Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquemes Antic Règim, Rev Industrial, Liberalisme

3,172 views

Published on

esquemes per a les classes d'Història

  • Be the first to comment

Esquemes Antic Règim, Rev Industrial, Liberalisme

  1. 1. <ul><li>HISTÒRIA </li></ul><ul><li>CONTEMPORÀNIA </li></ul>ESQUEMES Antic Règim Revolució Industrial Liberalisme econòmic Empar Gallego, professora d’Història i Geografia http :// www.iacare.es.tl /
  2. 2. L’ANTIC RÈGIM estructura BASE AGRÀRIA RÈGIM SENYORIAL INDÚSTRIA ARTESANAL CONTROL GREMIAL economia de subsistència COMERÇ ESCÀS BÀSICAMENT LOCAL baixa producció MONARQUIA ABSOLUTA CONCENTRACIÓ DE PODERS NO SUBJECTE A CONTROL escassos excedents SOCIETAT ESTAMENTAL BASADA EN EL PRIVILEGI privilegiats Tercer Estat no privilegiats ECONÒMICA SOCIAL POLÍTICA
  3. 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL situació de partida és s’inicia a distintes causes Extenió conseqüències A. R. amb una economia poc desenvolupada <ul><li>règim senyorial </li></ul><ul><li>control gremial </li></ul><ul><li>escassa inversió </li></ul><ul><li>comerç limitat </li></ul>un procés de canvi econòmic però ni brusc ni generalitzat Gran Bretanya a meitat del s. XVIII context polític i econòmic favorable <ul><li>transformacions </li></ul><ul><li>agràries </li></ul><ul><li>augment població </li></ul><ul><li>innovacions </li></ul><ul><li>tècniques </li></ul><ul><li>inversió de capital </li></ul><ul><li>mesures polítiques </li></ul>degut a per nova organització econòmica i social <ul><li>capitalisme liberal </li></ul><ul><li>burgesia-proletariat </li></ul>
  4. 4. EL LIBERALISME ECONÒMIC Adam Smith Llibertat econòmica les activitats econòmiques estan regulades per les lleis naturals la recerca de la riquesa particular genera la riquesa general el mercat éstà regulat per la llei de l’oferta i la demanda lliure comerç lliure competència lliure inversió l’estat no ha d’intervindre la iniciativa privada defensa són les bases de l’economia capitalista regula el preu de les mercaderies i dels salaris Investigació sobre la Naturalesa i les Causes de la Riquesa de les Nacions 1776 una mà invisible converteix els esforços particulars en beneficis col.lectius

×