Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa

607 views

Published on

FICHA DE INSCRIPCION THINK BIG 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa

  1. 1. Aurkeztu den proiektuaren izenburua/Título del proyecto presentado Eskatzailea/Solicitante Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Kontaktuan jartzeko helbidea/Dirección de contacto Kalea/Calle-Zb./Nº: PK etaHerria/CPy Población: Parte-hartzaile guztiendatuak (horrela bada)/Datos de resto de participantes (si corresponde) Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
  2. 2. UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zeinFakultatea/Unibertsitate Eskoladen/Facultad/EscuelaUniversitariade la UPV/EHU a la que pertenece:
  3. 3. Eskaerari lotu zaizkion agiriak/Documentación que se adjunta a la solicitud Eskaerabeteta/Solicitudcumplimentada ProiektuarenJustifikazioTxostena/Memoria Justificativadel Proyecto Proiektuarenbalionagusiaklaburtuta/Resumenejecutivodel Proyecto Beste batzuk(zehaztu)/Otros(especificar) HAU ESKATZEN DUT: SOLICITO: BizkaikoCampusekoThinkBigsarirakoedizioaren Se admitala participacióndel proyecto deialdianaurkeztududanproiektuarekinparte har presentadoenlaconvocatoriadel Premio dezadanonartzea. Thinkdel Campusde Bizkaia. Halaber,proiektuhauaurkeztearekinbatera, Asimismo,conlapresentaciónde este UPV/EHU ri BAIMENA EMATEN DIOT, behar izanez proyectoAUTORIZO a la UPV/EHU, para que gero,eta betiere priektuarenedukiarenizenbuaren ensu caso,y manteniendoconfidencialidad bermatuz,proektuarenizenburuarenetagaiaren del contenidodel proyecto,difundael título berri etaeginle(ar)enberri emateko. y materiasobre el que versa,así como la Eta ADIERAZTEN DUT eskaerahonetanadierazitako identidaddel/losautor/es/as. datu guztu-guztiakegiazkoakdirela. Y DECLARO, que todosy cada uno de losdatos aportadosenestasolicitudsonciertos. Leioan,2016ko……………….aren.....(e)(a)n. En Leioaa…..de…………….………de 2016.
  4. 4. DATUEN BABES KLAUSULA Indarrekolegeriandatupertsonalenbabesari dagokioneanezarritakoabete,jakin ezazueskatudirendatupertsonalakinformatikoki tratatukodirela,lehiaketagestionatzeko. Halaber,jakinaraztendizugudatuokerabili,aldatu,ezabatuetaaurkajotzekoeskubideaduzula fitxategiarenarduradunarenaurrea zitek@ehu.es helbide elektronikoarenedoohikopostaren bidez,helbide honetaraigorriz:KanpoHarremanenZuzendaria,Zitek, Errektoregoa,Sarriena auzoa z/g,48940 Leioa,Bizkaia. CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidadde gestionarel accesoy control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable delficheroporcorreoelectrónico: zitek@ehu.es, o por correo convencional en la dirección siguiente: Director/a de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

×