג‬ ‫כדוגמת‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫אחרים‬ ‫לתיקים‬ ‫גם‬ ‫מהותי‬1200‫יודע‬ ‫אינו‬ ‫שהאוויר‬ ‫משום‬ ,'‫ב‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ .‫גבולות‬‫מובא‬‫להלן‬‫ה‬ ‫להשלכות‬ ‫כבד‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬‫ה‬ ‫של‬ ‫כבדות‬‫תוכניות‬,‫בז"ן‬ ‫להרחבת‬ ‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫והקמת‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬-‫שכן‬ ,‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫על‬‫בא‬‫מ‬ ‫ופן‬‫הפליטות‬ ‫צרפי‬ .‫מדאיג‬ ‫באופן‬ ‫תגדלנה‬
 3. 3. 3 :‫מבוא‬:‫מבוא‬:‫מבוא‬:‫מבוא‬ ‫תכנית‬‫חפאג‬1200‫ב‬,'‫להרחבת‬‫בתי‬‫הזיקוק‬‫בחיפה‬‫מצו‬‫יה‬‫בהליך‬‫ערר‬.‫ועוררי‬ ‫מתנגדי‬ ‫התכנית‬‫כבר‬‫צפו‬‫תגרור‬ ‫הזיקוק‬ ‫הגדלת‬ ‫כי‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫זיהום‬‫זיהום‬‫זיהום‬‫זיהום‬‫האוויר‬‫האוויר‬‫האוויר‬‫האוויר‬‫באזור‬‫באזור‬‫באזור‬‫באזור‬‫הרעה‬ ‫תגרור‬ ‫אשר‬ ,‫הרעה‬ ‫תגרור‬ ‫אשר‬ ,‫הרעה‬ ‫תגרור‬ ‫אשר‬ ,‫הרעה‬ ‫תגרור‬ ‫אשר‬ , .‫בתחלואה‬.‫בתחלואה‬.‫בתחלואה‬.‫בתחלואה‬‫ב‬ ‫ההחמרה‬ ‫כי‬ ‫מוכיח‬ ,‫לאחרונה‬ ‫שהגיע‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬ ‫אך‬‫זיהום‬–‫חמורה‬ ‫אף‬ ‫תהיה‬ .‫מהציפיות‬ ) ‫מצידה‬ ‫בערר‬ ‫מבקשת‬ ‫בז"ן‬ ‫בעוד‬36/14‫שהוצבו‬ ‫הסביבתיות‬ ‫במגבלות‬ ‫לכרסם‬ ‫שלא‬ ‫לבקש‬ ( ‫בפועל‬ ,‫עתידיים‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫לציבור‬ ‫לחשוף‬ ‫שלא‬ ‫ומבקשת‬ ,‫לה‬–‫מידע‬ ‫חיבור‬ ‫שונות‬ ‫מתאר‬ ‫מתכניות‬‫הזיקוק‬ ‫פעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫בתכנית‬ ‫האמיתית‬ ‫התכלית‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופך‬ ,‫הזיקוק‬ ‫פעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫בתכנית‬ ‫האמיתית‬ ‫התכלית‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופך‬ ,‫הזיקוק‬ ‫פעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫בתכנית‬ ‫האמיתית‬ ‫התכלית‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופך‬ ,‫הזיקוק‬ ‫פעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫בתכנית‬ ‫האמיתית‬ ‫התכלית‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופך‬ ,, ‫ו‬‫המשלימות‬ ‫התכניות‬ ‫על‬–‫תעשיית‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫ישלימו‬ ‫אשר‬ ,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫כדוגמת‬ ‫קונדנסט‬ ‫)מסוג‬ ‫הנפט‬‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫ו/או‬.‫המתפתחת‬ ( ‫חפא"ג‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫הליך‬ ‫במהלך‬1200‫חפא"ג‬ ,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫והליך‬ ,'‫ב‬1139,'‫א‬ ‫התפרס‬‫ם‬,‫חדש‬ ‫מידע‬‫וכן‬‫פרטים‬ ‫נלמדו‬‫חדשים‬ ‫מהותיים‬‫חדשים‬ ‫מהותיים‬‫חדשים‬ ‫מהותיים‬‫חדשים‬ ‫מהותיים‬-‫לה‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬‫את‬ ‫איר‬ .‫אלו‬ ‫מתכניות‬ ‫כתוצאה‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫שיווצר‬ ‫המזהם‬ ‫המצרף‬ ‫חומרת‬‫לא‬ ‫אלו‬ ‫פרטים‬‫לא‬ ‫אלו‬ ‫פרטים‬‫לא‬ ‫אלו‬ ‫פרטים‬‫לא‬ ‫אלו‬ ‫פרטים‬ ,‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫והובאו‬ ‫שוקללו‬,‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫והובאו‬ ‫שוקללו‬,‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫והובאו‬ ‫שוקללו‬,‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫והובאו‬ ‫שוקללו‬‫כדי‬‫שאכן‬‫דיון‬ ‫יתקיים‬‫עם‬‫מהימנים‬ ‫נתונים‬‫מהימנים‬ ‫נתונים‬‫מהימנים‬ ‫נתונים‬‫מהימנים‬ ‫נתונים‬ ‫ש‬ ‫הקשות‬ ‫ההשלכות‬ ‫על‬‫לאזור‬ ‫המוצעות‬ ‫התשתיות‬ ‫ממכלול‬ ‫ינבעו‬‫מתיימר‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ . ‫בהקשר‬ ‫מהותיות‬ ‫עובדות‬ ‫להציג‬‫זה‬‫ה‬ ‫עיני‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫בכדי‬‫ה‬ ‫עיני‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫בכדי‬‫ה‬ ‫עיני‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫בכדי‬‫ה‬ ‫עיני‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫בכדי‬‫למידע‬ ‫ועדה‬‫למידע‬ ‫ועדה‬‫למידע‬ ‫ועדה‬‫למידע‬ ‫ועדה‬‫שנלמד‬‫שנלמד‬‫שנלמד‬‫שנלמד‬‫ממסמכים‬‫ממסמכים‬‫ממסמכים‬‫ממסמכים‬ ‫של‬ ‫רשמיים‬‫של‬ ‫רשמיים‬‫של‬ ‫רשמיים‬‫של‬ ‫רשמיים‬.‫ממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫חברות‬.‫ממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫חברות‬.‫ממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫חברות‬.‫ממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫חברות‬‫ועדות‬ ‫במסגרת‬ ‫לציבור‬ ‫האחרונה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זוהי‬‫ועדות‬ ‫במסגרת‬ ‫לציבור‬ ‫האחרונה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זוהי‬‫ועדות‬ ‫במסגרת‬ ‫לציבור‬ ‫האחרונה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זוהי‬‫ועדות‬ ‫במסגרת‬ ‫לציבור‬ ‫האחרונה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זוהי‬ ‫התכנון‬‫התכנון‬‫התכנון‬‫התכנון‬----,‫הסכנה‬ ‫מפני‬ ‫להתריע‬,‫הסכנה‬ ‫מפני‬ ‫להתריע‬,‫הסכנה‬ ‫מפני‬ ‫להתריע‬,‫הסכנה‬ ‫מפני‬ ‫להתריע‬‫להפנים‬ ‫הועדה‬ ‫ועל‬‫להפנים‬ ‫הועדה‬ ‫ועל‬‫להפנים‬ ‫הועדה‬ ‫ועל‬‫להפנים‬ ‫הועדה‬ ‫ועל‬,‫להלן‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫חומרת‬ ‫את‬,‫להלן‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫חומרת‬ ‫את‬,‫להלן‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫חומרת‬ ‫את‬,‫להלן‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫חומרת‬ ‫את‬ .‫לאורם‬ ‫ולפעול‬.‫לאורם‬ ‫ולפעול‬.‫לאורם‬ ‫ולפעול‬.‫לאורם‬ ‫ולפעול‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬ ‫תגובה‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫למסמך‬‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬ ‫תגובה‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫למסמך‬‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬ ‫תגובה‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫למסמך‬‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬ ‫תגובה‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫למסמך‬‫חפא"ג‬ ,‫הסמוכה‬ ‫בתכנית‬‫חפא"ג‬ ,‫הסמוכה‬ ‫בתכנית‬‫חפא"ג‬ ,‫הסמוכה‬ ‫בתכנית‬‫חפא"ג‬ ,‫הסמוכה‬ ‫בתכנית‬ 1139113911391139.‫זה‬ ‫לתיק‬ ‫מאוד‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהינה‬ '‫א‬.‫זה‬ ‫לתיק‬ ‫מאוד‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהינה‬ '‫א‬.‫זה‬ ‫לתיק‬ ‫מאוד‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהינה‬ '‫א‬.‫זה‬ ‫לתיק‬ ‫מאוד‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהינה‬ '‫א‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬ ‫של‬ ‫התכנית‬ ‫תאושר‬ ‫חלילה‬ ‫אם‬‫לבחון‬ ‫מבלי‬‫לבחון‬ ‫מבלי‬‫לבחון‬ ‫מבלי‬‫לבחון‬ ‫מבלי‬‫על‬ ‫מסקנות‬ ‫ולהסיק‬‫על‬ ‫מסקנות‬ ‫ולהסיק‬‫על‬ ‫מסקנות‬ ‫ולהסיק‬‫על‬ ‫מסקנות‬ ‫ולהסיק‬ ,‫שיווצר‬ ‫האמיתי‬ ‫המזהם‬ ‫המצרף‬,‫שיווצר‬ ‫האמיתי‬ ‫המזהם‬ ‫המצרף‬,‫שיווצר‬ ‫האמיתי‬ ‫המזהם‬ ‫המצרף‬,‫שיווצר‬ ‫האמיתי‬ ‫המזהם‬ ‫המצרף‬‫ו‬ ,‫להתגונן‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬‫ו‬ ,‫להתגונן‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬‫ו‬ ,‫להתגונן‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬‫ו‬ ,‫להתגונן‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמורה‬ ‫התחלואה‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמורה‬ ‫התחלואה‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמורה‬ ‫התחלואה‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמורה‬ ‫התחלואה‬....‫גם‬‫גם‬‫גם‬‫גם‬‫על‬ ‫להגן‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫על‬ ‫להגן‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫על‬ ‫להגן‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫על‬ ‫להגן‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬ ‫בנפה‬‫בנפה‬‫בנפה‬‫בנפה‬‫לצמיתות‬ ‫יפגע‬ ‫הזיהום‬ ‫בהם‬ ,‫לצמיתות‬ ‫יפגע‬ ‫הזיהום‬ ‫בהם‬ ,‫לצמיתות‬ ‫יפגע‬ ‫הזיהום‬ ‫בהם‬ ,‫לצמיתות‬ ‫יפגע‬ ‫הזיהום‬ ‫בהם‬ ,‫כבד‬ ‫משמעותי‬ ‫לנטל‬ ‫יהפוך‬ ‫האזור‬ .‫כבד‬ ‫משמעותי‬ ‫לנטל‬ ‫יהפוך‬ ‫האזור‬ .‫כבד‬ ‫משמעותי‬ ‫לנטל‬ ‫יהפוך‬ ‫האזור‬ .‫כבד‬ ‫משמעותי‬ ‫לנטל‬ ‫יהפוך‬ ‫האזור‬ .‫מבחינת‬‫מבחינת‬‫מבחינת‬‫מבחינת‬‫עלויות‬‫עלויות‬‫עלויות‬‫עלויות‬ ‫הבריאות‬‫הבריאות‬‫הבריאות‬‫הבריאות‬‫המדינה‬ ‫כלפי‬‫המדינה‬ ‫כלפי‬‫המדינה‬ ‫כלפי‬‫המדינה‬ ‫כלפי‬‫וקשישים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בילדים‬ ‫התחלואה‬ ‫הגדלת‬ ‫בשל‬ ,‫וקשישים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בילדים‬ ‫התחלואה‬ ‫הגדלת‬ ‫בשל‬ ,‫וקשישים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בילדים‬ ‫התחלואה‬ ‫הגדלת‬ ‫בשל‬ ,‫וקשישים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בילדים‬ ‫התחלואה‬ ‫הגדלת‬ ‫בשל‬ ,....‫זו‬ ‫תהא‬ ‫בנוסף‬ ‫שסותרת‬ ‫החלטה‬‫את‬‫מהות‬‫ה‬‫הרלוונטיות‬ ‫הממשלה‬ ‫חלטות‬‫במפרץ‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫חיפה‬‫מ‬ ‫ואת‬ ,‫הות‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חוקי‬-‫"חוק‬ ‫כדוגמת‬ ,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שתכליתם‬ ‫זאת‬ ‫שהגדירה‬ ‫וכפי‬ ,"‫נקי‬ ‫אוויר‬‫היטב‬‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬‫חוק‬ ‫לגבי‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬1 :"‫האו‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫לשיפור‬ ‫להביא‬ ‫מטרתו‬ ‫זה‬ ‫חוק‬‫ו‬‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫למנוע‬ ‫וכן‬ ‫יר‬ ‫זיהום‬...‫האוויר‬,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫והכל‬,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫והכל‬,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫והכל‬,‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫והכל‬‫ולשם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאותם‬‫ולשם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאותם‬‫ולשם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאותם‬‫ולשם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאותם‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬..."‫בצורכיהם‬ ‫ובהתחשב‬ ‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫ולמען‬ ‫הציבור‬ ‫למען‬"‫בצורכיהם‬ ‫ובהתחשב‬ ‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫ולמען‬ ‫הציבור‬ ‫למען‬"‫בצורכיהם‬ ‫ובהתחשב‬ ‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫ולמען‬ ‫הציבור‬ ‫למען‬"‫בצורכיהם‬ ‫ובהתחשב‬ ‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫ולמען‬ ‫הציבור‬ ‫למען‬.... ‫בעוד‬‫ש‬‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫בתגובה‬ ‫בהודעתה‬‫בדבר‬ ‫מעדכנת‬ ‫בז"ן‬‫זכויות‬‫הבניה‬‫והתכסית‬ ‫המבוקשת‬‫במתחם‬,‫הרי‬‫ש‬‫העדכון‬ ‫עדיין‬‫וחסר‬ ‫דל‬‫וחסר‬ ‫דל‬‫וחסר‬ ‫דל‬‫וחסר‬ ‫דל‬‫בריאות‬ ‫מסקנות‬ ‫הסקת‬ ‫בעבור‬‫בריאות‬ ‫מסקנות‬ ‫הסקת‬ ‫בעבור‬‫בריאות‬ ‫מסקנות‬ ‫הסקת‬ ‫בעבור‬‫בריאות‬ ‫מסקנות‬ ‫הסקת‬ ‫בעבור‬---- ‫סביבתיות‬‫סביבתיות‬‫סביבתיות‬‫סביבתיות‬‫משום‬ ,‫מהם‬ ‫הזיהום‬ ‫של‬ ‫מצרפי‬ ‫ושקלול‬ ‫המתקנים‬ ‫שמהות‬‫ההסברה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ההרחבה‬ ‫מאחורי‬ ‫באמת‬ ‫עומד‬ ‫מה‬ ‫לציבור‬–.‫בחסר‬ ‫לוקה‬‫עדין‬‫נעדרים‬‫נעדרים‬‫נעדרים‬‫נעדרים‬‫בז"ן‬ ‫מתגובת‬‫בז"ן‬ ‫מתגובת‬‫בז"ן‬ ‫מתגובת‬‫בז"ן‬ ‫מתגובת‬ ‫פרטים‬‫פרטים‬‫פרטים‬‫פרטים‬‫מהותיים‬‫מהותיים‬‫מהותיים‬‫מהותיים‬‫היקפי‬ ‫על‬‫היקפי‬ ‫על‬‫היקפי‬ ‫על‬‫היקפי‬ ‫על‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬::::‫מהו‬‫היקף‬‫הזיקוק‬‫החדש‬‫ו/או‬ ‫במתחם‬ ‫שיבוצע‬ 1 ‫מיום‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ ‫במכתב‬14.1.2015:‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬
 4. 4. 4 ,‫לו‬ ‫סמוכים‬ ‫במתחמים‬‫אילו‬‫דלקים‬‫יזוקקו‬,‫ומקורם‬ ‫הרכבם‬ ‫ומה‬‫באי‬‫תמהילים‬ ‫זה‬‫יזוקקו‬ ‫ייעש‬ ‫)מה‬‫בעודפ‬ ‫למשל‬ ‫ה‬‫המזוט‬ ‫י‬‫המזהם‬‫בז"ן‬ ‫שברשות‬?(,‫פירוט‬‫צפי‬‫הפליטות‬‫מן‬ ‫המקורות‬‫השונים‬)‫מוקדיות‬,‫בלתי‬‫מוקדיות‬‫וכו‬,('‫אומדן‬‫אומדן‬‫אומדן‬‫אומדן‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫מצרפי‬‫מצרפי‬‫מצרפי‬‫מצרפי‬‫מכלל‬‫מכלל‬‫מכלל‬‫מכלל‬‫התכניות‬‫התכניות‬‫התכניות‬‫התכניות‬ ‫המ‬‫המ‬‫המ‬‫המ‬‫ומ‬ ‫אושרות‬‫ומ‬ ‫אושרות‬‫ומ‬ ‫אושרות‬‫ומ‬ ‫אושרות‬‫וצעות‬‫וצעות‬‫וצעות‬‫וצעות‬‫באזור‬‫באזור‬‫באזור‬‫באזור‬,,,,‫לרבות‬‫פליטות‬ ‫וכן‬ ,‫ערר‬ ‫בהליכי‬ ‫המצויות‬ ‫אלו‬‫מהתחבורה‬- ‫כלי‬‫הרכב‬‫הכבדי‬‫ם‬‫המלווים‬‫את‬‫פעילותן‬‫במיוחד‬ ‫חסרות‬ .–‫בעבור‬ ‫משוקללות‬ ‫הערכות‬ ‫הן‬ ‫של‬ ‫משנה‬ ‫מזהמי‬ ‫גם‬ ,‫המזהמים‬ ‫כלל‬‫החפיפה‬‫בין‬‫פליטות‬‫התכניות‬‫השונות‬‫שתביא‬‫ליצירת‬ ‫עוד‬‫זיהום‬‫וכו‬.' ‫בה‬ ‫בתקופה‬‫מדינת‬‫ישראל‬‫מצאה‬‫גז‬‫טבעי‬‫גולמי‬‫בים‬,‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫קונדנסייט‬2 ,‫ו‬‫ממ‬ ‫ישראל‬ ‫בה‬‫לחפש‬ ‫שיכה‬‫נפט‬/‫פצלי‬‫לשים‬ ‫ראוי‬ ,‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫גם‬ ‫שמן‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫הרחבת‬ ‫כי‬ ,‫העובדה‬ ‫את‬ ‫השולחן‬ ‫על‬‫בישראל‬ ‫הגדול‬‫בתשתיות‬‫של‬‫אחסון‬ ‫וזיקוק‬‫נפט‬ ‫מוצרי‬----‫באה‬‫באה‬‫באה‬‫באה‬‫מענה‬ ‫ואספקת‬ ‫הזיקוק‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בכדי‬‫מענה‬ ‫ואספקת‬ ‫הזיקוק‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בכדי‬‫מענה‬ ‫ואספקת‬ ‫הזיקוק‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בכדי‬‫מענה‬ ‫ואספקת‬ ‫הזיקוק‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בכדי‬‫שלמה‬ ‫לתעשייה‬‫שלמה‬ ‫לתעשייה‬‫שלמה‬ ‫לתעשייה‬‫שלמה‬ ‫לתעשייה‬ ,‫מתרחבת‬,‫מתרחבת‬,‫מתרחבת‬,‫מתרחבת‬‫הציבור‬ ‫עם‬ " ‫ל"היטיב‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬‫הציבור‬ ‫עם‬ " ‫ל"היטיב‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬‫הציבור‬ ‫עם‬ " ‫ל"היטיב‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬‫הציבור‬ ‫עם‬ " ‫ל"היטיב‬ ‫בכדי‬ ‫ולא‬‫קי‬ ‫מתקנים‬ "‫"להסדיר‬ ‫ו/או‬‫קי‬ ‫מתקנים‬ "‫"להסדיר‬ ‫ו/או‬‫קי‬ ‫מתקנים‬ "‫"להסדיר‬ ‫ו/או‬‫קי‬ ‫מתקנים‬ "‫"להסדיר‬ ‫ו/או‬‫ימים‬‫ימים‬‫ימים‬‫ימים‬,,,,‫ו‬‫ההפרדה‬‫בין‬ ‫ה‬ ‫המתאר‬ ‫תוכניות‬‫ה‬ ‫נוספות‬‫ב‬ ‫עוסקות‬‫זו‬ ‫תעשייה‬ ‫מכלול‬-‫הינה‬‫רק‬‫סמנטית‬.‫משום‬ ‫שהאוויר‬–‫יודע‬ ‫לא‬.‫גבולות‬‫באוויר‬‫לא‬‫תהיה‬‫הפרדה‬‫בין‬‫המזהמים‬‫בתכניות‬ ‫הנוצרים‬ ‫השונות‬,‫אלא‬‫להפך‬,‫התחברות‬‫של‬‫המזהמים‬‫מהתכניות‬‫השונות‬‫ליצירה‬‫סינרגיסטית‬‫של‬ ‫עוד‬‫זיהום‬.‫מהבט‬ ‫גם‬‫בריאות‬ ‫י‬–‫יחדיו‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫מצרף‬–‫יותר‬ ‫לעיתים‬ ‫להזיק‬ ‫עשוי‬ .‫בנפרד‬ ‫מזהם‬ ‫כל‬ ‫מאשר‬‫שמתכללים‬ ‫באינדקסים‬ ‫המזהמים‬ ‫רעילות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מקובל‬ ‫היום‬ ‫מזיקים‬ ‫חומרים‬ ‫חומרת‬–.‫יחד‬ ‫גם‬ ‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬::::‫חוות‬‫חוות‬‫חוות‬‫חוות‬‫דעת‬‫דעת‬‫דעת‬‫דעת‬‫זו‬‫זו‬‫זו‬‫זו‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫תציג‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫תציג‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫תציג‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫תציג‬ ‫מהותיות‬ ‫עובדות‬‫מהותיות‬ ‫עובדות‬‫מהותיות‬ ‫עובדות‬‫מהותיות‬ ‫עובדות‬----‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לקרות‬ ‫מתוכנן‬ ‫הצפויה‬ ‫ההרעה‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכות‬ ‫אשר‬‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לקרות‬ ‫מתוכנן‬ ‫הצפויה‬ ‫ההרעה‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכות‬ ‫אשר‬‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לקרות‬ ‫מתוכנן‬ ‫הצפויה‬ ‫ההרעה‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכות‬ ‫אשר‬‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לקרות‬ ‫מתוכנן‬ ‫הצפויה‬ ‫ההרעה‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכות‬ ‫אשר‬ .‫מהמאגרים‬ ‫בנפט‬ ‫לטיפול‬ ‫התכניות‬ ‫אישור‬.‫מהמאגרים‬ ‫בנפט‬ ‫לטיפול‬ ‫התכניות‬ ‫אישור‬.‫מהמאגרים‬ ‫בנפט‬ ‫לטיפול‬ ‫התכניות‬ ‫אישור‬.‫מהמאגרים‬ ‫בנפט‬ ‫לטיפול‬ ‫התכניות‬ ‫אישור‬ ‫שיווצרו‬ ‫מזהמים‬ ‫מכמה‬ ‫המצרפיות‬ ‫הפליטות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫לייצר‬ ‫המחברת‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬‫שיווצרו‬ ‫מזהמים‬ ‫מכמה‬ ‫המצרפיות‬ ‫הפליטות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫לייצר‬ ‫המחברת‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬‫שיווצרו‬ ‫מזהמים‬ ‫מכמה‬ ‫המצרפיות‬ ‫הפליטות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫לייצר‬ ‫המחברת‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬‫שיווצרו‬ ‫מזהמים‬ ‫מכמה‬ ‫המצרפיות‬ ‫הפליטות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫לייצר‬ ‫המחברת‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬---- ‫אלא‬ ,‫מורכבים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬‫אלא‬ ,‫מורכבים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬‫אלא‬ ,‫מורכבים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬‫אלא‬ ,‫מורכבים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬‫מהותיים‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬‫מהותיים‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬‫מהותיים‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬‫מהותיים‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬----‫את‬ ‫ולהציג‬‫את‬ ‫ולהציג‬‫את‬ ‫ולהציג‬‫את‬ ‫ולהציג‬‫חומרת‬‫חומרת‬‫חומרת‬‫חומרת‬ ‫ש‬ ‫כפי‬ ‫המצב‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫המצב‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫המצב‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫המצב‬‫היא‬‫היא‬‫היא‬‫היא‬‫משתקפת‬‫משתקפת‬‫משתקפת‬‫משתקפת‬----‫אפילו‬‫אפילו‬‫אפילו‬‫אפילו‬‫פשוטים‬ ‫מתמטיים‬ ‫אומדנים‬ ‫מחישוב‬‫פשוטים‬ ‫מתמטיים‬ ‫אומדנים‬ ‫מחישוב‬‫פשוטים‬ ‫מתמטיים‬ ‫אומדנים‬ ‫מחישוב‬‫פשוטים‬ ‫מתמטיים‬ ‫אומדנים‬ ‫מחישוב‬‫המחקר‬ ‫מסקנת‬ .‫המחקר‬ ‫מסקנת‬ .‫המחקר‬ ‫מסקנת‬ .‫המחקר‬ ‫מסקנת‬ . ‫היא‬ ‫המצ"ב‬‫היא‬ ‫המצ"ב‬‫היא‬ ‫המצ"ב‬‫היא‬ ‫המצ"ב‬‫כי‬‫כי‬‫כי‬‫כי‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫במפרץ‬‫במפרץ‬‫במפרץ‬‫במפרץ‬‫חיפה‬‫חיפה‬‫חיפה‬‫חיפה‬‫תגדלנה‬‫תגדלנה‬‫תגדלנה‬‫תגדלנה‬‫פי‬‫פי‬‫פי‬‫פי‬‫מאות‬‫מאות‬‫מאות‬‫מאות‬‫מהקיים‬‫מהקיים‬‫מהקיים‬‫מהקיים‬‫כיום‬‫כיום‬‫כיום‬‫כיום‬,,,,‫כאשר‬‫כאשר‬‫כאשר‬‫כאשר‬‫חלק‬‫חלק‬‫חלק‬‫חלק‬ ‫שנבחנו‬ ‫מהמזהמים‬‫שנבחנו‬ ‫מהמזהמים‬‫שנבחנו‬ ‫מהמזהמים‬‫שנבחנו‬ ‫מהמזהמים‬‫מוכרים‬‫מוכרים‬‫מוכרים‬‫מוכרים‬‫כמסרטנים‬‫כמסרטנים‬‫כמסרטנים‬‫כמסרטנים‬‫וודאיים‬‫וודאיים‬‫וודאיים‬‫וודאיים‬‫לאדם‬‫לאדם‬‫לאדם‬‫לאדם‬‫מדרג‬‫מדרג‬‫מדרג‬‫מדרג‬1111‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬.'.'.'.'‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫אלו‬‫אלו‬‫אלו‬‫אלו‬‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫שוקללו‬‫שוקללו‬‫שוקללו‬‫שוקללו‬ ‫בתסקירי‬‫בתסקירי‬‫בתסקירי‬‫בתסקירי‬‫הסביבה‬‫הסביבה‬‫הסביבה‬‫הסביבה‬‫של‬‫של‬‫של‬‫של‬‫התכניות‬‫התכניות‬‫התכניות‬‫התכניות‬‫השונות‬‫השונות‬‫השונות‬‫השונות‬‫ל‬ ‫המשרד‬ ‫זה‬ ‫ליום‬ ‫ועד‬ ,‫ל‬ ‫המשרד‬ ‫זה‬ ‫ליום‬ ‫ועד‬ ,‫ל‬ ‫המשרד‬ ‫זה‬ ‫ליום‬ ‫ועד‬ ,‫ל‬ ‫המשרד‬ ‫זה‬ ‫ליום‬ ‫ועד‬ ,‫נמנע‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬‫נמנע‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬‫נמנע‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬‫נמנע‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫עבורן‬ ‫משלו‬ ‫תחשיבים‬ ‫מלהציע‬‫עבורן‬ ‫משלו‬ ‫תחשיבים‬ ‫מלהציע‬‫עבורן‬ ‫משלו‬ ‫תחשיבים‬ ‫מלהציע‬‫עבורן‬ ‫משלו‬ ‫תחשיבים‬ ‫מלהציע‬––––‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שתסייע‬ ‫בעולם‬ ‫הנרחבת‬ ‫הספרות‬ ‫למרות‬‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שתסייע‬ ‫בעולם‬ ‫הנרחבת‬ ‫הספרות‬ ‫למרות‬‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שתסייע‬ ‫בעולם‬ ‫הנרחבת‬ ‫הספרות‬ ‫למרות‬‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫שתסייע‬ ‫בעולם‬ ‫הנרחבת‬ ‫הספרות‬ ‫למרות‬.... ‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬ ‫הגדלת‬ :‫שתילמד‬ ‫המסקנה‬‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬ ‫הגדלת‬ :‫שתילמד‬ ‫המסקנה‬‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬ ‫הגדלת‬ :‫שתילמד‬ ‫המסקנה‬‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬ ‫הגדלת‬ :‫שתילמד‬ ‫המסקנה‬––––‫גם‬‫גם‬‫גם‬‫גם‬‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬‫הטכנולוגיים‬‫הטכנולוגיים‬‫הטכנולוגיים‬‫הטכנולוגיים‬ ‫ה‬‫ה‬‫ה‬‫ה‬‫מיטביים‬‫מיטביים‬‫מיטביים‬‫מיטביים‬––––.‫פלצות‬ ‫למימדי‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬.‫פלצות‬ ‫למימדי‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬.‫פלצות‬ ‫למימדי‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬.‫פלצות‬ ‫למימדי‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬‫המחיר‬‫הבריאותי‬‫הכבד‬‫האמיתי‬‫ש‬‫ל‬ ‫תוכנית‬‫חפא‬"‫ג‬1200‫ב‬,'‫וש‬‫ל‬‫התכניות‬‫המשלימות‬‫לה‬,‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫נבחן‬‫נבחן‬‫נבחן‬‫נבחן‬,,,,‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫שוקלל‬‫שוקלל‬‫שוקלל‬‫שוקלל‬,,,,‫ולא‬‫ולא‬‫ולא‬‫ולא‬‫הוצג‬‫הוצג‬‫הוצג‬‫הוצג‬ ‫לציבור‬‫לציבור‬‫לציבור‬‫לציבור‬‫ולמקבלי‬‫ולמקבלי‬‫ולמקבלי‬‫ולמקבלי‬‫ההחלטות‬‫ההחלטות‬‫ההחלטות‬‫ההחלטות‬‫כדי‬‫כדי‬‫כדי‬‫כדי‬‫שיסתמכו‬‫שיסתמכו‬‫שיסתמכו‬‫שיסתמכו‬‫עליו‬‫עליו‬‫עליו‬‫עליו‬.... ‫חפא"ג‬ ‫בתכנית‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בהליך‬ ‫משמעותי‬ ‫כשל‬ ‫ניכר‬ ‫בכך‬‫חפא"ג‬ ‫בתכנית‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בהליך‬ ‫משמעותי‬ ‫כשל‬ ‫ניכר‬ ‫בכך‬‫חפא"ג‬ ‫בתכנית‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בהליך‬ ‫משמעותי‬ ‫כשל‬ ‫ניכר‬ ‫בכך‬‫חפא"ג‬ ‫בתכנית‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בהליך‬ ‫משמעותי‬ ‫כשל‬ ‫ניכר‬ ‫בכך‬1200120012001200.'‫ב‬.'‫ב‬.'‫ב‬.'‫ב‬ ‫אישור‬‫סופי‬‫של‬‫התכנית‬‫מבלי‬‫להשיב‬‫את‬‫התכנית‬‫לבחינה‬‫בריאותית‬‫מחודשת‬‫יגזור‬‫גזר‬ ‫דין‬‫מוות‬‫על‬‫תושבי‬‫האזור‬‫החו‬‫לה‬‫ביותר‬‫בישראל‬. •‫חוות‬‫דעת‬‫ונתרמה‬ ‫התנדבותי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נכתבה‬ ‫זו‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לתושבי‬‫על‬ ‫הגנה‬ ‫למען‬ .‫ושלומם‬ ‫בריאותם‬ 2
 5. 5. 5 :‫תקציר‬:‫תקציר‬:‫תקציר‬:‫תקציר‬‫ע‬‫ע‬‫ע‬‫ע‬‫ל‬ ‫מהותיות‬ ‫ובדות‬‫ל‬ ‫מהותיות‬ ‫ובדות‬‫ל‬ ‫מהותיות‬ ‫ובדות‬‫ל‬ ‫מהותיות‬ ‫ובדות‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬‫ב‬‫ב‬‫ב‬‫ב‬‫חפא"ג‬‫חפא"ג‬‫חפא"ג‬‫חפא"ג‬1200120012001200'‫ב‬'‫ב‬'‫ב‬'‫ב‬ : ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫תמצית‬ ‫וזאת‬: ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫תמצית‬ ‫וזאת‬: ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫תמצית‬ ‫וזאת‬: ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫תמצית‬ ‫וזאת‬ 1.‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫הנפט‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫הנפט‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫הנפט‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫הנפט‬––––‫בישראל‬ ‫כבר‬‫בישראל‬ ‫כבר‬‫בישראל‬ ‫כבר‬‫בישראל‬ ‫כבר‬::::‫התכנית‬‫דנן‬‫לה‬ ‫משלימות‬ ‫תוכניות‬ ‫ו/או‬ ‫יתנו‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עבור‬ ‫זיקוק‬ ‫לתעשיית‬ ‫מענה‬-2.5‫מ‬(‫קונדנסט‬ ‫)מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫יליארד‬. ‫כ‬ ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫זיקוק‬ ‫לאפשר‬ ‫היא‬ ‫האמיתית‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬-2.5‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארד‬ ‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬‫הגז‬ ‫בתגליות‬ ‫המצויות‬,‫במזרח‬ ‫אחרים‬ ‫קונדנסט‬ ‫מאגרי‬ ‫לשרת‬ ‫ואף‬ ‫התיכון‬. 2.‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬ ‫החמרת‬‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬ ‫החמרת‬‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬ ‫החמרת‬‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬ ‫החמרת‬‫המצרפי‬‫המצרפי‬‫המצרפי‬‫המצרפי‬‫אי‬ :‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫שור‬1200‫יביא‬ '‫ב‬ ‫הבטיחותיים‬ ‫והסיכונים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסרטנים‬ ‫בחומרים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להחמרת‬- ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בו‬ ‫במצב‬ ‫זאת‬ .‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬-‫התוספת‬ ‫בלי‬– ‫הקיימים‬ ‫והסיכונים‬ ‫בזיהום‬ ‫בלטפל‬ ‫נכשלה‬‫פלצות‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ .‫הגואה‬ ‫התחלואה‬ 3.‫הזיק‬ ‫הרחבת‬‫הזיק‬ ‫הרחבת‬‫הזיק‬ ‫הרחבת‬‫הזיק‬ ‫הרחבת‬‫והאחסון‬ ‫וק‬‫והאחסון‬ ‫וק‬‫והאחסון‬ ‫וק‬‫והאחסון‬ ‫וק‬––––‫לא‬‫לא‬‫לא‬‫לא‬/ ‫הסדרה‬/ ‫הסדרה‬/ ‫הסדרה‬/ ‫הסדרה‬‫או‬‫או‬‫או‬‫או‬/‫פירוק‬/‫פירוק‬/‫פירוק‬/‫פירוק‬‫או‬‫או‬‫או‬‫או‬:‫שדרוג‬:‫שדרוג‬:‫שדרוג‬:‫שדרוג‬‫הרחבת‬‫פעילויות‬ ‫הסלאמי‬ ‫בשיטת‬ ‫מתבצעות‬ ‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬-‫תכניות‬ ‫במכלול‬‫מפונות‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫חדשות‬ ‫מזהמות‬ ‫תשתיות‬ ‫מתווספות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫קודמות‬ ‫תשתיות‬‫ו‬‫/או‬‫גם‬ ‫חפא"ג‬ ‫לתכנית‬ ‫אחרות‬ ‫סמוכות‬ ‫תכניות‬ ‫באמצעות‬1200‫חפא"ג‬ ‫)כדוגמת‬ ,'‫ב‬1139‫א‬,' (‫ועוד‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫טרמינל‬‫באופן‬ ‫הזיהום‬ ‫החמרת‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫זו‬ ‫לסמיכות‬ . .‫סינרגיסטי‬.‫ההתנגדויות‬ ‫הגשת‬ ‫בעת‬ ‫ידועים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫מהותיים‬ ‫פרטים‬ 4.‫בה‬ ‫כשל‬‫בה‬ ‫כשל‬‫בה‬ ‫כשל‬‫בה‬ ‫כשל‬‫צגת‬‫צגת‬‫צגת‬‫צגת‬‫ובטיחות‬ ‫סביבה‬ ‫תסקירי‬‫ובטיחות‬ ‫סביבה‬ ‫תסקירי‬‫ובטיחות‬ ‫סביבה‬ ‫תסקירי‬‫ובטיחות‬ ‫סביבה‬ ‫תסקירי‬‫עדכניים‬‫עדכניים‬‫עדכניים‬‫עדכניים‬‫למצב‬‫למצב‬‫למצב‬‫למצב‬‫שצפוי‬ ‫האמיתי‬‫שצפוי‬ ‫האמיתי‬‫שצפוי‬ ‫האמיתי‬‫שצפוי‬ ‫האמיתי‬‫ב‬ ,‫ניגוד‬ ‫ז‬ .‫זו‬ ‫תכנית‬ ‫לענין‬ ‫וההוראות‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬‫המצרפי‬ ‫האוויר‬ ‫יהום‬ ‫האמיתי‬‫לתמ"מ‬ ‫סתירה‬ ‫יש‬ ‫בכך‬ .‫ההחלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫מעין‬ ‫נעדר‬ ‫לאזור‬ ‫הצפוי‬ 6.‫התכנית‬ ‫מתבססת‬ ‫עליה‬ ,‫את‬ ‫לפחות‬ ‫לכלול‬ ‫חייב‬ ‫הזיהום‬ ‫מצרף‬‫התכניות‬ ‫שלוש‬ ‫)חפא"ג‬1139‫חפא"ג‬ ,‫א‬1200‫ותמ"א‬ '‫ב‬13/‫/ב‬2/1(‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬‫המגדילות‬ ‫פ‬ ‫לרבות‬ ,‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬‫מפרץ‬ ‫בשטחי‬ ‫מפונות‬ ‫לא‬ ‫מיכלים‬ ‫מחוות‬ ‫ליטות‬ .‫חיפה‬‫התחבורה‬ ‫וכלי‬ ‫באזור‬ ‫המתוכננות‬ ‫החדשות‬ ‫התשתיות‬ ‫כלל‬ ‫תוספת‬ ‫לאחר‬ ‫הנלווים‬-,‫אחרת‬ .‫ההחלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬ ‫יש‬ ‫תהליך‬ ‫מתנהל‬‫עיוור‬‫בפועל‬ ‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫וחסרים‬ ‫מאחר‬ ,‫הערר‬ ‫בועדות‬ ‫הע‬ ‫שאלת‬ ‫לבחינת‬ ‫הכלים‬.‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫בתקנים‬ ‫מידה‬ 5.‫משרדי‬‫משרדי‬‫משרדי‬‫משרדי‬‫הממשלה‬‫הממשלה‬‫הממשלה‬‫הממשלה‬‫ה‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬‫ה‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬‫ה‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬‫ה‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫אמיתיות‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫אמיתיות‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫אמיתיות‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫אמיתיות‬....‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫מ‬‫הרחבת‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫ודעים‬‫בסביבתו‬ ‫אחרות‬ ‫תשתיות‬ ‫ו/או‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬‫לבין‬ ,‫במאגרים‬ ‫הנפט‬ ‫תגליות‬-‫כש‬‫הייעוד‬‫הוא‬‫בכלל‬,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לייצוא‬‫את‬ ‫מלבצע‬ ‫נמנעו‬
 6. 6. 6 ‫בהצ‬ ‫תפקידם‬‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫בעה‬‫בתכנית‬ ‫האמיתיים‬‫שכנותיה‬ ‫ו/או‬,‫בחנו‬ ‫והן‬‫את‬ ,"‫חלקים‬ ‫"חלקים‬ ‫בשיטת‬ ‫התכניות‬‫נדרשים‬ ‫כך‬ ‫שכל‬ ‫האמת‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫שיקללו‬ ‫ולא‬ .‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫בועדת‬ ‫המסקנות‬ ‫להסקת‬ 6.‫החריגה‬ ‫התחלואה‬‫החריגה‬ ‫התחלואה‬‫החריגה‬ ‫התחלואה‬‫החריגה‬ ‫התחלואה‬––––:‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תחרוג‬:‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תחרוג‬:‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תחרוג‬:‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תחרוג‬‫זו‬ ‫תעשייה‬ ‫לסוג‬ ‫הרלוונטית‬ ‫הספרות‬ ‫בחינת‬ ‫שהאוכלוסי‬ ‫הרי‬ ,‫לחיפה‬ ‫תגיע‬ ‫אכן‬ ‫לו‬ ‫כי‬ ‫מלמדת‬‫תיחשף‬ ‫במדינה‬ ‫ביותר‬ ‫החולה‬ ‫יה‬ ‫לרמות‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫משהיו‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אפילו‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫משהיו‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אפילו‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫משהיו‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אפילו‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫משהיו‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אפילו‬,‫תחלה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫תחלה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫תחלה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫תחלה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫באופן‬‫באופן‬‫באופן‬‫באופן‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫משמעותי‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫משמעותי‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫משמעותי‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫משמעותי‬-‫לקחה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫המדינה‬ ‫אשר‬ ,‫עלויות‬ ‫קיימות‬ ‫זאת‬ ‫לכל‬ ‫שלמות‬ ‫ערים‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫ירידות‬ ‫בגין‬ ‫הוצאות‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחו‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בחשבון‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫התכנית‬ ‫בסביבת‬–‫ת‬‫בריאותי‬ ‫נזיקין‬ ‫ביעות‬-‫י‬ ‫ותביעות‬‫כבדות‬ ‫יצוגיות‬ .‫המדינה‬ ‫על‬ ‫שיושתו‬ 7.‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬----‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התקפה‬ ‫מהתקינה‬ ‫בערכיו‬ ‫נמוך‬ ‫לא‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התקפה‬ ‫מהתקינה‬ ‫בערכיו‬ ‫נמוך‬ ‫לא‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התקפה‬ ‫מהתקינה‬ ‫בערכיו‬ ‫נמוך‬ ‫לא‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התקפה‬ ‫מהתקינה‬ ‫בערכיו‬ ‫נמוך‬ ‫לא‬: ‫הקיים‬ ‫המצב‬ .‫שגויה‬ ‫יסוד‬ ‫הנחת‬ ‫מובאת‬ ,‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫החוקרת‬ ‫בהחלטת‬‫עומד‬ ‫אינו‬‫עומד‬ ‫אינו‬‫עומד‬ ‫אינו‬‫עומד‬ ‫אינו‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלים‬ ‫בתקנים‬‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלים‬ ‫בתקנים‬‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלים‬ ‫בתקנים‬‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החלים‬ ‫בתקנים‬‫אף‬ ‫על‬ ‫זאת‬ .‫לציבור‬ ‫שנטען‬ ‫כפי‬ ‫טוב‬ ‫ואינו‬ , ‫ה‬.‫שבוצעו‬ ‫שנטען‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫שיפורים‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫הגדל‬ ‫שימוש‬ ‫כי‬ ,‫ילמדו‬ ‫בתגובה‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיפורטו‬ ‫אלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬ ‫נקודות‬‫כי‬ ,‫ילמדו‬ ‫בתגובה‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיפורטו‬ ‫אלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬ ‫נקודות‬‫כי‬ ,‫ילמדו‬ ‫בתגובה‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיפורטו‬ ‫אלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬ ‫נקודות‬‫כי‬ ,‫ילמדו‬ ‫בתגובה‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיפורטו‬ ‫אלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬ ‫נקודות‬‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬‫בערכי‬‫בערכי‬‫בערכי‬‫בערכי‬ ‫היעד‬‫היעד‬‫היעד‬‫היעד‬‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫בחוק‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫בחוק‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫בחוק‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫בחוק‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬----‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫בשכונות‬‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫בשכונות‬‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫בשכונות‬‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫בשכונות‬‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ , ‫התוכני‬‫התוכני‬‫התוכני‬‫התוכני‬‫ו‬ ,‫ת‬‫ו‬ ,‫ת‬‫ו‬ ,‫ת‬‫ו‬ ,‫ת‬‫לתת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ממשרד‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫לתת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ממשרד‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫לתת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ממשרד‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫לתת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ממשרד‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ושקופה‬ ‫אמיתית‬ ‫תמונה‬‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ושקופה‬ ‫אמיתית‬ ‫תמונה‬‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ושקופה‬ ‫אמיתית‬ ‫תמונה‬‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ושקופה‬ ‫אמיתית‬ ‫תמונה‬ ‫אחר‬ ‫פרוסה‬ ,‫תוכנית‬ ‫אחר‬ ‫"תוכנית‬ ‫שיטת‬ ‫אל‬ ‫לברוח‬ ‫ולא‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫שמתוכנן‬‫אחר‬ ‫פרוסה‬ ,‫תוכנית‬ ‫אחר‬ ‫"תוכנית‬ ‫שיטת‬ ‫אל‬ ‫לברוח‬ ‫ולא‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫שמתוכנן‬‫אחר‬ ‫פרוסה‬ ,‫תוכנית‬ ‫אחר‬ ‫"תוכנית‬ ‫שיטת‬ ‫אל‬ ‫לברוח‬ ‫ולא‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫שמתוכנן‬‫אחר‬ ‫פרוסה‬ ,‫תוכנית‬ ‫אחר‬ ‫"תוכנית‬ ‫שיטת‬ ‫אל‬ ‫לברוח‬ ‫ולא‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫שמתוכנן‬ ‫הסביבתיות‬ ‫והשלכותיה‬ ‫הכוללת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מאפשרת‬ ‫שאיננה‬ ,"‫פרוסה‬‫הסביבתיות‬ ‫והשלכותיה‬ ‫הכוללת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מאפשרת‬ ‫שאיננה‬ ,"‫פרוסה‬‫הסביבתיות‬ ‫והשלכותיה‬ ‫הכוללת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מאפשרת‬ ‫שאיננה‬ ,"‫פרוסה‬‫הסביבתיות‬ ‫והשלכותיה‬ ‫הכוללת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מאפשרת‬ ‫שאיננה‬ ,"‫פרוסה‬ ‫הענקי‬ ‫רובה‬ ‫אשר‬ ,‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ .‫והבריאותיות‬‫הענקי‬ ‫רובה‬ ‫אשר‬ ,‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ .‫והבריאותיות‬‫הענקי‬ ‫רובה‬ ‫אשר‬ ,‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ .‫והבריאותיות‬‫הענקי‬ ‫רובה‬ ‫אשר‬ ,‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ .‫והבריאותיות‬ ‫)דוג‬ ‫לייצוא‬ ‫הוא‬‫)דוג‬ ‫לייצוא‬ ‫הוא‬‫)דוג‬ ‫לייצוא‬ ‫הוא‬‫)דוג‬ ‫לייצוא‬ ‫הוא‬.(‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארדי‬ ‫מת‬.(‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארדי‬ ‫מת‬.(‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארדי‬ ‫מת‬.(‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארדי‬ ‫מת‬ ‫למרכז‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ואת‬ ,‫שלישית‬ ‫עולם‬ ‫למדינת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬‫למרכז‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ואת‬ ,‫שלישית‬ ‫עולם‬ ‫למדינת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬‫למרכז‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ואת‬ ,‫שלישית‬ ‫עולם‬ ‫למדינת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬‫למרכז‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ואת‬ ,‫שלישית‬ ‫עולם‬ ‫למדינת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬ ‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫וימותו‬ ,‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יחלו‬ ‫תושבים‬ ‫שבו‬ ,‫עולמי‬ ‫פטרוכימי‬‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫וימותו‬ ,‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יחלו‬ ‫תושבים‬ ‫שבו‬ ,‫עולמי‬ ‫פטרוכימי‬‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫וימותו‬ ,‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יחלו‬ ‫תושבים‬ ‫שבו‬ ,‫עולמי‬ ‫פטרוכימי‬‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫וימותו‬ ,‫מהיום‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יחלו‬ ‫תושבים‬ ‫שבו‬ ,‫עולמי‬ ‫פטרוכימי‬----‫עקב‬‫עקב‬‫עקב‬‫עקב‬ ‫ומסרטנים‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫לריכוזים‬ ‫חשיפה‬‫ומסרטנים‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫לריכוזים‬ ‫חשיפה‬‫ומסרטנים‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫לריכוזים‬ ‫חשיפה‬‫ומסרטנים‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫לריכוזים‬ ‫חשיפה‬––––‫מ‬ ‫שתושבים‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬‫מ‬ ‫שתושבים‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬‫מ‬ ‫שתושבים‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬‫מ‬ ‫שתושבים‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬‫לים‬ ‫עבר‬‫לים‬ ‫עבר‬‫לים‬ ‫עבר‬‫לים‬ ‫עבר‬ ‫מיותר‬ .‫הכבד‬ ‫והבריאותי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשים‬ ‫שהם‬ ‫מבלי‬ ‫נקי‬ ‫מדלק‬ ‫ייהנו‬‫מיותר‬ .‫הכבד‬ ‫והבריאותי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשים‬ ‫שהם‬ ‫מבלי‬ ‫נקי‬ ‫מדלק‬ ‫ייהנו‬‫מיותר‬ .‫הכבד‬ ‫והבריאותי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשים‬ ‫שהם‬ ‫מבלי‬ ‫נקי‬ ‫מדלק‬ ‫ייהנו‬‫מיותר‬ .‫הכבד‬ ‫והבריאותי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשים‬ ‫שהם‬ ‫מבלי‬ ‫נקי‬ ‫מדלק‬ ‫ייהנו‬ ‫כרווי‬ ‫מוכר‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬ ‫לאזור‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬‫כרווי‬ ‫מוכר‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬ ‫לאזור‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬‫כרווי‬ ‫מוכר‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬ ‫לאזור‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬‫כרווי‬ ‫מוכר‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬ ‫לאזור‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫בסיכונים‬ ‫שדנו‬ ‫קודמות‬ ‫וועדות‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫להמלצות‬ ‫מנוגדת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬‫בסיכונים‬ ‫שדנו‬ ‫קודמות‬ ‫וועדות‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫להמלצות‬ ‫מנוגדת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬‫בסיכונים‬ ‫שדנו‬ ‫קודמות‬ ‫וועדות‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫להמלצות‬ ‫מנוגדת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬‫בסיכונים‬ ‫שדנו‬ ‫קודמות‬ ‫וועדות‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫להמלצות‬ ‫מנוגדת‬ ,‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ .‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬
 7. 7. 7 1111....‫ה‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬-‫בישראל‬ ‫כבר‬. ‫א‬.‫המדווחות‬ ‫הכמויות‬‫המדווחות‬ ‫הכמויות‬‫המדווחות‬ ‫הכמויות‬‫המדווחות‬ ‫הכמויות‬‫התיכון‬ ‫במזרח‬‫התיכון‬ ‫במזרח‬‫התיכון‬ ‫במזרח‬‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אלא‬ ,‫עצמו‬ ‫בגז‬ ‫טמון‬ ‫לא‬ ,‫כיום‬ ‫הגז‬ ‫בתעשיית‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬‫היתר‬ ‫בין‬–‫גם‬ ‫מוצר‬ ‫הינו‬ ,‫הקונדנסייט‬ .‫הגולמי‬ ‫הגז‬ ‫בתוך‬ ‫שנמצא‬ ,‫קונדנסייט‬ ‫מסוג‬ ‫בנפט‬ ‫מזקקים‬ ‫שממנו‬ ‫משום‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫זיקוק‬ ‫בתי‬ ‫בעבור‬ ‫ערך‬ ‫רב‬ ‫אנרגיה‬ ‫ועוד‬ ,‫נפטא‬ ,‫קרוסין‬ ‫כגון‬ ‫תזקיקים‬‫אך‬ ,‫עבורו‬ ‫זיקוק‬ ‫מתקני‬ ‫הקמת‬-‫יותר‬ ‫זולה‬ .‫לנפט‬ ‫בהשוואה‬‫הנפט‬ ‫שדורש‬ ‫היקרה‬ ‫לתשתית‬ ‫בניגוד‬‫לנו‬ ‫המוכר‬-‫זיקוק‬ ‫יכול‬ ‫הקונדנסט‬,‫יותר‬ ‫זולים‬ ‫שהינם‬ ,‫לו‬ ‫ייעודיים‬ ‫זיקוק‬ ‫במתקני‬ ‫להיעשות‬ .‫להקמה‬ ‫יותר‬ ‫ומהירים‬,‫בפועל‬‫בעו‬ ‫הגז‬ ‫תעשיית‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬,‫מתפתחת‬ ‫לם‬ ‫מלבלבת‬‫מלבלבת‬‫מלבלבת‬‫מלבלבת‬‫הקונדנסייט‬ ‫תעשיית‬ ‫גם‬ ‫בהתאמה‬‫הקונדנסייט‬ ‫תעשיית‬ ‫גם‬ ‫בהתאמה‬‫הקונדנסייט‬ ‫תעשיית‬ ‫גם‬ ‫בהתאמה‬‫הקונדנסייט‬ ‫תעשיית‬ ‫גם‬ ‫בהתאמה‬]]]]1111[[[[....‫מסתבר‬ ,‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אבל‬ :‫במיוחד‬ ‫רווחית‬ ‫שהתעשייה‬ "‫דו‬‫לאחרונה‬ ‫שנתפרסם‬ ‫ח‬,‫מ‬‫עיד‬‫במזרח‬ ‫כי‬‫נפט‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫תכולה‬ ‫קיימת‬ ‫התיכון‬‫נפט‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫תכולה‬ ‫קיימת‬ ‫התיכון‬‫נפט‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫תכולה‬ ‫קיימת‬ ‫התיכון‬‫נפט‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫תכולה‬ ‫קיימת‬ ‫התיכון‬ ‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬‫מהגז‬ ‫המתעבים‬ ‫נוזלים‬ ‫בתוך‬‫מהגז‬ ‫המתעבים‬ ‫נוזלים‬ ‫בתוך‬‫מהגז‬ ‫המתעבים‬ ‫נוזלים‬ ‫בתוך‬‫מהגז‬ ‫המתעבים‬ ‫נוזלים‬ ‫בתוך‬,,,,‫משמעותיות‬ ‫השלכות‬ ‫יש‬ ‫ולכך‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬ ‫לעניין‬‫בחיפה‬3 ‫גז‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫בכמויות‬ ‫שמדובר‬ ‫משום‬ ,-‫ועל‬ ‫גם‬ ‫כן‬–‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬.‫רווי‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫קונדנסט‬.‫רווי‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫קונדנסט‬.‫רווי‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫קונדנסט‬.‫רווי‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫קונדנסט‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫במדינות‬ ‫גז‬ ‫ממאגרי‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫המצורפת‬ ‫מהטבלה‬–‫כדוגמת‬ ‫מצרים‬-‫מופקות‬‫מופקות‬‫מופקות‬‫מופקות‬----‫יום‬ ‫בכל‬‫יום‬ ‫בכל‬‫יום‬ ‫בכל‬‫יום‬ ‫בכל‬----‫מאות‬‫מאות‬‫מאות‬‫מאות‬.‫קונדנסט‬ ‫של‬ ‫חביות‬ ‫אלפי‬.‫קונדנסט‬ ‫של‬ ‫חביות‬ ‫אלפי‬.‫קונדנסט‬ ‫של‬ ‫חביות‬ ‫אלפי‬.‫קונדנסט‬ ‫של‬ ‫חביות‬ ‫אלפי‬‫בשנה‬ ‫כלומר‬– ‫מיליאר‬ ‫עשרות‬ ‫על‬ ‫מדובר‬‫חביות‬ ‫די‬]]]]2222.[.[.[.[ 3
 8. 8. 8 ‫ומדווחים‬ ‫קטגורייה‬ ‫לפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נוזלי‬‫ומדווחים‬ ‫קטגורייה‬ ‫לפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נוזלי‬‫ומדווחים‬ ‫קטגורייה‬ ‫לפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נוזלי‬‫ומדווחים‬ ‫קטגורייה‬ ‫לפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נוזלי‬2008200820082008 (‫ליום‬ ‫חביות‬ ‫)אלפי‬(‫ליום‬ ‫חביות‬ ‫)אלפי‬(‫ליום‬ ‫חביות‬ ‫)אלפי‬(‫ליום‬ ‫חביות‬ ‫)אלפי‬ .
 9. 9. 9 ‫ב‬‫ב‬‫ב‬‫ב‬....‫המדווחות‬ ‫הקונדנסייט‬ ‫כמויות‬‫המדווחות‬ ‫הקונדנסייט‬ ‫כמויות‬‫המדווחות‬ ‫הקונדנסייט‬ ‫כמויות‬‫המדווחות‬ ‫הקונדנסייט‬ ‫כמויות‬----‫ב‬‫ב‬‫ב‬‫ב‬‫מאגר‬‫מאגר‬‫מאגר‬‫מאגר‬"‫"תמר‬"‫"תמר‬"‫"תמר‬"‫"תמר‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬‫בוחנים‬ ‫כאשר‬‫בוחנים‬ ‫כאשר‬‫בוחנים‬ ‫כאשר‬‫ספציפית‬‫ספציפית‬‫ספציפית‬‫ספציפית‬,"‫"תמר‬ ‫הישראלי‬ ‫המאגר‬ ‫נתוני‬ ‫את‬,"‫"תמר‬ ‫הישראלי‬ ‫המאגר‬ ‫נתוני‬ ‫את‬,"‫"תמר‬ ‫הישראלי‬ ‫המאגר‬ ‫נתוני‬ ‫את‬,"‫"תמר‬ ‫הישראלי‬ ‫המאגר‬ ‫נתוני‬ ‫את‬‫גאוגרפית‬ ‫מצוי‬ ‫אשר‬ :"‫"לוויתן‬ ‫למאגר‬ ‫בסמיכות‬‫ללמ‬ ‫ניתן‬‫כי‬ ‫וד‬‫מכיל‬ ‫הוא‬‫עתק‬ ‫כמויות‬‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫של‬ .‫חביות‬ ‫מיליארדי‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהיקף‬ ,‫קונדנסט‬ ‫שפרסמה‬ ‫נתונים‬‫תמר‬ ‫הגז‬ ‫בשדה‬ ‫הזכיון‬ ‫בעלת‬ ‫דלק‬ ‫קבוצת‬‫ל‬‫ה‬ ‫ציבור‬‫בעולם‬ ‫משקיעים‬, ,‫מלמדים‬‫כי‬‫מכרה‬‫בשנת‬2013‫כ‬-250‫מליון‬‫ובשנת‬ ‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬2014-‫מכרה‬ 348‫מיליון‬‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬,‫קונדנסט‬‫של‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫על‬7.5BCM‫טבעי‬ ‫גז‬4 . ‫לשנת‬ ‫תקופת‬ ‫מדו"ח‬ ‫עולה‬ ‫עוד‬2014‫קבוצת‬ ‫של‬‫באתר‬ ‫פורסם‬ ‫)אשר‬ ‫דלק‬delek-group.com,( ‫כ‬ ‫קיימים‬ ‫לוויתן‬ ‫הגז‬ ‫בשדה‬ ‫כי‬ ‫הערכה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ,‫לוויתן‬ ‫הגז‬ ‫בשדה‬ ‫הזיכיון‬ ‫בעלת‬ ‫גם‬ ‫שהינה‬- 2.5‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליארד‬‫מ‬ ‫משאבים‬ ‫)לפי‬‫נובאים‬–‫הגבוה‬ ‫האומדן‬– ‫ב‬ ‫המסתכם‬ ‫המאגר‬ ‫שכבות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫התחשיב‬-2,500MMBO–(‫חביות‬ ‫מיליוני‬–‫א‬ '‫עמ‬-77 :‫לדו"ח‬ 4 ‫מ‬" ‫המשקיעים‬ ‫לציבור‬ ‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬ ‫תוך‬Delek Group Announces Consolidated Full Year Results 2014‫באתר‬ ‫פורסמה‬ ‫אשר‬ ,"delek-group.com‫ביום‬30.3.2015
 10. 10. 10 ‫ג‬‫ג‬‫ג‬‫ג‬....‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫המדינה‬ ‫כוונת‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫המדינה‬ ‫כוונת‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫המדינה‬ ‫כוונת‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫המדינה‬ ‫כוונת‬ .‫ג‬1.‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬ ‫לרבות‬ ,‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫תשתיות‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫התכנית‬–‫עולה‬ ‫שונות‬ ‫מתאר‬ ‫מתכניות‬‫או‬ ‫שכבר‬.‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫בחסות‬ ‫שרו‬ ‫בתכנית‬‫בתכנית‬‫בתכנית‬‫בתכנית‬‫תמ‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬‫תמ‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬‫תמ‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬‫תמ‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬""""‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬37373737,'‫ח‬,'‫ח‬,'‫ח‬,'‫ח‬‫בעב‬‫ממאגר‬ ‫הגולמי‬ ‫הגז‬ ‫קליטת‬ ‫מתקני‬ ‫ור‬‫הגז‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נכתב‬,‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫אופן‬‫הגז‬ ‫של‬ ‫הטיפול‬ ‫בתהליך‬ ‫המתקבלים‬ ‫דלקים‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫הגולמי‬‫חגית‬ ‫אתר‬‫ו‬ ,‫קונדנסייט‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬‫קונדנסייט‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬‫קונדנסייט‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬‫קונדנסייט‬ ‫מסוג‬ ‫הם‬5555 ....‫הוצעו‬‫בדלקים‬ ‫לטיפול‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬ ]4.[,‫באפשרות‬ ‫בחרה‬ ‫המדינה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬2‫באמצעות‬‫באמצעות‬‫באמצעות‬‫באמצעות‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫תמ‬‫תמ‬‫תמ‬‫תמ‬""""‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬37373737////2222]5.[ ‫של‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫לעניין‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫גם‬ ‫תמ"א‬37‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬ ‫לזיקוק‬ ‫יועברו‬ ‫אלו‬ ‫דלקים‬ ‫כי‬ ‫המוכיח‬ ‫סימוכין‬ ‫קיים‬ ,'‫ח‬ " :‫בחיפה‬‫הקונדנסייט‬ ‫העברת‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הססטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬‫הקונדנסייט‬ ‫העברת‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הססטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬‫הקונדנסייט‬ ‫העברת‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הססטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬‫הקונדנסייט‬ ‫העברת‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הססטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫להאיץ‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬ ‫הז‬ ‫בתי‬ ‫אל‬‫הז‬ ‫בתי‬ ‫אל‬‫הז‬ ‫בתי‬ ‫אל‬‫הז‬ ‫בתי‬ ‫אל‬‫ו"מרץ‬ "‫"חגית‬ ‫האחסון‬ ‫אתרי‬ ‫משני‬ ‫בחיפה‬ ‫יקוק‬‫ו"מרץ‬ "‫"חגית‬ ‫האחסון‬ ‫אתרי‬ ‫משני‬ ‫בחיפה‬ ‫יקוק‬‫ו"מרץ‬ "‫"חגית‬ ‫האחסון‬ ‫אתרי‬ ‫משני‬ ‫בחיפה‬ ‫יקוק‬‫ו"מרץ‬ "‫"חגית‬ ‫האחסון‬ ‫אתרי‬ ‫משני‬ ‫בחיפה‬ ‫יקוק‬] "8.[ 5 ‫תמ‬"‫א‬37‫לסביבה‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ,'‫ח‬–‫פרקים‬'‫ג‬-‫עמוד‬ ‫חגית‬ ,‫ה‬56‫עמוד‬ ,80
 11. 11. 11 .‫ג‬2.,‫כן‬ ‫על‬‫אל‬‫לירן‬ ‫רונית‬ ‫דין‬ ‫עורכת‬ ‫מטעם‬ ‫מכתב‬ ‫נשלח‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ,‫שקד‬‫ב‬‫שנת‬ ‫סוף‬2013,‫מידע‬ ‫ובו‬‫מ‬ ‫מגיע‬ ‫צינור‬ ‫כי‬"‫חגית‬"‫ב‬ ‫אל‬‫ז‬"‫אך‬ ,‫ן‬‫הועדה‬ ‫המחוזית‬‫דאז‬ ‫שנמסר‬ ‫החדש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫סירבה‬ ,‫חיפה‬‫לדיון‬.‫עם‬‫המכתב‬ ,‫זאת‬ ‫הוזכר‬.‫הועדה‬ ‫בהחלטת‬ .‫ג‬3.‫ה‬‫מיום‬ ‫מכתב‬19.1.2015‫קרקעות‬ ‫ערר‬ ‫לוועדת‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ ‫שנשלח‬ ‫הצפון‬,‫יו‬ ‫מכירה‬ ‫אותו‬‫הער‬ ‫ועדת‬ ‫ראש‬ ‫שבת‬‫ר‬‫חפא‬ ‫לעניין‬"‫ג‬1200‫ו‬ ,'‫ב‬‫גם‬ ‫נשלח‬ ‫אשר‬ ‫לה‬ ‫למשרד‬‫הסביבה‬ ‫גנת‬-‫מהווה‬‫אישור‬‫נוסף‬-‫מ‬‫את‬‫רשמי‬ ‫גורם‬‫ממלכתי‬‫לתפקיד‬ ‫של‬ ‫המשמעותי‬‫של‬ ‫והן‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬‫של‬ ‫והן‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬‫של‬ ‫והן‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬‫של‬ ‫והן‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬‫תכנית‬ ‫שטח‬‫תכנית‬ ‫שטח‬‫תכנית‬ ‫שטח‬‫תכנית‬ ‫שטח‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לצרכ‬ ‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫בהרחבת‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והנפט‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫פתוח‬ ‫י‬.‫במכתב‬ ‫במתחם‬ ‫הקונדנסט‬ ‫אחסון‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫בקשה‬ ‫ישנה‬: ‫אנרגי‬ ‫מתקן‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫אנרגי‬ ‫מתקן‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫אנרגי‬ ‫מתקן‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫אנרגי‬ ‫מתקן‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫והחושבים‬ ‫מהגדולים‬ ‫ה‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫והחושבים‬ ‫מהגדולים‬ ‫ה‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫והחושבים‬ ‫מהגדולים‬ ‫ה‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫והחושבים‬ ‫מהגדולים‬ ‫ה‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫שיכול‬ ‫לגיטימי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצר‬ (‫בארץ....)הקונדנסייט‬ ‫הגדול‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫שיכול‬ ‫לגיטימי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצר‬ (‫בארץ....)הקונדנסייט‬ ‫הגדול‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫שיכול‬ ‫לגיטימי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצר‬ (‫בארץ....)הקונדנסייט‬ ‫הגדול‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫שיכול‬ ‫לגיטימי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצר‬ (‫בארץ....)הקונדנסייט‬ ‫הגדול‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬‫גם‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬‫גם‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬‫גם‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬‫ישראלי‬ ‫לייצוא‬ ‫מקור‬‫ישראלי‬ ‫לייצוא‬ ‫מקור‬‫ישראלי‬ ‫לייצוא‬ ‫מקור‬‫ישראלי‬ ‫לייצוא‬ ‫מקור‬."."."." :‫בנוסף‬ ‫נכתב‬ ‫המתחם‬ ‫על‬ ‫סביבתיות‬ ‫מגבלות‬ ‫להחיל‬ ‫לבקשות‬ ‫במענה‬ ‫ל‬ ‫יכולה‬ ‫אשר‬ ‫דרישה‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫ל‬ ‫יכולה‬ ‫אשר‬ ‫דרישה‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫ל‬ ‫יכולה‬ ‫אשר‬ ‫דרישה‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫ל‬ ‫יכולה‬ ‫אשר‬ ‫דרישה‬ ‫על‬ ‫"מדובר‬‫משמעותית‬ ‫פגיעה‬ ‫הוות‬‫משמעותית‬ ‫פגיעה‬ ‫הוות‬‫משמעותית‬ ‫פגיעה‬ ‫הוות‬‫משמעותית‬ ‫פגיעה‬ ‫הוות‬‫וייתכן‬ ‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫הן‬‫וייתכן‬ ‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫הן‬‫וייתכן‬ ‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫הן‬‫וייתכן‬ ‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫הן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫שאף‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫שאף‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫שאף‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫שאף‬] "] "] "] "6666.[.[.[.[ ‫בבתי‬ ‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫הנפט‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ,‫תהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫בחו"ל‬ ‫לשווקים‬ ‫ייצוא‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫צריכה‬ ‫לקראת‬ ‫זיקוק‬ .‫ג‬4.‫ביום‬10.5.2015‫חפא‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫בערר‬ ‫דיון‬ ‫בעת‬"‫ג‬1139,'‫א‬‫נטען‬‫הועדה‬ ‫מטעם‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬‫קונדנסטים‬ ‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫יותר‬ ‫שלא‬‫קונדנסטים‬ ‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫יותר‬ ‫שלא‬‫קונדנסטים‬ ‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫יותר‬ ‫שלא‬‫קונדנסטים‬ ‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫יותר‬ ‫שלא‬‫ממאגר‬‫קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫הגז‬ ‫י‬ ‫הצפון‬.‫יזמ‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫מצד‬ ‫גם‬ ‫באה‬ ‫כזו‬ ‫טענה‬‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ,‫התכנית‬ ‫ית‬]7.[ .‫ג‬5.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫אחסון‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫אחסון‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫אחסון‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫אחסון‬‫ו/או‬‫ו/או‬‫ו/או‬‫ו/או‬‫בשטח‬‫בשטח‬‫בשטח‬‫בשטח‬‫בז‬‫בז‬‫בז‬‫בז‬""""‫ן‬‫ן‬‫ן‬‫ן‬::::‫משרד‬ ‫בקשת‬ ‫תידחה‬ ‫באם‬ ‫התשתיות‬-‫יאוחס‬‫במפרץ‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫נו‬‫חיפה‬.‫מקום‬‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫כזה‬ ‫הישן‬ ‫המיכלים‬ ‫נפח‬–‫בהיקף‬‫של‬1.4‫בז‬ ‫במתחם‬ ‫מצויים‬ ‫אשר‬ ‫הקוב‬ ‫מיליון‬"‫ן‬‫לפי‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫טבלת‬:
 12. 12. 12 /‫ו‬‫או‬‫במ‬‫לצורך‬ ‫שייבנו‬ ‫חדשים‬ ‫יכלים‬‫הקונדנסט‬ ‫אחסון‬‫בז‬ ‫בשטח‬".‫ן‬ ‫ש‬ ‫בטרמינלים‬ ‫ו/או‬‫כי‬ ‫הדגימה‬ ‫הכותבת‬‫תש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפונים‬ ‫אינם‬",‫ן‬)‫רא‬‫ו‬‫אלה‬ ‫תגובת‬ ‫נווה‬‫חפא‬ ‫בעניין‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬"‫ג‬1139'‫א‬(‫כדוגמת‬‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫טרמינל‬‫ו‬/‫או‬ ‫טרמינל‬‫אלרואי‬‫בטבעון‬‫ו‬‫/או‬.‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ .‫ג‬6.‫למתחם‬ ‫מגיע‬ ‫הצינור‬‫למתחם‬ ‫מגיע‬ ‫הצינור‬‫למתחם‬ ‫מגיע‬ ‫הצינור‬‫למתחם‬ ‫מגיע‬ ‫הצינור‬::::‫שלפי‬ ‫היא‬ ,‫כלל‬ ‫ספק‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫העובדה‬‫ה‬‫המצורף‬ ‫תשריט‬ ‫תמ"א‬ ‫לתכנית‬37‫חגי‬ ‫מאתר‬ ‫מגיע‬ ‫הקונדנסאטים‬ ‫צינור‬ ,'‫ח‬‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫היישר‬ ‫ת‬ ‫שיגיעו‬ ‫והדלקים‬ ‫מאחר‬ .(‫הקונדנסטים‬ ‫דלקי‬ ‫של‬ ‫הצינור‬ ‫תוואי‬ ‫תשריט‬ ,'‫א‬ ‫נספח‬ ‫)ראו‬ ‫אשר‬ ,‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫כאמור‬ ‫אותם‬ ‫מוביל‬ ‫והצינור‬ ‫מאחר‬ ,‫זיקוק‬ ‫יצריכו‬ ‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫לפיתוח‬ ‫כעת‬ ‫מיועד‬1200‫כאש‬ ‫ובייחוד‬ ,'‫ב‬‫חלופת‬ ‫נפסלה‬ ‫ר‬ ,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫בז‬ ‫שמתחם‬ ‫הרי‬"‫יהווה‬ ‫ן‬‫מה‬ ‫אחת‬ ‫או‬ ,‫העיקרית‬ ‫הכתובת‬‫כתוב‬‫ו‬‫ת‬ ‫המיועדות‬‫וזיקוק‬ ‫לאחסון‬.‫הקונדנסט‬ .‫ג‬.‫ג‬.‫ג‬.‫ג‬7777....‫ב‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הכנסת‬‫ב‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הכנסת‬‫ב‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הכנסת‬‫ב‬ ‫הקונדנסט‬ ‫הכנסת‬‫ציבור‬ ‫עוקף‬ ‫מסלול‬‫ציבור‬ ‫עוקף‬ ‫מסלול‬‫ציבור‬ ‫עוקף‬ ‫מסלול‬‫ציבור‬ ‫עוקף‬ ‫מסלול‬:‫והקונדנסייט‬ ‫מאחר‬‫כ‬ ‫מוגדר‬‫כ‬ ‫מוגדר‬‫כ‬ ‫מוגדר‬‫כ‬ ‫מוגדר‬""""‫נפט‬‫נפט‬‫נפט‬‫נפט‬"""" ‫שלו‬ ‫והאחסון‬ ‫הזיקוק‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אחרת‬ ‫הזדמנות‬ ‫שום‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ,‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מבחינת‬ ‫בז‬ ‫במתחם‬"‫חפא‬ ‫על‬ ‫הערר‬ ‫במסגרת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫ן‬"‫ג‬1200.'‫ב‬,‫בנוסף‬‫לפי‬‫תיקון‬101‫לחוק‬ ‫ל‬ ‫ניתן‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫היתרים‬ ‫הקים‬‫מאושרת‬–‫וכאמור‬ ‫לעיל‬–‫כזו‬.‫יש‬ ‫כבר‬ ,‫בנוסף‬‫ביום‬5.1.2016‫המוע‬‫בהצע‬ ‫דנה‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫צה‬‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫ת‬ ‫לת‬‫חדשות‬ ‫קנות‬‫ה‬ ,‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מאפשרות‬‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫על‬ ‫חסיון‬ ‫להטיל‬‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫על‬ ‫חסיון‬ ‫להטיל‬‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫על‬ ‫חסיון‬ ‫להטיל‬‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫על‬ ‫חסיון‬ ‫להטיל‬ .‫ידן‬ ‫על‬ ‫שיאושרו‬.‫ידן‬ ‫על‬ ‫שיאושרו‬.‫ידן‬ ‫על‬ ‫שיאושרו‬.‫ידן‬ ‫על‬ ‫שיאושרו‬‫ה‬‫תקנות‬‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫וביכולת‬ ,‫התכנוני‬ ‫ההליך‬ ‫בשקיפות‬ ‫יפגעו‬ .‫לו‬ ‫שנוגעות‬ ‫תכנוניות‬ ‫החלטות‬ ‫על‬,‫כך‬‫ב‬‫עוקף‬ ‫מסלול‬,‫הציבור‬‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬ ‫יותר‬ ‫מעורב‬ ‫להיות‬6 .‫ניתן‬‫מזהמות‬ ‫תשתיות‬ ‫להקים‬ ,‫הללו‬ ‫התקנות‬ ‫באמצעות‬ ‫יהיה‬ 6 http://www.themarker.com/realestate/1.2814571
 13. 13. 13 ‫מי‬ ‫כמו‬‫ומפעלים‬ ‫ענק‬ ‫כלי‬–‫מאחורי‬‫ע‬ ‫בשל‬ ‫הסתרה‬ ‫תוך‬ ,‫הציבור‬ ‫של‬ ‫גבו‬‫שונות‬ ‫ילות‬ ‫כמו‬"‫המדינה‬ ‫בטחון‬".‫על‬, ‫כן‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬‫חייבת‬‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ההשפע‬‫הקונדנסטים‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫ה‬‫עכשיו‬ ‫כבר‬–‫בעבור‬‫חפא‬"‫ג‬1200'‫ב‬.‫כי‬‫לא‬ ‫תהיה‬‫אחרת‬ ‫הזדמנות‬ ‫שום‬ ‫לציבור‬.‫להגנתו‬ ‫לטעון‬ .‫ג‬8....‫להגנ‬ ‫המשרד‬‫להגנ‬ ‫המשרד‬‫להגנ‬ ‫המשרד‬‫להגנ‬ ‫המשרד‬‫הסביבה‬ ‫ת‬‫הסביבה‬ ‫ת‬‫הסביבה‬ ‫ת‬‫הסביבה‬ ‫ת‬‫להכ‬ ‫שותף‬‫להכ‬ ‫שותף‬‫להכ‬ ‫שותף‬‫להכ‬ ‫שותף‬‫לב‬ ‫מבלי‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫נסת‬‫לב‬ ‫מבלי‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫נסת‬‫לב‬ ‫מבלי‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫נסת‬‫לב‬ ‫מבלי‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫הקונדנסט‬ ‫נסת‬‫את‬ ‫חון‬‫את‬ ‫חון‬‫את‬ ‫חון‬‫את‬ ‫חון‬ ‫ההשלכות‬‫ההשלכות‬‫ההשלכות‬‫ההשלכות‬:‫בע‬‫מפני‬ ‫להתריע‬ ‫אמור‬ ‫שהיה‬ ‫הגוף‬ ‫היה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫שהמשרד‬ ‫וד‬ ‫ה‬‫סכנות‬,‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬‫ה‬ ‫וכן‬‫הגוף‬ ‫וא‬‫ה‬‫ההשפעות‬ ‫בחינת‬ ‫על‬ ‫אמון‬ ‫חפא‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬"‫ג‬1200,'‫ב‬.‫בעניין‬ ‫מחריש‬ ‫שהמשרד‬ ‫הרי‬‫בעמוד‬17‫של‬‫מסמך‬ "‫הפעולה‬ ‫תכנית‬‫למפר‬ ‫הלאומית‬‫ץ‬‫חיפ‬‫ה‬"7 ‫המשרד‬ ‫מודה‬‫הוא‬ ‫כי‬‫שמאגר‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫ק‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫מכיל‬ ‫לוויתן‬,‫ונדנסט‬‫התכניות‬ ‫של‬ ‫מקיומן‬ ‫לחלוטין‬ ‫מתעלם‬ ‫אך‬ ‫ש‬‫הקונדנסט‬ ‫את‬ ‫מביאות‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אל‬)‫תמ‬ ‫קרי‬"‫א‬37‫ותמ‬ ,'‫ח‬"‫א‬37/2()‫ראו‬ ‫לעיל‬‫סעיף‬1.‫.ג‬‫זה‬ ‫בהקשר‬(. ‫ב‬‫תכנית‬‫נ‬‫כתב‬: ,‫כלומר‬‫המשרד‬‫מאחר‬ ‫מתנער‬‫יו‬‫תו‬‫זה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצר‬ ‫הכנסת‬ ‫השלכות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬‫כי‬ ‫בטענה‬"‫סט‬ ‫תכניות‬ ‫קיימות‬ ‫טרם‬‫ט‬‫וטוריות‬‫לנושא‬ ‫ספציפיות‬ ‫הקונדנסט‬".‫בתירוץ‬‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬ ‫מתקני‬ ‫הקמת‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ ‫המשרד‬ ‫נמנע‬ ,‫זה‬ ‫אור‬ ‫פליטות‬ ‫לתוספת‬ ‫מביאים‬ ‫הקונדנסט‬‫נדיפות‬ ‫גניות‬–‫וכך‬–‫ניתן‬‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫להכניס‬.‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫את‬ .‫ג‬9.‫מי‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬‫טענות‬ ‫את‬ ‫מאשר‬ ‫זה‬ ‫מהותי‬ ‫דע‬‫המשיבים‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫כי‬ ,‫אוויר‬ ‫)זיהום‬ ‫האדירות‬ ‫ההשפעות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שתבחן‬ ,‫רחבה‬ ‫תכנונית‬ ‫בראיה‬ ‫מחוייבת‬ .‫המדינה‬ ‫אל‬ ‫קונדנסט‬ ‫מסוג‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫כאלה‬ ‫כמויות‬ ‫להכנסת‬ ‫שיש‬ (‫ונפיצות‬ ‫בריאות‬ 7 -http://www.sviva.gov.il/yourenv/countyhaifa/haifabay/documents/haifabayplan/haifabay 082015.pdf-actionplan
 14. 14. 14 2222....‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫המצרפי‬ ‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬‫המצרפי‬ ‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬‫המצרפי‬ ‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬‫המצרפי‬ ‫האוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫הסיכונים‬----‫צפי‬‫צפי‬‫צפי‬‫צפי‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬‫פליטות‬ ‫קונ‬ ‫דלקים‬ ‫מאחסון‬‫קונ‬ ‫דלקים‬ ‫מאחסון‬‫קונ‬ ‫דלקים‬ ‫מאחסון‬‫קונ‬ ‫דלקים‬ ‫מאחסון‬‫דנסטים‬‫דנסטים‬‫דנסטים‬‫דנסטים‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫אי‬‫אי‬‫אי‬‫אי‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫שור‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫שור‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫שור‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫שור‬1200120012001200‫בחומרים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להחמרת‬ ‫יביא‬ '‫ב‬‫בחומרים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להחמרת‬ ‫יביא‬ '‫ב‬‫בחומרים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להחמרת‬ ‫יביא‬ '‫ב‬‫בחומרים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להחמרת‬ ‫יביא‬ '‫ב‬ ‫הבטיחותיים‬ ‫והסיכונים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסרטנים‬‫הבטיחותיים‬ ‫והסיכונים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסרטנים‬‫הבטיחותיים‬ ‫והסיכונים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסרטנים‬‫הבטיחותיים‬ ‫והסיכונים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסרטנים‬----‫זאת‬ .‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬‫זאת‬ .‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬‫זאת‬ .‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬‫זאת‬ .‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בו‬ ‫במצב‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בו‬ ‫במצב‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בו‬ ‫במצב‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בו‬ ‫במצב‬----‫התוספת‬ ‫בלי‬‫התוספת‬ ‫בלי‬‫התוספת‬ ‫בלי‬‫התוספת‬ ‫בלי‬––––‫בזיהום‬ ‫בלטפל‬ ‫נכשלה‬‫בזיהום‬ ‫בלטפל‬ ‫נכשלה‬‫בזיהום‬ ‫בלטפל‬ ‫נכשלה‬‫בזיהום‬ ‫בלטפל‬ ‫נכשלה‬ ‫הקיימים‬ ‫והסיכונים‬‫הקיימים‬ ‫והסיכונים‬‫הקיימים‬ ‫והסיכונים‬‫הקיימים‬ ‫והסיכונים‬.‫הגואה‬ ‫התחלואה‬ ‫פלצות‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬.‫הגואה‬ ‫התחלואה‬ ‫פלצות‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬.‫הגואה‬ ‫התחלואה‬ ‫פלצות‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬.‫הגואה‬ ‫התחלואה‬ ‫פלצות‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫החמרת‬‫תנבע‬ ‫הזיהום‬‫תנבע‬ ‫הזיהום‬‫תנבע‬ ‫הזיהום‬‫תנבע‬ ‫הזיהום‬––––‫הן‬‫הן‬‫הן‬‫הן‬‫ממק‬‫ממק‬‫ממק‬‫ממק‬‫בז‬ ‫בשטח‬ ‫הפליטה‬ ‫ורות‬‫בז‬ ‫בשטח‬ ‫הפליטה‬ ‫ורות‬‫בז‬ ‫בשטח‬ ‫הפליטה‬ ‫ורות‬‫בז‬ ‫בשטח‬ ‫הפליטה‬ ‫ורות‬""""‫ן‬‫ן‬‫ן‬‫ן‬,‫אחסון‬ ‫לרבות‬,‫אחסון‬ ‫לרבות‬,‫אחסון‬ ‫לרבות‬,‫אחסון‬ ‫לרבות‬ ‫מוקדיים‬ ‫ולא‬ ‫מוקדיים‬ ‫מקורות‬ ,‫זיקוק‬‫מוקדיים‬ ‫ולא‬ ‫מוקדיים‬ ‫מקורות‬ ,‫זיקוק‬‫מוקדיים‬ ‫ולא‬ ‫מוקדיים‬ ‫מקורות‬ ,‫זיקוק‬‫מוקדיים‬ ‫ולא‬ ‫מוקדיים‬ ‫מקורות‬ ,‫זיקוק‬‫מ‬ ‫והן‬ ,‫מ‬ ‫והן‬ ,‫מ‬ ‫והן‬ ,‫מ‬ ‫והן‬ ,‫שיווצרו‬ ‫תערובות‬‫שיווצרו‬ ‫תערובות‬‫שיווצרו‬ ‫תערובות‬‫שיווצרו‬ ‫תערובות‬‫של‬ ‫מפליטות‬‫של‬ ‫מפליטות‬‫של‬ ‫מפליטות‬‫של‬ ‫מפליטות‬ ‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫יקפים‬‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫יקפים‬‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫יקפים‬‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫יקפים‬‫קונדנסטים‬‫קונדנסטים‬‫קונדנסטים‬‫קונדנסטים‬‫במתחמים‬ ‫ו/או‬ ‫במתחם‬‫במתחמים‬ ‫ו/או‬ ‫במתחם‬‫במתחמים‬ ‫ו/או‬ ‫במתחם‬‫במתחמים‬ ‫ו/או‬ ‫במתחם‬ .‫לו‬ ‫סמוכים‬.‫לו‬ ‫סמוכים‬.‫לו‬ ‫סמוכים‬.‫לו‬ ‫סמוכים‬ 2.1‫אין‬‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫יוכנסו‬ ‫אשר‬ ‫הקונדנסטים‬ ‫כי‬ ‫ספק‬‫הרקע‬ ‫תמונת‬ ‫את‬ ‫משנים‬‫של‬ ‫הזיהום‬,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫בכדי‬ ‫בכך‬ ‫ויש‬‫בלתי‬ ‫לחריגות‬ ‫לגרום‬‫מערכי‬ ‫לריפוי‬ ‫ניתנות‬ ‫היעד‬–‫ואף‬‫הסביבה‬–‫של‬‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬–‫לגרום‬ ‫כך‬ ‫ותוך‬‫סרטן‬ ‫תחלואת‬ ‫יותר‬ ‫ב‬‫נפה‬‫במ‬ ‫ביותר‬ ‫החולה‬.‫דינה‬‫ה‬‫מידע‬‫את‬ ‫מבטל‬ ,‫הקונדנסט‬ ‫הגעת‬ ‫על‬ ‫החדש‬ ‫הסב‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הכרזות‬‫ולהלן‬ ,‫בפליטות‬ ‫ירידות‬ ‫קיימות‬ ‫כאילו‬ ‫לכאורה‬ ‫יבה‬ ‫מדוע‬ ‫ההסבר‬: 2.2‫לענ‬‫י‬‫ין‬,‫הקונדנסט‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫החריג‬ ‫הזיהום‬‫בספרות‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫קיים‬ .‫הבינלאומית‬‫להלן‬‫זה‬ ‫בסעיף‬‫יובאו‬‫פליטות‬ ‫אומדני‬‫עבור‬ ‫שונים‬‫תרכובות‬ ‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬VOC's‫עבור‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫הצפויה‬ ‫הכמות‬.‫כמות‬‫זו‬ ‫המצרפי‬ ‫הזיהום‬ ‫בתחשיבי‬ ‫להכלל‬ ‫חייבת‬‫שכן‬ ,‫ימקמו‬ ‫שלא‬ ‫היכן‬ ,‫הקונדנסטים‬ ‫אותם‬–‫בכמויות‬‫וזיקוק‬ ‫לאחסון‬ ‫שיגיעו‬‫במפרץ‬‫חיפה‬-‫פליטה‬ ‫מקור‬ ‫יהוו‬ ‫י‬ ‫אשר‬ ‫משמעותי‬‫גר‬‫ה‬ ‫פליטות‬ ‫במדדי‬ ‫לעלייה‬ ‫ום‬-VOC's‫באזור‬ ‫מהתעשייה‬- ‫ויביא‬‫ו‬‫ל‬ ‫האזור‬ ‫את‬‫מ‬ ‫חריגה‬ ‫כדי‬‫רמות‬‫מסרטנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫וסביבה‬ ‫יעד‬ ‫ערכי‬ ‫וודאיים‬‫לאדם‬‫סמוכות‬ ‫מגורים‬ ‫בשכונות‬. 2.3‫המחקר‬‫המדעי‬‫ה‬‫תקדם‬‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫רבות‬‫בעניין‬‫תעשיית‬ ‫פליטות‬ ‫הקונדנסט‬–‫אחידה‬ ‫היא‬ ‫אחת‬ ‫מסקנה‬ ‫אך‬:‫היא‬ ‫זו‬ ‫תעשייה‬‫משמעותית‬ ‫פולטת‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬ ‫של‬‫נדיפות‬.‫כדי‬‫את‬ ‫לחשב‬‫האומדנים‬‫ל‬ ‫הצפויים‬‫פליטות‬

×