Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els incentius fiscals R+D+i 2014 per INNOVA EXPERTS

323 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els incentius fiscals R+D+i 2014 per INNOVA EXPERTS

 1. 1. ©Copyright Innova Experts 2014 DEDUCCIONS FISCALS A L’R+D+i Aspectes claus i novetats introduïdes per la llei d'emprenedoria
 2. 2. ©Copyright Innova Experts 2014 Mecanismes de finançament públic SUBVENCIONS A FONS PERDUT PRÉSTECS EN CONDICIONS FAVORABLES DE MERCAT PRÉSTECS PARTICIPATIUS DEDUCCIÓ FISCAL R+D+I INCENTIU FISCAL LLIBERTAT AMORTITZACIÓ R+D PATENT BOX IMPOST SOBRE SOCIETATS AJUDES i PRÉSTECS BONIFICACIONS COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER PERSONAL R+D+I SEGURETAT SOCIAL COMBINACIÓ DELS DIFERENTS MECANISMES DE FINANÇAMENT DEFINIR ESTRATEGIES DE FINANÇAMENT OPTIMITZAR ELS RECURSOS FINANCERS D’R+D+I ANALITZAR EL RISC I L’APLICACIÓ DELS INCENTIUS FISCALS MILLORAR LA GESTIÓ DE PROJECTES D’R+D+I INCREMENTAR LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL
 3. 3. ©Copyright Innova Experts 2014 Què és la deducció per R+D+I? DEDUCCIÓ FISCAL •Són instruments creats en el règim tributari, que actuen per mitjà de la desgravació addicional d'unes despeses ja comptabilitzats en els comptes de resultats i que tenen com a objectiu el foment de determinades conductes. DEDUCCIÓFISCAL R+D+I •Deducció fiscal per incentivar activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica segons s'estableix a l'art. 35 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost Sobre Societats.
 4. 4. ©Copyright Innova Experts 2014 Què és la deducció per R+D+I? PRINICPALS CARACTERISTIQUES DE LA DEDUCCIÓ R+D+I Ajudes públiques indirectes regulades per la llei del Impost de Societats Posteriors a la “realització” del projecte d’R+D+i (presentació IS). Ex-post “Abarateixen” el cost en el que s’ha incorregut Àmbit geogràfic: nacional (excepció llei foral) “Convocatòries tancada” (6 mesos i 25 dies tancament exercici) Dirigides principalment a empreses que realitzen activitats d’R+D+I (entitats que tributen IS) Tenir beneficis per poder aplicar-la (18 anys de termini) Cas excepcional sobre empreses que realitzen tasques R+D+I contractades per empreses estrangeres: Sense seguir el criteri de finançament permet deduir les despeses que després repercutiran a l’entitat estrangera (consulta 29-10-98 DGT). Diferents formes de seguretat jurídica (gestió pròpia, APV, consultes vinculants, informes motivats)
 5. 5. ©Copyright Innova Experts 2014 Avantatges de la deducció per R+D+I PUNTS FORTS DEDUCCIÓ R+D+I Dins el marc de l'OCDE la regulació espanyola és la més favorable (única que considera IT) Caràcter horitzontal, doncs van dirigides a estimular activitats d’R+D+I d’acord amb les definicions establertes. No son en concurrència, son en funció de l’estat de l’art. Incrementar despesa R+D+I. És una mesura d'estímul fiscal amb efectes immediats. No tributen. S'adapta a la conjuntura empresarial. Protegeix la confidencialitat de les activitats d'R+D+I. Referent a les activitats d’R+D es pot aplicar amb independència de l’èxit o el fracàs del projecte, reduint l’incertesa.
 6. 6. ©Copyright Innova Experts 2014 Inconvenients de la deducció per R+D+I PUNTS FEBLES DEDUCCIÓ R+D+I Definició d’R+D+I : Àmplia varietat de criteris. -No hi ha criteris únics i consensuats -Cada organisme avalua projectes R+D+I i els classifica de forma diferent. Llista de projectes: Incertesa en la identificació d'activitats deduïbles. Diferències R+D i IT. La base de la deducció: Incertesa en la tipologia de despeses. -Personal, amortitzacions, materials fungibles, col·laboracions, altres. Justificació documental: Desconeixement de la documentació necessària davant inspecció fiscal o documentació incompleta. -Documentació comptable. -Informes tècnics-fiscals. Evolució constant: Canvis en la normativa / criteris de la Inspecció / Jurisprudència / Consultes a l'Administració / Informes motivats Subvencions vs Deduccions: - Anàlisi subjectiu vs objectiu. - Política vs tècnica.
 7. 7. ©Copyright Innova Experts 2014 RESULTAT COMPTABLE (RC) +/- Ajustos fiscals (Amortització lliure Actius R+D / Patent Box) QUOTA ÍNTEGRA (QI) - Deduccions per doble imposició + Bonificacions QUOTA LÍQUIDA - Retencions, Pagaments i Ingressos a compte DEUTE TRIBUTARI (líquid a ingressar o a retornar) QUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA (QIAP) -Deduccions ((R+D+I)) 25% de la quota íntegra ajustada positiva (límit conjunt de totes les deduccions) 50% de la QIAP quan la deducció per R+D+I excedeixi el 10% de la QIAP BASE IMPOSABLE (BI) × Tipus de gravamen (20-25-30%) Marc metodològic d’aplicació Incentius fiscals
 8. 8. ©Copyright Innova Experts 2014 Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo On s’ubica la deducció per R+D+I?
 9. 9. ©Copyright Innova Experts 2014 S'haurà de complimentar aquest apartat del formulari quan l'import de la deducció generada per despeses en R+D+I, sigui superior a 50.000 euros. Per identificar les inversions i despeses que han generat el dret a la deducció, s'ha d'incloure de forma individualitzada, la denominació genèrica dels projectes i la data d'expedició o sol licitud, si no s'ha expedit encara, de l'informe emès pel Ministeri d’Economía i Competitividad o organisme adscrit a aquest, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics exigits per l'art. 35 del T.R.L.I.S. En cas de no haver demanat l'informe, s'inclourà únicament la identificació dels projectes. On s’ubica la deducció per R+D+I? Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo
 10. 10. ©Copyright Innova Experts 2014 Article 35 del RDL 4/2004, de 5 de març Reial Decret 1432/2003 de 21 de novembre Normes UNE 16600X “Gestió de l’R+D+i“ TEXT REFÒS DE L’IMPOST DE SOCIETATS I MODIFICACIONS POSTERIORS LLEI 4/2008, DE 23 DE DESEMBRE LLEI 14/2013, LLEI DE l?EMPRENEDOR COMPLIMENT DELS REQUISITS CIENTÍFICS I TECNOLÓGICS ALS EFECTES DE L’APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER ACTIVITATS D’R+D+I UNE 166001:2006 Projectes R+D+I UNE 166002:2006 Sistema Gestió R+D+I UNE 166006:2011 Intel ligència competitiva i vigilància tecnològica UNE 166008:2012 Transferència Tecnològica Marc regulatori de les deduccions fiscals a l’R+D+i
 11. 11. ©Copyright Innova Experts 2014 RECERCAACTIVITAT Indagació original i planificada Descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l’àmbit científic i tecnològic. ORIENTADA A Aplicació dels resultats de la recerca o de qualsevol altre tipus de coneixement científic • Fabricació de nous materials o productes. • Disseny de nous processos o sistemes de producció. • Millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents. ORIENTADA A ACTIVITAT DESENVOLUPAMENT Definicions R+D+I (art 35)
 12. 12. ©Copyright Innova Experts 2014 R+D INCLOU • Materialització dels nous productes o processos en un plànol, esquema o disseny. • Creació d'un primer prototip no comercialitzable. • Projectes de demostració inicial o projectes pilot. • Disseny i elaboració del mostrari per al llançament de nous productes. • Concepció de software avançat. SOFTWARE AVANÇAT • Sempre que suposi un progrés científic o tecnològic significatiu, mitjançant: • a) Desenvolupament de nous teoremes i algoritmes. • b) Creació de sistemes operatius i llenguatges nous. • Sempre que estigui destinat a facilitar a les persones discapacitades l'accés als serveis de la societat de la informació. • No s'inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el software. Definicions R+D+I (art 35)
 13. 13. ©Copyright Innova Experts 2014 ACTIVITAT ORIENTADA AActivitat el resultat de la qual és un avanç tecnològic Obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment dels existents amb anterioritat. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Definicions R+D+I (art 35)
 14. 14. ©Copyright Innova Experts 201414 IT INCLOU • Materialització dels nous productes o processos en un plànol, esquema o disseny. • Creació d'un primer prototip no comercialitzable. • Projectes de demostració inicial o projectes pilot. • Mostraris tèxtils, de la industria del calçat, del curtit, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta, sempre que no puguin convertir-se o utilitzar-se per aplicacions industrials o per la seva explotació comercial. • Diagnòstic tecnològic que tendeixin a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades amb independència dels resultats en què culminin. • Diagnòstic tecnològic que tendeixin a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades amb independència dels resultats en què culminin. • Disseny Industrial i Enginyeria de processos producció (inclou elaboració plànols, dibuixos, etc, y de mostraris varis). • Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, “know-how” i dissenys. • Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat (ISO 9000, GMP o similars). Definicions R+D+I (art 35)
 15. 15. ©Copyright Innova Experts 201415 Definicions R+D+I (art 35) Consulta Vinculante CV V0008-01 “La actividad de innovación requiere la existencia de una novedad subjetiva y no objetiva, esto es, que el nuevo proceso o producto lo sea desde el punto de vista del sujeto pasivo aún cuando los mismos existan en el mercado pues en caso contrario, de tratarse de una nueva creación objetiva, dicha actividad podría considerarse como actividad de investigación y desarrollo”. Novetat absoluta Innovació a nivell mundial I+D Novetat relativa Innovació a nivell de la empresa IT
 16. 16. ©Copyright Innova Experts 2014 R+D • 25% sobre la mitja del cost dels dos anys anteriors + 42% de l'excés sobre dita mitja. • 17% dels costos de personal investigador qualificat adscrit en exclusiva a R+D. • 8% de les inversions en elements de l'immobilitzat material i immaterial, exclosos immobles i terrenys, sempre que estiguin destinats exclusivament a activitats de R+D. • 12% dels costos corresponents a activitats de disseny industrial i enginyeria de processos, elaboració de mostraris tèxtils i altres. • 12% dels costos corresponents a la adquisició de tecnologia avançada (límit 1.000.000 €). • 12% dels costos corresponents a la obtenció del certificat de compliment de normes o d'assegurament de la qualitat (ISO 9000, GMPs o similars). • 12% Activitats de diagnòstic tecnològic orientats a la identificació, la definició i la orientació de solucions tecnològiques avançades, amb independència dels resultats que obtinguin. IT • 25% de la quota íntegra ajustada positiva (límit conjunt de totes les deduccions) • 50% de la quota íntegra ajustada positiva quan la deducció per R+D+i que correspongui a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedeixi del 10% d’aquesta quota. • Reducció de la base en el 65% de les subvencions computades com ingrés del període impositiu. * Quan hi ha insuficiència de quota, el termini per aplicar la deducció es de 18 anys. • Les despeses d’R+D+I que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol estat membre UE o EEE. Igualment, tindran la consideració de despeses d’R+D+I les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol estat membre UE o EEE, per encàrrec del subjecte passiu, individualment o en col laboració amb altres entitats. Límit de la deducció Territorialitat Percentatges i límits vigents deduccions fiscals R+D+I 2013 (art 35)
 17. 17. ©Copyright Innova Experts 2014 Font: MINECO Eines per aplicar la deducció
 18. 18. ©Copyright Innova Experts 2014 Identificació de projectes i activitats d’R+D+I fiscalment deduïbles. Quantificació de despeses associades a cada un dels projectes identificats. Anàlisis sobre el càlcul i l’aplicació de la deducció fiscal en R+D+I Informe sobre el càlcul de la deducció generada en R+D+I per a l'exercici en anàlisi. Elaboració de les memòries tècniques, econòmiques i fiscals dels projectes. Expedient complert per possible inspecció fiscal Full de ruta per aplicar la deducció per R+D+I (autoliquidació)
 19. 19. ©Copyright Innova Experts 2014 2013 Any fiscal considerat 2014 Any justificació 1/1/2013 31/12/2013 1/1/2014 25/07/2014 FASE 1 FASE 2 30/04/2014 FASE 3 Llista de projectes R+D+i 2013 Previsió Càlcul Deduccions Fiscals R+D+I 2013 Memòria Càlcul Deduccions Fiscals R+D+I 2013 Presentació ISAuditories Any fiscal natural FASE 4 31/12/2014 Memòries Tècniques - Econòmiques per Projecte R+D+I 2013 Resum executiu R+D+I 2013 Full de ruta per aplicar la deducció per R+D+I (autoliquidació) Pla de treball
 20. 20. ©Copyright Innova Experts 2014 Full de ruta per aplicar la deducció per R+D+I (informe motivat) Identificació de projectes i despeses d’R+D+I fiscalment deduïbles. Elaboració de les memòries tècniques, econòmiques i fiscals dels projectes.. Certificació de projectes d’R+D+I per una entitat acreditada per ENAC (auditoria tècnica i comptable) Sol licitud de l’informe motivat al MINECO i presentació de l’expedient de documentació dels projectes d’R+D+I Emissió de l’Informe motivat vinculant per Hisenda. Expedient complert per possible inspecció fiscal
 21. 21. ©Copyright Innova Experts 2014 Full de ruta per aplicar la deducció per R+D+I (informe motivat) Pla de treball Deduccions fiscals R+D+I 2013 Añny fiscal considerat 2014 Any justificació 1/1/2013 31/12/2013 1/1/2014 25/07/2014 FASE 1 FASE 3 31/03/2014 FASE 4 Llista de projectes R+D+i 2013 Memòria Càlcul Deduccions Fiscals R+D+I 2013 Presentació IS Emissió certificat ENAC Any fiscal natural FASE 5 31/12/2014 Resum executiu R+D+I 2013 30/08/2013 FASE 2 Memòries Tèc-Eco a certificar per projectes R+D+i 2013 Procés auditoria certificació Emissió informe motivat 30/06/2014 Sol·licitud Informe Motivat
 22. 22. ©Copyright Innova Experts 2014 Memòria individualitzada per projecte (RD 1432/2003)
 23. 23. ©Copyright Innova Experts 2014 Memòria individualitzada per projecte (RD 1432/2003)
 24. 24. ©Copyright Innova Experts 2014 Memòria individualitzada per projecte (UNE166001)
 25. 25. ©Copyright Innova Experts 2014 Novetats llei emprenedoria Nou crèdit fiscal - Empreses amb insuficiència de quota poden tenen dret a un abonament de la deducció per R+D+i generada amb certs condicionants. Condicionants Aplicació del 80% deducció generada (descompte del 20% per l’administració). Aplicació de la deducció 1 any després de la seva generació sense que aquesta hagi estat objecte d’aplicació (a partir de 2015). Disposar d’informe motivat. Mantenir la plantilla (total o R+D+i) 36 mesos. Reinvertir l’import de la deducció abonada en despeses o inversions en R+D+I en els 24 mesos següents finalitzat l’exercici on es realitzi l’aplicació o abonament. Avantatges Aplicable sense límit de quota (100%). Abonament directe fins 1M€ per activitats d’innovació tecnològica. Abonament directe fins 3M€ per activitats d’R+D.
 26. 26. ©Copyright Innova Experts 2014 Exemple pràctic MARÇ 2012 CREACIÓ EBT. INICI ACTIVITAT. DESEMBRE 2012 OBTENCIÓ D’UN TORRES QUEVEDO PER FINANÇAR UN DOCTOR EN LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT A 3 ANYS 2013-2015 (COST EMPRESA PER CONTRACTAR EL DOCTOR DE 55.555 €/ANY; AMB UN FINANÇAMENT DEL 45% FONS PERDUT; 25.000€/ANY). INGRÉS 2013 DE 25.000 € PRIMERA ANUALITAT SUBVENCIÓ GENER 2013 OBTENCIÓ D’UN NEOTEC PEL FINANÇAMENT DEL PLA D’EMPRESA A 2 ANYS (250.000 €) ANY 2013 REALITZACIÓ D’UN PROJECTE D’R+D AMB PRESSUPOST DE 150.000 €: - 55.555 € COST DOCTOR (100% PROJECTE R+D) - 24.445 € COST PERSONAL TÈCNIC - 20.000 € COL.LABORACIÓ UNIVERSITAT - 10.000 € COL.LABORACIÓ ALTRES ENTITATS TÈCNIQUES - 40.000 € MATERIAL FUNGIBLE REALITZACIÓ D’UN PROJECTE D’IT AMB PRESSUPOST DE 75.000 €: - 45.000 € COST PERSONAL TÈCNIC - 10.000 € COL.LABORACIÓ ALTRES ENTITATS TÈCNIQUES - 20.000 € MATERIAL FUNGIBLE ANY 2013 RESULTAT EMPRESARIAL NEGATIU (PREVISIÓ DE PERDUES 5 ANYS)
 27. 27. ©Copyright Innova Experts 2014 Exemple pràctic 2013 74.619,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 55.555,00 € 16.250,00 € 133.750,00 € 0,00 € 56.175,00 € 9.444,35 € 0,00 € 0,00 € 65.619,35 € DEDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I) EJERCICIO FISCAL Base deducción I+D 2012 Base deducción I+D 2011 DEDUCCIÓN I+D+I (en Euros) Media Base deducción I+D 2011/2012 Gasto I+D 2013 Gasto de Personal investigador cualificado de adscripción exclusiva (sólo proyectos I+D) 65% Subvenciones imputadas como ingreso ejercicio fiscal 2013 25% Deducción sobre Media Base deducción I+D 2011/2012 42% Deducción sobre exceso Base deducción I+D 2013 sobre Media Base deducción I+D 2011/2012 Inversión inmovilizado I+D 2013 Base deducción I+D 2012 8% Deducción Inversión en elementos de inmovilizado material e inmaterial afectos exclusivamente a las actividades de I+D 17% Deducción adicional por investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de I+D DEDUCCIÓN I+D (en Euros) 75.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € Gastos de Diseño Industrial e Ingeniería de Procesos de Producción DEDUCCIÓN IT (en Euros) 65% Subvenciones imputadas como ingreso ejercicio fiscal 2013 Gasto IT 2013 Gasto de Actividades de Diagnóstico Tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas 12% Deducción sobre Base deducción IT 2013 Gasto de Obtención del Certificado de Cumplimiento de las Normas de Aseguramiento de la Calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares Gasto de Adquisición de Tecnología Avanzada (Patentes,Licencias, "know- how" y diseños) Base deducción IT 2013 La deducció generada per l’exercici fiscal 2013 correspon a 74.619,35 €. L’empresa no té beneficis al 2013 i per tant no es podria aplicar la deducció coma norma general fins que comenci a tenir beneficis (18 anys termini). Límit quota 25%, o 50% si deducció R+D+I supera el 10% quota integra ajustada positiva. Llei emprenedoria (si permet aplicació amb pèrdues amb rebaixa 20% d’acord amb condicionants). Aplicació al 2015. Import: 59.695,48 €
 28. 28. ©Copyright Innova Experts 2014 RECOMANACIONS DEDUCCIONS FISCALS R+D+I Aprofitar totes les oportunitats d’obtenir retorns fiscals Planificar amb objectivitat les activitats d’R+D i IT com part del pla anual Documentar els projectes d’R+D i IT Implementar i mantenir un sistema de gestió de l’R+D+i adequat Complementar i enllaçar el SGI amb un control analític adequat (per projecte i especial atenció a les inversions) Identificar i mantenir actualitzats els registres de personal dedicat a R+D Realitzar informes motivats per projectes d’inversions elevades Ser prudent i anar ben assessorat Recomanacions
 29. 29. ©Copyright Innova Experts 2014 ENTITAT CEDENT ENTITAT CESSIONARIA ACTIVITAT INNOVADORA CREACIÓ ACTIU INTANGIBLE DRET D’ÚS I EXPLOTACIÓ DE L’ACTIU INTANGIBLE NO RESIDENT PARADÍS FISCAL CESSIÓ ACTIU INTANGIBLE ACTIVITAT ECONÒMICA INGRESSOS ACTIU INTANGIBLE 50% EXCEMPTE IS PREU DE MERCATCOST ACTIU INTANGIBLE REGISTRES COMPTABLES LÍMIT 6 X COST AI CONTRACTE CESSIÓ PATENT BOX DEDUCCIÓ R+D+ICOMPATIBILITAT Introducció a l’incentiu fiscal per la cessió d’actius intangibles Patent Box
 30. 30. ©Copyright Innova Experts 2014 Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo On s’ubica el incentiu fiscal patent box?
 31. 31. ©Copyright Innova Experts 2014 PatentBox • Exempció en un 50% dels ingressos (bruts) derivats de la cessió a tercers de patents i altres actius intangibles, com dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets o drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. (Per un tipus impositiu del 30% representa un estalvi del 15% en impostos) • La reducció no s'aplicarà a partir del període impositiu següent a aquell en què els ingressos procedents de la cessió de cada actiu, computats des de l'inici de la mateixa i que hagin tingut dret a la reducció, superin el cost de l'actiu creat, multiplicat per sis. • La reducció s'ha de tenir en compte a efectes del límit de la deducció per doble imposició internacional de naturalesa jurídica, és a dir, a efectes de càlcul de l'import de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per les rendes guanyades a l'estranger si s'haguessin obtingut en territori espanyol. • Quan es tracti d'entitats subjectes al règim de consolidació fiscal, els ingressos i despeses derivades de la cessió no són objecte d'eliminació per determinar la base imposable del grup fiscal. • Que l'entitat cedent hagi creat els actius objecte de cessió en el marc d'una activitat innovadora. • Que el cessionari utilitzi els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'aquesta utilització no es materialitzin en el lliurament de béns o prestació de serveis pel cessionari que generin despeses fiscalment deduïbles en l'entitat cedent , sempre que, en aquest últim cas, aquesta entitat estigui vinculada amb el cessionari. • Que el cessionari no resideixi en un país o territori de nul la tributació o considerat paradís fiscal. • Quan un mateix contracte de cessió inclogui prestacions accessòries de serveis, haurà de diferenciar en el contracte la contraprestació corresponent als mateixos. • Que l'entitat disposi dels registres comptables necessaris per poder determinar els ingressos i despeses, directes i indirectes, corresponents als actius objecte de cessió. Requisits Patent Box Característiques de l’incentiu fiscal Patent Box
 32. 32. ©Copyright Innova Experts 2014 PATENTS DIBUIXOS I MODELS PLANELLS I FÒRMULES DRETS SOBRE EXPERIÈNCIES INDUSTRIALS COMERCIALS CIENTÍFIQUES MARQUES OBRES LITERARIES, ARTÍSTIQUES O CIENTÍFIQUES DRETS D’IMATGE EQUIPS INDUSTRIALS COMERCIALS CIENTÍFIQUES PROGRAMES INFORMÀTICS INCLOSOS EXCLOSOS Actius intangibles incentiu fiscal Patent Box
 33. 33. ©Copyright Innova Experts 2014 TEXT REFÒS DE L’IMPOST DE SOCIETATS I MODIFICACIONS POSTERIORS LLEI 16/2007, DE 4 DE JULIOL (1/1/2008) LLEI 14/2013, LLEI DE L’EMPRENEDOR REDUCCIÓ DE L’IMPOST SOBRE ACTIUS INTANGIBLES BRUSELAS, 13.II.2008 C(2008)467 FINAL UNE 166008:2012 TRASFERENCIA TECNOLÒGICA UNE 166001:2006 PROJECTES R+D+I ARTICLE 35 RDL 4/2004 REIAL DECRET 1432/2003 Article 23 del RDL 4/2004, de 5 de març Decisió de la Comissió Europea: Ajuda d’Estat nº N 480/2007 - ESPANYA Normes UNE 16600X “Gestió de l’R+D+i“ i legislació fiscal R+D+i Marc regulatori de l’incentiu Patent Box
 34. 34. ©Copyright Innova Experts 201434 Marc regulatori de l’incentiu Patent Box
 35. 35. ©Copyright Innova Experts 2014 Identificació dels actius intangibles creats per l’empresa (cedent) que siguin susceptibles d'acollir-se a la reducció fiscal. Avaluació i assessorament sobre les relacions contractuals entre l'entitat cedent i el cessionari. Avaluació de l'activitat econòmica realitzada pel cessionari resultant de la cessió dels actius intangibles. Quantificació de despeses associades a la creació dels intangibles identificats. Valoració del preu de cessió dels actius intangibles sobre el qual s'aplica l'exempció (preu de mercat) Anàlisis sobre el càlcul i l’aplicació de l’incentiu fiscal Patent Box Informe sobre el càlcul de l’incentiu fiscal Patent Box generat per a l'exercici en anàlisi. Elaboració de les memòries tècniques, econòmiques i fiscals dels actius intangibles. Full de ruta per aplicar l’incentiu Patent Box
 36. 36. ©Copyright Innova Experts 2014 2013 Any fiscal considerat 2014 Any justificació 1/1/2013 31/12/2013 1/1/2014 25/07/2014 FASE 1 FASE 2 30/04/2014 FASE 3 Llista d’actius intangibles 2013 Previsió Càlcul Incentiu Fiscal Patent Box 2013 Memòria Càlcul Incentiu Fiscal Patent Box 2013 Presentació ISAuditories Any fiscal natural FASE 4 31/12/2014 Memòries Tècniques -Econòmiques per Actiu Intangible subjecte a Benefici Fiscal Patent Box 2013 Resum executiu Incentiu Fiscal Patent Box 2013 Full de ruta per aplicar l’incentiu Patent Box Pla de treball
 37. 37. ©Copyright Innova Experts 20143737 Novetats llei emprenedoria "Reducció del 50% a la base imposable de l'impost de societats dels ingressos bruts procedents de la cessió del dret d'ús o explotació d'actius intangibles". S'integraran a la base imposable en un 40% del seu import, les Rendes procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles. L'entitat cedent hagi creat els actius objecte de la cessió, almenys, en un 25% del seu cost Es modifica el concepte d'ingrés pel de "renda neta". Es recull la transmissió dels actius intangibles, entre entitats que no formin part del grup. Eliminació del límit quantitatiu de sis vegades el cost de generació. LLEI EMPRENEDORIA VIGENCIA 1.1.2014
 38. 38. ©Copyright Innova Experts 20143838 Novetats llei emprenedoria 1.Cedent: Creador de l'intangible almenys en un 25% (s'integren els ingressos en un 40% de la base imposable). 2.Cessionari: per a la seva explotació econòmica. No resident a paradís fiscal. (llevat que estigui situat en un Estat membre de la UE i el subjecte passiu acrediti que l'operativa respon a motius econòmics vàlids) 3. Especificació contractual. 4. Registre comptable diferenciat.
 39. 39. ©Copyright Innova Experts 20143939 Novetats llei emprenedoria 5. Límit de la reducció: eliminat. 6. Rentes: la diferència positiva entre els ingressos de l'exercici procedents de la cessió del dret d'ús i les quantitats que siguin deduïdes en el mateix per deteriorament i despeses relacionades amb l'intangible. Quan els actius no siguin reconeguts en Balanç s'entendrà 80% dels ingressos procedents de la cessió 7. Régim de consolidació: les operacions estaran sotmeses a les obligacions de l'art 16.2 TRLIS (operacions realitzades entre persones o entitats vinculades s'han valorat pel seu valor normal de mercat).
 40. 40. ©Copyright Innova Experts 2014 Avantatges de l’ncentiu Patent Box PUNTS FORTS PATENT BOX Posar en valor els resultats del Projecte de R+D+i. Compatible amb deduccions, subvencions. Aplicable a qualsevol tipus d'entitat subjecte passiu de l'impost de societats, de qualsevol sector. Aplicables a grups empresarials. No límit temporal, si de quantitat (Eliminat). Aplicable a Cessió d'ús, i transmissió de propietat entre entitats que no formin part d'un Grup de Societats (Llei 14/2013). Atracció a la inversió internacional. Factor per incrementar patrimonis de PI. Obtenció de finançament per royalties de tecnologia.
 41. 41. ©Copyright Innova Experts 2014 Inconvenients de l’incentiu Patent Box PUNTS FEBLES PATENT BOX Identificar i quantificar els actius. Preus de transferència segons valor de mercat. Operacions vinculades. Recent aplicació. Inseguretat jurídica, recent canvi legislatiu, s'estan donant importants passos (UNE 166008:2012). Acords previs de Qualificació i Valoració (Llei Emprenedors). Es necessari realitzar diversos anàlisis: a) Tècnic, per identificar l'elegibilitat dels intangibles. b) Econòmic financer, per determinar el cost de generació de l'intangible, valor de mercat, així com les rendes netes. c) Jurídic / mercantil, per estudiar els acords de cessió o explotació, així com l'estructura empresarial, etc.
 42. 42. ©Copyright Innova Experts 2014 Gràcies! Av. Alcalde Barnils, 64-68 Módulo A. Planta 3. Edificio Testa. Parque Empresarial Sant Joan 08174, Sant Cugat del Vallès (BCN) Tel. 902 907 732 info@innovaexperts.com

×