MUP

348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MUP

  1. 1. Escola Municipal de Música Blai Net Manual d'Usos i Procediments, MUP L'objecte d'aquest manual és el de regular, a manera de reglament, les situacions i procediments més habituals de la casuística quotidiana del centre. 1. DELS PROCEDIMENTS ACADÈMICS 1.1. INSCRIPCIONS El procediment d’inscripció a l’Escola de Música és aprovat anualment en la reunió ordinària de Consell Escolar del segon trimestre. Aquest procediment contempla : dates i plaços de la pre-inscripció i matriculació al centre, nombre de places disponibles per edats o programes, requisits i barems. 1.2. HORARIS 1.2.1. Horaris de classes col·lectives. El procediment d’assignació d’horaris de cada curs es realitza entre els mesos de maig i juny anteriors, i és regulat per la Coordinació d’Estudis de l’Escola. L’Escola assigna en primer lloc els horaris de matèries col·lectives a cada alumne. Un període d’ajustament permet sol·licitar canvis de grup o d’horaris. Les sol·licituds seran ateses en la mesura del possible, considerant sempre dos criteris fonamentals : -els canvis d’horaris no han de perjudicar l’equilibri dels grups pel que fa a nombre d’alumnes. -L’Escola no pot considerar causa justificada la incompatibilitat amb horaris d’activitats extraescolars. 1.2.2. Horaris d’instrument. Els horaris d’instrument són assignats pel tutor/a corresponent, un cop acabat el període d’ajustaments. L’equip directiu concretarà cada any els criteris de preferència a l’hora de triar l’horari. Aquests criteris es determinaran tenint en compte (l’ordre no és vinculant): -el nombre de dies que ha de venir l’alumne a l’Escola -el nombre de germans al centre -l’edat de l’alumne (pel que fa a franja horària) -si la classe d’instrument és col·lectiva o individual, amb preferència per les col·lectives 1.3. LA TRIA D'INSTRUMENT 1.3.1. Alumnes de Curs Pont. Aquest apartat aplica les directrius del punt 5.2. del Projecte Educatiu, referent a la definició del procediment de tria d'instrument. Cada any, en la reunió ordinària del segon trimestre, l'equip directiu presentarà al Consell Escolar la proposta de places d'instrument pel curs següent, especificades per especialitats instrumentals. La proposta es concretarà tenint en compte que: - l'oferta ha de respectar una proporció adequada entre especialitats instrumentals, per tal de permetre la realització dels objectius pedagògics i culturals de l’Escola, en matèria de pràctica instrumental en grup i creació de conjunts instrumentals.
  2. 2. -l'oferta s'ha d'adaptar a les disponibilitats horàries del professorat de l'Escola. Un cop acabat el procés de roda d'instruments, els nens optaran per una terna d'especialitats, en ordre de preferència, per si no hi ha places suficients per tothom. En cas que una especialitat instrumental tingui més demanda que oferta, es procedirà a sorteig. La proporció entre especialitats instrumentals es mantindrà constant, independentment de les places vacants que hi hagin en el moment d'iniciar el curs. Només es podrà alterar aquesta proporció en cas que quedi compensada dins del mateix cicle. 1.3.2. Alumnes nous de programa bàsic (nens de 8 anys) Els nens i nenes que accedeixin directament al programa bàsic, optaran a les places que quedin lliures després de la roda d'instruments. 1.3.3. Grups d'introducció. En cas de disponibilitat, l'Escola obrirà places per a nens i nenes d'altres edats, creant grups d'introducció de llenguatge musical i instrument. 1.3.4. Segon instrument Els alumnes que vulguin estudiar un segon instrument, i sempre en funció de les places disponibles, hauran d'acomplir tres requisits: -Estar cursant el programa avançat -Tenir un informe favorable de tutoria -Asumir el compromís de treball que implica estudiar dos instruments alhora. 1.3.5. Instruments moderns L'Escola de Música, en col·laboració amb el Departament de Música Moderna, farà una proposta de formació de bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric i piano jazz, adreçada als alumnes de programa avançat. La proposta es regularà pel projecte 12/16, el qual es començarà a aplicar durant el curs 2007/08. S’ofertaran tallers oberts a tots els alumnes, així com places d'instrument, el nombre de les quals serà regulat pels criteris establerts a 1.3.1. 2. DELS USOS. 2.1. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 2.1.1. Drets i deures dels alumnes Els aspectes fonamentals de la convivència i el respecte en la vida escolar són regulats pel Decret 266/1997 sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya 1. Correspon a l'acció tutorial en primera instància, i a l'equip directiu i al Consell Escolar en cas necessari, vetllar per la realització d'aquests drets i deures. 2.1.2. Cultura domèstica Forma part de l'educació musical la participació activa dels alumnes, en funció de l'edat i les circumstàncies, en l'organització material de les classes: preparar i recollir el 1 Es pot consultar a www.xtec.es/centres/c5000833/decret.pdf
  3. 3. material -faristols, instruments, cadires...- i deixar l'aula com s'ha trobat. El respecte pel material i les instal·lacions forma part dels deures de l'alumne. Igualment, l'atenció a la sostenibilitat també forma part de l'educació musical: ús mesurat de l'aigua i l'energia elèctrica i estalvi i reciclatge de paper. 2.1.3. Cultura del silenci La cultura del silenci és un component essencial de l'educació musical, i un requisit absolut per a la pràctica de la música. L'article 2k del decret 322/1993 d'Escoles de Música valora el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la concentració, l'audició interna i el pensament musical. El silenci és doncs un valor de convivència fonamental a l'Escola de Música, el qual ha de ser respectat per tots els estaments de la comunitat escolar: alumnes, professorat, famílies i personal no docent. 2.2. L'ACTIVITAT LECTIVA 2.2.1. Interrupció de l'activitat lectiva per activitats extraordinàries. Aquest apartat aplica les directrius del punt 5.2. del Projecte Educatiu. La importància de les activitats extraordinàries -concerts, audicions, assajos, col·lectives, portes obertes...- en el procés d'ensenyament/aprenentatge de la música queda a bastament explicitada en aquest Projecte. Les classes que s'interrompeixen o suspenen per a poder desenvolupar aquestes activitats no es recuperen. -Correspon a la direcció de l’Escola de Música vetllar perquè totes aquestes activitats s’organitzin de manera que tinguin una repercussió equilibrada dins del calendari escolar, i no afectin repetidament els mateixos grups o classes individuals al llarg d’un mateix trimestre. -Correspon a l’acció Tutorial corregir o compensar els excesos que en aquest sentit es puguin donar. -Correspon als usuaris respectar i assumir aquestes interrupcions de l’activitat lectiva, donat que es donen sota criteris pedagògics i per tant reverteixen en benefici de la seva formació musical. 2.2.2. Recuperació de classes. La recuperació de classes es regula a partir de la casuística següent: No es recuperen classes: -quan és l'alumne qui no ha assistit a classe -quan s'ha interromput l'activitat lectiva per a la realització d'activitats ja explicitades a l'apartat anterior. -per força major del /la professor/a, en baixa puntual, de curta durada. En aquest cas, i en la mesura en que sigui possible, l'Escola buscarà un professor substitut, o distribuirà les classes entre professors amb disponibilitat. Si això no és possible, l'Escola es fa càrrec dels alumnes mentre dura la classe. Es recuperen les classes : -per assumptes propis del professor -per baixa prolongada del professor/a Tot i així, tant l'Escola com les tutores i tutors vetllaran perquè, en la mesura del possible, es compensi la pèrdua acumulada de classes no recuperables.
  4. 4. 2.3. DEL PLA D'ESTUDIS Segons la directriu 5.3. del Projecte Educatiu, la realització dels objectius pedagògics de l’Escola es fonamenta en l'acceptació per part dels alumnes del pla d’estudis del programa corresponent. A tal efecte, és obligació dels alumnes assistir a classe amb regularitat i puntualitat, cursar totes les assignatures obligatòries de cada programa, i comprometre's a acomplir amb uns mínims de treball a casa. 2.4. DE LA CUSTÒDIA D'ALUMNES MENORS DE SETZE ANYS 2.4.1. L'Escola només es farà càrrec dels alumnes menors de 16 anys dins de l'horari personal de cada alumne, inclòs el temps intralectiu que se'n derivi. L'Escola no es fa càrrec dels alumnes ni abans ni després d'aquests horaris personals. 2.4.2. L'Escola es fa càrrec dels seus alumnes dins dels límits físics de l'equipament. Cal recordar que els jardinets que envolten l'Escola no entren dins d'aquests límits. 2.4.3. Les famílies d'alumnes comunicaran a l'Escola si els seus fills arribaran i sortiran de l'equipament sols o acompanyats. L'Escola telefonarà les famílies en cas d'absència dels nens que venen sols.

×