Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposta IG talleres Iniciativas Empresariales y programa genera_2008-2009

656 views

Published on

Proposta de nova metodoloxía para talleres de Fomento de Iniciativas Empresariales a estudiantes de FP.

Curso 2008 - 2009

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Proposta IG talleres Iniciativas Empresariales y programa genera_2008-2009

  1. 1. Proposta “Talleres de IniciativasEmpresariais para centros de FP” e “ Programa Genera” 2008 – 2009: Obxectivo Escenario Situación Actual Proposta metodolóxica Valoración 14 de Novembro de 2008
  2. 2. 1. Obxectivo: Reconverter unha” tortura” nunha “oportunidade” Transformar a actitude pasiva por parte do É mais importante a capacidade de alumnado en: ENTENDER – ANALIZAR – BUSCAR Receptividade que a memorización de datos Participación Aprendizaxe Espírito emprendedor É dicir... Polo tanto, Teñen que interiorizar proponse... para que lles pode servir ¡UNHA NOVA METODOLOXÍA!2. Escenario: Alumnado de diferentes ramas de FP entre 16 e 20 anos Grupos de 8 a 28 persoas Marco dos talleres:
  3. 3. “Iniciativas Empresariais para centros de FP” (preparación para a procura de emprego ou autoemprego) “Programa Genera” (fomento de espírito emprendedor e creación de empresas)3. Situación actual: Manual teórico que se expón e explica en sesións dun máximo dunha hora e media4. Proposta metodolóxica“Talleres de Iniciativas Empresariais para centros de FP” 1. Equipos de traballo División do alumnado en grupos (2 ou 3 segundo o tamaño do grupo) mediante un procedemento de auto selección do propio alumnado 2. Presentación caso práctico con material audiovisual Proxección do vídeo 3. Explicación conceptos clave Exposición dos conceptos do modulo elixido a través dunha presentación moi visual cos conceptos clave cos temas xa definidos i. Fiscalidade ii. Contabilidade iii. Financiación iv. Formas Xurídicas
  4. 4. v. Axudas e Subvencións vi. Marketing vii. Contratos viii. Nóminas ix. Xestión de Persoal x. Franquicias xi. Atención ao Cliente Planteamento do caso práctico e explicación das dinámicas de grupo a seguir4. Distribución do material de traballo para a resolución do caso en equipo: Fichas específicas sobre o contido do módulo co que se está traballando Se lles permite consultar o manual teórico para que busquen a información precisa5. O traballo do equipo: Se lles da un tempo (aproximadamente 20 minutos) para a resolución do caso, e terán que ir anotando o resultado do grupo na ficha. Para isto terán que resolver: A organización interna do grupo: quén anota, quén busca información... O desenvolvemento do proceso de discusión e elección do portavoz Preparación da exposición final Nivel de autosuficiencia e busca de axuda/recursos6. Exposición do resultado de cada grupo: Elección de portavoz e persoa de apoio para a exposición pública
  5. 5. Posta en común e debate sobre as decisións tomadas por cada equipo ConclusiónsEN PARALELO, PERMITE AVALIAR: Capacidade de organización Capacidade de improvisación Capacidade de liderado CreatividadePrograma “Genera” 1. Presentación e exposición, moi visual, dos contidos e conceptos clave 2. Equipos de debate a. División do alumnado en 2 grupos de debate e un xurado: mediante un procedemento de auto selección dos propios alumnos 3. Presentación audiovisual a. Proxección vídeo 4. O Debate a. Explicación método b. Formulación das preguntas para o debate que un equipo terá que defender e o outro rebatir c. Debate interno do equipo e elección da persoa que o representará 5. Análise a avaliación do Xurado 6. Conclusións en grupo
  6. 6. 5. Valoración1. Conceptos1. Material existente: O exemplo de módulo analizado constitúe instrumento adecuado para a súa consulta e repaso unha vez aprendidos os conceptos clave do taller, pero resulta “árido” para o aprendizaxe. Tendo en conta as características do alumnado, a impartición dos módulos precisa de instrumentos máis apropiados e adaptados para a idade do alumnado e a materia a impartir.2. Metodoloxía proposta e orzamento: Conservar e utilizar estes manuais como respaldo teórico e traballar con casos prácticos e fichas de traballo I. Deseño e elaboración do vídeo para o caso práctico: Os inicios de “Camisetas, S.A.” II. Elaboración do material o caso práctico e para a resolución en equipo: un específico para cada modulo (Fiscalidade, Contabilidade, Financiación, Formas Xurídicas, Axudas e Subvencións, Marketing, Contratos, Nóminas, Xestión de Persoal, Franquicias, Atención ao Cliente): Power Point cos conceptos clave Fichas para cada “caso práctico” III. Impartición do módulo Tarifa hora docencia (se precisan dúas persoas que estarían incluídas na mesma tarifa) IV. Edición manuais teóricos (xa existentes de anos anteriores) Un manual por alumno/a

×