Neus colet contractació

430 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Neus colet contractació

 1. 1. I-CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC Neus Colet i Arean Barcelona, juny de 2014
 2. 2. ncolet@gencat.cat 3
 3. 3. ncolet@gencat.cat 4
 4. 4. ncolet@gencat.cat 5 DRET COMUNITARI DE CONTRACTES DIRECTIVES NORME ESTATALS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC + NORMES REGLAMENTÀRIES DE DESENVOLUPAMENT NORMES AUTONÒMIQUES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DIRECTIVES 2014
 5. 5. ncolet@gencat.cat 6 REPENSAR EL ESQUEMES CLÀSSICS DE LA CP OBJETIUS CLÀSSICS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 6. 6. ncolet@gencat.cat 7 NOUS OBJECTIUS DE LA CP INNOVACIÓINNOVACIÓ SOSTENIBILITATSOSTENIBILITAT “SMART PROCUREMENT”
 7. 7. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA CONCEPTES: INNOVACIÓ ncolet@gencat.cat 8 INNOVACIÓ: introducció d’un producte, servei o procés nous o significativament millorats, que inclou, encara que no s’hi limita, els processos de producció, edificació o construcció, un nou mètode de comercialització o un nou mètode d’organització de pràctiques empresarials, l’organització dels lloc de treball o les relacions exteriors, entre d’altres, amb l’objectiu d’ajudar a resoldre desafiaments de la societat o a donar suport a l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Article 1.22 de la Directiva 24/2014/UE
 8. 8. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA CONCEPTES: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (CPI) ncolet@gencat.cat 9 La compra pública innovadora (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació orientada al desenvolupament de nous mercats des de la demanda per mitjà de la contractació pública. Definició extreta del Document de treball de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) CPI és el mecanisme pel qual els poders adjudicadors actuen com un client de llançament dels productes o serveis innovadors dels que no se’n disposa encara de forma comercial o a gran escala i que pot incloure proves de conformitat. Horizon 2020 – Work Programme 2014-2015 – General Annexes LA COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA (CPTI) es produeix “quan una entitat pública aprova una comanda d’un producte o sistema que no existeix en aquell moment, però que pot desenvolupar-se probablement en un període de temps raonable. Requereix el desenvolupament de tecnologia nova o millorada per poder complir amb els requisits demandats pel comprador”. (Edquist and Hommen, 1999)
 9. 9. ncolet@gencat.cat 10 LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP) és una contractació de serveis d’R+D+I en els que el comprador públic no es reserva els resultats per al seu propi ús en exclusiva, sinó que comparteix amb les empreses els riscos i els beneficis de l’R+D+I per desenvolupar soluciones innovadores que superin les que hi ha disponibles al mercat. (COM 2007/799 final) COMPRA PÚBLICA INNOVADORA CONCEPTES: COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP) LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP) suposa la contractació de serveis d’R+D+i, amb riscos i beneficis compartits en condicions de mercat, amb una clara separació entre l’adquisició dels serveis i l’ulterior desenvolupament a escala comercial dels productes finals. Horizon 2020 – Work programme 2014-2015 – General Annexes
 10. 10. ncolet@gencat.cat 11 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (CPI) COMPRA COMERCIAL COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA COMPRES CORRENTS QUE INCORPOREN L’ELEMENT INNOVACIÓ COMPRA PRECOMERCIAL MODALIDATS RESULTANTS DE CPI
 11. 11. ncolet@gencat.cat 12 COMPRA PÚBLICA COMERCIAL • Compra pública de tecnologia innovadora (CPTI) • Compra pública innovadora (CPI) • Compres corrents o regulars que incorporen l’element innovació (en la definició de l’objecte del contracte, en els criteris d’adjudicació...) COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL • Contractació de serveis d’R+D+i en els que el comprador públic no se’n reserva el resultat per al seu ús exclusiu sinó que comparteix amb les empreses els riscos i els beneficis de l’R+D+i per al desenvolupament de solucions innovadores que superin les disponibles al mercat. MODALIDATS RESULTANTS DE CPI
 12. 12. ncolet@gencat.cat 13 CPI CARACTERÍSTIQUES OBJECTIUS CP DE TECNOLOGIA INNOVADORA SUBJECCIÓ A LA LEG DE CONTRACTES DEL SP Règim jurídic de la CP: tipologies contractuals, procediments i formes de contractació.... Vinculació al CPP (Art. 11.1.C TRLCSP) Proveir de béns i serveis que incorporin innovació Fomentar la competitivitat i la internacionalització dels sectors empresarials COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL APLICACIÓ DE LS PRINCIPIS DE LA LEG DE CONTRACTES DEL SP Objecte contractual: serveis d’R+D+i El resultat de l’R+D+i no se’l reserva en exclusiva el comprador públic Disposar de solucions per futures demandes públiques Incidir en la capacitació tecnològica dels sectors empresarials
 13. 13. ncolet@gencat.cat 14 L’associació per la innovació és un procediment d’adjudicació que té com a finalitat el desenvolupament de productes, serveis o d’obres innovadors i la compra ulterior dels subministraments, dels serveis o de les obres resultants, sempre que corresponguin als nivells de rendiment i als costos màxims acordats entre els poders adjudicadors i els participants DIRECTIVA CP 2014: L’ASSOCIACIÓ PER LA INNOVACIÓ
 14. 14. ncolet@gencat.cat 15 DIRECTIVA CP 2014: L’ASSOCIACIÓ PER LA INNOVACIÓ 1. La primera fase del procediment és de selecció qualitativa –sobre les capacitats en els àmbits de la investigació i el desenvolupament- i es podran limitar el nombre de candidats aptes que hagin de ser convidats a participar en el procediment 2. Cal tenir molt definits els requisits mínims que han de complir tots els licitadors i la naturalesa i l’àmbit de la solució requerida 3. Es pot dur a terme amb un o amb varis empresaris 4. S’estructura en fases successives d’acord amb les etapes del procediment d’investigació i d’innovació tot fixant-ne les fites de cadascuna i el pagament que correspongui. Es pot rescindir l’associació o reduir-ne els participants en cada fase 5. S’inclou l’element de negociació amb els socis fins al moment de presentar l’oferta definitiva 6. Requereix les cauteles d’igualtat de tracte i confidencialitat de les proposicions que en el procediment de diàleg competitiu 7. Requereix una regulació en plec dels drets de propietat intel·lectual i industrial
 15. 15. ncolet@gencat.cat 16 CP I INNOVACIÓ: TRES PLANTEJAMENTS BÀSICS ... EINES PEL CONEIXEMENTEINES PEL CONEIXEMENT e-contractació Partenariats PROFESSIONALITZACIÓPROFESSIONALITZACIÓ Responsabilitat Gestió de projectes Transparència ACTIVITAT ESTRATÈGICAACTIVITAT ESTRATÈGICA Governativa i tècnica D’alt impacte Vulnerable Global
 16. 16. ncolet@gencat.cat 17
 17. 17. ncolet@gencat.cat 18 PREPARACIÓ SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ EXECUCIÓ I N N O V A C I Ó PROJECCIÓ DE L’ELEMENT INNOVACIÓ EN TOTES LES FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
 18. 18. ncolet@gencat.cat 19
 19. 19. ncolet@gencat.cat 20 LA FASE PRÈVIA DE LA CP EN TERMES D’INNOVACIÓ • ESPECIALITZACIÓ DEL COMPRADOR PÚBLIC • IMPLICACIÓ POLÍTICA • PREVISIÓ DE REDUCCIÓ DE COSTOS • POSSIBILITAT D’0BTENCIÓ DE FONS COMUNITARIS • PREVISIÓ DE MILLORA DEL SERVEI PÚBLIC • GESTIÓ DEL CANVI CONEIXEMENT DE SOLUCIONS DISPONIBLES EN EL MERCAT – VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA • COMUNICACIÓ DE LA VOLUNTAT D’INCORPORAR LA INNOVACIÓ A LA CP • ÚS D’ALERTES DE PROPORES ADJUDICACIONS • CONFIANÇA EN ELS PROCEDIMENTS I EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ PREPARACIÓ DELS SECTORS INDUSTRIALS • EINES VIRTUALS • AGENTS SOCIALS • RECEPCIÓ I GESTIÓ DE PROPOSTES NO SOL·LICITADES • DINAMITZACIÓ DE SECTORS PER LOCALITZAR FOCUS D’ INTERÈS VIES DE TRANSFERÈNCIA I DE COMUNICACIÓ ENTRE DEMANDA PÚBLICA I OFERTA
 20. 20. ncolet@gencat.cat 21 ASPECTES I DECISIONS Detecció i anàlisi de la/es necessitat/s Detecció i anàlisi de la/es necessitat/s Qualificació de la/es necessitat/s Nivell de priorització Decisió Avaluació d’opcions Avaluació d’opcions Costos i beneficis Mercats Anàlisi pressupostari Opcions de finançament Decisions estratègiques Decisions estratègiques Definició de l’objecte del contracte i objectius i indicadors Especificacions tècniques Polítiques públiques associades al contracte Preparació de la licitació: PPT i PCAP Preparació de la licitació: PPT i PCAP VEC / Pressupost - procediment licitació termes / calendari Criteris de selecció i d’adjudicació publicitat de la licitació.. Condicions d’execució Mecanismes de seguiment i de control d’execució Mecanismes de seguiment i de control d’execució Designació del/s responsable/s Protocols i processos Avaluació de resultats J U S T I F I C A C I Ó - Repartiment de riscos/beneficis Regulació de les condicions específiques de l’element innovació: - Variants - Propietat intel·lectual/industrial - Finançament - Repartiment de riscos/beneficis
 21. 21. ncolet@gencat.cat 22 I, EN CONCRET… GESTIONAR I PREPARAR L’ACCÉS A FINANÇAMENT EXTERN ESPECÍFIC PER A LA INNOVACIÓ DEFINIR ELS REQUERIMENTS TÈCNICS PER REFERÈNCIA A LES EXIGÈNCIES FUNCIONALS AMB CARÀCTER DE MÍNIMS DISSENYAR EL CONTRACTE EN TERMES D’EFICIÈNCIA, INNOVACIÓ –EN TERMES DE SOLUCIÓ- INCORPORACIÓ D’ALTA TECNOLOGIA I PROMOCIÓ DE PARTICIPACIÓ DE LES PIME DEFINIR I DETERMINAR prèviament les NECESITATS a satisfer i la IDONEïTAT DE L’OBJECTE
 22. 22. ncolet@gencat.cat 23
 23. 23. ncolet@gencat.cat 24 SELECCIÓ I LICITACIÓ INFORMACIÓ • Ús de canals electrònics • Preparació dels sectors • Difusió de la contractació i accés a la documentació COMPÈTENCIA • Possibles conflictes de interessos • Situacions col·lusòries FACTIBILITAT • Condicions per a l’obtenció de la millor oferta • Objectius associats a la contractació pública: condicions socials, mediambientals, etc. TRANSPARÈNCIA DEL PROCÉS • En la selecció i en l’avaluació • En la fase de reclamació / recurs ALERTES DE PROPERES SESSIONS D’INFORMACIÓ ALERTES DE PROPERES CONTRACTACIONS ANUNCIS INDICATIUS SESSIONS D’INFORMACIÓ ANÀLISI I VALORACIÓ ESPECÍFICA DE LES OPCIONS DE PROCEDIMENTS I TIPOLOGÍES CONTRACTUALS
 24. 24. ncolet@gencat.cat 25 I, A MÉS… CUIDAR L’ESPECIALITZACIÓ TÈCNICA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ O ÒRGAN EQUIVALENT IMPULSAR EL CONCURS D’IDEES / PROJECTES COM UN MITJÀ ÚTIL PER A LA SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA ADMETRE VARIANTS RESPECTE DE LES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES LICITAR SEPARADAMENT LES PRESTACIONS D’ALT CONTINGUT TECNOLÒGIC (LOTS O CONTRACTES INDEPENDENTS) ANÀLISI I VALORACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCEDIMENT DE DIÀLEG COMPETITIU
 25. 25. ncolet@gencat.cat 26
 26. 26. ncolet@gencat.cat 27 EXECUCIÓ DEL CONTRACTE IdentificarIdentificar responsable • Regulació de les funcions • Definició de la capacitat de decisió Òrgans de projecte Òrgans de seguiment i direcció del projecte • Regulació de les funcions • Composició / representació dels agents implicats Gestió delGestió del canvi • Accions associades Sistemes deSistemes de solució de conflictes • Informes externs Arbitratge (per a poders adjudicadors no AP) PERFIL SEGONS ESPECIALITZACIÓ
 27. 27. ncolet@gencat.cat 28 AVALUACIÓ DE RESULTATS: APRENENTATGES IndicadorsIndicadors seguiment i control • Definició i establiment • Sistemes de seguiment SistemesSistemes d’avaluació global • Extracció d’aprenentatges • Recomanacions concretes per a properes licitacions Avaluació deAvaluació de la gestió • Mesura de las eficiències econòmiques • Mesura de les eficiències funcionals ExplotacióExplotació de la informació •Extracció de resultats combinats per a avaluacions complexes • Avaluació de la implementació de polítiques públiques INFORMES D’AVALUACIÓ FINAL PROTOCOLS I REFERÈNCIES DE MESURA D’EFICIÈNCIES I RESULTATS
 28. 28. ncolet@gencat.cat 29 I, EN TOT CAS… DETECCIÓ AVANÇADA DE NECESSITATS QUE PODEN COMPORTAR COMPRA PRECOMERCIAL ”ACOMPANYAMENT” AL COMPRADOR PÚBLIC EN ELS PROJECTES D’IMPACTE ELEVAT DETECCIÓ DE “CONTRACTACIONS PILOT” AMB FORT COMPONENT DE CPTI PER A MONITORITZAR LA SEVA APLICACIÓ PLA ESPECÍFIC DE FORMACIÓ I D’ESPECIALITZACIÓ DELS COMPRADORS PÚBLICS

×