SlideShare a Scribd company logo

ערר על תכנית "קרקעות הצפון", אלה נווה בשם תושבי מפרץ חיפה מיום 02092014 גירסה סופית

הערר שהוגש למועצה הארצית לתכנון ולבניה על תכנית "קרקעות הצפון" בספטמבר 2014, מבלי נספחיו

1 of 35
Download to read offline
1
‫ערר‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬14/______
‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬
‫בעניין‬:
‫נווה‬ ‫אלה‬
‫רות‬32/3,‫חיפה‬34404
‫טלפון‬04-8360224,‫נייד‬:052-8484770
Enave2609@gmail.com
‫העוררת‬
-‫נגד‬-
1.‫ה‬‫ו‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬,‫חיפה‬
‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬
‫משד‬'‫הפלי‬"‫ם‬15/‫ב‬,'‫חיפה‬33095
‫טלפון‬:04-8633455‫פקס‬:048633432
2.‫חיפה‬ ‫עיריית‬
‫הו‬‫ו‬‫חי‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫עדה‬‫פה‬
‫מרח‬'‫שוקרי‬ ‫חסן‬14,‫חיפה‬33105
‫טלפון‬:04-8356805/6/7
3.‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬,‫ח‬.‫פ‬.520027293
‫ע‬"‫ב‬ ‫י‬"‫עוה‬ ‫כ‬"‫ו‬ ‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫ד‬/‫שכטר‬ ‫יוחאי‬ ‫או‬
‫רח‬'‫הסדנאות‬3‫א‬.‫ת‬.‫הרצליה‬‫פיתוח‬,
‫ת‬.‫ד‬2121‫הרצליה‬46120
‫המשיבים‬
2
‫ערר‬ ‫כתב‬
‫סעיף‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬110)‫ד‬(‫ל‬‫התשכ‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬"‫ה‬)1965(‫מוגש‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ערר‬ ‫בזאת‬1,
‫מיום‬12.5.20141
,‫לאשר‬‫בתנאים‬‫חפא‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬"‫ג‬1139‫א‬',"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬")‫להלן‬" :‫התכנית‬(".
‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬‫את‬ ‫לבטל‬ ‫בזאת‬ ‫מתבקשת‬ ‫הנכבדה‬‫התכנית‬ ‫אישור‬‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫במתכונתה‬,‫הטעמים‬ ‫מן‬
‫ש‬‫להלן‬ ‫בהרחבה‬ ‫יפורטו‬.
‫לחלופין‬,‫הנכבדה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫מתבקשת‬‫להורות‬‫ע‬‫ב‬ ‫ל‬‫יצוע‬‫חלופות‬ ‫סקר‬‫המסוכנים‬ ‫המתקנים‬ ‫למיקום‬
‫שבתכנית‬.
‫דבר‬ ‫פתח‬
1.‫אזור‬‫מפרץ‬‫לחול‬ ‫התכנית‬ ‫עתידה‬ ‫בו‬ ‫חיפה‬,‫הינו‬‫אזור‬‫מזוהם‬ ‫מגורים‬‫ועתיר‬‫סיכונים‬.‫מאכלס‬ ‫האזור‬‫מאות‬
‫אלפי‬‫של‬ ‫בסמיכות‬ ‫תושבים‬‫עד‬‫כבדה‬ ‫תעשייה‬ ‫ממפעלי‬ ‫בודדים‬ ‫קילומטרים‬,‫כימית‬ ‫תעשייה‬,‫תעשייה‬
‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ומקורות‬ ‫פטרוכימית‬,‫וקרקע‬ ‫מים‬.
2.‫ה‬ ‫נוכח‬‫ה‬ ‫מורכבות‬‫אמור‬‫ה‬‫הוכנה‬‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬,‫תמ‬"‫א‬30)‫להלן‬" :‫התמ‬"‫א‬(",‫ל‬‫הסדרת‬‫שימושים‬
‫ו‬‫האזור‬ ‫של‬ ‫תכנונו‬.‫מטרתה‬‫העיקרית‬‫של‬‫התמ‬"‫א‬‫היא‬‫הגדרת‬‫השימושים‬‫הלאומיים‬‫ו‬‫המטרופוליניים‬
‫במפרץ‬‫חיפה‬‫וקביעת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫המשך‬‫והסדרת‬‫פיתוח‬‫השימושים‬‫שבתחומה‬,‫בראייה‬‫לטווח‬‫ארוך‬
)‫לשנת‬‫יעד‬2025(,‫תוך‬‫צמצום‬‫למינימום‬‫של‬‫הסיכון‬‫לתושבי‬‫האזור‬‫ושל‬‫הפגיעה‬‫בסביבה‬.
‫כי‬ ‫יודגש‬‫התמ‬"‫מאושרת‬ ‫אינה‬ ‫א‬,‫ואחרות‬ ‫כאלו‬ ‫מסיבות‬.‫לא‬ ‫לה‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫שורת‬ ‫גם‬ ‫לפיכך‬‫הוטמעו‬
‫ההסדרה‬ ‫במסגרת‬‫התכנונית‬‫ליצור‬ ‫התכנית‬ ‫נועדה‬ ‫אותה‬.
3.‫רקע‬ ‫על‬‫כשלון‬‫הסדרת‬‫ה‬ ‫התכנוני‬ ‫המכלול‬‫ה‬ ‫מורכב‬‫אמור‬,‫הארצית‬ ‫התכנון‬ ‫ברמת‬,‫התכנית‬ ‫הופקדה‬
‫המקומית‬‫דנן‬ ‫הערר‬ ‫נשוא‬.‫התכנית‬‫המקומית‬‫שהופקדה‬‫מ‬‫מ‬ ‫רכזת‬‫וסיפה‬‫ומ‬‫ייעדת‬‫נרחבים‬ ‫שטחים‬ ‫עוד‬
‫לתעשי‬‫י‬‫מסוכנת‬ ‫ה‬‫התעשיי‬ ‫לאזור‬ ‫ממזרח‬‫ה‬‫ה‬‫ה‬ ‫מסוכן‬‫קיים‬–‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫מתחם‬.‫למעשה‬,‫מבקשת‬
‫התכנית‬‫להוסיף‬‫עוד‬‫ועוד‬ ‫מבנים‬‫שימושים‬‫מסוכנים‬‫על‬‫מכלול‬‫הקיימים‬ ‫והשימושים‬ ‫המבנים‬‫כיום‬
‫ומייעדת‬‫נוספים‬ ‫קרקע‬ ‫שטחי‬‫למפעלים‬‫פטרוכימיים‬,‫אחסון‬‫דלקים‬‫וגפ‬"‫ם‬.
4.‫זה‬ ‫נקודתי‬ ‫תכנון‬‫סותר‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫מגמת‬ ‫את‬,‫תמ‬"‫א‬30,‫לפיה‬ ‫מגבלה‬ ‫המחילה‬‫סיכונים‬
‫המסוכנות‬ ‫מהתעשיות‬ ‫הנובעים‬,‫המפעל‬ ‫מגדר‬ ‫יחרגו‬ ‫לא‬.‫מסוכנים‬ ‫ושימושים‬ ‫מבנים‬ ‫מוצע‬ ‫דנן‬ ‫בתכנית‬
‫לד‬ ‫מעבר‬ ‫החורגים‬ ‫נוספים‬'‫מס‬ ‫מתקנים‬ ‫אותם‬ ‫אמות‬‫ו‬‫כנים‬,‫כדין‬ ‫שלא‬,‫בקרבת‬‫רחבה‬ ‫אוכלוסייה‬.‫ויודגש‬,
‫מומחים‬ ‫של‬ ‫לדעתם‬,‫ניפוץ‬ ‫שרשרת‬‫ע‬ ‫במתחם‬ ‫המבנים‬ ‫של‬‫לול‬‫ה‬‫להסב‬‫נזק‬‫לנזק‬ ‫דומה‬‫מ‬‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫פיצוץ‬
!
5.‫דנן‬ ‫בערר‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיובהר‬ ‫כפי‬,‫ההפקדה‬ ‫בהליך‬‫לאישור‬ ‫שקדם‬‫התכנית‬‫נפלו‬‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬‫פגמים‬
‫מהותיים‬,‫התכנוני‬ ‫ההליך‬ ‫לשורש‬ ‫היורדים‬.‫מיקום‬ ‫הסדרת‬ ‫לצורך‬‫לאומית‬ ‫תשתית‬,‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫של‬,
1
‫ביולי‬ ‫העוררת‬ ‫אצל‬ ‫נתקבלה‬ ‫אשר‬2014
3
‫גפ‬"‫ופסולת‬ ‫ם‬,‫שכזה‬ ‫עצום‬ ‫בהיקף‬,‫ברא‬ ‫המבוקש‬‫ורחבה‬ ‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫יה‬,‫חובה‬‫ברצינות‬ ‫לבחון‬‫חלופות‬
‫ל‬ ‫אחרות‬‫מיקום‬‫המטרדית‬ ‫התעשייה‬.‫שיובהר‬ ‫כפי‬,‫חלופות‬ ‫בחינת‬‫ארצי‬‫ת‬‫נעשתה‬ ‫לא‬ ‫לתכנית‬!‫נלמד‬ ‫זאת‬
‫מרמיזת‬‫המחוז‬ ‫מתכננת‬,‫הגב‬'‫מיום‬ ‫פלד‬ ‫ליאת‬29.5.2014)‫א‬ ‫חלק‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬':(
"‫ה‬ ‫הזה‬ ‫המקום‬‫לחלוטין‬ ‫מוכתב‬ ‫וא‬."
‫יודגש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫לתכנית‬‫שכזו‬ ‫מסוכנת‬‫ה‬‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫ראייה‬ ‫מצריכה‬‫רחבה‬,‫לא‬‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬
‫יבחנו‬ ‫שלא‬‫כל‬‫חלופות‬.‫המשיבה‬ ‫ולשיטת‬ ‫למצער‬1,‫התכנית‬ ‫מיקום‬‫מ‬‫וכתב‬‫לחלוטין‬,‫ללא‬‫בחינת‬‫חלופות‬
‫אחרות‬.
6.‫בנוסף‬,‫לא‬‫הובאו‬‫בחשבון‬‫מכלול‬‫במ‬ ‫האינטגראליים‬ ‫הסיכונים‬‫תחם‬,‫כ‬‫הסיכונים‬ ‫כלל‬.
7.‫כי‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫ליקוי‬‫שיתוף‬ ‫הליך‬‫התכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫ובעת‬ ‫לקראת‬ ‫הציבור‬‫היה‬‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫נגוע‬,‫פגום‬ ‫ובכך‬
‫מיסודו‬.
8.‫למצער‬,‫שיפור‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫שהתכנית‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כי‬,‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫החמרת‬ ‫מהווה‬ ‫אף‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬.
9.‫בשל‬‫הנושאים‬ ‫מורכבות‬‫התכנית‬ ‫עוסקת‬ ‫בהם‬,‫מנוס‬ ‫אין‬‫מ‬‫לדחות‬‫את‬‫במתכונתה‬ ‫התכנית‬‫שאושרה‬ ‫כפי‬,
‫ולהחזירה‬‫נוספת‬ ‫לבחינה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬‫התכנון‬ ‫מערכת‬‫הארצית‬‫לבחינה‬‫ארציות‬ ‫חלופות‬‫ויסודית‬ ‫רצינית‬
‫מתקניה‬ ‫למיקום‬‫ממנה‬ ‫הנובעים‬ ‫המטרדיים‬ ‫והשימושים‬.
‫עובדתי‬ ‫רקע‬
10.‫התכנית‬ ‫אזור‬-‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫סיכונים‬ ‫ועתיר‬ ‫מזוהם‬ ‫אזור‬ ‫הנו‬.‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫בדיקות‬‫הסביבה‬‫שנערכו‬
‫ילדים‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בהן‬ ‫ניטור‬ ‫בנקודות‬ ‫מסרטנים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫רמות‬ ‫על‬ ‫לימדו‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬
‫שעותיהם‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫ומבוגרים‬,‫תעשיה‬ ‫לאזורי‬ ‫סמוכים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫לרבות‬,‫מרכזיים‬ ‫תעסוקה‬ ‫ואזורי‬2
.
‫בנוסף‬,‫חיפה‬ ‫העיר‬‫בה‬ ‫מכילה‬‫ריכוז‬‫מפעלים‬‫מזהמות‬ ‫ותשתיות‬‫חריג‬:‫נמל‬,‫תחנת‬‫כח‬,‫זיקוק‬ ‫בתי‬,‫תעשיות‬
‫פטרוכימיות‬,‫דשנים‬,‫כימיקלים‬,‫מתכות‬.‫האלו‬ ‫התשתיות‬ ‫בין‬,‫מצויים‬20‫למשרד‬ ‫לדווח‬ ‫שחייבים‬ ‫מפעלים‬
‫המשמעותיות‬ ‫פליטותיהם‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬3
.‫יחסי‬ ‫באופן‬,‫בחומרים‬ ‫זיהום‬ ‫לשיאן‬ ‫נחשב‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫לאדם‬ ‫רעילים‬:‫מסר‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫הרמות‬ ‫בו‬ ‫נפלטות‬‫לקמ‬ ‫טנים‬"‫ר‬)30.4‫ק‬"‫לקמ‬ ‫ג‬"‫במחוז‬ ‫ר‬
‫בין‬ ‫לעומת‬ ‫חיפה‬5.3-1.7‫ק‬"‫לקמ‬ ‫ג‬"‫אחרים‬ ‫במחוזות‬ ‫ר‬.(‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫רמות‬ ‫פולטים‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫מפעלי‬
‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬,‫מבא‬ ‫יותר‬ ‫אף‬‫י‬‫אחרים‬ ‫זורים‬‫בישראל‬,‫כדוגמת‬ ‫אפילו‬"‫חובב‬ ‫רמת‬".
11.‫בית‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫ל‬‫שונות‬ ‫תעשיות‬‫מזהמ‬ ‫ולמפעלים‬‫ים‬,‫אלא‬‫גם‬‫של‬ ‫ביתם‬‫תשתיות‬ ‫מתקני‬‫מסוכנים‬:
‫גז‬ ‫חוות‬‫אתא‬ ‫קרית‬)‫מוטמנת‬ ‫אינה‬(,‫אמוניה‬ ‫מכל‬‫כ‬ ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫בקיבולת‬~12,000‫של‬ ‫טון‬‫נוזלית‬ ‫אמוניה‬
‫מקוררת‬-‫חומר‬‫קורוזיבי‬,‫רעיל‬,‫ו‬ ‫דליק‬‫פציץ‬,‫מימן‬ ‫כדוגמת‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫אחסון‬,‫ברום‬,‫כלור‬,
‫אתילן‬,‫ודלקים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫קווי‬,‫מתקני‬‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬ ‫המימני‬ ‫הפצחן‬ ‫כדוגמת‬ ‫מסוכנים‬ ‫ם‬)‫מיד‬"‫ן‬(,‫ועוד‬.
‫זאת‬ ‫כל‬,‫גיאוגרפי‬ ‫באזור‬‫ו‬ ‫צר‬‫ייחודי‬,‫המתאפיין‬,‫מחד‬,‫של‬ ‫כאגן‬‫מתנזלת‬ ‫קרקע‬‫של‬ ‫מערכת‬ ‫בתוך‬‫שברים‬
‫פעילים‬ ‫גיאולוגיים‬,‫ומאידך‬,‫א‬ ‫שכולא‬ ‫ייחודי‬ ‫טופוגרפי‬ ‫במבנה‬‫מסו‬ ‫בתנאים‬ ‫אותו‬ ‫ומגביר‬ ‫הזיהום‬ ‫ת‬‫ימים‬.
2
‫א‬ ‫נווה‬" .‫הנולד‬ ‫את‬ ‫לראות‬,‫ילדים‬ ‫ותחלואת‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬?",‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הקואליציה‬,2009
3
‫ד‬ ‫חנין‬" .‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫לבדיקת‬ ‫משנה‬ ‫וועדת‬ ‫מסקנות‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫וסביבה‬",‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬,30.7.2014
4
12.‫ב‬ ‫מבחינה‬‫י‬‫טחונ‬‫ית‬‫לציין‬ ‫חשוב‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫כי‬‫בכ‬ ‫טווח‬-4,000‫טילי‬-‫חיזבאללה‬(!)‫עוד‬‫לבנון‬ ‫במלחמת‬
‫השני‬‫י‬‫ה‬,‫ו‬‫אסטרטגי‬ ‫יעד‬ ‫מהווה‬‫תשתיתי‬‫לפגיעת‬ ‫מובהק‬‫פח‬"‫ו‬ ‫ע‬‫טרור‬‫וכמטרה‬'‫מובחרת‬'‫של‬ ‫במוצהר‬
‫מדינות‬-‫אויב‬.
13.‫חיפה‬ ‫נפת‬‫גם‬‫מובילה‬‫ב‬"‫גאווה‬"‫ו‬ ‫בסרטן‬ ‫התחלואה‬ ‫את‬‫ב‬‫אצל‬ ‫מחלות‬‫ילדים‬:‫בדו‬"‫מרכז‬ ‫ח‬‫והמידע‬ ‫המחקר‬
‫מיום‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬28.7.2014‫ביותר‬ ‫המעודכנים‬ ‫הנתונים‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬,‫הודגמו‬‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫שיעורי‬
‫יותר‬‫במובהק‬‫הארצי‬ ‫התחלואה‬ ‫לממוצע‬ ‫ביחס‬ ‫ועכו‬ ‫חיפה‬ ‫בנפות‬ ‫סרטן‬ ‫במחלות‬)15%‫ו‬-16%‫בהתאמה‬
‫גברים‬ ‫בקרב‬,‫ו‬-15%‫ו‬-11%‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫בהתאמה‬(,‫גבוהים‬ ‫שיעורים‬ ‫וכן‬‫יות‬ ‫הרבה‬‫ר‬‫אסתמה‬ ‫תחלואת‬ ‫של‬
‫חיפה‬ ‫במטרופולין‬ ‫ילדים‬ ‫בקרב‬)‫מפי‬ ‫יותר‬2‫התחלואה‬ ‫משיעור‬‫הממוצע‬‫בישראל‬.(
14.‫דיונים‬ ‫הממשלה‬ ‫ובמשרדי‬ ‫בכנסת‬ ‫התקיימו‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמור‬ ‫סיכונים‬ ‫מכלול‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫ב‬‫בטיחות‬ ‫נושאי‬
‫אחזקת‬‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬‫אוכלוסייה‬ ‫בקרבת‬,‫ש‬‫נ‬ ‫בהם‬‫גם‬ ‫כללו‬‫דו‬"‫חות‬‫שונים‬‫ב‬‫נ‬‫ו‬‫לסיכונים‬ ‫גע‬‫מאירועי‬
‫חומ‬"‫בנפה‬ ‫ס‬.‫וברורים‬ ‫מובהקים‬ ‫סיכונים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫עמד‬‫חה‬"‫חנין‬ ‫דב‬ ‫כ‬‫לעשות‬ ‫הציבורית‬ ‫החובה‬ ‫על‬
‫כדי‬ ‫הדרוש‬ ‫את‬‫למנוע‬‫הסיכונים‬ ‫של‬ ‫היווצרותם‬ ‫את‬:
"‫בריאותיות‬ ‫לסכנות‬ ‫אמיתי‬ ‫חשש‬ ‫נוצר‬ ‫כאשר‬,‫את‬ ‫לעשות‬ ‫הציבורית‬ ‫החובה‬ ‫בצידו‬ ‫קמה‬
‫היוו‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הדרוש‬‫צרותן‬.‫לקבלת‬ ‫מדריך‬ ‫רק‬ ‫איננו‬ ‫המונעת‬ ‫הזהירות‬ ‫עקרון‬
‫הציבורי‬ ‫במישור‬ ‫החלטות‬,‫שיש‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫קבעו‬ ‫כבר‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫והן‬ ‫המחוקק‬ ‫שהן‬ ‫אלא‬
‫בבסיס‬ ‫וניצב‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫את‬ ‫המדריך‬ ‫משפטי‬ ‫תוקף‬ ‫בעל‬ ‫כעקרון‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬ ‫לאמץ‬
‫החלטותיהם‬.‫כך‬,‫למשל‬,‫בסעיף‬ ‫נקבע‬1‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫לחוק‬,‫התשס‬"‫ח‬-2008)‫ל‬‫הלן‬–"‫חוק‬
‫נקי‬ ‫אויר‬("."
15.‫כאמור‬ ‫הסיכונים‬ ‫מכלול‬ ‫רקע‬ ‫על‬,‫הופקדה‬‫ביום‬17.10.2013‫חפאג‬ ‫המקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬/1138‫א‬'–
‫חפ‬/1920‫א‬'"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬".‫ה‬‫בז‬ ‫למתחם‬ ‫ממזרח‬ ‫המצוי‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫תכנית‬"‫ן‬,‫והגובל‬
‫ב‬‫מפעלים‬‫כדוגמת‬ ‫פטרוכימיים‬"‫אולפינים‬ ‫כרמל‬","‫חי‬‫כימיקלי‬ ‫פה‬‫ם‬",‫ו‬"‫פטרוכימיה‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬."
‫התכנית‬ ‫מטרת‬,‫התוכנית‬ ‫מהוראות‬ ‫כעולה‬,‫היא‬"‫המצויות‬ ‫ישנות‬ ‫דלק‬ ‫מכלי‬ ‫חוות‬ ‫לפינוי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬
‫חיפ‬ ‫במפרץ‬‫ה‬,‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫חלקן‬".‫האתרים‬‫והעתקה‬ ‫לפינוי‬ ‫המתוכננים‬‫הינם‬ ‫במסגרתה‬:
‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫של‬ ‫הטרמינל‬ ‫חוות‬,‫בטבעון‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬,‫ומתח‬‫ם‬"20‫א‬‫י‬‫קרס‬",‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫שמצוי‬.‫מטרותיה‬
‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הוגדרו‬ ‫התכנית‬ ‫של‬"‫מיוחדת‬ ‫לתעשייה‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬,‫מתארית‬ ‫מפורטת‬ ‫ברמה‬,‫להגדיר‬
‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫את‬,‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬,‫דלק‬ ‫לקווי‬ ‫תשתית‬ ‫רצועת‬ ‫להתוות‬
‫ניפוק‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫ולצורך‬‫הני‬ ‫למתקני‬ ‫חלופי‬‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫פוק‬"‫וכו‬'.‫נוספי‬ ‫פרטים‬‫ם‬‫ב‬ ‫להלן‬"‫הוראות‬
‫התכנית‬."
16.‫כפי‬‫לעיל‬ ‫שהובהר‬,‫ה‬‫תכ‬‫נית‬‫מאושרת‬ ‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫תשתית‬ ‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫אינה‬,‫תמ‬"‫א‬30,‫בכדי‬ ‫ולא‬.
‫ואינטרסנטי‬ ‫צר‬ ‫נקודתי‬ ‫תכנון‬ ‫מהווה‬ ‫התכנית‬,‫במסמכי‬ ‫שהובאה‬ ‫כפי‬ ‫הארצית‬ ‫התכנון‬ ‫למגמת‬ ‫בניגוד‬
‫תמ‬"‫א‬30,‫ו‬‫כדין‬ ‫שלא‬.‫מקום‬ ‫אין‬‫הנקודתית‬ ‫התכנית‬ ‫לאשר‬,‫חלף‬‫של‬ ‫כדין‬ ‫הסדרה‬‫הסיכונים‬ ‫מכלול‬
‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬,‫ש‬ ‫כפי‬‫ניסתה‬ ‫אכן‬‫תמ‬"‫א‬30‫להסדיר‬.
17.‫בנוסף‬,‫צפוי‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬‫להוסיף‬‫על‬‫זיהום‬‫ה‬‫אוויר‬‫הקיים‬‫ו‬‫ה‬ ‫על‬‫סיכונים‬‫ה‬‫חמורים‬‫ב‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬
‫כעת‬ ‫שכבר‬‫מוכר‬‫כ‬"‫מתקתקת‬ ‫פצצה‬"‫הבחינות‬ ‫מכל‬:‫הביטח‬‫ונית‬,‫הבטיחותית‬,‫והבריאותית‬ ‫הגיאולוגית‬.
18.‫התכנית‬‫ממש‬ ‫הגובלים‬ ‫ואחסנה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשיה‬ ‫לייעודי‬ ‫שטחים‬ ‫מוסיפה‬‫ב‬‫קומפלקס‬‫זיקוק‬ ‫בתי‬–
‫קומפלקס‬‫תעשייתי‬‫ו‬ ‫עצום‬‫מתרחב‬,‫שונים‬ ‫ומתקנים‬ ‫מפעלים‬ ‫בתוכו‬ ‫המכיל‬.‫תקלה‬ ‫תיווצר‬ ‫חלילה‬ ‫אם‬
‫קריטית‬‫מקומית‬‫ב‬‫מ‬ ‫אחד‬‫המתקנים‬ ‫ן‬,‫להת‬ ‫עלול‬‫ממ‬ ‫גלגל‬‫נה‬‫במהירות‬"‫דומינו‬ ‫אפקט‬",‫מתכון‬‫ל‬‫אסון‬‫פתע‬
‫רב‬‫נפגעים‬)‫אפר‬"‫ן‬(.‫למנוע‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫התקלות‬ ‫את‬,‫נבצר‬ ‫אם‬ ‫שהרי‬)‫ו‬ ‫טכנולוגית‬/‫למרות‬ ‫או‬‫עזרת‬
5
‫ה‬‫מומחים‬-‫לנושא‬(‫סיכה‬ ‫של‬ ‫חור‬ ‫בגודל‬ ‫אפילו‬ ‫דליפות‬ ‫התחלת‬ ‫למנוע‬,‫למנוע‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬
‫תגובות‬-‫שרשרת‬‫המש‬‫ך‬‫כי‬‫מי‬‫ות‬‫ואנרג‬‫ט‬‫יות‬,‫התפשטות‬‫סמוכים‬ ‫מתחמים‬ ‫והצתת‬ ‫הדליפות‬,‫מהלכים‬
‫ל‬ ‫שיביאו‬‫דליקות‬‫ר‬‫ע‬‫י‬‫לות‬‫ו‬‫ל‬‫בכל‬ ‫פיצוצים‬‫רחבי‬‫המתחם‬,‫סיכון‬ ‫תוך‬‫ל‬ ‫מיידי‬‫הסמוכות‬ ‫אוכלוסיות‬‫ואף‬
‫יותר‬ ‫הרחוקה‬ ‫בסביבה‬]‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬64‫א‬'[.‫כי‬ ‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬‫ממצרף‬ ‫מתעלמת‬ ‫במהותה‬ ‫התכנית‬
‫במתחם‬ ‫הכולל‬ ‫הסיכונים‬.‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫וע‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫כאירועים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫התקלות‬ ‫את‬ ‫מצאה‬ ‫חנין‬ ‫דת‬
‫שגרתיים‬,‫חריגים‬ ‫לא‬.‫לדוגמה‬ ‫הנה‬,‫ר‬‫השנה‬ ‫ק‬,‫ב‬7.3.2014‫במפעל‬ ‫לקרוס‬ ‫ארובה‬ ‫עמדה‬"‫גדיב‬",‫מפעל‬
‫המוצע‬ ‫למתחם‬ ‫בשכנות‬ ‫שמצוי‬.‫קרסה‬ ‫לו‬,‫בקרבתה‬ ‫והגז‬ ‫הדלקים‬ ‫תשתיות‬ ‫את‬ ‫מציתה‬ ‫הייתה‬,‫ביניהם‬
‫עילית‬ ‫מעובה‬ ‫פחמימני‬ ‫גז‬ ‫חוות‬)‫מוטמנת‬ ‫לא‬(,‫שיכ‬ ‫דבר‬‫ו‬‫ל‬‫היה‬‫מסוג‬ ‫לפיצוצים‬ ‫להביא‬4
BLEVE.
19.‫נושאי‬‫התכנית‬‫ומיקומה‬‫בה‬ ‫להכיר‬ ‫מחייבים‬"‫לאומית‬ ‫תכנית‬."‫כ‬‫ש‬ ‫לאומית‬ ‫תכנית‬‫כזו‬,‫לה‬ ‫צריכות‬ ‫היו‬‫י‬‫בחן‬
‫למיקומה‬ ‫חלופות‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬.
20.‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫הוגשה‬‫ביום‬18.2.2014‫התנגדות‬‫לתכנית‬)‫להלן‬"‫ההתנגדות‬"(.‫ההתנגדות‬
‫חלופה‬ ‫ולמציאת‬ ‫התכנית‬ ‫לביטול‬ ‫קראה‬‫לציבור‬ ‫מסוכנת‬ ‫פחות‬.‫ה‬‫ובהר‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫אין‬ ‫כי‬
‫אחת‬ ‫גדולה‬ ‫לאוכלוסיה‬,‫אחרת‬ ‫גדולה‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫בסיכון‬.‫ה‬‫טיעונים‬ ‫ועלו‬‫מ‬ ‫החשש‬ ‫של‬ ‫מרכזיים‬"‫מגה‬
‫אסון‬",‫אותם‬ ‫להצית‬ ‫שיכולים‬ ‫הגפרורים‬ ‫אל‬ ‫דליקים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫מקירוב‬,‫גדול‬ ‫פטרוכימי‬ ‫רצף‬ ‫מיצירת‬
‫אסטרטגי‬ ‫יעד‬ ‫בתור‬ ‫לפגיעה‬ ‫יותר‬ ‫וקל‬,‫למתחם‬ ‫סמוכות‬ ‫גדולות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫מסיכון‬,‫מפגיעה‬‫מהותית‬
‫דלק‬ ‫באספקת‬‫אחרים‬ ‫חיוניים‬ ‫וחומרים‬ ‫ים‬‫כדוגמת‬ ‫אירועים‬ ‫בשל‬ ‫למדינה‬‫פיצוצים‬,‫דל‬‫י‬‫ק‬‫ות‬‫רעילות‬‫ו‬/‫או‬
‫ממיגוון‬‫מכוונות‬ ‫פגיעות‬.‫זו‬ ‫בהתנגדות‬ ‫הודגש‬,‫ה‬ ‫גם‬ ‫כי‬‫החדש‬ ‫אתר‬‫ב‬ ‫מוצע‬‫סמוך‬‫מאוד‬‫לאוכל‬‫וסיות‬,‫באופן‬
‫הקיים‬ ‫מן‬ ‫מסוכן‬ ‫פחות‬ ‫שאינו‬)‫יותר‬ ‫אף‬ ‫וכנראה‬(,‫וכי‬‫תקלות‬‫חמורות‬‫במת‬‫קן‬‫ספציפי‬‫ו‬/‫או‬‫במתחם‬‫כול‬‫ו‬
‫האוכלוסיות‬ ‫עבור‬ ‫סיכון‬ ‫להוות‬ ‫יכולות‬‫ש‬‫ב‬‫שכנ‬‫ו‬‫לו‬ ‫ת‬,‫א‬‫פילו‬‫ה‬ ‫מבאתר‬ ‫יותר‬‫קיים‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫טווח‬ ‫שכן‬
‫ל‬ ‫מגיע‬ ‫מהמתחם‬ ‫אירועים‬ ‫של‬ ‫התסקיר‬-3‫ק‬"‫מ‬.‫של‬ ‫האחרון‬ ‫בחלק‬‫ההתנג‬‫דות‬,‫אודות‬ ‫על‬ ‫טיעונים‬ ‫הובאו‬
‫החדש‬ ‫במיקום‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫חומרת‬,‫ה‬ ‫כאשר‬‫סימוכין‬ ‫ובאו‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫שהתכנית‬ ‫לכך‬
‫באזור‬,‫למתחם‬ ‫סמוכות‬ ‫שכונות‬ ‫על‬ ‫ותשפיע‬.‫בנוסף‬,‫העלי‬‫נו‬‫כי‬ ‫חשש‬‫לאחסן‬ ‫תאפשר‬ ‫התכנית‬‫במתחם‬
‫מזהמים‬ ‫דלקים‬,‫רעילים‬,‫דליקים‬‫מתעשי‬ ‫ופציצים‬‫ו‬‫הגז‬ ‫ת‬,‫גפ‬ ‫גם‬ ‫וכן‬"‫ם‬,‫שיגדיל‬ ‫מה‬‫יותר‬ ‫עוד‬‫הסיכון‬ ‫את‬
‫הסמוכות‬ ‫לאוכלוסיות‬)‫נוספים‬ ‫לפרטים‬,‫ראה‬"‫ההתנגדות‬.("
21.‫ביום‬12.5.2014‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫התקיימה‬)‫מ‬-(2014008.‫בפני‬
‫הופיעו‬ ‫הועדה‬‫מומחים‬ ‫מספר‬‫סביבה‬ ‫ופעילי‬,‫אינג‬'‫רייכמן‬ ‫ליאון‬)‫קונסטרוקטור‬,‫מומחה‬‫ל‬‫מב‬ ‫עמידות‬‫נ‬‫ים‬
‫ב‬‫אדמה‬ ‫רעידות‬(,‫ד‬"‫מנטל‬ ‫יובל‬ ‫ר‬)‫מהנדס‬‫לרעשי‬ ‫מומחה‬‫ולנושא‬ ‫אדמה‬‫י‬‫אנרגיה‬‫רלוונטיים‬(,‫חנה‬ ‫הגברת‬
‫קופרמן‬)‫יו‬"‫החופים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫הפורום‬ ‫ר‬(,‫מר‬‫אירמאי‬ ‫רון‬)‫מ‬‫ה‬‫נדס‬,‫ו‬ ‫חוקר‬‫ותיק‬ ‫פעיל‬‫ב‬‫נושא‬
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬(,‫ישראל‬ ‫יורם‬ ‫מר‬)‫פרי‬ ‫לאטימת‬ ‫מומחה‬‫תעשייה‬ ‫ממתקני‬ ‫צות‬‫בתנאים‬
‫קיצוניים‬.(
22.‫הישיבה‬ ‫בתחילת‬‫התקבל‬‫ה‬‫רושם‬‫כי‬‫נעשה‬‫נ‬‫י‬‫ל‬ ‫סיון‬‫שבש‬‫ה‬ ‫הצגת‬ ‫את‬‫התנגדות‬‫למצרף‬‫המסוכן‬ ‫התכניות‬,
‫היתר‬ ‫בין‬‫ע‬"‫השימוש‬ ‫מניעת‬ ‫י‬‫בעזרי‬-‫יעילי‬ ‫המחשה‬‫ם‬,‫ו‬‫לגמד‬‫טיעונים‬‫כבדי‬-‫משקל‬‫התכנית‬ ‫נגד‬,‫ע‬ ‫שנטענו‬"‫י‬
‫ל‬ ‫שסייעו‬ ‫המומחים‬‫ה‬‫צגה‬.
4
Bleve–‫רותח‬ ‫נוזל‬ ‫של‬ ‫מתפשט‬ ‫אד‬ ‫פיצוץ‬,‫פיצוץ‬ ‫הינו‬‫של‬ ‫מאוד‬ ‫מהירים‬ ‫תהליכים‬ ‫בעקבות‬ ‫הניגרם‬‫רתיחת‬‫והתפשטות‬ ‫נוזל‬
‫הנוצרים‬ ‫האדים‬ ‫של‬ ‫מהירה‬.‫חומרים‬ ‫בהם‬ ‫במתקנים‬ ‫חמור‬ ‫סיכון‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫כנוזלים‬ ‫מאוחסנים‬)‫מונזלים‬.(
‫מהיר‬ ‫פאזה‬ ‫מעבר‬ ‫עקב‬ ‫פיזיקאלי‬ ‫פיצוץ‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬,‫החומר‬ ‫בהרכב‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬.‫רק‬ ‫מוגבל‬ ‫שאינו‬ ‫זה‬ ‫בתרחיש‬
‫דליקים‬ ‫לחומרים‬,‫אש‬ ‫כדורי‬ ‫להווצר‬ ‫יכולים‬ ‫בפריצה‬ ‫בעירה‬ ‫ולנוכחות‬)fireball(
6
23.‫המגבלות‬ ‫למרות‬,‫תו‬‫א‬‫בהתנגדות‬ ‫רו‬‫הסיכונים‬‫מלחמה‬ ‫במצבי‬,‫אדמה‬ ‫רעידות‬,‫האוויר‬ ‫באיכות‬ ‫הפגימה‬,
‫הק‬‫י‬‫בקומפלקס‬ ‫אחרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫למתקנים‬ ‫רבה‬,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ ‫הטיפול‬ ‫הזנחת‬,‫אשר‬
‫ה‬ ‫במתחם‬ ‫גם‬ ‫לבוא‬ ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬‫מתוכנן‬.‫אינג‬ ‫של‬ ‫לטיעוניהם‬ ‫להינתן‬ ‫ראויה‬ ‫מיוחד‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬'‫ליאון‬
‫רייכמן‬,‫ושל‬‫ד‬"‫מנטל‬ ‫יובל‬ ‫ר‬.‫שני‬‫הם‬‫בתכנית‬ ‫הכרוכים‬ ‫עצומים‬ ‫סיכונים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫את‬ ‫בהדגשה‬ ‫הציגו‬
‫המוצע‬ ‫ובאתר‬,‫סיכונים‬‫לתקנם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אשר‬)‫ראו‬‫ה‬ ‫חלק‬'‫בהמשך‬.(
24.‫ע‬ ‫לעיל‬ ‫שהובהרו‬ ‫והסייגים‬ ‫הסיכונים‬ ‫כל‬ ‫אף‬ ‫על‬"‫המומחים‬ ‫י‬,‫היום‬ ‫באותו‬ ‫עוד‬ ‫אושרה‬,‫ב‬-12.5.2014,
‫התכנית‬'‫בתנאים‬']‫להלן‬"‫ההחל‬‫טה‬"[.‫התנאים‬‫הללו‬‫ל‬ ‫נוגעים‬ ‫אינם‬‫סיכו‬‫נ‬‫י‬‫הע‬ ‫ם‬‫י‬‫שהוצג‬ ‫קריים‬‫ו‬,‫ול‬‫א‬‫הביאו‬
‫את‬ ‫בחשבון‬‫מ‬‫העובדות‬ ‫לוא‬‫למשיבה‬ ‫שהוצגו‬1‫בהתנגדות‬‫ובע‬ ‫בכתב‬"‫פ‬.‫פתרונות‬‫חלקיים‬)‫לכאורה‬(
‫שהוצעו‬‫עבור‬‫מה‬ ‫חלק‬‫ב‬‫שה‬ ‫עיות‬‫ועלו‬,‫כולן‬ ‫לא‬,‫לסיכונים‬ ‫אמיתי‬ ‫פתרון‬ ‫להוות‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬
‫הכרוכי‬ ‫המהותיים‬‫ם‬‫ב‬‫יישום‬‫מ‬‫צרף‬‫התוכניות‬,‫ובע‬ ‫בכתב‬ ‫בהתנגדות‬ ‫כמודגם‬"‫פ‬.‫ה‬ ‫לא‬ ‫ההחלטה‬‫ביאה‬
‫בחשבון‬‫את‬‫קי‬‫של‬ ‫ומו‬‫פעיל‬ ‫גיאולוגי‬ ‫תעתיק‬‫המוצע‬ ‫המתחם‬ ‫באזור‬,‫האדמה‬ ‫רעידת‬ ‫של‬ ‫ההגברה‬ ‫אפקט‬ ‫את‬
‫הקרקע‬ ‫התנזלות‬ ‫בעת‬‫הקישון‬ ‫באגן‬,‫ל‬ ‫סיכון‬ ‫בדבר‬ ‫הטענות‬ ‫את‬'‫מגה‬-‫א‬‫סון‬'‫בשל‬"‫דומינו‬ ‫אפקט‬"
‫ב‬ ‫פוטנציאלי‬"‫חבית‬‫חומר‬-‫הנפץ‬"‫המתוכננת‬,‫ו‬‫בחרה‬‫ל‬‫מהטיעון‬ ‫התעלם‬,‫אוויר‬ ‫שזיהום‬‫גם‬ ‫ייגרם‬ ‫משמעותי‬
‫החדש‬ ‫באתר‬,‫בהיעדר‬‫מספק‬ ‫מענה‬.
24.‫התעלמה‬ ‫בכך‬‫ההתנגדויות‬ ‫ועדת‬‫מ‬‫למתחם‬ ‫הייחודיים‬ ‫הסיכונים‬,‫אשר‬‫מחייבים‬‫חיפוש‬‫של‬‫חלופות‬‫פחות‬
‫מסוכנות‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬.
‫בפועל‬,‫גור‬‫מת‬‫ההחלטה‬‫חמורות‬ ‫להשלכות‬,‫שהן‬‫מתכליתה‬ ‫ההפך‬.
25.‫מובא‬ ‫אלו‬ ‫לטענות‬ ‫חיזוק‬‫ב‬‫דו‬"‫שפיר‬ ‫הרצל‬ ‫ח‬.‫ועדת‬‫שפיר‬‫בח‬‫נה‬‫השפעות‬‫של‬‫מלחמה‬ ‫מצבי‬,‫רעידו‬‫ת‬-‫אדמה‬,
‫טרור‬ ‫פעילות‬‫ועוד‬,‫ומצא‬‫ה‬‫רעידות‬ ‫את‬-‫האקוטיות‬ ‫הבעיות‬ ‫כאחת‬ ‫האדמה‬‫ביותר‬,‫משום‬‫שהיא‬‫משפיעה‬‫בו‬-
‫זמנית‬‫על‬‫מתחמים‬‫רבי‬‫ם‬‫באזור‬,‫כלומר‬,‫ל‬‫א‬‫הקרוב‬ ‫הפעיל‬ ‫הטקטוני‬ ‫השבר‬ ‫במקום‬ ‫רק‬.‫דוח‬ ‫לפי‬‫שפיר‬,
‫למגה‬ ‫מחולל‬ ‫מהווה‬ ‫כזו‬ ‫רעידה‬-‫פוטנציאלי‬ ‫אסון‬,‫ב‬‫עתיר‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫ה‬‫חומרים‬‫ה‬‫מסוכנים‬‫ובריכוזם‬ ‫בכלל‬
‫במתחם‬ ‫המתוכנן‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫בפרט‬.
‫בנסיבו‬‫ת‬‫נות‬ ‫לא‬ ‫אלו‬‫מהועד‬ ‫ולבקש‬ ‫דנן‬ ‫הערר‬ ‫להגיש‬ ‫אלא‬ ‫ר‬‫ה‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הנכבדה‬1‫על‬ ‫ולהורות‬
‫הדיון‬ ‫החזרת‬‫רציניות‬ ‫חלופות‬ ‫לבחינת‬‫לתכנית‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬.
‫אישור‬‫הממונה‬‫על‬‫מחוז‬‫חיפה‬‫להגשת‬‫ערר‬‫זה‬‫הומצא‬‫לעוררת‬‫ביום‬2.8.2014)‫מצ‬"‫ב‬.(
***‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫ול‬ ‫להוסיף‬ ‫זכותה‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫העוררת‬‫אלו‬ ‫ונושאים‬ ‫בעניינים‬ ‫טעון‬,
‫טענה‬ ‫כל‬‫שיהיה‬ ‫ככל‬‫בה‬‫בערר‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫בה‬ ‫צורך‬.
‫מורכבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בנושאים‬ ‫עסקינן‬
‫ה‬‫ובחינה‬ ‫עיון‬ ‫המשך‬ ‫מחייבים‬***

Recommended

תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...www.epidella.com
 
התנגדות אלה נווה_ לתכנית פארק לוגיסטי של חברת נמלי ישראל
התנגדות אלה נווה_ לתכנית פארק לוגיסטי של חברת נמלי ישראלהתנגדות אלה נווה_ לתכנית פארק לוגיסטי של חברת נמלי ישראל
התנגדות אלה נווה_ לתכנית פארק לוגיסטי של חברת נמלי ישראלwww.epidella.com
 
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנהערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנהwww.epidella.com
 
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__www.epidella.com
 
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל www.epidella.com
 
תגובת האיגוד לערר תשן קרקעות הצפון -251214
תגובת האיגוד לערר תשן קרקעות הצפון -251214תגובת האיגוד לערר תשן קרקעות הצפון -251214
תגובת האיגוד לערר תשן קרקעות הצפון -251214www.epidella.com
 
חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 140...
חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 140...חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 140...
חוות דעת על הרחבת בז"ן_ אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" _ 140...www.epidella.com
 
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חייםאלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חייםwww.epidella.com
 

More Related Content

Similar to ערר על תכנית "קרקעות הצפון", אלה נווה בשם תושבי מפרץ חיפה מיום 02092014 גירסה סופית

דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...www.epidella.com
 
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...www.epidella.com
 
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 www.epidella.com
 
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 www.epidella.com
 
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל www.epidella.com
 
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...www.epidella.com
 
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן www.epidella.com
 
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםתגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםwww.epidella.com
 
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14David9900
 

Similar to ערר על תכנית "קרקעות הצפון", אלה נווה בשם תושבי מפרץ חיפה מיום 02092014 גירסה סופית (9)

דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
 
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
 
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
 
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
 
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
 
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "ק...
 
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן
חוות דעת אלה נווה_זיהום אוויר מחברת תש"ן
 
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםתגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
 
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
 

More from www.epidella.com

tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdfwww.epidella.com
 
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש www.epidella.com
 
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים www.epidella.com
 
post marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfwww.epidella.com
 
australian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfwww.epidella.com
 
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...www.epidella.com
 
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהעדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהwww.epidella.com
 
רשות לערור על תכנית מיתלוג
רשות לערור על תכנית מיתלוגרשות לערור על תכנית מיתלוג
רשות לערור על תכנית מיתלוגwww.epidella.com
 
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...www.epidella.com
 
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 www.epidella.com
 
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח www.epidella.com
 
חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון www.epidella.com
 
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS www.epidella.com
 
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים www.epidella.com
 
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA www.epidella.com
 
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS www.epidella.com
 
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____www.epidella.com
 

More from www.epidella.com (20)

hok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdfhok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdf
 
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
 
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
 
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
 
post marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdf
 
australian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdf
 
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
 
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהעדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
 
רשות לערור על תכנית מיתלוג
רשות לערור על תכנית מיתלוגרשות לערור על תכנית מיתלוג
רשות לערור על תכנית מיתלוג
 
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
 
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
 
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
 
מכתב___
מכתב___מכתב___
מכתב___
 
מי חולים קשה
מי חולים קשהמי חולים קשה
מי חולים קשה
 
חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון
 
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
 
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
 
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
 
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
 
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
 

ערר על תכנית "קרקעות הצפון", אלה נווה בשם תושבי מפרץ חיפה מיום 02092014 גירסה סופית

 • 1. 1 ‫ערר‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬14/______ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫בעניין‬: ‫נווה‬ ‫אלה‬ ‫רות‬32/3,‫חיפה‬34404 ‫טלפון‬04-8360224,‫נייד‬:052-8484770 Enave2609@gmail.com ‫העוררת‬ -‫נגד‬- 1.‫ה‬‫ו‬‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬,‫חיפה‬ ‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫משד‬'‫הפלי‬"‫ם‬15/‫ב‬,'‫חיפה‬33095 ‫טלפון‬:04-8633455‫פקס‬:048633432 2.‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫הו‬‫ו‬‫חי‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫עדה‬‫פה‬ ‫מרח‬'‫שוקרי‬ ‫חסן‬14,‫חיפה‬33105 ‫טלפון‬:04-8356805/6/7 3.‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬,‫ח‬.‫פ‬.520027293 ‫ע‬"‫ב‬ ‫י‬"‫עוה‬ ‫כ‬"‫ו‬ ‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫ד‬/‫שכטר‬ ‫יוחאי‬ ‫או‬ ‫רח‬'‫הסדנאות‬3‫א‬.‫ת‬.‫הרצליה‬‫פיתוח‬, ‫ת‬.‫ד‬2121‫הרצליה‬46120 ‫המשיבים‬
 • 2. 2 ‫ערר‬ ‫כתב‬ ‫סעיף‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬110)‫ד‬(‫ל‬‫התשכ‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬"‫ה‬)1965(‫מוגש‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ערר‬ ‫בזאת‬1, ‫מיום‬12.5.20141 ,‫לאשר‬‫בתנאים‬‫חפא‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬"‫ג‬1139‫א‬',"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬")‫להלן‬" :‫התכנית‬(". ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬‫את‬ ‫לבטל‬ ‫בזאת‬ ‫מתבקשת‬ ‫הנכבדה‬‫התכנית‬ ‫אישור‬‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫במתכונתה‬,‫הטעמים‬ ‫מן‬ ‫ש‬‫להלן‬ ‫בהרחבה‬ ‫יפורטו‬. ‫לחלופין‬,‫הנכבדה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫מתבקשת‬‫להורות‬‫ע‬‫ב‬ ‫ל‬‫יצוע‬‫חלופות‬ ‫סקר‬‫המסוכנים‬ ‫המתקנים‬ ‫למיקום‬ ‫שבתכנית‬. ‫דבר‬ ‫פתח‬ 1.‫אזור‬‫מפרץ‬‫לחול‬ ‫התכנית‬ ‫עתידה‬ ‫בו‬ ‫חיפה‬,‫הינו‬‫אזור‬‫מזוהם‬ ‫מגורים‬‫ועתיר‬‫סיכונים‬.‫מאכלס‬ ‫האזור‬‫מאות‬ ‫אלפי‬‫של‬ ‫בסמיכות‬ ‫תושבים‬‫עד‬‫כבדה‬ ‫תעשייה‬ ‫ממפעלי‬ ‫בודדים‬ ‫קילומטרים‬,‫כימית‬ ‫תעשייה‬,‫תעשייה‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ומקורות‬ ‫פטרוכימית‬,‫וקרקע‬ ‫מים‬. 2.‫ה‬ ‫נוכח‬‫ה‬ ‫מורכבות‬‫אמור‬‫ה‬‫הוכנה‬‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬,‫תמ‬"‫א‬30)‫להלן‬" :‫התמ‬"‫א‬(",‫ל‬‫הסדרת‬‫שימושים‬ ‫ו‬‫האזור‬ ‫של‬ ‫תכנונו‬.‫מטרתה‬‫העיקרית‬‫של‬‫התמ‬"‫א‬‫היא‬‫הגדרת‬‫השימושים‬‫הלאומיים‬‫ו‬‫המטרופוליניים‬ ‫במפרץ‬‫חיפה‬‫וקביעת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫המשך‬‫והסדרת‬‫פיתוח‬‫השימושים‬‫שבתחומה‬,‫בראייה‬‫לטווח‬‫ארוך‬ )‫לשנת‬‫יעד‬2025(,‫תוך‬‫צמצום‬‫למינימום‬‫של‬‫הסיכון‬‫לתושבי‬‫האזור‬‫ושל‬‫הפגיעה‬‫בסביבה‬. ‫כי‬ ‫יודגש‬‫התמ‬"‫מאושרת‬ ‫אינה‬ ‫א‬,‫ואחרות‬ ‫כאלו‬ ‫מסיבות‬.‫לא‬ ‫לה‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫שורת‬ ‫גם‬ ‫לפיכך‬‫הוטמעו‬ ‫ההסדרה‬ ‫במסגרת‬‫התכנונית‬‫ליצור‬ ‫התכנית‬ ‫נועדה‬ ‫אותה‬. 3.‫רקע‬ ‫על‬‫כשלון‬‫הסדרת‬‫ה‬ ‫התכנוני‬ ‫המכלול‬‫ה‬ ‫מורכב‬‫אמור‬,‫הארצית‬ ‫התכנון‬ ‫ברמת‬,‫התכנית‬ ‫הופקדה‬ ‫המקומית‬‫דנן‬ ‫הערר‬ ‫נשוא‬.‫התכנית‬‫המקומית‬‫שהופקדה‬‫מ‬‫מ‬ ‫רכזת‬‫וסיפה‬‫ומ‬‫ייעדת‬‫נרחבים‬ ‫שטחים‬ ‫עוד‬ ‫לתעשי‬‫י‬‫מסוכנת‬ ‫ה‬‫התעשיי‬ ‫לאזור‬ ‫ממזרח‬‫ה‬‫ה‬‫ה‬ ‫מסוכן‬‫קיים‬–‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫מתחם‬.‫למעשה‬,‫מבקשת‬ ‫התכנית‬‫להוסיף‬‫עוד‬‫ועוד‬ ‫מבנים‬‫שימושים‬‫מסוכנים‬‫על‬‫מכלול‬‫הקיימים‬ ‫והשימושים‬ ‫המבנים‬‫כיום‬ ‫ומייעדת‬‫נוספים‬ ‫קרקע‬ ‫שטחי‬‫למפעלים‬‫פטרוכימיים‬,‫אחסון‬‫דלקים‬‫וגפ‬"‫ם‬. 4.‫זה‬ ‫נקודתי‬ ‫תכנון‬‫סותר‬‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫מגמת‬ ‫את‬,‫תמ‬"‫א‬30,‫לפיה‬ ‫מגבלה‬ ‫המחילה‬‫סיכונים‬ ‫המסוכנות‬ ‫מהתעשיות‬ ‫הנובעים‬,‫המפעל‬ ‫מגדר‬ ‫יחרגו‬ ‫לא‬.‫מסוכנים‬ ‫ושימושים‬ ‫מבנים‬ ‫מוצע‬ ‫דנן‬ ‫בתכנית‬ ‫לד‬ ‫מעבר‬ ‫החורגים‬ ‫נוספים‬'‫מס‬ ‫מתקנים‬ ‫אותם‬ ‫אמות‬‫ו‬‫כנים‬,‫כדין‬ ‫שלא‬,‫בקרבת‬‫רחבה‬ ‫אוכלוסייה‬.‫ויודגש‬, ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫לדעתם‬,‫ניפוץ‬ ‫שרשרת‬‫ע‬ ‫במתחם‬ ‫המבנים‬ ‫של‬‫לול‬‫ה‬‫להסב‬‫נזק‬‫לנזק‬ ‫דומה‬‫מ‬‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫פיצוץ‬ ! 5.‫דנן‬ ‫בערר‬ ‫בהרחבה‬ ‫שיובהר‬ ‫כפי‬,‫ההפקדה‬ ‫בהליך‬‫לאישור‬ ‫שקדם‬‫התכנית‬‫נפלו‬‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬‫פגמים‬ ‫מהותיים‬,‫התכנוני‬ ‫ההליך‬ ‫לשורש‬ ‫היורדים‬.‫מיקום‬ ‫הסדרת‬ ‫לצורך‬‫לאומית‬ ‫תשתית‬,‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫של‬, 1 ‫ביולי‬ ‫העוררת‬ ‫אצל‬ ‫נתקבלה‬ ‫אשר‬2014
 • 3. 3 ‫גפ‬"‫ופסולת‬ ‫ם‬,‫שכזה‬ ‫עצום‬ ‫בהיקף‬,‫ברא‬ ‫המבוקש‬‫ורחבה‬ ‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫יה‬,‫חובה‬‫ברצינות‬ ‫לבחון‬‫חלופות‬ ‫ל‬ ‫אחרות‬‫מיקום‬‫המטרדית‬ ‫התעשייה‬.‫שיובהר‬ ‫כפי‬,‫חלופות‬ ‫בחינת‬‫ארצי‬‫ת‬‫נעשתה‬ ‫לא‬ ‫לתכנית‬!‫נלמד‬ ‫זאת‬ ‫מרמיזת‬‫המחוז‬ ‫מתכננת‬,‫הגב‬'‫מיום‬ ‫פלד‬ ‫ליאת‬29.5.2014)‫א‬ ‫חלק‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬':( "‫ה‬ ‫הזה‬ ‫המקום‬‫לחלוטין‬ ‫מוכתב‬ ‫וא‬." ‫יודגש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫לתכנית‬‫שכזו‬ ‫מסוכנת‬‫ה‬‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫ראייה‬ ‫מצריכה‬‫רחבה‬,‫לא‬‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫יבחנו‬ ‫שלא‬‫כל‬‫חלופות‬.‫המשיבה‬ ‫ולשיטת‬ ‫למצער‬1,‫התכנית‬ ‫מיקום‬‫מ‬‫וכתב‬‫לחלוטין‬,‫ללא‬‫בחינת‬‫חלופות‬ ‫אחרות‬. 6.‫בנוסף‬,‫לא‬‫הובאו‬‫בחשבון‬‫מכלול‬‫במ‬ ‫האינטגראליים‬ ‫הסיכונים‬‫תחם‬,‫כ‬‫הסיכונים‬ ‫כלל‬. 7.‫כי‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫ליקוי‬‫שיתוף‬ ‫הליך‬‫התכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫ובעת‬ ‫לקראת‬ ‫הציבור‬‫היה‬‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫נגוע‬,‫פגום‬ ‫ובכך‬ ‫מיסודו‬. 8.‫למצער‬,‫שיפור‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫שהתכנית‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כי‬,‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫החמרת‬ ‫מהווה‬ ‫אף‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬. 9.‫בשל‬‫הנושאים‬ ‫מורכבות‬‫התכנית‬ ‫עוסקת‬ ‫בהם‬,‫מנוס‬ ‫אין‬‫מ‬‫לדחות‬‫את‬‫במתכונתה‬ ‫התכנית‬‫שאושרה‬ ‫כפי‬, ‫ולהחזירה‬‫נוספת‬ ‫לבחינה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬‫התכנון‬ ‫מערכת‬‫הארצית‬‫לבחינה‬‫ארציות‬ ‫חלופות‬‫ויסודית‬ ‫רצינית‬ ‫מתקניה‬ ‫למיקום‬‫ממנה‬ ‫הנובעים‬ ‫המטרדיים‬ ‫והשימושים‬. ‫עובדתי‬ ‫רקע‬ 10.‫התכנית‬ ‫אזור‬-‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫סיכונים‬ ‫ועתיר‬ ‫מזוהם‬ ‫אזור‬ ‫הנו‬.‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫בדיקות‬‫הסביבה‬‫שנערכו‬ ‫ילדים‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בהן‬ ‫ניטור‬ ‫בנקודות‬ ‫מסרטנים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫חריגות‬ ‫רמות‬ ‫על‬ ‫לימדו‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫שעותיהם‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫ומבוגרים‬,‫תעשיה‬ ‫לאזורי‬ ‫סמוכים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫לרבות‬,‫מרכזיים‬ ‫תעסוקה‬ ‫ואזורי‬2 . ‫בנוסף‬,‫חיפה‬ ‫העיר‬‫בה‬ ‫מכילה‬‫ריכוז‬‫מפעלים‬‫מזהמות‬ ‫ותשתיות‬‫חריג‬:‫נמל‬,‫תחנת‬‫כח‬,‫זיקוק‬ ‫בתי‬,‫תעשיות‬ ‫פטרוכימיות‬,‫דשנים‬,‫כימיקלים‬,‫מתכות‬.‫האלו‬ ‫התשתיות‬ ‫בין‬,‫מצויים‬20‫למשרד‬ ‫לדווח‬ ‫שחייבים‬ ‫מפעלים‬ ‫המשמעותיות‬ ‫פליטותיהם‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬3 .‫יחסי‬ ‫באופן‬,‫בחומרים‬ ‫זיהום‬ ‫לשיאן‬ ‫נחשב‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫לאדם‬ ‫רעילים‬:‫מסר‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫הרמות‬ ‫בו‬ ‫נפלטות‬‫לקמ‬ ‫טנים‬"‫ר‬)30.4‫ק‬"‫לקמ‬ ‫ג‬"‫במחוז‬ ‫ר‬ ‫בין‬ ‫לעומת‬ ‫חיפה‬5.3-1.7‫ק‬"‫לקמ‬ ‫ג‬"‫אחרים‬ ‫במחוזות‬ ‫ר‬.(‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫רמות‬ ‫פולטים‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫מפעלי‬ ‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬,‫מבא‬ ‫יותר‬ ‫אף‬‫י‬‫אחרים‬ ‫זורים‬‫בישראל‬,‫כדוגמת‬ ‫אפילו‬"‫חובב‬ ‫רמת‬". 11.‫בית‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫ל‬‫שונות‬ ‫תעשיות‬‫מזהמ‬ ‫ולמפעלים‬‫ים‬,‫אלא‬‫גם‬‫של‬ ‫ביתם‬‫תשתיות‬ ‫מתקני‬‫מסוכנים‬: ‫גז‬ ‫חוות‬‫אתא‬ ‫קרית‬)‫מוטמנת‬ ‫אינה‬(,‫אמוניה‬ ‫מכל‬‫כ‬ ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫בקיבולת‬~12,000‫של‬ ‫טון‬‫נוזלית‬ ‫אמוניה‬ ‫מקוררת‬-‫חומר‬‫קורוזיבי‬,‫רעיל‬,‫ו‬ ‫דליק‬‫פציץ‬,‫מימן‬ ‫כדוגמת‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫אחסון‬,‫ברום‬,‫כלור‬, ‫אתילן‬,‫ודלקים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫קווי‬,‫מתקני‬‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬ ‫המימני‬ ‫הפצחן‬ ‫כדוגמת‬ ‫מסוכנים‬ ‫ם‬)‫מיד‬"‫ן‬(,‫ועוד‬. ‫זאת‬ ‫כל‬,‫גיאוגרפי‬ ‫באזור‬‫ו‬ ‫צר‬‫ייחודי‬,‫המתאפיין‬,‫מחד‬,‫של‬ ‫כאגן‬‫מתנזלת‬ ‫קרקע‬‫של‬ ‫מערכת‬ ‫בתוך‬‫שברים‬ ‫פעילים‬ ‫גיאולוגיים‬,‫ומאידך‬,‫א‬ ‫שכולא‬ ‫ייחודי‬ ‫טופוגרפי‬ ‫במבנה‬‫מסו‬ ‫בתנאים‬ ‫אותו‬ ‫ומגביר‬ ‫הזיהום‬ ‫ת‬‫ימים‬. 2 ‫א‬ ‫נווה‬" .‫הנולד‬ ‫את‬ ‫לראות‬,‫ילדים‬ ‫ותחלואת‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬?",‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הקואליציה‬,2009 3 ‫ד‬ ‫חנין‬" .‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫לבדיקת‬ ‫משנה‬ ‫וועדת‬ ‫מסקנות‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫וסביבה‬",‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬,30.7.2014
 • 4. 4 12.‫ב‬ ‫מבחינה‬‫י‬‫טחונ‬‫ית‬‫לציין‬ ‫חשוב‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫כי‬‫בכ‬ ‫טווח‬-4,000‫טילי‬-‫חיזבאללה‬(!)‫עוד‬‫לבנון‬ ‫במלחמת‬ ‫השני‬‫י‬‫ה‬,‫ו‬‫אסטרטגי‬ ‫יעד‬ ‫מהווה‬‫תשתיתי‬‫לפגיעת‬ ‫מובהק‬‫פח‬"‫ו‬ ‫ע‬‫טרור‬‫וכמטרה‬'‫מובחרת‬'‫של‬ ‫במוצהר‬ ‫מדינות‬-‫אויב‬. 13.‫חיפה‬ ‫נפת‬‫גם‬‫מובילה‬‫ב‬"‫גאווה‬"‫ו‬ ‫בסרטן‬ ‫התחלואה‬ ‫את‬‫ב‬‫אצל‬ ‫מחלות‬‫ילדים‬:‫בדו‬"‫מרכז‬ ‫ח‬‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מיום‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬28.7.2014‫ביותר‬ ‫המעודכנים‬ ‫הנתונים‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬,‫הודגמו‬‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫שיעורי‬ ‫יותר‬‫במובהק‬‫הארצי‬ ‫התחלואה‬ ‫לממוצע‬ ‫ביחס‬ ‫ועכו‬ ‫חיפה‬ ‫בנפות‬ ‫סרטן‬ ‫במחלות‬)15%‫ו‬-16%‫בהתאמה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬,‫ו‬-15%‫ו‬-11%‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫בהתאמה‬(,‫גבוהים‬ ‫שיעורים‬ ‫וכן‬‫יות‬ ‫הרבה‬‫ר‬‫אסתמה‬ ‫תחלואת‬ ‫של‬ ‫חיפה‬ ‫במטרופולין‬ ‫ילדים‬ ‫בקרב‬)‫מפי‬ ‫יותר‬2‫התחלואה‬ ‫משיעור‬‫הממוצע‬‫בישראל‬.( 14.‫דיונים‬ ‫הממשלה‬ ‫ובמשרדי‬ ‫בכנסת‬ ‫התקיימו‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫החמור‬ ‫סיכונים‬ ‫מכלול‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫ב‬‫בטיחות‬ ‫נושאי‬ ‫אחזקת‬‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬‫אוכלוסייה‬ ‫בקרבת‬,‫ש‬‫נ‬ ‫בהם‬‫גם‬ ‫כללו‬‫דו‬"‫חות‬‫שונים‬‫ב‬‫נ‬‫ו‬‫לסיכונים‬ ‫גע‬‫מאירועי‬ ‫חומ‬"‫בנפה‬ ‫ס‬.‫וברורים‬ ‫מובהקים‬ ‫סיכונים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫עמד‬‫חה‬"‫חנין‬ ‫דב‬ ‫כ‬‫לעשות‬ ‫הציבורית‬ ‫החובה‬ ‫על‬ ‫כדי‬ ‫הדרוש‬ ‫את‬‫למנוע‬‫הסיכונים‬ ‫של‬ ‫היווצרותם‬ ‫את‬: "‫בריאותיות‬ ‫לסכנות‬ ‫אמיתי‬ ‫חשש‬ ‫נוצר‬ ‫כאשר‬,‫את‬ ‫לעשות‬ ‫הציבורית‬ ‫החובה‬ ‫בצידו‬ ‫קמה‬ ‫היוו‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הדרוש‬‫צרותן‬.‫לקבלת‬ ‫מדריך‬ ‫רק‬ ‫איננו‬ ‫המונעת‬ ‫הזהירות‬ ‫עקרון‬ ‫הציבורי‬ ‫במישור‬ ‫החלטות‬,‫שיש‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫קבעו‬ ‫כבר‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫והן‬ ‫המחוקק‬ ‫שהן‬ ‫אלא‬ ‫בבסיס‬ ‫וניצב‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫את‬ ‫המדריך‬ ‫משפטי‬ ‫תוקף‬ ‫בעל‬ ‫כעקרון‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬ ‫לאמץ‬ ‫החלטותיהם‬.‫כך‬,‫למשל‬,‫בסעיף‬ ‫נקבע‬1‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫לחוק‬,‫התשס‬"‫ח‬-2008)‫ל‬‫הלן‬–"‫חוק‬ ‫נקי‬ ‫אויר‬("." 15.‫כאמור‬ ‫הסיכונים‬ ‫מכלול‬ ‫רקע‬ ‫על‬,‫הופקדה‬‫ביום‬17.10.2013‫חפאג‬ ‫המקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬/1138‫א‬'– ‫חפ‬/1920‫א‬'"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬".‫ה‬‫בז‬ ‫למתחם‬ ‫ממזרח‬ ‫המצוי‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫תכנית‬"‫ן‬,‫והגובל‬ ‫ב‬‫מפעלים‬‫כדוגמת‬ ‫פטרוכימיים‬"‫אולפינים‬ ‫כרמל‬","‫חי‬‫כימיקלי‬ ‫פה‬‫ם‬",‫ו‬"‫פטרוכימיה‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬." ‫התכנית‬ ‫מטרת‬,‫התוכנית‬ ‫מהוראות‬ ‫כעולה‬,‫היא‬"‫המצויות‬ ‫ישנות‬ ‫דלק‬ ‫מכלי‬ ‫חוות‬ ‫לפינוי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫חיפ‬ ‫במפרץ‬‫ה‬,‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫חלקן‬".‫האתרים‬‫והעתקה‬ ‫לפינוי‬ ‫המתוכננים‬‫הינם‬ ‫במסגרתה‬: ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫של‬ ‫הטרמינל‬ ‫חוות‬,‫בטבעון‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬,‫ומתח‬‫ם‬"20‫א‬‫י‬‫קרס‬",‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫שמצוי‬.‫מטרותיה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הוגדרו‬ ‫התכנית‬ ‫של‬"‫מיוחדת‬ ‫לתעשייה‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬,‫מתארית‬ ‫מפורטת‬ ‫ברמה‬,‫להגדיר‬ ‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫את‬,‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬,‫דלק‬ ‫לקווי‬ ‫תשתית‬ ‫רצועת‬ ‫להתוות‬ ‫ניפוק‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫ולצורך‬‫הני‬ ‫למתקני‬ ‫חלופי‬‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫פוק‬"‫וכו‬'.‫נוספי‬ ‫פרטים‬‫ם‬‫ב‬ ‫להלן‬"‫הוראות‬ ‫התכנית‬." 16.‫כפי‬‫לעיל‬ ‫שהובהר‬,‫ה‬‫תכ‬‫נית‬‫מאושרת‬ ‫ארצית‬ ‫תכנונית‬ ‫תשתית‬ ‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫אינה‬,‫תמ‬"‫א‬30,‫בכדי‬ ‫ולא‬. ‫ואינטרסנטי‬ ‫צר‬ ‫נקודתי‬ ‫תכנון‬ ‫מהווה‬ ‫התכנית‬,‫במסמכי‬ ‫שהובאה‬ ‫כפי‬ ‫הארצית‬ ‫התכנון‬ ‫למגמת‬ ‫בניגוד‬ ‫תמ‬"‫א‬30,‫ו‬‫כדין‬ ‫שלא‬.‫מקום‬ ‫אין‬‫הנקודתית‬ ‫התכנית‬ ‫לאשר‬,‫חלף‬‫של‬ ‫כדין‬ ‫הסדרה‬‫הסיכונים‬ ‫מכלול‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬,‫ש‬ ‫כפי‬‫ניסתה‬ ‫אכן‬‫תמ‬"‫א‬30‫להסדיר‬. 17.‫בנוסף‬,‫צפוי‬ ‫התכנית‬ ‫מימוש‬‫להוסיף‬‫על‬‫זיהום‬‫ה‬‫אוויר‬‫הקיים‬‫ו‬‫ה‬ ‫על‬‫סיכונים‬‫ה‬‫חמורים‬‫ב‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫כעת‬ ‫שכבר‬‫מוכר‬‫כ‬"‫מתקתקת‬ ‫פצצה‬"‫הבחינות‬ ‫מכל‬:‫הביטח‬‫ונית‬,‫הבטיחותית‬,‫והבריאותית‬ ‫הגיאולוגית‬. 18.‫התכנית‬‫ממש‬ ‫הגובלים‬ ‫ואחסנה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשיה‬ ‫לייעודי‬ ‫שטחים‬ ‫מוסיפה‬‫ב‬‫קומפלקס‬‫זיקוק‬ ‫בתי‬– ‫קומפלקס‬‫תעשייתי‬‫ו‬ ‫עצום‬‫מתרחב‬,‫שונים‬ ‫ומתקנים‬ ‫מפעלים‬ ‫בתוכו‬ ‫המכיל‬.‫תקלה‬ ‫תיווצר‬ ‫חלילה‬ ‫אם‬ ‫קריטית‬‫מקומית‬‫ב‬‫מ‬ ‫אחד‬‫המתקנים‬ ‫ן‬,‫להת‬ ‫עלול‬‫ממ‬ ‫גלגל‬‫נה‬‫במהירות‬"‫דומינו‬ ‫אפקט‬",‫מתכון‬‫ל‬‫אסון‬‫פתע‬ ‫רב‬‫נפגעים‬)‫אפר‬"‫ן‬(.‫למנוע‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫התקלות‬ ‫את‬,‫נבצר‬ ‫אם‬ ‫שהרי‬)‫ו‬ ‫טכנולוגית‬/‫למרות‬ ‫או‬‫עזרת‬
 • 5. 5 ‫ה‬‫מומחים‬-‫לנושא‬(‫סיכה‬ ‫של‬ ‫חור‬ ‫בגודל‬ ‫אפילו‬ ‫דליפות‬ ‫התחלת‬ ‫למנוע‬,‫למנוע‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫תגובות‬-‫שרשרת‬‫המש‬‫ך‬‫כי‬‫מי‬‫ות‬‫ואנרג‬‫ט‬‫יות‬,‫התפשטות‬‫סמוכים‬ ‫מתחמים‬ ‫והצתת‬ ‫הדליפות‬,‫מהלכים‬ ‫ל‬ ‫שיביאו‬‫דליקות‬‫ר‬‫ע‬‫י‬‫לות‬‫ו‬‫ל‬‫בכל‬ ‫פיצוצים‬‫רחבי‬‫המתחם‬,‫סיכון‬ ‫תוך‬‫ל‬ ‫מיידי‬‫הסמוכות‬ ‫אוכלוסיות‬‫ואף‬ ‫יותר‬ ‫הרחוקה‬ ‫בסביבה‬]‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬64‫א‬'[.‫כי‬ ‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬‫ממצרף‬ ‫מתעלמת‬ ‫במהותה‬ ‫התכנית‬ ‫במתחם‬ ‫הכולל‬ ‫הסיכונים‬.‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫וע‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫כאירועים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫התקלות‬ ‫את‬ ‫מצאה‬ ‫חנין‬ ‫דת‬ ‫שגרתיים‬,‫חריגים‬ ‫לא‬.‫לדוגמה‬ ‫הנה‬,‫ר‬‫השנה‬ ‫ק‬,‫ב‬7.3.2014‫במפעל‬ ‫לקרוס‬ ‫ארובה‬ ‫עמדה‬"‫גדיב‬",‫מפעל‬ ‫המוצע‬ ‫למתחם‬ ‫בשכנות‬ ‫שמצוי‬.‫קרסה‬ ‫לו‬,‫בקרבתה‬ ‫והגז‬ ‫הדלקים‬ ‫תשתיות‬ ‫את‬ ‫מציתה‬ ‫הייתה‬,‫ביניהם‬ ‫עילית‬ ‫מעובה‬ ‫פחמימני‬ ‫גז‬ ‫חוות‬)‫מוטמנת‬ ‫לא‬(,‫שיכ‬ ‫דבר‬‫ו‬‫ל‬‫היה‬‫מסוג‬ ‫לפיצוצים‬ ‫להביא‬4 BLEVE. 19.‫נושאי‬‫התכנית‬‫ומיקומה‬‫בה‬ ‫להכיר‬ ‫מחייבים‬"‫לאומית‬ ‫תכנית‬."‫כ‬‫ש‬ ‫לאומית‬ ‫תכנית‬‫כזו‬,‫לה‬ ‫צריכות‬ ‫היו‬‫י‬‫בחן‬ ‫למיקומה‬ ‫חלופות‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬. 20.‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫הוגשה‬‫ביום‬18.2.2014‫התנגדות‬‫לתכנית‬)‫להלן‬"‫ההתנגדות‬"(.‫ההתנגדות‬ ‫חלופה‬ ‫ולמציאת‬ ‫התכנית‬ ‫לביטול‬ ‫קראה‬‫לציבור‬ ‫מסוכנת‬ ‫פחות‬.‫ה‬‫ובהר‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אחת‬ ‫גדולה‬ ‫לאוכלוסיה‬,‫אחרת‬ ‫גדולה‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫בסיכון‬.‫ה‬‫טיעונים‬ ‫ועלו‬‫מ‬ ‫החשש‬ ‫של‬ ‫מרכזיים‬"‫מגה‬ ‫אסון‬",‫אותם‬ ‫להצית‬ ‫שיכולים‬ ‫הגפרורים‬ ‫אל‬ ‫דליקים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫מקירוב‬,‫גדול‬ ‫פטרוכימי‬ ‫רצף‬ ‫מיצירת‬ ‫אסטרטגי‬ ‫יעד‬ ‫בתור‬ ‫לפגיעה‬ ‫יותר‬ ‫וקל‬,‫למתחם‬ ‫סמוכות‬ ‫גדולות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫מסיכון‬,‫מפגיעה‬‫מהותית‬ ‫דלק‬ ‫באספקת‬‫אחרים‬ ‫חיוניים‬ ‫וחומרים‬ ‫ים‬‫כדוגמת‬ ‫אירועים‬ ‫בשל‬ ‫למדינה‬‫פיצוצים‬,‫דל‬‫י‬‫ק‬‫ות‬‫רעילות‬‫ו‬/‫או‬ ‫ממיגוון‬‫מכוונות‬ ‫פגיעות‬.‫זו‬ ‫בהתנגדות‬ ‫הודגש‬,‫ה‬ ‫גם‬ ‫כי‬‫החדש‬ ‫אתר‬‫ב‬ ‫מוצע‬‫סמוך‬‫מאוד‬‫לאוכל‬‫וסיות‬,‫באופן‬ ‫הקיים‬ ‫מן‬ ‫מסוכן‬ ‫פחות‬ ‫שאינו‬)‫יותר‬ ‫אף‬ ‫וכנראה‬(,‫וכי‬‫תקלות‬‫חמורות‬‫במת‬‫קן‬‫ספציפי‬‫ו‬/‫או‬‫במתחם‬‫כול‬‫ו‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫עבור‬ ‫סיכון‬ ‫להוות‬ ‫יכולות‬‫ש‬‫ב‬‫שכנ‬‫ו‬‫לו‬ ‫ת‬,‫א‬‫פילו‬‫ה‬ ‫מבאתר‬ ‫יותר‬‫קיים‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫טווח‬ ‫שכן‬ ‫ל‬ ‫מגיע‬ ‫מהמתחם‬ ‫אירועים‬ ‫של‬ ‫התסקיר‬-3‫ק‬"‫מ‬.‫של‬ ‫האחרון‬ ‫בחלק‬‫ההתנג‬‫דות‬,‫אודות‬ ‫על‬ ‫טיעונים‬ ‫הובאו‬ ‫החדש‬ ‫במיקום‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫חומרת‬,‫ה‬ ‫כאשר‬‫סימוכין‬ ‫ובאו‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫שהתכנית‬ ‫לכך‬ ‫באזור‬,‫למתחם‬ ‫סמוכות‬ ‫שכונות‬ ‫על‬ ‫ותשפיע‬.‫בנוסף‬,‫העלי‬‫נו‬‫כי‬ ‫חשש‬‫לאחסן‬ ‫תאפשר‬ ‫התכנית‬‫במתחם‬ ‫מזהמים‬ ‫דלקים‬,‫רעילים‬,‫דליקים‬‫מתעשי‬ ‫ופציצים‬‫ו‬‫הגז‬ ‫ת‬,‫גפ‬ ‫גם‬ ‫וכן‬"‫ם‬,‫שיגדיל‬ ‫מה‬‫יותר‬ ‫עוד‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫הסמוכות‬ ‫לאוכלוסיות‬)‫נוספים‬ ‫לפרטים‬,‫ראה‬"‫ההתנגדות‬.(" 21.‫ביום‬12.5.2014‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫התקיימה‬)‫מ‬-(2014008.‫בפני‬ ‫הופיעו‬ ‫הועדה‬‫מומחים‬ ‫מספר‬‫סביבה‬ ‫ופעילי‬,‫אינג‬'‫רייכמן‬ ‫ליאון‬)‫קונסטרוקטור‬,‫מומחה‬‫ל‬‫מב‬ ‫עמידות‬‫נ‬‫ים‬ ‫ב‬‫אדמה‬ ‫רעידות‬(,‫ד‬"‫מנטל‬ ‫יובל‬ ‫ר‬)‫מהנדס‬‫לרעשי‬ ‫מומחה‬‫ולנושא‬ ‫אדמה‬‫י‬‫אנרגיה‬‫רלוונטיים‬(,‫חנה‬ ‫הגברת‬ ‫קופרמן‬)‫יו‬"‫החופים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫הפורום‬ ‫ר‬(,‫מר‬‫אירמאי‬ ‫רון‬)‫מ‬‫ה‬‫נדס‬,‫ו‬ ‫חוקר‬‫ותיק‬ ‫פעיל‬‫ב‬‫נושא‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬(,‫ישראל‬ ‫יורם‬ ‫מר‬)‫פרי‬ ‫לאטימת‬ ‫מומחה‬‫תעשייה‬ ‫ממתקני‬ ‫צות‬‫בתנאים‬ ‫קיצוניים‬.( 22.‫הישיבה‬ ‫בתחילת‬‫התקבל‬‫ה‬‫רושם‬‫כי‬‫נעשה‬‫נ‬‫י‬‫ל‬ ‫סיון‬‫שבש‬‫ה‬ ‫הצגת‬ ‫את‬‫התנגדות‬‫למצרף‬‫המסוכן‬ ‫התכניות‬, ‫היתר‬ ‫בין‬‫ע‬"‫השימוש‬ ‫מניעת‬ ‫י‬‫בעזרי‬-‫יעילי‬ ‫המחשה‬‫ם‬,‫ו‬‫לגמד‬‫טיעונים‬‫כבדי‬-‫משקל‬‫התכנית‬ ‫נגד‬,‫ע‬ ‫שנטענו‬"‫י‬ ‫ל‬ ‫שסייעו‬ ‫המומחים‬‫ה‬‫צגה‬. 4 Bleve–‫רותח‬ ‫נוזל‬ ‫של‬ ‫מתפשט‬ ‫אד‬ ‫פיצוץ‬,‫פיצוץ‬ ‫הינו‬‫של‬ ‫מאוד‬ ‫מהירים‬ ‫תהליכים‬ ‫בעקבות‬ ‫הניגרם‬‫רתיחת‬‫והתפשטות‬ ‫נוזל‬ ‫הנוצרים‬ ‫האדים‬ ‫של‬ ‫מהירה‬.‫חומרים‬ ‫בהם‬ ‫במתקנים‬ ‫חמור‬ ‫סיכון‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫כנוזלים‬ ‫מאוחסנים‬)‫מונזלים‬.( ‫מהיר‬ ‫פאזה‬ ‫מעבר‬ ‫עקב‬ ‫פיזיקאלי‬ ‫פיצוץ‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬,‫החומר‬ ‫בהרכב‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬.‫רק‬ ‫מוגבל‬ ‫שאינו‬ ‫זה‬ ‫בתרחיש‬ ‫דליקים‬ ‫לחומרים‬,‫אש‬ ‫כדורי‬ ‫להווצר‬ ‫יכולים‬ ‫בפריצה‬ ‫בעירה‬ ‫ולנוכחות‬)fireball(
 • 6. 6 23.‫המגבלות‬ ‫למרות‬,‫תו‬‫א‬‫בהתנגדות‬ ‫רו‬‫הסיכונים‬‫מלחמה‬ ‫במצבי‬,‫אדמה‬ ‫רעידות‬,‫האוויר‬ ‫באיכות‬ ‫הפגימה‬, ‫הק‬‫י‬‫בקומפלקס‬ ‫אחרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫למתקנים‬ ‫רבה‬,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ ‫הטיפול‬ ‫הזנחת‬,‫אשר‬ ‫ה‬ ‫במתחם‬ ‫גם‬ ‫לבוא‬ ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬‫מתוכנן‬.‫אינג‬ ‫של‬ ‫לטיעוניהם‬ ‫להינתן‬ ‫ראויה‬ ‫מיוחד‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬'‫ליאון‬ ‫רייכמן‬,‫ושל‬‫ד‬"‫מנטל‬ ‫יובל‬ ‫ר‬.‫שני‬‫הם‬‫בתכנית‬ ‫הכרוכים‬ ‫עצומים‬ ‫סיכונים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫את‬ ‫בהדגשה‬ ‫הציגו‬ ‫המוצע‬ ‫ובאתר‬,‫סיכונים‬‫לתקנם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אשר‬)‫ראו‬‫ה‬ ‫חלק‬'‫בהמשך‬.( 24.‫ע‬ ‫לעיל‬ ‫שהובהרו‬ ‫והסייגים‬ ‫הסיכונים‬ ‫כל‬ ‫אף‬ ‫על‬"‫המומחים‬ ‫י‬,‫היום‬ ‫באותו‬ ‫עוד‬ ‫אושרה‬,‫ב‬-12.5.2014, ‫התכנית‬'‫בתנאים‬']‫להלן‬"‫ההחל‬‫טה‬"[.‫התנאים‬‫הללו‬‫ל‬ ‫נוגעים‬ ‫אינם‬‫סיכו‬‫נ‬‫י‬‫הע‬ ‫ם‬‫י‬‫שהוצג‬ ‫קריים‬‫ו‬,‫ול‬‫א‬‫הביאו‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬‫מ‬‫העובדות‬ ‫לוא‬‫למשיבה‬ ‫שהוצגו‬1‫בהתנגדות‬‫ובע‬ ‫בכתב‬"‫פ‬.‫פתרונות‬‫חלקיים‬)‫לכאורה‬( ‫שהוצעו‬‫עבור‬‫מה‬ ‫חלק‬‫ב‬‫שה‬ ‫עיות‬‫ועלו‬,‫כולן‬ ‫לא‬,‫לסיכונים‬ ‫אמיתי‬ ‫פתרון‬ ‫להוות‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫הכרוכי‬ ‫המהותיים‬‫ם‬‫ב‬‫יישום‬‫מ‬‫צרף‬‫התוכניות‬,‫ובע‬ ‫בכתב‬ ‫בהתנגדות‬ ‫כמודגם‬"‫פ‬.‫ה‬ ‫לא‬ ‫ההחלטה‬‫ביאה‬ ‫בחשבון‬‫את‬‫קי‬‫של‬ ‫ומו‬‫פעיל‬ ‫גיאולוגי‬ ‫תעתיק‬‫המוצע‬ ‫המתחם‬ ‫באזור‬,‫האדמה‬ ‫רעידת‬ ‫של‬ ‫ההגברה‬ ‫אפקט‬ ‫את‬ ‫הקרקע‬ ‫התנזלות‬ ‫בעת‬‫הקישון‬ ‫באגן‬,‫ל‬ ‫סיכון‬ ‫בדבר‬ ‫הטענות‬ ‫את‬'‫מגה‬-‫א‬‫סון‬'‫בשל‬"‫דומינו‬ ‫אפקט‬" ‫ב‬ ‫פוטנציאלי‬"‫חבית‬‫חומר‬-‫הנפץ‬"‫המתוכננת‬,‫ו‬‫בחרה‬‫ל‬‫מהטיעון‬ ‫התעלם‬,‫אוויר‬ ‫שזיהום‬‫גם‬ ‫ייגרם‬ ‫משמעותי‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬,‫בהיעדר‬‫מספק‬ ‫מענה‬. 24.‫התעלמה‬ ‫בכך‬‫ההתנגדויות‬ ‫ועדת‬‫מ‬‫למתחם‬ ‫הייחודיים‬ ‫הסיכונים‬,‫אשר‬‫מחייבים‬‫חיפוש‬‫של‬‫חלופות‬‫פחות‬ ‫מסוכנות‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬. ‫בפועל‬,‫גור‬‫מת‬‫ההחלטה‬‫חמורות‬ ‫להשלכות‬,‫שהן‬‫מתכליתה‬ ‫ההפך‬. 25.‫מובא‬ ‫אלו‬ ‫לטענות‬ ‫חיזוק‬‫ב‬‫דו‬"‫שפיר‬ ‫הרצל‬ ‫ח‬.‫ועדת‬‫שפיר‬‫בח‬‫נה‬‫השפעות‬‫של‬‫מלחמה‬ ‫מצבי‬,‫רעידו‬‫ת‬-‫אדמה‬, ‫טרור‬ ‫פעילות‬‫ועוד‬,‫ומצא‬‫ה‬‫רעידות‬ ‫את‬-‫האקוטיות‬ ‫הבעיות‬ ‫כאחת‬ ‫האדמה‬‫ביותר‬,‫משום‬‫שהיא‬‫משפיעה‬‫בו‬- ‫זמנית‬‫על‬‫מתחמים‬‫רבי‬‫ם‬‫באזור‬,‫כלומר‬,‫ל‬‫א‬‫הקרוב‬ ‫הפעיל‬ ‫הטקטוני‬ ‫השבר‬ ‫במקום‬ ‫רק‬.‫דוח‬ ‫לפי‬‫שפיר‬, ‫למגה‬ ‫מחולל‬ ‫מהווה‬ ‫כזו‬ ‫רעידה‬-‫פוטנציאלי‬ ‫אסון‬,‫ב‬‫עתיר‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫ה‬‫חומרים‬‫ה‬‫מסוכנים‬‫ובריכוזם‬ ‫בכלל‬ ‫במתחם‬ ‫המתוכנן‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫בפרט‬. ‫בנסיבו‬‫ת‬‫נות‬ ‫לא‬ ‫אלו‬‫מהועד‬ ‫ולבקש‬ ‫דנן‬ ‫הערר‬ ‫להגיש‬ ‫אלא‬ ‫ר‬‫ה‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הנכבדה‬1‫על‬ ‫ולהורות‬ ‫הדיון‬ ‫החזרת‬‫רציניות‬ ‫חלופות‬ ‫לבחינת‬‫לתכנית‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬. ‫אישור‬‫הממונה‬‫על‬‫מחוז‬‫חיפה‬‫להגשת‬‫ערר‬‫זה‬‫הומצא‬‫לעוררת‬‫ביום‬2.8.2014)‫מצ‬"‫ב‬.( ***‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫ול‬ ‫להוסיף‬ ‫זכותה‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫העוררת‬‫אלו‬ ‫ונושאים‬ ‫בעניינים‬ ‫טעון‬, ‫טענה‬ ‫כל‬‫שיהיה‬ ‫ככל‬‫בה‬‫בערר‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫בה‬ ‫צורך‬. ‫מורכבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בנושאים‬ ‫עסקינן‬ ‫ה‬‫ובחינה‬ ‫עיון‬ ‫המשך‬ ‫מחייבים‬***
 • 7. 7 ‫הערר‬ ‫טיעוני‬ ‫ואלה‬: ‫א‬.‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫חלופות‬ ‫בחינת‬ ‫היעדר‬ 1.‫התכנון‬ ‫בהליך‬,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫לתכנית‬‫חלופות‬ ‫כלל‬ ‫נבחנו‬ ‫לא‬‫אחרות‬,‫הארצית‬ ‫ברמה‬,‫תשתיות‬ ‫עבור‬ ‫כנהוג‬ ‫דומה‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫לאומיות‬5 .‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫הוכתב‬ ‫המיקום‬,‫גם‬ ‫שהיא‬‫בעלת‬‫חברת‬‫תש‬"‫ן‬,‫גם‬ ‫וכן‬ ‫בעלת‬‫הקרקע‬.‫אינטרסים‬ ‫ניגוד‬ ‫מגולם‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫בכך‬.‫המוצע‬ ‫הגודל‬ ‫בסדר‬ ‫דלקים‬ ‫חוות‬,‫חוות‬ ‫וספציפית‬ "‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫בה‬ ‫תכיל‬ ‫אשר‬‫מרכי‬ ‫שלושה‬‫לא‬ ‫לתשתית‬ ‫הנחשבים‬ ‫שונים‬ ‫בים‬‫ומית‬:‫פסולת‬ ‫אתר‬,‫מתקני‬ ‫גז‬ ‫אחסון‬,‫דלק‬ ‫אחסון‬ ‫ומתקני‬-‫למעשה‬ ‫הינה‬"‫לאומית‬ ‫תשתית‬) "‫להלן‬ ‫החוק‬ ‫הגדרת‬(6 .‫ע‬"‫סעיף‬ ‫פי‬17 ‫תש‬ ‫בערר‬"‫ן‬,‫והתשתיות‬ ‫האוצר‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫גורפת‬ ‫לתמיכה‬ ‫זכתה‬ ‫התכנית‬.‫רשמית‬ ‫הוגדרה‬ ‫לא‬ ‫באם‬ ‫גם‬ ‫כ‬"‫לאומית‬ ‫תשתית‬) "‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫מאת‬/‫ראש‬‫הממשלה‬(,‫ה‬‫הייתה‬ ‫בקידומה‬ ‫הממשלתית‬ ‫שהמעורבות‬ ‫רי‬ ‫ומשמעותית‬ ‫ברורה‬7 .‫לאומית‬ ‫תשתית‬ ‫בתור‬,‫מיוחד‬ ‫למעמד‬ ‫התכנית‬ ‫נזקקה‬,‫וכן‬‫למיקומה‬ ‫חלופות‬ ‫להצגת‬, ‫על‬‫פי‬‫העיקרו‬‫החוק‬ ‫וברוח‬ ‫המונעת‬ ‫הזהירות‬ ‫חובת‬ ‫של‬ ‫המנחה‬ ‫ן‬8 .‫טרח‬ ‫שלא‬ ‫משום‬‫ו‬‫כ‬ ‫להגדירה‬‫ך‬,‫הוצעו‬ ‫לא‬ ‫לה‬‫חלופות‬‫היחידה‬ ‫לחלופה‬ ‫מעבר‬‫של‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬",‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוצעה‬‫והיזמים‬ ‫הבעלים‬,‫ותוך‬ ‫לנוחותה‬ ‫שאיפה‬‫ל‬"‫דרך‬ ‫קיצור‬"‫לקידומה‬ ‫הנדרשים‬ ‫בהליכים‬.)‫פירוט‬ ‫ראה‬,‫ב‬‫חלק‬‫א‬'‫להלן‬.( 2.‫התעלמות‬‫זועקת‬‫מ‬‫המסוכן‬ ‫הבטיחותי‬ ‫המצב‬‫הכולל‬‫מ‬ ‫הנובע‬‫מיצרף‬ ‫הקמת‬‫רצוף‬‫של‬‫פציצים‬ ‫חומרים‬ ‫ודל‬‫י‬‫קים‬.‫זה‬ ‫מצב‬‫בחשבון‬ ‫הובא‬ ‫לא‬‫ה‬ ‫בעת‬‫תכנון‬‫אחד‬ ‫בסקר‬ ‫נבחן‬ ‫לא‬ ‫וגם‬‫כולל‬‫ני‬-‫מתחמי‬ ‫רב‬.‫למעשה‬ ‫זאת‬ ‫בסתירה‬‫החוק‬ ‫ללשון‬,‫בסעיף‬ ‫הקובעת‬119)‫ג‬(,‫ב‬ ‫סעיף‬'‫כי‬: "‫בהתאמה‬ ‫תהיינה‬ ‫לתסקיר‬ ‫ההנחיות‬‫התכנית‬ ‫לרמת‬,‫ומקומה‬ ‫סוגה‬." ‫למעשה‬,‫זו‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬,‫כתכנית‬ ‫להגדירה‬ ‫הנסיון‬ ‫אף‬ ‫על‬"‫מקומית‬",‫הינה‬‫ארצית‬ ‫תכנית‬,‫והיא‬ ‫מאחר‬ ‫המדינה‬ ‫למחצית‬ ‫דלקים‬ ‫חלוקת‬ ‫אתר‬ ‫מסדירה‬,‫לקום‬ ‫צפוי‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫ובחצי‬‫אתר‬‫ליבה‬‫ארצי‬ ‫ל‬‫אחסון‬‫גפ‬"‫ם‬)‫בתמ‬ ‫כמוגדר‬"‫א‬32/1(.‫כזו‬ ‫בתור‬,‫ולאור‬‫מיקומה‬‫הבעייתי‬,‫אזור‬ ‫בלב‬‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫שמוכר‬ ‫בתכולתו‬‫המסוכנת‬,‫עירו‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫בקרבתו‬‫צפופה‬ ‫נית‬,‫בתרחישי‬ ‫שלו‬ ‫ובפגיעות‬‫אדמה‬ ‫רעידות‬,‫היה‬ ‫לדרוש‬ ‫חוקי‬ ‫בסיס‬‫כוללני‬ ‫תסקיר‬‫ב‬ ‫התכנית‬ ‫שילוב‬ ‫עבור‬‫לב‬‫המסוכן‬ ‫התעשייתי‬ ‫המתחם‬‫והפגיע‬ ‫בטיחותית‬ ‫גיאולוגית‬.‫רב‬ ‫סקר‬–‫להתייחס‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫כזה‬ ‫מתחמי‬‫התרחישים‬ ‫לכלל‬‫במצרף‬ ‫האפשריים‬,‫ובגישה‬ ‫וודאית‬ ‫פגיעה‬ ‫המניחה‬ ‫דטרמיניסטית‬,‫לאור‬‫המסוכנו‬‫ת‬‫האינטגראלית‬.‫על‬ ‫דגש‬ ‫ליתן‬ ‫חשוב‬ ‫היה‬ ‫כזה‬ ‫בסקר‬ ‫שרשרת‬ ‫מאירועי‬ ‫כתוצאה‬ ‫הסיכונים‬)‫דומינו‬ ‫אפקט‬.( ‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫הסיכונים‬ ‫בסקר‬ ‫כמובא‬ ‫התכנית‬ ‫סיכוני‬‫לתוכנית‬ ‫שנערך‬ ‫הספציפי‬‫הוגבלו‬,‫ו‬‫חושבו‬‫עבור‬ ‫רק‬ ‫עצמה‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫מרכיבי‬‫במתחם‬9 .‫בכך‬,‫בתסקיר‬ ‫התייחסות‬ ‫נמנעה‬‫מ‬ ‫לסיכונים‬‫אסונות‬‫מרובי‬ ‫פתע‬ 5 ‫ה‬ ‫הכנסת‬-19:‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'2‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫מישיבת‬‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫של‬‫וסביבה‬ ‫תכנון‬ ‫סוגיית‬ ‫לבדיקת‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬,‫מ‬‫יום‬29.5.2014 6 ‫תשתית‬ ‫מיתקני‬,‫תעופה‬ ‫נמל‬,‫נמל‬,‫מאגרים‬ ‫לרבות‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫מיתקני‬,‫בפסולת‬ ‫וטיפול‬ ‫סילוק‬ ‫אתרי‬,‫תקשורת‬ ‫מיתקני‬, ‫כוח‬ ‫תחנת‬,‫ודלק‬ ‫גז‬ ‫אחסון‬ ‫מיתקן‬,‫דרך‬,‫מתקני‬‫גט‬ ‫ומיתקני‬ ‫גז‬"‫ן‬... 7 ‫בכיר‬ ‫מדיני‬ ‫דרג‬ ‫לדוגמה‬ ‫ראה‬:‫לרה‬ ‫המשנה‬"‫מ‬,‫רה‬ ‫סגן‬"‫חושי‬ ‫אבא‬ ‫בבית‬ ‫לתכנית‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫באירוע‬ ‫מ‬ 8 ‫חה‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ ‫כך‬"‫חנין‬ ‫דב‬ ‫כ‬,‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫לתכנון‬ ‫באשר‬ ‫המלצותיו‬ ‫את‬ ‫המסכם‬. 9 ‫הבאות‬ ‫הפעילויות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניתוח‬:‫חומ‬ ‫אחסון‬"‫אחסון‬ ‫במיכלי‬ ‫ס‬,‫חומ‬ ‫הזרמת‬"‫בצנרת‬ ‫ס‬,‫חומ‬ ‫שינוי‬"‫במיכליות‬ ‫ס‬ ‫באתר‬ ‫כביש‬,‫חומ‬ ‫הזרמת‬ ‫לצורך‬ ‫במשאבות‬ ‫שימוש‬"‫ס‬
 • 8. 8 ‫כדוגמת‬ ‫נפגעים‬‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫פריצות‬ ‫בעת‬,‫ו‬/‫התעשייתי‬ ‫הקומפלקס‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫מכוונות‬ ‫טילים‬ ‫פגיעות‬ ‫או‬ ‫ו‬/‫או‬‫שריפות‬,‫למתחם‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬ ‫רבבות‬ ‫חיי‬ ‫המסכנים‬ ‫תרחישים‬.‫חומרים‬ ‫דליפת‬ ‫למנוע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫הרי‬ ‫סיכה‬ ‫ראש‬ ‫בגודל‬ ‫מחור‬,‫תימנע‬ ‫הכיצד‬‫הסיכון‬ ‫חריגת‬‫מח‬ ‫אל‬‫המ‬ ‫לגבולות‬ ‫וץ‬‫תקן‬?‫אירועים‬ ‫שרשרת‬ ‫ו‬‫אינטראקציות‬‫זה‬ ‫מסוג‬,‫ולכן‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫ברמה‬ ‫למניעה‬ ‫ניתנות‬ ‫אינן‬‫למניעה‬ ‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫הכוללנית‬ ‫ברמה‬‫במתחם‬‫כן‬ ‫ועל‬‫בגבול‬ ‫חריגות‬ ‫לאי‬ ‫להתחייב‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬‫המתחם‬‫לבטיחותו‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ )‫ב‬ ‫להלן‬ ‫פירוט‬ ‫ראו‬‫ב‬ ‫חלק‬'.( 3.‫המצרפי‬ ‫השילוב‬‫המסוכן‬‫לק‬ ‫שעתיד‬‫הוסתר‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫ום‬‫מהציבור‬‫וא‬ ‫ויתכן‬‫מחברים‬ ‫ף‬ ‫והמקומית‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬.‫בכך‬ ‫יש‬‫ו‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫חוסר‬‫הרשויות‬ ‫מצד‬ ‫הנאות‬ ‫הגילוי‬ ‫חובת‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫האחראיות‬.‫באי‬ ‫התבטא‬ ‫הדבר‬-‫ומלא‬ ‫שקוף‬ ‫באופן‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬‫בחוק‬ ‫כנדרש‬.‫בעוד‬‫והמתכננים‬ ‫היזמים‬ ‫מודעים‬ ‫היו‬ ‫והלאומית‬ ‫המקומית‬ ‫ברמה‬‫התכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫בעת‬‫לתכנית‬‫משלימה‬‫שקובעת‬‫השטח‬ ‫באותו‬ ‫ממש‬‫ליבה‬ ‫אתר‬‫גפ‬ ‫לאחסון‬"‫ם‬,‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫שבחוות‬ ‫מזה‬ ‫אף‬ ‫בהיקפו‬ ‫גדול‬10 ,‫הנתון‬‫שטח‬ ‫במאפייני‬ ‫הטמנה‬ ‫עבור‬ ‫מאתגרים‬)‫המיכול‬ ‫לעניין‬ ‫עצמם‬ ‫היזמים‬ ‫תסקיר‬ ‫לפי‬ ‫כך‬(,‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫הובאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫תכנית‬ ‫הצגת‬ ‫לצד‬‫בע‬‫ת‬‫הפקדתה‬,‫שייעשה‬ ‫חיוני‬ ‫שהיה‬ ‫כשם‬.‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫נטען‬ ‫תש‬ ‫חברת‬"‫ן‬11 ‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬,‫כי‬‫גפ‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬"‫במתחם‬ ‫ם‬!‫בגדר‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬‫ה‬‫ודעה‬‫כוזבת‬,‫המטעה‬ ‫ונבחריו‬ ‫הציבור‬ ‫את‬.‫כי‬ ‫יתכן‬‫לשיבוש‬ ‫תרמה‬ ‫אכן‬‫ההתנגדויות‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫המהלך‬‫מסוכן‬ ‫לשילוב‬ ‫הצפויות‬ ‫זה‬‫ל‬‫התנגדויות‬ ‫נוכח‬‫עז‬‫ות‬‫מצד‬‫אותה‬‫אוכלוסי‬‫כנגד‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאו‬ ‫כפי‬ ‫שבסיכון‬ ‫יה‬‫בז‬ ‫הרחבת‬ ‫תכנית‬"‫ן‬ ‫חפאג‬1200‫ב‬'‫האזור‬ ‫באותו‬,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫כשנה‬.‫ל‬‫עניין‬‫כוזבות‬ ‫הודעות‬‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫מתייחס‬‫התשכ‬"‫ה‬ )1965(,‫מס‬ ‫בתיקון‬'9,‫בסעיפים‬ ‫כאשר‬‫בסעיפים‬214-216‫בנושא‬ ‫המחוקק‬ ‫ראיית‬ ‫מובאת‬: "‫ל‬ ‫המוסר‬‫ידיעה‬ ‫מעובדיהם‬ ‫לעובד‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫לרשות‬ ‫או‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬,‫או‬ ‫כוזבת‬ ‫שהיא‬ ‫בידעו‬ ‫חשוב‬ ‫בפרט‬ ‫מטעה‬,‫תכנית‬ ‫של‬ ‫אישורה‬ ‫להשיג‬ ‫במטרה‬...‫דינו‬-‫שנתיים‬ ‫מאסר‬;‫אינה‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫אחר‬ ‫דין‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫פלילית‬ ‫מאחריות‬ ‫גורעת‬." ‫מגדיר‬ ‫גם‬ ‫החוק‬‫הטיפול‬ ‫דרכי‬ ‫את‬‫כוזבת‬ ‫בהודעה‬‫בסעיף‬215. 215" .‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫בעבירה‬ ‫אדם‬ ‫הורשע‬214,‫מסירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהושג‬ ‫ההיתר‬ ‫או‬ ‫האישור‬ ‫יהא‬ ‫הורשע‬ ‫שעליה‬ ‫המטעה‬ ‫או‬ ‫הכוזבת‬ ‫ההודעה‬–‫מעיקרו‬ ‫בטל‬." ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫חמורה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬,‫בתכנית‬ ‫הגובלות‬ ‫המקומיות‬ ‫שהרשויות‬,‫אשר‬‫חלקן‬‫באמת‬ ‫מיודעות‬ ‫היו‬ ‫התכנו‬‫התכנון‬ ‫בועדות‬ ‫מעורבותן‬ ‫בשל‬ ‫נית‬,‫תושביהן‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬ ‫לתוכניות‬ ‫להתנגד‬ ‫שלא‬ ‫בחרו‬.‫הגפ‬"‫ם‬ ‫פציץ‬ ‫חומר‬ ‫הינו‬,‫האוויר‬ ‫מן‬ ‫כבד‬,‫ו‬‫דליפתו‬‫השונים‬ ‫בתרחישים‬‫חייהם‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫תסכן‬‫רבבות‬ ‫של‬‫משכני‬ ‫המתחם‬.‫המתחם‬ ‫באותו‬ ‫שטחים‬ ‫לשני‬ ‫המלאכותית‬ ‫החלוקה‬‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הטעתה‬‫חוות‬ ‫באחד‬ ‫כאשר‬ ‫דל‬‫צפופה‬ ‫קים‬‫גפ‬ ‫אחסון‬ ‫ובשני‬"‫עתק‬ ‫בכמויות‬ ‫ם‬,‫בשקיפות‬ ‫התוכנית‬ ‫בהצגת‬ ‫ופגמה‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הטעתה‬, ‫המועט‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫מספר‬ ‫ולראייה‬‫לתכנית‬,‫מתחם‬ ‫הרחבת‬ ‫לתכנית‬ ‫הציבורית‬ ‫ההתנגדות‬ ‫עוצמת‬ ‫לעומת‬ ‫בז‬"‫הסמוך‬ ‫ן‬)‫חפאג‬1200‫ב‬(.‫לכל‬ ‫ברור‬,‫ש‬‫ההפרד‬‫אינה‬ ‫המלאכותית‬ ‫ה‬‫מציאות‬‫ית‬.‫קרק‬ ‫של‬ ‫החלקים‬ ‫שני‬‫עות‬ ‫הצפון‬‫יחדיו‬ ‫מרכיבים‬‫אחד‬ ‫מתחם‬‫רצוף‬.‫בז‬ ‫למתחם‬ ‫שכנים‬ ‫כאחד‬ ‫שניהם‬"‫ן‬)‫ראה‬‫להלן‬‫פירוט‬,‫ג‬ ‫חלק‬'(. 10 ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫ובו‬‫לפחות‬10,000‫גפ‬ ‫טון‬"‫ם‬,‫פי‬4‫בשטח‬ ‫כיום‬ ‫המאוחסנות‬ ‫מהכמות‬ ‫לערך‬"‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫הגז‬ ‫חוות‬" 11 ‫התכנית‬ ‫יזמית‬,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫וחברת‬
 • 9. 9 4.‫הסביבתי‬ ‫לתסקיר‬ ‫ההשלמות‬,‫עמודים‬ ‫מאות‬ ‫ומונה‬ ‫רב‬ ‫בהן‬ ‫החומר‬ ‫שהיקף‬,‫לציבור‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬‫כמסמך‬ ‫מלווה‬‫התוכנית‬ ‫שהוראות‬ ‫כפי‬‫קובעות‬,‫ו‬‫התשכ‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬ ‫כנקבע‬ ‫כן‬"‫ה‬)1965(‫ב‬‫תיקון‬101 )2014(‫ו‬ ‫בסעיף‬': "‫האמורה‬ ‫הדעת‬ ‫וחוות‬ ‫התסקיר‬,‫בחלקה‬ ‫או‬ ‫במלואה‬,‫הפקדתה‬ ‫אם‬ ‫הדרך‬ ‫תכנית‬ ‫במסמכי‬ ‫ייכללו‬ ‫אישורה‬ ‫ובעת‬,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫שתחליט‬ ‫ככל‬". ‫ההשלמות‬,‫למעשה‬,‫של‬ ‫קודמות‬ ‫בקשות‬ ‫למרות‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬‫נציג‬‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ת‬‫כבר‬‫ב‬‫ב‬ ‫ישיבה‬-2012, ‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫התכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫בעת‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬,‫לעורר‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ‫וכן‬‫ת‬‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫בקשות‬ ‫למרות‬‫לראותן‬. ‫ההשלמות‬‫לא‬‫הושמו‬‫באינטרנט‬.‫הן‬‫ל‬ ‫נחשפו‬‫רק‬ ‫לראשונה‬ ‫עוררת‬‫אחד‬ ‫יום‬‫בלבד‬‫ה‬ ‫בטרם‬‫בועדת‬ ‫דיון‬ ‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬.‫הנרחב‬ ‫היקפן‬ ‫בשל‬,‫העוררת‬ ‫ביקשה‬‫ב‬‫דיון‬ ‫עת‬‫ועד‬‫תוספת‬ ‫שתינתן‬ ‫להתנגדות‬ ‫המשנה‬ ‫ת‬ ‫זמן‬‫לאפשר‬ ‫בכדי‬ ‫דיון‬ ‫עוד‬ ‫וייקבע‬‫בחינת‬‫ן‬‫לכדי‬‫הולמת‬ ‫תגובה‬.‫הבקשה‬‫לא‬‫כובדה‬‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מטעם‬. ‫לאחר‬ ‫בחינה‬‫אישור‬‫התכנית‬‫ההשלמות‬ ‫של‬‫הציבורית‬ ‫מהעין‬ ‫שהוחבאו‬,‫האוויר‬ ‫לנושאי‬ ‫לרבות‬ ‫מהמתחם‬ ‫והסיכונים‬,‫מקלים‬ ‫תרחישים‬ ‫נבחנו‬ ‫כי‬ ‫מלמדת‬,‫חליל‬ ‫אשר‬‫הציגו‬ ‫ה‬‫שיפור‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬‫בעוד‬ ‫בפועל‬‫הרעה‬ ‫תהא‬‫שונים‬ ‫בהיבטים‬.)‫ראה‬‫פירוט‬,‫ד‬ ‫חלק‬,'‫הועדה‬ ‫ותמליל‬.( ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫העדכניות‬ ‫הסביבתי‬ ‫לתסקיר‬ ‫והשלמות‬ ‫מאחר‬‫לציבור‬,‫מהוות‬ ‫ואלו‬‫חשוב‬ ‫נדבך‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫התכנית‬ ‫השפעת‬ ‫בהבנת‬,‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫בכך‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬. 5.‫שהועלו‬ ‫עקרוניים‬ ‫טיעונים‬‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫בועדת‬,‫מענה‬ ‫להם‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫הועדה‬ ‫מהחלטת‬ ‫הושמטו‬ ‫הולם‬.‫הטיעונים‬‫העלה‬ ‫אותם‬‫אינג‬'‫רייכמן‬ ‫ליאון‬,‫ה‬ ‫בדבר‬‫התכנית‬ ‫שטח‬ ‫של‬ ‫הרעוע‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫מצב‬,‫אשר‬ ‫אסון‬ ‫מגה‬ ‫לזמן‬ ‫עשוי‬,‫לימדו‬‫יותר‬ ‫חמורה‬ ‫עובדה‬ ‫אף‬:‫כי‬‫התכנית‬ ‫את‬ ‫אישרו‬ ‫אשר‬ ‫הגורמים‬‫לא‬‫מצויים‬ ‫היו‬ ‫בפרטים‬‫הגי‬‫אולוגי‬‫ים‬‫האתר‬ ‫של‬,‫ו‬‫בתוכו‬ ‫יתכנו‬ ‫כי‬ ‫הפנימו‬ ‫לא‬‫פעילים‬ ‫גיאולוגיים‬ ‫שברים‬,‫וכי‬‫כן‬ ‫על‬‫אסור‬ ‫מבלי‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬‫יותר‬ ‫מעמיקה‬ ‫בחינה‬.‫ת‬ ‫הישראלית‬ ‫שהתקינה‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬.413‫בנייה‬ ‫אוסרת‬ ‫פעיל‬ ‫אינו‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫שטרם‬ ‫גיאולוגי‬ ‫שבר‬ ‫על‬,‫הבנייה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫אף‬ ‫כאן‬ ‫קיימת‬.‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫טען‬ ‫המומחה‬,‫כי‬‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫באתר‬ ‫המיכלים‬ ‫את‬ ‫למגן‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫אדמה‬)‫ראה‬‫פירוט‬,‫בחלק‬‫ה‬'. (‫טיעון‬ ‫ד‬ ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫הוא‬ ‫שהושמט‬ ‫נוסף‬ ‫חמור‬"‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הפציצים‬ ‫החומרים‬ ‫תכולת‬ ‫בדבר‬ ‫מנטל‬ ‫יובל‬ ‫ר‬ ‫את‬ ‫המסכנת‬‫האזור‬ ‫תושבי‬‫מימן‬ ‫פצצת‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫בפיצוצים‬. 6.‫מצב‬‫חמור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬‫התכנית‬ ‫באזור‬‫חמור‬‫כבר‬‫כיום‬.‫המצ‬‫באזור‬ ‫הכולל‬ ‫המתוכנן‬ ‫ב‬,‫שאליו‬‫מודעת‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬,‫נוספות‬ ‫חלופות‬ ‫בחינת‬ ‫חייב‬,‫המונעת‬ ‫הזהירות‬ ‫עקרון‬ ‫פי‬ ‫על‬.‫מוקם‬ ‫זה‬ ‫מתקן‬ ‫שנים‬ ‫לעשרות‬,‫בי‬ ‫עתידית‬ ‫ראייה‬ ‫ומחייב‬‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫ן‬‫הבריאותי‬ ‫ומצבה‬.‫התכנית‬ ‫הצגת‬ ‫כ‬"‫שיפור‬"‫על‬‫יזמיה‬ ‫ידי‬,‫לו‬ ‫בקלות‬ ‫נסתרת‬ ‫הייתה‬‫מפורסמ‬ ‫היו‬‫לעניין‬ ‫הנוגעות‬ ‫לתסקיר‬ ‫ההשלמות‬ ‫ות‬ ‫האוויר‬.‫המחוזית‬ ‫הועדה‬,‫לה‬ ‫שניתנו‬ ‫בחומרים‬ ‫מיודעת‬ ‫שהייתה‬,‫כך‬ ‫על‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫ליתן‬ ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫שבפועל‬‫שלב‬ ‫עוד‬ ‫מהווה‬ ‫התכנית‬‫מכריע‬‫בהרעת‬‫הקיים‬ ‫המצב‬,‫שאינו‬‫קביל‬‫הנוכחית‬ ‫במתכונתו‬ ‫גם‬.‫מאחר‬ ‫והאו‬‫גבולות‬ ‫יודע‬ ‫אינו‬ ‫ויר‬,‫בפרט‬ ‫הזו‬ ‫התכנית‬,‫בכלל‬ ‫ושכנותיה‬,‫זיהום‬ ‫מוכה‬ ‫אזור‬ ‫של‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫ירעו‬ )‫בחלק‬ ‫פירוט‬ ‫ראה‬‫ו‬'.(‫בנוסף‬,‫בפגמים‬ ‫לקה‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫בעניין‬ ‫הסביבתי‬ ‫התסקיר‬,‫הייתה‬ ‫מטרתם‬ ‫אשר‬ ‫יפחת‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫כאילו‬ ‫שווא‬ ‫מצג‬ ‫להציג‬.‫העוררת‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הן‬,‫דע‬ ‫חוות‬ ‫והן‬‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ת‬ ‫ייטה‬ ‫במציאות‬ ‫המצב‬ ‫כי‬ ‫מלמדות‬‫היעד‬ ‫בתקני‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫הזיהום‬ ‫החמרת‬ ‫לכדי‬‫בחוק‬ ‫שנקבעו‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬.
 • 10. 10 7.‫שהועלו‬ ‫לסוגיות‬ ‫אמיתי‬ ‫פתרון‬ ‫קיים‬ ‫לא‬,‫מכך‬ ‫חמור‬ ‫אף‬ ‫מלמד‬ ‫והניסיון‬,‫ב‬ ‫נכשלת‬ ‫שהמדינה‬‫מתן‬‫מענה‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫לנושאים‬‫זה‬ ‫לערר‬)‫ראה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫דו‬"‫ח‬64'.(‫אין‬‫או‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬‫המשרד‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬,‫לבוא‬ ‫שעתיד‬ ‫אסון‬ ‫מפני‬ ‫אמיתית‬ ‫הגנה‬ ‫שיתנו‬,‫כשלו‬ ‫כי‬ ‫ניתנו‬ ‫כבר‬ ‫וההתרעות‬ ‫מאחר‬ ‫אלו‬ ‫בנושאים‬ ‫בהתמודדותם‬)‫ז‬ ‫בחלק‬ ‫פירוט‬ ‫ראה‬'.(‫להפחית‬ ‫שיוכל‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫אין‬ ‫התשתיות‬ ‫יוקמו‬ ‫שכבר‬ ‫לאחר‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬.‫העובדו‬‫י‬ ‫ת‬‫י‬‫בשטח‬ ‫קבעו‬,‫התי‬ ‫ומבלי‬‫י‬‫ראויה‬ ‫חסות‬ ‫גורל‬ ‫הרי‬ ‫לנושאים‬,‫בהם‬ ‫תלויים‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫אשר‬. 8.‫ה‬ ‫של‬ ‫דרכה‬ ‫בהקלת‬ ‫חלק‬ ‫היה‬ ‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬‫חלטה‬‫פגומה‬:‫ב‬‫תיקון‬43‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬‫הועברו‬ ‫מסמכויות‬ ‫חלק‬‫התכנון‬‫המחוזית‬ ‫מהוועדה‬)‫מרכזי‬ ‫שלטון‬(‫המקומית‬ ‫לועדה‬)‫מקומי‬ ‫שלטון‬(,‫מנת‬ ‫על‬ ‫למ‬‫עקרון‬ ‫את‬ ‫מש‬"‫שיתוף‬‫ה‬‫ציבור‬"‫כחוק‬ ‫הנדרש‬)‫המקומי‬ ‫הרשות‬ ‫נציגי‬‫ת‬,‫אמונים‬‫על‬‫האינטרסים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫והצרכים‬ ‫הערכים‬,‫ידם‬ ‫על‬ ‫שנבחרו‬ ‫משום‬(12 .‫ב‬‫אישור‬ ‫של‬ ‫מקרה‬‫המסוכנת‬ ‫התכנית‬ "‫הצפון‬ ‫קרקעות‬",‫התנגדות‬ ‫הוגשה‬ ‫לא‬‫לה‬ ‫הסמוכות‬ ‫הערים‬,‫תושביהן‬ ‫של‬ ‫הברור‬ ‫לאינטרס‬ ‫בניגוד‬ ‫ואוויר‬ ‫לבטיחות‬‫נקי‬.‫רשויות‬ ‫של‬ ‫התנגדויות‬‫של‬ ‫נושאים‬ ‫סביב‬ ‫סבו‬ ‫אחרות‬‫א‬‫ל‬ ‫נגעו‬‫ואיכות‬ ‫בטיחות‬‫ה‬‫אויר‬. ‫העובדה‬‫שלתכנית‬‫משמעותית‬‫ושלום‬ ‫בטחון‬ ‫על‬ ‫האמונים‬ ‫הציבור‬ ‫נציגי‬ ‫מטעם‬ ‫התנגדות‬ ‫הוגשה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫הציבור‬,‫היא‬ ‫אף‬ ‫מהווה‬‫כחוק‬ ‫המתבקש‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫השיתוף‬ ‫בעקרון‬ ‫פגם‬‫לאפשר‬ ‫כלי‬ ‫היה‬ ‫ואשר‬ ‫התנגדו‬‫תו‬. ‫לסיכום‬:‫האלו‬ ‫בנסיבות‬,‫ביסודה‬ ‫פגומה‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ההחלטה‬.‫ב‬‫הליך‬‫ה‬‫תכנוני‬‫לאישור‬ ‫שקדם‬"‫קרקעות‬ ‫הצפון‬",‫פגמים‬ ‫נפלו‬‫מהותיים‬,‫הסיכונים‬ ‫כלל‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחו‬ ‫לא‬,‫ו‬‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫התכנית‬ ‫אף‬ ‫כן‬ ‫להיכלל‬ ‫אמורה‬ ‫היא‬ ‫בה‬ ‫הארצית‬,‫תמ‬"‫א‬30,‫ר‬ ‫ישארו‬ ‫לא‬ ‫ממנה‬ ‫הסיכונים‬ ‫שכן‬‫המפעל‬ ‫בגדר‬ ‫ק‬.‫כן‬ ‫על‬‫לעצור‬ ‫חובה‬ ‫מחדש‬ ‫ולבחון‬‫התכנית‬ ‫את‬,‫אישורה‬ ‫את‬,‫שאפשרו‬ ‫ההליכים‬ ‫ואת‬‫זה‬ ‫עיוור‬ ‫אישור‬.‫כשרות‬‫ההחלטה‬‫האמור‬ ‫לאור‬- ‫ו‬ ‫מאחר‬ ‫בספק‬ ‫מוטלת‬: 1.‫המכלול‬ ‫להבנת‬ ‫קריטי‬ ‫מידע‬ ‫הציבור‬ ‫מן‬ ‫הוחסר‬‫המסוכן‬‫בפועל‬ ‫שייקבע‬. 2.‫ה‬‫עינ‬ ‫עצמו‬ ‫והמאשרים‬ ‫מתכננים‬‫לנוכח‬ ‫יהם‬‫מכלול‬‫הסיכונ‬‫מהמתחם‬ ‫ים‬. 3.‫התכנית‬ ‫באישור‬‫אלו‬ ‫חמורים‬ ‫מסיכונים‬ ‫התעלמות‬ ‫חלה‬,‫כשעלו‬ ‫הגם‬‫עצמו‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫מחוות‬! 4.‫מרעה‬ ‫או‬ ‫מיטיבה‬ ‫התכנית‬ ‫באם‬ ‫להחליט‬ ‫בכדי‬ ‫לו‬ ‫שנדרשו‬ ‫הכלים‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מהציבור‬ ‫נבצר‬. 5.‫התכנית‬‫בפועל‬‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫שיפור‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬‫ממילא‬ ‫החמור‬,‫אותו‬ ‫מרעה‬ ‫ואפילו‬. 6.‫של‬ ‫דרכה‬‫הוקלה‬ ‫הפגומה‬ ‫ההחלטה‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫שמירת‬ ‫על‬ ‫אמונים‬ ‫שהיו‬ ‫אלו‬ ‫של‬ ‫מעורבותם‬ ‫אי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ושלומו‬ ‫בריאותו‬,‫אמונו‬ ‫הציבור‬ ‫נתן‬ ‫בהם‬. ‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫התכנית‬ ‫יישום‬,‫לגז‬ ‫עשוי‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫כבד‬ ‫אסון‬ ‫ור‬.‫סיכונים‬ ‫לנוכח‬ ‫אישורה‬ ‫או‬ ‫ביטולה‬ ‫דורשת‬ ‫חמורים‬‫יות‬ ‫בטוחות‬ ‫חלופות‬ ‫מציאת‬‫עבורה‬ ‫ר‬. ‫מפלה‬ ‫הינה‬ ‫התכנית‬ ‫יישום‬ ‫מדיניות‬,‫לאוכלוסייה‬ ‫קרבתו‬ ‫בשל‬ ‫אחד‬ ‫מאתר‬ ‫התשתית‬ ‫את‬ ‫פוסלת‬ ‫שהמדינה‬ ‫משום‬, ‫שנייה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫קרבת‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫מעבירה‬ ‫ואז‬,‫פחות‬ ‫לא‬ ‫מוחלשת‬ ‫שהינה‬.‫בנוסף‬,‫הימצאות‬‫שטח‬‫על‬ ‫התכנית‬ ‫גיאולוגיים‬ ‫ותעתיקים‬ ‫שברים‬‫פעילותם‬ ‫אי‬ ‫הוכחה‬ ‫שלא‬,‫דוגמת‬ ‫מהווה‬‫ק‬‫וחומר‬ ‫ל‬–‫בשל‬ ‫אחרים‬ ‫אתרים‬ ‫נפסלו‬ ‫עת‬ ‫בהם‬ ‫טקטונית‬ ‫פעילות‬,‫המכיל‬ ‫זה‬ ‫אתר‬ ‫יאושר‬ ‫הכיצד‬‫טקטונית‬ ‫פעילות‬ ‫גם‬ ‫בו‬,‫הגברה‬ ‫של‬ ‫אפקט‬ ‫וגם‬?‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫ו‬ ‫ביטחונית‬ ‫רגיש‬ ‫באתר‬‫לאוכלוסיות‬ ‫סמוך‬ ‫כה‬? ‫ב‬‫יום‬ ‫של‬ ‫סופו‬,‫הליכים‬ ‫לקצר‬ ‫הניסיון‬‫ה‬‫הדרך‬ ‫את‬ ‫אריך‬,‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫ועמד‬‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫תכנוני‬ ‫הליך‬.‫אין‬‫היה‬ ‫ולא‬‫כל‬ ‫ב‬ ‫ספק‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫הייחודית‬ ‫רגישות‬‫והנפיץ‬ ‫הדליק‬,‫גישה‬ ‫ליישם‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫זאת‬ ‫ולאור‬‫של‬"‫עקרון‬ ‫המונעת‬ ‫הזהירות‬"‫סיכונים‬ ‫פיזור‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ ‫או‬13 . 12 ‫ג‬ ‫תותרי‬'.‫מנאל‬,"‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬,‫והרצוי‬ ‫המצוי‬:‫בוחן‬ ‫כמקרה‬ ‫ניסנאס‬ ‫ואדי‬",‫תשס‬ ‫וממשל‬ ‫משפט‬"‫ז‬ 13 ‫בכדי‬ ‫לא‬,‫דו‬ ‫שתי‬ ‫המליצו‬"‫ש‬ ‫חות‬‫ונים‬:‫דו‬"‫שפיר‬ ‫הרצל‬ ‫ועדת‬ ‫ח‬–‫סיכונים‬ ‫לפזר‬,‫ודו‬"‫מיולי‬ ‫וסביבה‬ ‫לתכנון‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ח‬ 2014–‫ל‬‫לקיחה‬ ‫תוך‬ ‫המונעת‬ ‫הזהירות‬ ‫בעקרון‬ ‫ולנקוט‬ ‫סיכון‬ ‫פזר‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫בנפה‬ ‫והבטיחותי‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬.
 • 11. 11 ‫א‬ ‫חלק‬':‫אחרות‬ ‫חלופות‬ ‫הוצעו‬ ‫לא‬,‫אינטרסים‬ ‫לניגוד‬ ‫חשש‬ 1.‫חפא‬ ‫בתכנית‬"‫ג‬1139‫א‬,"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫ניתנ‬ ‫לא‬‫המאוחדת‬ ‫החווה‬ ‫למיקום‬ ‫אחרות‬ ‫חלופות‬ ‫ו‬.‫בשונה‬ ‫זאת‬ ‫דומים‬ ‫גודל‬ ‫בסדרי‬ ‫לאומיות‬ ‫בתוכניות‬ ‫מהנהוג‬.‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬,‫גפ‬"‫ם‬,‫פסולת‬ ‫ואתר‬,‫עונים‬ ‫ל‬ ‫ההגדרה‬ ‫על‬ ‫שלושתם‬"‫לאומית‬ ‫תשתית‬." 1.1.‫חה‬"‫חנין‬ ‫דב‬ ‫כ‬,‫יו‬"‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫וסביבה‬ ‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחינת‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ר‬,‫פשר‬ ‫את‬ ‫בירר‬ ‫ה‬‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫נציגת‬ ‫עם‬ ‫עניין‬.‫המאוחדת‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫זה‬ ‫בדיון‬ ‫הנה‬ ‫זה‬ ‫באתר‬‫מוכתבת‬‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫המיקום‬ ‫עבור‬ ‫מלמעלה‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬",‫מעוגנת‬ ‫והנה‬ ‫הארצית‬ ‫והמועצה‬ ‫הממשלה‬ ‫בהחלטות‬. -‫א‬ ‫מנספח‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫עוד‬'.1.‫מהדי‬ ‫מהותיים‬ ‫עיקרים‬ ‫ציטוט‬ ‫ובו‬‫של‬ ‫המסכם‬ ‫ון‬ ‫בחיפה‬ ‫וסביבה‬ ‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫לבדיקת‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬. 1.2‫לתכנית‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫חלופות‬ ‫הוצעו‬ ‫ולא‬ ‫מאחר‬,‫כפתה‬ ‫אותו‬ ‫המצב‬‫יצר‬ ‫המדינה‬‫דיכוטומיה‬:‫לקיים‬ ‫או‬ ‫כלשונה‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬,‫לדחותה‬ ‫או‬)‫קבלתה‬ ‫אי‬.( 1.3‫זאת‬ ‫למרות‬,‫המדינ‬ ‫בחסות‬ ‫הפועלות‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬‫ה‬,‫שונות‬ ‫תוכניות‬ ‫לפועל‬ ‫להוציא‬ ‫ממשיכות‬ ‫המתחם‬ ‫בקרבת‬‫המתוכנן‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬:"‫ורצפטורים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ממנו‬ ‫השפעה‬ ‫בטווח‬ ‫קמים‬ ‫אדם‬ ‫הומי‬ ‫ציבוריים‬. 1.4‫אחרות‬ ‫תוכניות‬ ‫למדינה‬ ‫קיימות‬,‫נמל‬ ‫לפיתוח‬ ‫התכנית‬ ‫כדוגמת‬‫המפרץ‬,‫העתקה‬ ‫המחייבת‬ ‫תוכנית‬ ‫חיים‬ ‫קריית‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫של‬.‫שטחים‬ ‫לפינוי‬ ‫לחצים‬ ‫מפעילות‬ ‫אלו‬ ‫תוכניות‬. 1.5‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫כאשר‬,‫היא‬‫היזם‬,‫ומנגד‬,‫המו‬ ‫המיקום‬ ‫את‬ ‫מכריעה‬ ‫אשר‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬‫לחוות‬ ‫צע‬ ‫העתידית‬ ‫המיכלים‬,‫אלו‬ ‫כל‬ ‫וכנגד‬,‫לוחצות‬ ‫חדשות‬ ‫תוכניות‬ ‫שמתכננת‬ ‫זו‬ ‫היא‬,‫פגם‬ ‫קיים‬‫מהותי‬ ‫בתכנון‬,‫החשש‬ ‫והוא‬‫אינטרסים‬ ‫שניגוד‬‫י‬‫המיקום‬ ‫את‬ ‫כריע‬:‫כלומר‬,‫המדינה‬‫תקבע‬‫עצמה‬ ‫בעבור‬ ‫לה‬ ‫ששייך‬ ‫בשטח‬ ‫מיכלים‬ ‫הצבת‬,‫של‬ ‫הארוכים‬ ‫התהליכים‬ ‫את‬ ‫ולקצר‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להקל‬ ‫בכדי‬ ‫חלופות‬ ‫בחירת‬‫יותר‬ ‫נכונות‬,‫אחרות‬ ‫חלופות‬ ‫לבחון‬ ‫מבלי‬.‫בפועל‬ ‫ואכן‬,‫ר‬ ‫הוצעו‬‫לסידור‬ ‫חלופות‬ ‫ק‬ ‫של‬ ‫המרחבי‬‫במתחם‬ ‫תשתיות‬,‫לו‬ ‫מחוצה‬ ‫חלופות‬ ‫לא‬. 1.6‫זו‬ ‫ממדיניות‬ ‫בבירור‬ ‫שהפסיד‬ ‫מי‬,‫הציבור‬ ‫הוא‬.‫ו‬ ‫מאחר‬ ‫זאת‬‫למתחם‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ‫מיקום‬ ‫נקבע‬,‫מיקום‬ ‫את‬ ‫המעמיד‬‫יתר‬ ‫בסיכון‬ ‫הסמוכות‬ ‫האוכלוסיות‬,‫של‬ ‫בטווח‬ ‫לפחות‬3‫ק‬"‫מ‬,‫ככתו‬‫בסעיף‬ ‫ב‬69 ‫בתסקיר‬:"‫או‬ ‫המאכלסים‬ ‫מוסדות‬ ‫בניית‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬ ‫קרקע‬ ‫יעודי‬ ‫תוכניות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫כלו‬‫סיות‬"‫חלשות‬" ‫חולים‬ ‫בתי‬ ‫כגון‬,‫ספר‬ ‫בתי‬,‫וכד‬ ‫גריאטריים‬ ‫מוסדות‬'‫כ‬ ‫של‬ ‫בטווח‬-3‫ק‬"‫למתקן‬ ‫מסביב‬ ‫מ‬,‫רמת‬ ‫לכן‬ ‫האישית‬ ‫הסיכון‬‫החדש‬ ‫המתקן‬ ‫סביב‬ ‫המתקבלת‬-‫קביל‬‫ה‬. ‫כלומר‬,‫עצמו‬ ‫מהתסקיר‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬,‫בלבד‬ ‫הדלקים‬ ‫ממתחם‬ ‫הסיכון‬ ‫כי‬,‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לטווח‬ ‫מגיע‬ ‫קילומטרים‬,‫רבים‬ ‫ציבוריים‬ ‫רצפטורים‬ ‫כיום‬ ‫קיימים‬ ‫בו‬ ‫טווח‬ ‫וזהו‬,‫ותיקים‬)‫הטכניון‬ ‫כדוגמת‬(,‫או‬
 • 12. 12 ‫חדשים‬)‫שכונו‬‫מגורים‬ ‫ת‬,‫איקאה‬,‫ביגור‬ ‫ספר‬ ‫בית‬(,‫א‬ ‫חלקם‬ ‫אשר‬‫מוסדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫רק‬ ‫ושרו‬ ‫שאמורים‬ ‫התכנון‬‫ל‬"‫זכור‬"‫השכנים‬ ‫מי‬‫בקרבתן‬ ‫שיקומו‬. 1.7‫כן‬ ‫על‬,‫שלהלן‬ ‫האינטרסים‬ ‫ניגוד‬ ‫בשל‬,‫טיעונים‬ ‫כי‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬‫המוצע‬ ‫המיקום‬ ‫כנגד‬ ‫משקל‬ ‫כבדי‬,‫שהיה‬ ‫ברירת‬‫יחידה‬ ‫מחדל‬-‫הושתקו‬)‫ה‬ ‫חלק‬ ‫ראה‬'(,‫הפרוטוק‬ ‫מתקציר‬ ‫הושמטו‬‫ול‬,‫הציבור‬ ‫וכי‬‫הוטעה‬ ‫לחשוב‬,‫המתחם‬ ‫כי‬‫גפ‬ ‫יכיל‬ ‫לא‬"‫ם‬)‫ג‬ ‫חלק‬ ‫ראה‬'.( ‫ב‬ ‫חלק‬':‫הכולל‬ ‫המיצרף‬ ‫ממסוכנות‬ ‫התעלמות‬ 2.1.‫וחומרתו‬ ‫בהיקפו‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫ובלתי‬ ‫וסביבתית‬ ‫בטיחותית‬ ‫מסוכן‬ ‫מיצרף‬ ‫חלילה‬ ‫לאפשר‬ ‫עלולה‬ ‫התכנית‬, ‫מגורים‬ ‫לאזורי‬ ‫בסמיכות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬,‫ציבור‬ ‫מבני‬,‫ומסחר‬ ‫תעסוקה‬.‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫התכנית‬ ‫תמ‬ ‫הארצית‬"‫א‬30,‫המפעלים‬ ‫מגבולות‬ ‫יחרגו‬ ‫לא‬ ‫סיכונים‬ ‫כי‬ ‫הקובעת‬.‫תקדים‬ ‫וחסרות‬ ‫נרחבות‬ ‫השלכות‬ ‫לתכנית‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬ ‫על‬‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫כמסוכן‬ ‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫הוכר‬ ‫כבר‬ ‫מחייתם‬ ‫איזור‬ ‫אשר‬14 .‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫התכנית‬ ‫חומ‬ ‫לאירוע‬ ‫ההסתברות‬‫חיים‬ ‫מסכנות‬ ‫השלכות‬ ‫בעל‬ ‫מסוכנים‬ ‫רים‬.‫כ‬ ‫ובה‬ ‫צפופה‬ ‫דלקים‬ ‫חוות‬ ‫יכלול‬ ‫המצרף‬-45 ‫המאוחסנים‬ ‫ותזקיקים‬ ‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫במחצית‬‫הקודם‬ ‫אחסונם‬ ‫משטח‬)600‫במקום‬ ‫דונם‬1200‫בחוות‬ ‫דונם‬ ‫המקור‬(15 ,‫גפ‬ ‫לאחסון‬ ‫גדול‬ ‫ליבה‬ ‫אתר‬ ‫גם‬ ‫אושר‬ ‫ממש‬ ‫המתחם‬ ‫כשבאותו‬"‫בין‬ ‫להכיל‬ ‫שצפוי‬ ‫ם‬10,000‫ל‬-20,000 ‫מעובה‬ ‫פחמימני‬ ‫גז‬ ‫טון‬,‫פציץ‬ ‫חומר‬,‫האוויר‬ ‫מן‬ ‫וכבד‬ ‫דליק‬!‫לגפ‬ ‫הגדול‬ ‫הליבה‬ ‫אתר‬"‫ביום‬ ‫אושר‬ ‫זה‬ ‫במתחם‬ ‫ם‬ 10.6.2014‫תמ‬ ‫במסגרת‬"‫א‬32/1,‫החלטה‬ ‫והינו‬‫הציבור‬ ‫בהשגות‬ ‫לערעור‬ ‫ניתנת‬ ‫שאינה‬,‫ועדות‬ ‫להשגות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫המחוזיות‬16 .‫בנוסף‬,‫נוספות‬ ‫מסוכנות‬ ‫תשתיות‬ ‫קיימות‬ ‫התכנית‬ ‫לשטח‬ ‫בסמוך‬,‫רכבת‬ ‫ותוואי‬ ‫פציצים‬ ‫חומרים‬. ‫תכניות‬ ‫אושרו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬)‫המימני‬ ‫הפצחן‬,‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬(‫רגישות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫אף‬ ‫יגדילו‬ ‫אשר‬ ‫המתחם‬. -‫הגפ‬ ‫לאחסון‬ ‫הצפי‬ ‫טיעון‬"‫בסעיף‬ ‫בהתנגדותי‬ ‫הועלה‬ ‫במתחם‬ ‫ם‬3-‫ו‬'.‫זאת‬ ‫עם‬,‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫כבד‬ ‫מטיעון‬ ‫התכנית‬ ‫באישור‬ ‫התעלמה‬ ‫ולבניה‬‫זה‬ ‫משקל‬.‫המקומית‬ ‫התכנונית‬ ‫שהרשות‬ ‫בשעה‬ ‫זאת‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫הקרוי‬ ‫המתחם‬ ‫שאותו‬ ‫לכך‬ ‫מודעת‬"‫גפ‬ ‫לאחסן‬ ‫גם‬ ‫מיועד‬"‫ם‬.‫ההתנגדויות‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬ ‫המתחם‬ ‫באותו‬ ‫כי‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ‫סגן‬ ‫הודה‬‫גפ‬ ‫יאוחסן‬ ‫אכן‬"‫ם‬‫ע‬ ‫כנקבע‬"‫תמ‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬"‫א‬32‫ד‬')‫חלק‬ ‫שהיא‬ ‫מתמ‬"‫א‬32/1,‫ביום‬ ‫אושרה‬ ‫אשר‬10.6.2014)‫א‬ ‫נספח‬ ‫ראה‬'.(‫שיווצר‬ ‫זה‬ ‫מסוכן‬ ‫מיצרף‬ ‫למרות‬,‫בהחלטתה‬, ‫דלקים‬ ‫ממיצרף‬ ‫הנובע‬ ‫יתר‬ ‫סיכון‬ ‫של‬ ‫המשקל‬ ‫כבד‬ ‫הטיעון‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫סיפקה‬ ‫לא‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬-‫גפ‬"‫ם‬ ‫במתחם‬.‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסות‬ ‫ללא‬ ‫התוכנית‬ ‫באישור‬ ‫משמעותי‬ ‫פגם‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫קיים‬. 14 ‫של‬ ‫ישיבות‬ ‫מספר‬ ‫לדוגמה‬ ‫ראה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬: ‫ה‬‫ה‬ ‫כנסת‬-18:‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'70‫העבודה‬ ‫ועדת‬ ‫ושל‬ ‫של‬ ‫המשותפת‬ ‫הוועדה‬ ‫מישיבת‬,‫מיום‬ ‫ובריאות‬ ‫סביבה‬ ‫לנושא‬ ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ 30.1.2012" :‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ ‫הטיפול‬ ‫הזנחת‬+‫הגפ‬ ‫חוות‬"‫מ‬". ‫ה‬ ‫הכנסת‬-19:‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'4‫מישיבת‬‫מיום‬ ‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬23.4.2013"‫שבקרבת‬ ‫האמוניה‬ ‫ממיכלי‬ ‫הסכנה‬ ‫ישובים‬." ‫ה‬ ‫הכנסת‬-17:‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'199,‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬,25.7.2007:‫ב‬ ‫שלב‬ ‫סיכום‬'‫הציבורית‬ ‫המועצה‬ ‫ועדת‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫הטיפול‬ ‫לבחינת‬‫חרום‬ ‫ובשעת‬ ‫בשגרה‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬.‫בנושא‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫הצעה‬:‫דו‬"‫שפיר‬ ‫ועדת‬ ‫ח‬-‫המתמשכת‬ ‫הסכנה‬ ‫חה‬ ‫של‬ ‫המלחמה‬ ‫לאחר‬ ‫שנה‬ ‫בחיפה‬ ‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬"‫והבה‬ ‫מגלי‬ ‫כ‬,‫מסקנות‬ ‫סיכום‬"‫שפיר‬ ‫הרצל‬ ‫ועדת‬." ‫ה‬ ‫הכנסת‬-17:‫מס‬ ‫פרוטוקול‬'1,‫לעניי‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬‫המדינה‬ ‫ביקורת‬ ‫ני‬‫ותפקודו‬ ‫העורף‬ ‫היערכות‬ ‫לבדיקת‬ ‫השניה‬ ‫לבנון‬ ‫במלחמת‬-‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬‫מיום‬25.3.2008 ‫ו‬-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Documents/National-Guidance-Report-2013.pdf 15 ‫תש‬ ‫חברת‬ ‫אתר‬"‫ן‬,‫פרוי‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫קט‬:http://www.pei.co.il/karkaot_hazafon.asp 16 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬,‫הפנים‬ ‫משרד‬,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬,‫מספר‬ ‫ישיבה‬570,‫שלישי‬ ‫יום‬,10.6.2014
 • 13. 13 ‫לתוכנית‬ ‫בטיחותי‬ ‫תסקיר‬ ‫הוכן‬ ‫אם‬ ‫גם‬)‫לצי‬ ‫נחשף‬ ‫שלא‬‫בשקיפות‬ ‫בור‬(,‫השילוב‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫הרי‬ ‫הגפ‬ ‫חוות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫המצרפי‬"‫ם‬,‫המתחם‬ ‫מכלל‬ ‫הסיכון‬ ‫הבנת‬ ‫לשם‬ ‫מצופה‬ ‫היה‬ ‫כשם‬. 2.2.‫הינן‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫תקלות‬‫שגרה‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬,‫לא‬"‫חריג‬",‫הזהירות‬ ‫עקרון‬ ‫את‬ ‫בתכנון‬ ‫ליישם‬ ‫ויש‬ ‫המונעת‬]‫ר‬'‫סוגי‬ ‫לבחינת‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫מסקנות‬‫ו‬ ‫תכנון‬ ‫ות‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫סביבה‬.[ 2.3‫לגפ‬ ‫ומשמעותי‬ ‫גדול‬ ‫ליבה‬ ‫אתר‬ ‫שיוקם‬ ‫רק‬ ‫לא‬"‫ב‬ ‫ם‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬",‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫סבירות‬ ‫שקיימת‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ‫בצפון‬ ‫היחיד‬ ‫אף‬ ‫יהא‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫שהוא‬,‫רוב‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫תיטה‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫והמדינה‬ ‫מאחר‬ ‫הגפ‬ ‫פעילויות‬"‫במתחם‬ ‫ם‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬:"‫לל‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫על‬‫יו‬ ‫של‬ ‫מדבריו‬ ‫מוד‬"‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫ר‬, ‫הד‬"‫ע‬ ‫שוקי‬ ‫ר‬‫מרני‬,‫מיום‬ ‫בישיבה‬ ‫בדבריו‬10.6.2014)‫לעיל‬ ‫ראה‬(.‫ד‬"‫יקרות‬ ‫עלויות‬ ‫קיימות‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫עמרני‬ ‫ר‬ ‫נוספים‬ ‫מתחמים‬ ‫בפתיחת‬,‫אליהם‬ ‫צנרת‬ ‫בהקמת‬ ‫לרבות‬: ..."‫חי‬ ‫אתר‬ ‫לקדם‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫בפני‬ ‫המליצה‬ ‫הועדה‬ ‫כן‬ ‫על‬‫אחד‬ ‫צוני‬.‫בשלב‬ ‫חיצוניים‬ ‫אתרים‬ ‫שני‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫מייקר‬ ‫מאוד‬ ‫הראשוני‬,‫בעיקר‬‫הליבה‬ ‫אתר‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫שזה‬." ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫הגב‬ ‫מצד‬ ‫יותר‬ ‫ברורה‬ ‫אמירה‬ ‫ישנה‬'‫הוכנר‬ ‫דורית‬,‫התשתיות‬ ‫ממשרד‬: "‫אנחנו‬‫רואים‬‫בטווח‬‫הארוך‬‫את‬‫קרקעות‬‫הצפון‬‫כמרכז‬‫או‬‫המתחם‬‫שייתן‬‫את‬‫המענה‬‫באזור‬‫בליבה‬‫כפי‬ ‫שהוחלט‬‫בעבר‬‫ולא‬‫מספר‬‫אתרים‬‫כפי‬‫שניסו‬‫להציג‬‫את‬‫זה‬‫קודם‬". ‫דומה‬ ‫ברוח‬ ‫דברים‬,‫הגב‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מתכננת‬ ‫מטעם‬ ‫גם‬ ‫הובאו‬'‫פלד‬ ‫ליאת‬,‫להתנגדויות‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫בעת‬ ‫מיום‬12.5. 2.4‫בסעיף‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬1.2‫לרא‬ ‫ניתן‬‫שטח‬ ‫כי‬ ‫ות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫הינו‬1,170.69‫דונם‬,‫המיכלים‬ ‫אך‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להקמה‬ ‫מוצעים‬-600‫מתוכם‬ ‫דונם‬)‫נספח‬ ‫ראה‬2.4.(‫כי‬ ‫מוכיח‬ ‫זה‬ ‫נתון‬‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מתייחסים‬ ‫כאשר‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬,‫ל‬ ‫הכוונה‬‫של‬ ‫השלם‬ ‫מתחם‬1170‫הדונמים‬,‫לחלקו‬ ‫רק‬ ‫בתכנית‬ ‫ההתייחסות‬ ‫וכי‬,‫מטעה‬.‫השני‬ ‫בחלק‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הסמוך‬‫נוספות‬ ‫תשתיות‬ ‫יקום‬,‫תמ‬ ‫בתוכנית‬ ‫מתבהר‬ ‫חלקן‬"‫א‬32/1. 2.5‫לתכנית‬ ‫המצורף‬ ‫בתשריט‬)‫בנספח‬ ‫ראה‬2.5(,‫השטחים‬ ‫לתתי‬ ‫החלוקה‬ ‫את‬ ‫בבירור‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬:‫בצפון‬)‫סגול‬ ‫מפוספס‬(‫המיכלים‬ ‫חוות‬)‫מיוחדות‬ ‫הנחיות‬ ‫עם‬ ‫תעשיה‬ ‫כאזור‬ ‫בתשריט‬ ‫מוגדר‬(,‫בצבע‬ ‫מסומן‬ ‫המתחם‬ ‫בדרום‬ ‫ואילו‬ ‫סגול‬"‫אזור‬‫בעתיד‬ ‫לתכנון‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשיה‬",‫המתחם‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫חציו‬ ‫מהווה‬ ‫אשר‬.‫ש‬‫וב‬,‫אותו‬ ‫להיות‬ ‫הוכחה‬ ‫המתחם‬–‫אחת‬ ‫מיקשה‬. 2.6‫הנוכחי‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מדאיגה‬ ‫בקרבה‬ ‫מצוי‬ ‫האתר‬‫המתרחב‬)‫חפאג‬ ‫תוכנית‬ ‫אושרה‬/1200/‫ב‬'(,‫על‬ ‫והפציצים‬ ‫המסוכנים‬ ‫מתקניו‬)‫המימני‬ ‫הפצחן‬ ‫כדוגמת‬,‫גפ‬ ‫מאגרי‬"‫ב‬ ‫ם‬‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫שטח‬)3,300‫בשנת‬ ‫טון‬201217 (, ‫מימן‬,‫אתילן‬)2,500‫אולפינים‬ ‫בכרמל‬ ‫טון‬18 (,‫וחומ‬"‫אחרים‬ ‫ס‬.(‫מלמדים‬ ‫מיכלים‬ ‫בחוות‬ ‫אסונות‬ ‫על‬ ‫ומחקרים‬ ‫מאחר‬ ‫כי‬‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫או‬ ‫זיקוק‬ ‫בבתי‬ ‫קורות‬ ‫אחסון‬ ‫מכלי‬ ‫של‬ ‫התאונות‬ ‫רוב‬,‫וש‬-85%‫הן‬ ‫מיכלים‬ ‫בחוות‬ ‫מהתקלות‬ 17 ‫דו‬ ‫לפי‬"‫גפ‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫ח‬"‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫בחוות‬ ‫ם‬ 18 http://dorontal.net/Shafir_Report_2007.pdf‫עמ‬'56
 • 14. 14 ‫פיצוצים‬ ‫או‬ ‫שריפות‬19 ,‫ניתן‬‫הינו‬ ‫לעיל‬ ‫המתואר‬ ‫המצרף‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬‫לאסון‬ ‫בטוח‬ ‫מתכון‬ ‫ומהווה‬ ‫מתקתקת‬ ‫פצצה‬. ‫חמור‬ ‫בטיחותי‬ ‫בסיכון‬ ‫סביבו‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫את‬ ‫מעמיד‬ ‫המוצע‬ ‫המצרף‬. 2.7‫לכשלים‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫המיועדת‬ ‫הצפופה‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫חומ‬ ‫של‬"‫מקורות‬ ‫אל‬ ‫וקירובה‬ ‫ציפופה‬ ‫מעצם‬ ‫ס‬ ‫המצויים‬ ‫רבים‬ ‫הצתה‬‫המתחם‬ ‫באותו‬ ‫הן‬)‫תמ‬"‫א‬32/1(‫והן‬‫הסמוך‬ ‫הזיקוק‬ ‫בבית‬‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫וחוות‬.‫בכך‬ ‫השכנות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫הסיכון‬ ‫משמעותית‬ ‫יוגבר‬.‫הנ‬ ‫המיקום‬"‫לפורענות‬ ‫מועד‬ ‫ל‬,‫אסון‬ ‫להיפתח‬ ‫יכול‬ ‫ומשם‬ ‫שונים‬ ‫בתרחישים‬:‫אדמה‬ ‫רעידת‬,‫ותאונות‬ ‫דליפות‬ ‫תקלות‬,‫פיצוצים‬,‫שריפות‬,‫מלחמה‬,‫חבלני‬ ‫אירוע‬,‫ועוד‬ ‫ברקים‬. ‫ניסוח‬‫הגב‬ ‫מביאה‬ ‫התכנונית‬ ‫הבעיה‬ ‫לחומרת‬ ‫מושלם‬'‫שוורץ‬ ‫בינת‬‫הפנים‬ ‫ממשרד‬.‫למצער‬,‫הגב‬ ‫של‬ ‫דבריה‬'‫שוורץ‬ ‫במילים‬,‫ב‬ ‫מיושמים‬ ‫אינם‬‫בפועל‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬: "‫מדיניות‬‫התכנון‬‫של‬‫המועצה‬‫משרד‬ ‫ושל‬‫האנרגיה‬‫היא‬‫דווקא‬‫לא‬‫לרכז‬‫את‬‫כל‬‫האחסון‬‫באתר‬‫אחד‬, ‫בטח‬‫לא‬‫באתר‬‫צפוף‬‫גם‬ ‫ומלא‬‫באוכלוסייה‬‫וגם‬‫בפעילויות‬‫כמו‬‫קרקעות‬‫הצפון‬,‫ולכן‬‫כל‬‫הרעיון‬‫היה‬ ‫לקחת‬‫חלק‬‫את‬ ‫ולשים‬‫זה‬‫במקום‬‫אחר‬.‫לכן‬‫להרחיב‬‫את‬‫קרקעות‬‫הצפון‬‫זה‬‫בעצם‬‫סותר‬‫את‬‫תפיסת‬ ‫המקצועית‬ ‫העולם‬‫בתחום‬‫הזה‬." 2.8‫ג‬‫במיצרף‬ ‫אחרים‬ ‫רכיבים‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫הפרדה‬ ‫מרחקי‬ ‫ינקטו‬ ‫באם‬ ‫ם‬,‫כיום‬ ‫המוצעים‬ ‫ההפרדה‬ ‫מרחקי‬‫אינם‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫מספקים‬‫התרחישים‬ ‫לכלל‬.‫רכיביו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫מתחם‬,‫לציבור‬ ‫מסוכן‬ ‫למפגע‬ ‫יהפוך‬. -"‫עבודה‬ ‫הנחת‬"‫א‬ ‫אחרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫ממתקנים‬ ‫הפרדה‬ ‫מרחקי‬ ‫יישמרו‬ ‫כאילו‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬‫ינה‬ ‫בעלמא‬ ‫ונטענת‬ ‫מבוססת‬:‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫אגף‬ ‫של‬ ‫ההפרדה‬ ‫מרחקי‬, ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫אינם‬"‫דומינו‬ ‫אפקט‬"‫אחרים‬ ‫ממתקנים‬,‫סיכון‬ ‫מקור‬ ‫מהווים‬ ‫אכן‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫אשר‬ ‫נשלטת‬ ‫בלתי‬ ‫ודליקה‬ ‫פיצוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להתחלת‬ ‫משמעותי‬20 . -‫לרצפטור‬ ‫קירבה‬ ‫על‬ ‫טיעון‬ ‫דחתה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫ציבוריים‬ ‫ים‬‫הנדרשים‬ ‫המרחקים‬ ‫על‬ ‫הסתמכה‬ ‫תוך‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬,‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מענה‬ ‫אך‬,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫בשל‬,‫שרשרת‬ ‫תגובת‬ ‫תחול‬ ‫באם‬ ‫דומינו‬ ‫באפקט‬–‫מתחם‬ ‫אחרי‬ ‫מתחם‬ ‫יוצת‬,‫תמ‬ ‫והחלטה‬ ‫ומאחר‬"‫א‬32/1‫באותו‬ ‫למקם‬ ‫קובעת‬ ‫גם‬ ‫המתחם‬‫מ‬ ‫החל‬-10,000‫טון‬‫גפ‬"‫ם‬‫פציץ‬,‫מוטמן‬ ‫אם‬ ‫ספק‬,‫יחול‬‫לרצפטורים‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫סיכון‬ ‫הסמוכים‬ ‫הציבוריים‬.‫למעשה‬ ‫לכן‬,‫נענה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬.‫בנוסף‬,‫הזמן‬ ‫עם‬,‫התעבו‬‫וגדלו‬‫הרצפטורים‬ ‫המתחם‬ ‫סביב‬ ‫הציבוריים‬,‫מפברואר‬ ‫העוררת‬ ‫בהתנגדות‬ ‫שנטען‬ ‫כפי‬2014.‫הנוספים‬ ‫הרצפטורים‬ ‫בין‬ ‫אדם‬ ‫הומי‬ ‫קניות‬ ‫מרכזי‬ ‫מצויים‬,‫חדשים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬,‫שנבנו‬ ‫חדשות‬ ‫שכונות‬,‫קיימים‬ ‫תעסוקה‬ ‫מרכזי‬ ‫ועתידיים‬.‫מ‬ ‫קטן‬ ‫בטווח‬ ‫כולם‬-3‫ק‬"‫מ‬,‫חפא‬ ‫לתכנית‬ ‫שהתסקיר‬ ‫הטווח‬"‫ג‬1139‫חלה‬ ‫בו‬ ‫כטווח‬ ‫מציין‬ ‫א‬ ‫ציבוריים‬ ‫רצפטורים‬ ‫להקמת‬ ‫מגבלה‬. 19 A study of storage tank accidents Journal of Loss prevention 19:51-59 (2006)Chang J., Cheng C. Lin 20 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫אגף‬,‫במסמך‬" :‫הפרדה‬ ‫מרחקי‬ ‫מדיניות‬-‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫ריכוז‬",‫סעיף‬4,‫דומינו‬ ‫אפקט‬" : ‫הפרדה‬ ‫מרחקי‬ ‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫בחשבון‬ ‫יילקח‬ ‫לא‬ ‫מפעלי‬ ‫בין‬ ‫דומינו‬ ‫אפקט‬‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫בתוכנית‬ ‫רק‬ ‫אלא‬,‫הרעלים‬ ‫בהיתר‬ ‫תנאים‬ ‫החירום‬ ‫ובנוהל‬" http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/RiskManagement/Documents/SeparationDistancesQA.pdf "‫של‬ ‫הפרדה‬ ‫מרחק‬ ‫נשמר‬ ‫אתר‬ ‫כל‬ ‫סביב‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬400‫מ‬'‫קהל‬ ‫קולטי‬ ‫משימושים‬."...