Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asas pengurusan

21,421 views

Published on

 • Be the first to comment

Asas pengurusan

 1. 1. PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGURUSAN .
 2. 2. OBJEKTIF  Mentakrif konsep pengurusan  Menerangkan peranan seseorang pengurus  Menghuraikan fungsi-funsi pengurusan  Membezakan antara pengurusan dengan pentadbiran dan juga antara pengurusan dengan kepimpinan  Prisip dan kemahiran asas pengurusan
 3. 3. KANDUNGAN  Definisi dan konsep pengurusan  Huraian peranan seseorang pengurus  Fungsi-fungsi pengurusan  Perbezaan antara pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan  Prinsip dan kemahiran asas pengurusan
 4. 4. DEFINISI PENGURUSAN ( 1 )  Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan ( Drucker, 1972 )
 5. 5. DEFINISI PENGURUSAN ( 2 )  Pengurusan adalah berorientasikan kestabilan. Pengurus mengajak individu membuat sesuatu dengan lebih berkesan ( Yuki, 1994 )
 6. 6. PENGURUSAN  Proses melakukan sesuatu aktiviti secara cekap dan berkesan melalui manusia
 7. 7. PENGURUSAN  Melibatkan:  Sekumpulan pengurus dalam sesebuah organisasi  Tugas-tugas yang dilakukan oleh pengurus
 8. 8. SIAPAKAH PENGURUS  Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad  Seseorang yang mempastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin
 9. 9. SIAPAKAH PENGURUS  Seseorang yang melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dan perintah yang telah ditetapkan  Seseorang yang mengurus dan membuat dasar
 10. 10. SIAPAKAH PENGURUS  Seseorang yang melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dipimpinnya  Seseorang yang merancang kejayaan masa hadapan organisasinya
 11. 11. KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN OLEH PENGURUS Merancang & Mentadbir Kerja berpasukan Pengetahuan yang global Tindakan strategik Berkomunikasi Mengurus kendiri
 12. 12. SUMBER-SUMBER YANG DIURUSKAN OLEH PENGURUS Manusia ( man ) Peralatan / Mesin ( Machine ) Persikataran ( environment ) Kaedah ( method ) Bahan ( material ) Visi dan Misi Organ isasi
 13. 13. PERANAN PENGURUS  Lambang Kuasa  Ketua Perhubungan  Pemimpin  Pusat Saluran Maklumat  Penyebaran Maklumat  Jurucakap Organisasi
 14. 14. PERANAN PENGURUS  Usahawan  Penyelesaian ganguan  Pengagihan sumber  Perundingan  Pakar Teknikal
 15. 15. FUNGSI PENGURUSAN Henri Fayol ( 1916 )  Planning ( Merancang )  Organising ( Mengelola )  Directing ( Mengarah )  Coordinating ( Mengkoordinasi )  Controlling ( Mengawal )
 16. 16. FUNGSI PENGURUSAN Gullick & Urwick ( 1937 )  Planning ( Merancang )  Organising ( Mengelola )  Staffing ( Menggunakan staf )  Directing ( Mengarah )  Coordinating ( Mengkoordinasi )  Reporting ( Melapor )  Budgeting ( Menyedia Belanjawan )
 17. 17. FUNGSI-FUNGSI SEORANG PENGURUS Merancang ( Planning ) Mengelola ( Organising ) Mengawal ( Controlling ) Memimpin ( Leading )
 18. 18. MERANCANG  Menetapkan matlamat dan objektif organisasi  Menentukan bagaimana mencapainya  Mengumpul dan menganalisis maklumat  Menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat
 19. 19. PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 1. Membuat keputusan berdasarkan strategi yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif 2. Pengagihan sumber ( kepada bahagian-bahagian tertentu dalam organisasi )
 20. 20. PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 3. Penjadualan bagi memastikan matlamat tercapai 4. Penyediaan sistem kawalan ( agar tindakan pembetulan dapat diambil )
 21. 21. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PERANCANGAN 1. Memilih matlamat untuk organisasi & sub-unit 2. Membentuk program untuk mencapai matlamat dengan cara yang sistematik 3. Manusia dan masa diutamakan – kebolehcapaian & boleh diterima oleh pekerja
 22. 22. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PERANCANGAN 4. Mengutamakan sumber manusia dan jangkamasa di mana objektif pencapaiannya adalah realistik dan jangkamasa adalah berpatutan
 23. 23. AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( Perancangan ) Bil. Fungsi Matlamat Aktiviti 1. Merancang Menentukan aliran tindakan Membuat unjuran Menetapkan objektif Menentukan strategi Membina program Memperuntukan belanjawan Menentukan dan membina prosedur Menggubal dasar
 24. 24. MENGELOLA  Bagaimana mendapatkan kemudahan, staf, sumber bahan dan lain-lain  Menentkan rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja atau pembahagian tugas  Membahagikan kumpulan kerja dalam bentuk, susunan atau struktur organisasi tertentu
 25. 25. MENGELOLA  Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi  Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur  Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada / tersedia atau yang boleh diperolehi
 26. 26. AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( pengelolaan ) Bil. Fungsi Matlamat Aktiviti 2. Mengelola Menyusun dan mengaitkan tugas ke arah pencapaian objektif Memilih dan menetapkan sumber manusia yang berkelayakan dalam organisasi Menubuhkan struktur organisasi Menetapkan hubungan Mewujudkan diskripsi tugas penjawatan Menentukan sumber manusia Menjalankan orientasi Menjalankan latihan Membangunkan kerjaya
 27. 27. MEMIMPIN  Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu  Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan  Menentukan jangka waktu dan kos  Mengeluarkan arahan  Memberi panduan, dorongan dan ransangan  Memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat
 28. 28. AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN Bil. Fungsi Matlamat Aktiviti 3. Memimpin Menghasilkan tindakan yang perlu untuk mencapai objetif yang ditetapkan Menangani perubahan Mengurus konflik Menyelaras kerja- kerja atau tugas ( task ) Motivasi Menurunkan kuasa
 29. 29. MENGAWAL  Menyelia proses pelaksanaan  Membuat pemerhatian dan pencerapan  Membuat penilaian prestasi  Membuat laporan mengenai kemajuan  Membetulkan kesalahan & penyelewengan  Membuat penilaian di peringkat-peringkat peleksanaan perancangan
 30. 30. AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( Mengawal ) Bil. Fungsi Matlamat Aktiviti 4. Mengawal Menentukan kemajuan ke arah pencapaian objektif sebagaimana yang telah dirancang dan ditentukan Menyediakan sistem ganjaran Membuat tindakan pembaikan dan pembetulan Melaksanakan aktiviti pengukuran pencapaian organisasi Menetapkan piawai prestasi Mewujudkan sistem laporan makluim balas
 31. 31. PENTADBIRAN  Pentadbiran adalah satu proses yang memusatkan kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan & penyertaan sumber-sumber berupa tenaga manusia atau bahan dalam satu sistem yang bersepadu dibentuk untuk mencapai objektif yang ditetapkan ( Knezevich, 1975 )
 32. 32. PERBEZAAN Dimensi Pentadbiran Pengurusan 1. Objektif Dinyatakan dalam bentuk umum Dinyatakan dengan lebih spesifik 2. Faktor kejayaan Mengelakkan kesilapan Mencari kejayaan 3. Struktur Hirarki tinggi Pengamanahan ( delegation ) terbatas Hirarki rendah Pengamanahan maksimum 4. Kemahiran Literasi melalui laporan dan nota Numerasi melalui statistik dan angka
 33. 33. PERBEZAAN Dimensi Pentadbiran Pengurusan 5. Sikap Pasif Kurang sesitif terhadap masa Cuba mengelakkan risiko Penekanan pada prosedur Bertindak seragam Aktif Sensitif terhadap masa Ambil risiko seminima mungkin Penekanan pada keputusan Bertindak dengan bebas
 34. 34. PENTADBIRAN Objektif yang umum mengelak kesilapan Hirarki tinggi dan pengamanahan yang terbatas Berpandukan laporan dan nota- nota Bersikap pasif; kurang sensitif terhadap masa, mengelak risiko; penekanan terhadap prodsedur Tindakan seragam PENGURUSAN Objektif spesifik mencari kejayaan Hirarki rendah dan pengamanahan yang maksimum Berpandukan statistik dan angka Aktif Sensitif terhadap masa Meminimumkan risiko Menekankan hasil Tindakan bebas
 35. 35. KEPIMPINAN  Suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat organisasi
 36. 36. PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN Bil. Pengurusan Kepimpinan 1. Pengurus mentadbir Pemimpin buat motivasi 2. Pengurus seorang yang suka tiru orang lain Pemimpin suka keaslian 3. Pengurus mengekalkan keadaan yang sedia ada Pemimpin membaiki / membangun / mengembang 4. Pengurus memberi perhatian pada sistem dan struktur Pemimpin memberi perhatian pada orang lain 5. Pengurus bergantung kepada kawalan Pemimpin menggalak kepercayaan 6. Pengurus mempunyai pandangan jangka pendek Pemimpin mempunyai pandangan jangka panjang 7. Pengurus bertanya: Bagaimana dan Bila? Pemimpin bertanya: Apa dan Kenapa? 8. Pengurus membuat sesuatu dengan betul Pemimpin membuat sesuatu yang betul
 37. 37. PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN Pengurusan Membuat arahan dan konsisten Merancang / membuat belanjawan Mengelola / menyediakan staf Mengawal / menyelesaikan masalah Kepimpinan Membuat perubahan dan pergerakan Membina visi / mencari strategi Menjajar ( aligning ) manusia / berkomunikasi Memberi motivasi / galakan
 38. 38. PRINSIP-PRINSIP ASAS  Pembahagian kerja  Autoriti & tanggungjawab  Displin  Keseragaman arahan  Kesepaduan halatuju  Mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu
 39. 39. PRINSIP-PRINSIP ASAS  Imbuhan  Pemusatan  Rantaian autoriti ( Line of Authority )  Tertib ( order )  Kesamarataan  Kestabilan masa berjawatan  Inisiatif  Semangat kekitaan
 40. 40. KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN KEMAHIRAN AM  Kemahiran konsepsual  Kemahiran perhubungan manusia  Kemahiran teknikal  Kemahiran politikal
 41. 41. KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN KEMAHIRAN SPESIFIK  Kawalan organisasi dan sumber  Penyelarasan organisasi  Pengendalian maklumat  Pertumbuhan / perkembangan organisasi  Motivasi pekerja / pengurusan konflik  Penyelesaian masalah
 42. 42. RUMUSAN PENGURUS:  Menggerakkan kejayaan pencapaian matlamat organisasi dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad  Mempastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin  Melaksanakan tugas berdasarkan prinsip, perintah yang telah ditetapkan
 43. 43.  Melaksanakan dasar dan membuat dasar  Melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dippimpinnya  Merancang kejayaan masa hadapan organisasi
 44. 44. RUJUKAN  Bennis, W.G. ( 1989 ). On becoming a leader. Addison- Wesley. Reading Mass.  Fayol, H.( 1949 ). General and Industrial Administration. Pitman. New York.  Kotter, J.P. ( 1990 ). A force for change; How leadership differs from management. Free Press. New York.  Mintzberg, H.( 1979 ). The nature of managerial work. NJ. Prentice Hall.  Rees, D.W. (1990 ). The skills of management. 2nd . Ed. Routledge. New York.  Robbins, S.P. ( 1996 ). Managing today. NJ. Prentice Hall.  Yuki, G. ( 1995 ). Leadership in Organization. Englewood Cliff. NJ. Prentice Hall.

×