Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajuts ICIC per a l'exhibició d'espectacles teatrals

1,189 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ajuts ICIC per a l'exhibició d'espectacles teatrals

 1. 1. Ajuts a la distribució i explotació de productes culturals arreu del territori català 9 de setembre 2011, Fira Tàrrega
 2. 2. Objectius estratègics de la línia <ul><li>Augmentar la sostenibilitat dels projectes i de les empreses culturals catalanes per la via de dotar-les d’un programa complementari als programes de Programació Estable i Cultura en Gira de la DGPC en un moment de davallada dels pressupostos públics dedicats a la contractació d’espectacles. </li></ul><ul><li>Facilitar eines de finançament empresarial tant per al creixement empresarial com per a poder fer front a la situació de crisi econòmica i financera dels mercats. </li></ul><ul><li>Posar l’èmfasi en la distribució de productes culturals . </li></ul>
 3. 3. Objectius operatius de la línia <ul><li>Dotar les productores i companyies teatrals, musicals (grups, bandes i orquestres), de circ i de dansa catalanes d’un mecanisme de finançament a priori que els permeti fer actuacions a risc (taquillatge) als teatres i auditoris municipals de Catalunya. </li></ul><ul><li>Permetre que les productores i companyies catalanes es puguin plantejar allargar la seva explotació en el territori si valoren la possibilitat de recaptar més diners a través de la taquilla , ja sigui perquè els ingressos per taquillatge així els hi ho permeten, ja sigui perquè poden fer més funcions en una mateixa plaça o localitat de les que els hagués suposat una contractació per la via ordinària del catxet. </li></ul>
 4. 4. Característiques <ul><li>Les empreses culturals catalanes que assumeixen el risc de l’explotació en gira per teatres o equipaments escènics de Catalunya – exclosa la ciutat de Barcelona -, requeriran tenir lligades les diferents temporades o actuacions amb els teatres i presentar un pla d’explotació per a totes les places de la gira per un sol espectacle , i aquest haurà de ser econòmicament viable. </li></ul><ul><li>2n Semestre de 2011 (actuacions contractades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2011) </li></ul><ul><li>Mínim de 6 actuacions en places o municipis diferents </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aquesta modalitat d’ARs cobrirà financerament el 100% del cost del pressupost d’explotació en gira . </li></ul><ul><li>costos elegibles : </li></ul><ul><li>sous + dietes </li></ul><ul><li>muntatge </li></ul><ul><li>transport de materials </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>costos no elegibles : </li></ul><ul><li>despeses d'amortització de la producció </li></ul><ul><li>despeses generals que superin el 10% del cost del projecte </li></ul><ul><li>imprevistos </li></ul><ul><li>despeses variables </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 6. 6. <ul><li>L’Ajuntament i la companyia o productora que presenta l’espectacle hauran de tancar un acord de repartiment de taquillatge. L’acord econòmic ha de preveure que l’empresa té dret a la totalitat de la recaptació neta, com a mínim, fins arribar a cobrir les despeses d’explotació –un cop restat l’import percebut en concepte de caixet, si s’escau–, entenent per recaptació neta els ingressos de taquilla un cop deduïdes les comissions comercials, impostos, drets d’autor i publicitat. </li></ul><ul><li>L’ajuntament o ens municipal ha d’assumir els costos d’obertura de l’equipament –personal de taquilla i de sala, tècnics, muntatge i desmuntatge, etc.– i de publicitat de l’espectacle. </li></ul><ul><li>És imprescindible comptar amb una carta de compromís de com a mínim 6 Ajuntaments, o les autoritats municipals pertinents, assumint els costos d’obertura del teatre o equipament municipal, així com la publicitat. </li></ul>
 7. 7. Eina de finançament “mixta”: CRÈDIT + SUBVENCIÓ <ul><li>Crèdit : l’empresa l’haurà de retornar en qualsevol cas, independentment de l’èxit del projecte. </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Subvenció : es retornarà en funció de l’èxit econòmic del projecte. És la part de risc que assumeix l’ICIC en el projecte. </li></ul>
 8. 8. Trams de subvenció (màxim risc ICIC) <ul><li>La quantia del tram de subvenció serà decreixent en funció del pressupost. </li></ul>Ppost>500.000 € Màxim 15% subv 100.000<Ppost <500.000 € Màxim 20% subv 86.000<Ppost <100.000 € Màxim 25% subv 73.000<Ppost <86.000 € Màxim 30% subv 60.000<Ppost <73.000 € Màxim 35% subv Ppost < 60.000 € Màxim 40% subv. MÚSICA Ppost>1.000.000 € Màxim 15% subv 750.000<Ppost <1.000.000 € Màxim 20% subv 500.000<Ppost <750.000 € Màxim 25% subv 350.000<Ppost <500.000 € Màxim 30% subv 225.000<Ppost <350.000 € Màxim 35% subv Ppost < 225.000 € Màxim 40% subv. ARTS ESCÈNIQUES
 9. 9. Criteris de valoració (subvenció) <ul><li>a) L'interès cultural del projecte i la trajectòria de l'equip tècnic i artístic inclòs a la proposta - màxim de 15 punts. </li></ul><ul><li>b) La utilització de la llengua catalana o occitana , o en cas de no tenir llengua, l’autoria catalana de la composició i/o de l’obra: es valorarà sobre un màxim de 25 punts, i s’afegirà la puntuació obtinguda a la de l’apartat c) de la present base on es valora l’autoria catalana de l’obra i/o composició. </li></ul><ul><li>c) L'autoria catalana de l'obra i/o composició - màxim de 10 punts. </li></ul><ul><li>d) La producció catalana o coproducció amb majoria catalana - 30 punts. </li></ul><ul><li>e) Nombre de localitats previstes per a la contractació d’una actuació del sol·licitant de les presents bases – màxim 20 punts </li></ul><ul><ul><li>entre 7 i 10 localitats diferents - 6 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>entre 11 i 15 localitats diferents - 12 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>més de 15 localitats diferents - 20 punts </li></ul></ul>
 10. 10. Termini i dotació <ul><li>Termini de presentació de sol·licituds : </li></ul><ul><li> 30 de setembre de 2011 </li></ul><ul><li>Dotació pressupostària: </li></ul><ul><li>1,2 M € </li></ul>
 11. 11. contacte <ul><li>Contacte: </li></ul><ul><li>Àrea de Desenvolupament Empresarial </li></ul><ul><li>Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) </li></ul><ul><li>Montse Grau / Àlex Pi </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.gencat.cat/cultura/subvencionsicic </li></ul><ul><li>Tel. 93 556 51 90 </li></ul>

×