Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El programa de suport d'incentius fiscals d'ACCIÓ

758 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El programa de suport d'incentius fiscals d'ACCIÓ

 1. 1. ELS INCENTIUS FISCALS A LA INNOVACIÓ Abril 2014
 2. 2. 1.- Reflexió estratègica per l’òptim aprofitament dels incentius fiscals 2.-Programa ACCIÓ de suport als Incentius Fiscals a la Innovació
 3. 3. Reflexió estratègica
 4. 4. La innovació com a estratègia empresarial El cicle de la InnovacióPerquè ? Estratègia empresarial Política I+D Identificació: Cartera de projectes Oportunitat Selecció: Recursos necessaris Expectatives de retorn R. humans R. materials R. econòmics Vies de finançament a projectes d’R+D+i abans d’assolir retorn comercial DIRECTA • Fons propis • Capital risc • Subvencions o préstecs: Convocatòries regionals, estatals, europees... Com a font INDIRECTA ? finançament empresarial: • Incentius fiscals
 5. 5. • Són compatibles amb l’ajut pública directa (CDTI, ACCIÓ) però els ajuts rebuts s’han de tenir en compte. • Efectes econòmics semblants a la subvenció però no tributen. • Se apliquen de manera directa per l’empresa en el seu IS. • No requereixen aprovació prèvia (no sotmesos a concurrència competitiva). • Es basen en la efectes econòmics reals (despeses executades) • Els drets es generen i/o apliquen amb caràcter anual. • La normativa d’aplicació es pròpia (difereix en conceptes i quanties) • Es regulen per la normativa legal en vigor en el EF en fase de liquidació. • Existeixen diferents eines que cobreixen les diferents fases del procés innovador (no només la fase d’execució d’un projectes d’R+D+i Incentius fiscals vs ajuts públiques directes
 6. 6. Què ? Com ? Per què ? Incentius fiscals a l’R+D+i
 7. 7. Què ? Incentius basats en la fiscalitat RDL 3/2009 ?TRLIS 4/2004 Bases deducció Llei 23/2005 + Mostraris + Bonificacions a la SS Llei 35/2006 - Coef. reductor +18 anys LES 2/2011 +12% IT +17%PICDE Llei 16/2007 + Patent Box Evolució... Bonificacions a la Seguretat social (Llei IRPF 35/2006) Impost de societats (TRLIS 4/2004) • Deduccions sobre la quota integra per projectes d’R+D+i (art 35) • Reducció d'ingressos per cessió d'intangibles “Patent Box” (art 23) Ajustos comptables en la base imposable • Activació de despeses d’R+D (PGC) • Llibertat d’amortització d’elements del immobilitzat (art 11.2 TRLIS) RDL 12/2012 Llei 14/2013 Emprenedors CREDIT FISCAL PATENT BOX
 8. 8. Ajustos en la base comptable Estratègia d’enfocament ... Segons PGC: Possibilitat d'activar-se les despeses d’R+D amb amortització en 5 anys sempre que: Individualitzat per projecte Motius fundats d'èxit tècnic i comercial. Segons TRLIS 4/2004: Llibre amortització Perquè... • Millorar el balanç de l’entitat (Increment actiu) • Reduir pèrdues (sobre tot empreses no consolidades) • Reforça la aplicació posterior de deduccions per projectes o del Patent Box. Què ?
 9. 9. Deduccions a projectes d’R+D+I Fins 2012 Estratègia d’enfocament ... • Actuacions individualitzades per projectes. • Projectes dividits per activitats R+D o IT...Qui fa què? • Compatibles amb ajuts públiques. Perquè... Pagar menys impostos Ara o quan s’obtinguin els beneficis per l’explotació del projecte... Què ?
 10. 10. Deduccions a projectes d’R+D+I Des de 2013 Nou crèdit fiscal... Condicionants + 80% de la deducció generada + 1 any darrere la seva generació sense aplicació (a partir de 2015) + Amb Informe Motivat Vinculant + Manteniment de plantilla (total o d’R+D) + Reinversió en R+D+I en 24 mesos. Avantatges + Aplicable sense límit de quota (100%) + Abonament directe fins 1M€ per activitats d’innovació + Abonament directe fins 3M€ per activitats d’R+D+i Recuperar l’ inversió en R+D+i per a la seva reinversió !!! R+D+iR+D+iR+D+iR+D+i Què ?
 11. 11. Cóm ? Mecanismes d’aplicació de les deduccions fiscals * Font: Presentació DG innovació i competitivitat. MINECO ??
 12. 12. Informe motivat Liquidació amb seguretat jurídica plena * Font: Presentació DG innovació i competitivitat. MINECO Cóm ?
 13. 13. Els IMV’s... Qui pot emetre un IMV’s ? a. MINECO b. CDTI (ex-ante tipus b) c. IDAE d. OEPM (Col·laboració amb entitats acreditades si el projecte implica patents, models utilitat o informe tecnològic de la OEPM) e. Altres programes del MINECO (Programa AVANZA) f. Potencialment, altres entitats públiques previ conveni Com? Contingut EX-ANTE (Tipus b o c) Contingut i primera execució (tipus a) Seguiment (tipus a) Personal investigador en exclusiva (tipus d)
 14. 14. Quines deduccions tenen associat IMV ? Associat a projectes d’R+D+i • Activitats de Projectes d’R+D+i • Personal dedicat en exclusiva a R+D • Mostraris (com a iT) Associat a bonificacions a la SS (derogat) • Personal dedicat en exclusiva a R+D+i Com?
 15. 15. Patent Box Fins a la nova llei Estratègia d’enfocament ... • Incentiu econòmic a l’ explotació de la tecnologia generada per l’empresa • Reducció del 50% de la base imposable del IS dels ingressos procedent de la cessió del dret d’explotació d’actius intangibles generats per l’empresa • Fins a 6 vegades el cost de generació. Generació de l’actiu Identificació de l’actiu Cost de generació Cessió de l’actiu Contracte Preu de cessió Explotació Què ? Perquè... • Model de negoci alternatiu o complementari al actual, basat en la transferència de tecnologia. • Fins i tot dins d’un grup quan es cedeix la producció fora del entorn local. Aspectes claus a considerar
 16. 16. Patent Box Des de setembre 2013 Estratègia d’enfocament ... • Reducció del 60% de la base imposable del IS de les rendes procedent de la cessió o transmissió del dret d’explotació d’actius intangibles generats per l’empresa en un mínim del 25% • Si s’activa l’intangible: renda= ingressos-amortitzacions- deterioraments-despeses de l’exercici • Si no hi ha activació de l’intangible: renda= 80% ingressos • Sense límit d’aplicació. Generació de l’actiu Identificació de l’actiu Cessió de l’actiu Contracte Preu de cessió Explotació Què Perquè... • Model de negoci alternatiu o complementari al actual, basat en la transferència de tecnologia. • Dins d’un grup només es pot cedir la tecnologia. • Es permet la transmissió fora d’un grup. Aspectes claus a considerar
 17. 17. Patent box Generació de l’actiu Aplica a: • Patents, models d’utilitat, m industrials. • Plànols, fórmules • Procediments secrets • Know how NO aplica a: • Marques • Obres literàries, artístiques, científiques, pel·lícules. • Drets d’imatge • Programes informàtics • Equips industrials • Assistència tècnica. Què ? Cessió de l’actiu: • Cessionari EXPLOTA i no està en un paradís fiscal • Contracte específic i separat. • En operacions dins d’un grup: El preu de cessió de l’actiu ha de ser el preu normal de mercat. Generació de l’actiu Cessió de l’actiu Explotació Aspectes claus a considerar
 18. 18. Bonificacions a la Seguretat Social per a personal investigador Situació actual: • RDL 20/2012 es deroguen amb data 13 de juliol • LPGE 17/2012 es recuperen amb data 27 de desembre. No aplicable fins a disposar de RD que les reguli (efectes retroactius des de 1 gener 2013) Es preveu compatibilitat amb la deducció per projectes en alguns casos. Estratègia d’enfocament ... • Reducció directe del cost de personal (40% en la quota de cotització a la SS) • Qualsevol tipus de contractació. • Aplica des de titulats superiors fins a ajudants no titulats • Implica dedicació exclusiva a tasques de R+D+I (no només RD) al llarg de top el període de contractació. • No necessari definir les activitats com a projectes • Possibilitat de seguretat jurídica mitjançant certificació. Perquè... • No s’esperen beneficis a curt termini. • Es disposa de molt crèdit fiscal. Què
 19. 19. i per on començo amb tot això?
 20. 20. Programa ACCIÓ de suport als Incentius Fiscals a la Innovació Febrer 2014
 21. 21. Objectius del Programa ACCIÓ 1.- Ajudar a les empreses a entendre els incentius fiscals a la Innovació i a decidir una estratègia d’aplicació. 2.- Ajudar a l’empresa a identificar els actors rellevants de l’entorn. 3.- Capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació. 4.- Treure les màximes sinergies dels recursos públics destinats al finançament de projectes d’R+D
 22. 22. Programa ACCIÓ Foment dels Incentius Fiscals a la Innovació 4.- Servei INNOVA Web ACC1Ó Tallers temàtics 2.- Servei d’informació en deduccions fiscals Certificat contingut de projectes - MINECO 3.- Aplicació projectes Guia de contractes de TT per aplicar Patent-Box Acord entitat acreditada ENAC Actuacions amb entitats sectorials Xerrada sectorial Xerrada genèrica 1.- Programes de formació i sensibilització http://accio.gencat.cat/cat/innovacio- tecnologica/recursos-rd/incentius-fiscals- projectes-rdi/ Servei Pilot per la aplicació dels incentius fiscals
 23. 23. Actuació 1: Formació i sensibilització: Objectiu: Ajudar a les empreses a entendre els incentius i a establir una estratègia d’aplicació. Eines: 1.- Organització de jornades pròpies per introducció de conceptes i enfocament estratègic. 2.- Participació en jornades sectorials. 3.- Tallers amb casos pràctics Què? Com? Per què ?
 24. 24. Acord amb entitats acreditades ENAC: Objectiu: Cooperació per difondre el sistema de certificació i d’IMV Actuació 1: Entitat Persona de contacte Càrrec Telèfon contacte Correu electrònic Certificacions acreditades ACIE AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA, S.L.U. Veronica Garcia Coordinadora departamento comercial. 914 262 425 vgarcia@acie.com.es * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) AENOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) Eva Subirà Directora General Delegació Catalunya 93 229 29 29 catalunya@aenor.es * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) CCM SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Jesus Escudero Responsable certifcacion I+D+i 915384926 certificacion@camaramadrid.es * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució) EQA EQA CERTIFICADOS I MÁS D MÁS I, S.L. Alberto Esparza Responsable Comercial EQA certificados IDI 902449001 alberto.esparza@eqa.es * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) SGS SGS ICS IBERICA, S.A.U. Jordi Periz Director Comercial Catalunya 93 269 78 30 jordi.periz@sgs.com * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució, mostraris) TÜV TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A. Enric Nebot Responsable certificación I+D+i 93 4781131 enric.nebot@es.tuv.com * Projectes D'R+D+i (Ex ante, contingut i primera execució, seguiment, mostraris) (1) Vàlida per la aplicació de 17% addicional personal amb dedicació exclusiva a activitats R+D
 25. 25. Acord amb entitats acreditades ENAC: Benefici de participació en el programa: Incentiu: descompte 5% en el cost de la certificació : Normes d'aplicació de descomptes: Projectes d'R+D+i Investigadors dedicats en exclusiva a R+D Activitat d’R+D+i del personal investigador Per fer efectiu el descompte, cal dirigir-se a les entitats certificadores per sol·licitar una oferta, fent constar de manera expressa la participació al Programa d’ACCIÓ. L’aplicació restarà condicionada a que es comprovi la participació al Programa per part d’ACCIÓ. El descompte tindrà aplicació fins al 31 de desembre de 2016. Actuació 1:
 26. 26. Actuació 2 : Servei d’informació WEB Fitxes d’informació bàsica incentius* FAQ’S */ Exemples pràctics Novetats fiscals* Comunicació acords MINECO, ENAC’s Avantatges per la participació al programa. Calendari Programa comunicació Accés a servei Innova Bústia de consultes *A través d’entitats acreditades ENAC http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/recursos-rd/incentius-fiscals-projectes-rdi/ incentiusfiscals.accio@gencat.cat
 27. 27. Actuació 2: Recolzament a la Transferència tecnològica via Xarxa EEN Serveis de diagnosi, orientació i assistència en els processos de transferència tecnològica i la cerca de socis tecnològics i d’R+D. Publicació d’ofertes tecnològiques i cerca activa de demandes i propostes d’R+D col·laborativa classificades per països/àmbits tecnològics/tipus em el marc CE. Serveis d’assessorament jurídic durant la negociació del contracte de transferència tecnològica. Participació als esdeveniments organitzats per la xarxa EEN tal com Brokerages en el marc de fires i congressos internacionals, missions tecnològiques i programes formatius en transferència tecnològica. Servei de Opportunity Alert - EEN per rebre setmanalment ofertes i/o demandes tecnològiques/propostes R+D col·laborativa europea. Conèixer el valor de la vostra tecnologia mitjançant el simulador de valoració tecnològica Serveis de suport : Per a més informació contacteu amb:
 28. 28. • Estructuració tècnica de projectes • Assessorament legal (acords de consorci, propietat intel·lectual...) • Cerca de finançament nacional i internacional • Deduccions fiscals a la innovació • Cerca de socis i tecnòlegs pel projecte • Cessió, venda i explotació de resultats de projectes Projecte Suport al desenvolupament de projectes de R+D, innovació, valorització, etc. I acompanyament en les seves diferents etapes. • Vigilància tecnològica • Estat de l’art de tecnologies • Informació sobre tendències tecnològiques • Identificació d’oportunitats tecnològiques internacionals • Valorització tecnològica Tecnologia Suport a l’empresa per solucionar els seus reptes o problemes tecnològics. • Cerca proveïdors tecnològics • Cerca de socis o aliats • Serveis de dinamització de la innovació (comunitats tecnològiques, missions, networking, etc.) • Serveis de suport a la innovació en mercats internacionals (Centres de promoció de negocis Internacionals d’’ACCIÓ) Col·laboració Suport a l’empresa per ajudar a trobar proveïdors o socis per a demandes tecnològiques concretes, reptes o problemes tecnològics. • Gestió de la Innovació a l’empresa • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobre metodologies i processos (vigilància tecnològica, priorització de projectes, transferència tecnològica, preparació acords de consorcis, IPR, etc.) • Formació en gestió de projectes internacionals • Accés a processos de Compra Pública Innovadora • Aplicació de les Deduccions Fiscals a la Innovació Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument vinculat al procés d’Innovació. ACCIÓ ofereix a l’empresa un conjunt de serveis d’orientació i assessorament especialitzat de suport a la innovació amb una visió internacional i que s’estructuren en els quatre àmbits següents: TECNIO (suportalainvestigacióindustrialientransferènciatecnològica) Necessitats empresa Serveis prestats per atendre les necessitats de l’empresa Internacionalitzaciódelainnovació (Lobbying,H2020,accésamercatsinnovadors,etc.) SERVEI INNOVA (orientació i assessorament especialitzat a l’empresa)Actuació 4:
 29. 29. Actuació 4: Objectiu: Suport PERSONALITZAT per definir: Full de ruta per l’aplicació de deduccions Orientació sobre la identificació de projectes R+D vs Innovació, conceptes deduïbles, import deduïble potencial, patent box. Identificació d’agents de l’entorn. Identificació de socis en mercats internacionals (actuacions de Transferència de Tecnologia) http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/servei- innova/index.jsp Projecte Suport al desenvolupament de projectes de R+D, innovació, valorització, etc. I acompanyament en les seves diferents etapes. Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument vinculat al procés d’Innovació. Servei INNOVA per incentius fiscals
 30. 30. Actuació 3: Aplicació a projectes: 1. Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació. Tutoratge d’un servei pilot d’aplicació dels incentius fiscals sobre: Projectes d’R+D+i Projectes Patent Box A través de consultors especialistes acreditats per ACCIÓ
 31. 31. Actuació 3: Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació : Descripció: 1. Bossa de fins 6 hores d’assessorament gratuït per part d’un consultor expert seleccionat per l’empresa entre les homologades per ACCIÓ. 2. Client objectiu: Empreses sense expertesa prèvia en l’aplicació d’incentius fiscals o patent box. 3. Una empresa podrà gaudir com a màxim 1 únic servei anual (màxim 2) 4. Les peticions s’atendran per ordre d’arribada i fins a arribar al pressupost màxim disponible pel programa. 5. Es tracta d’un servei de “coaching” per aconseguir que empresa apliqui per primera vegada alguna mena d’incentiu fiscal dins del seu IS. 6. Per això es farà una diagnosi prèvia a l’empresa per triar “un projecte” sobre el que s’aplicarà el servei.
 32. 32. Actuació 3: Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació : Projecte d’R+D+i: 1. Identificar les possibles activitats vers el projecte seleccionat, susceptibles de ser deduïdes atenen a la seva naturalesa d’R+D o innovació. Valoració de despeses i crèdit fiscal associat. 2. Assessorament sobre l’estratègia o la conveniència o no de certificar el projecte. 3. Pautes per a la identificació i/o generació de la documentació tècnica i econòmica necessària per a l’aplicació de la 4. Revisió de la documentació existent i de la generada per s a la sol·licitud del IMV (informe de certificació) 5. Suport en el procés d’obtenció de l’IMV (Informe Motivat Vinculant) davant del MINECO.
 33. 33. Actuació 3: Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació : Projecte Patent: 1. Ajudar a l’empresa a identificar i analitzar els actius susceptibles d’acollir- se a l’incentiu Patent Box. 2. Pautes per l’anàlisi de les dades econòmiques, despeses i ingressos associats i valoració del potencial d’estalvi fiscal per a l’empresa. 3. Pautes per a la identificació de la informació tècnica, econòmica i jurídica necessària per aplicar-se l’incentiu Patent Box. Revisió de la mateixa. 4. Recomanacions sobre l’estratègia per determinar el preu de transferència, així com recomanacions sobre el/s mètode/es de valoració més adequats. 5. Revisió de contractes de cessió/llicència d’intangibles valorant la seva adequació als requeriments de la norma fiscal de Patent Box.
 34. 34. Actuació 3: Servei d’assessorament expert destinat a capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació : Procediment 1. Sol·licitud del servei per part de l’empresa i INNOVA previ. 2. ACCIÓ envia invitació a participar a l’empresa. 3. Empresa tria consultor: Entrevista de diagnosi gratuïta per la tria del projecte. 4. Consultora envia proposta a empresa. 5. Empresa confirma a ACCIÓ i envia proposta del servei >>> Ok ACCIÓ 6. Realització del servei. 7. Informe resum per part del consultor a lliurar a l’empresa i a ACCIÓ. 8. L’empresa fa qüestionari de satisfacció. 9. ACCIÓ paga al consultor.
 35. 35. Beneficiaris potencials: TOTES les empreses que presentin una sol·licitud a les línies d’ajut d’ACCIÓ amb component d’R+D i emmarcades dins de l’abast d’aquest Conveni. Quines línies: Les que s'avaluïn la component científica de la proposta amb suport d’una entitat certificadora acreditada per ENAC I que estigui específicament publicat a la Ordre de Bases de referencia de la convocatòria d’ajuts. Que s'obtindrà?: amb independència del sentit de la resolució, un informe d’acreditació d’activitats vàlid per sol·licitar un IMV ex-ante davant del MINECO. Actuació 3: Aplicació a projectes: 2.- Acord de col·laboració MINECO-ACCIÓ
 36. 36. Servei d’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Barcelona Tel. 934 767 200 Info.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat@ACC1O Eugenia Guerrero Unitat d’innovació empresarial incentiusfiscals.accio@gencat.cat Moltes gràcies per la vostra atenció

×