Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Բարձրագույն նյարդային գործունեություն

2,182 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Բարձրագույն նյարդային գործունեություն

  1. 1. Մարդու բարձրագույննյարդային գործունեություն
  2. 2. Բարձրագույն նյարդային գործունեության մասին Մարդու բարձրագույն նյարդայինգործունեության հետ են կապված խոսքը,գիտակցությունը, աշխատանքային գործունեութունը,մտածողությունը, հիշողությունը, հույզերը,հասարակական կյանքը:
  3. 3. Ուշադրություն , հիշողություն , երևակայություն ... 1. Ուշադրությունը կրում է ոչ կամածին բնույթ և աստիճանաբար կայունանում է: Ուշադրությունըզարգացնելու դժվար պահը կապված է նրա հետ, որ երեխաները առաջին անգամ գիտակցաբար կառավարումեն իրենց ուշադրությունը կոնկրետ առարկաների վրա այն բևեռելով: Այս դեպքում ուշադրությունը ոչկամածինից դառնում է կամածին: 2. Հիշողությունը ևս ոչ կամածին բնույթ է կրում: Երեխան ավելի լավ հիշում է փաստերը, որ իրհամար հետաքրքիր է, տպավորիչ: 3. Երևակայության ձևավորումը կախված է խոսքի զարգացումից: Այս տարիքում ընդլայնում էարտաքին միջավայրի հետ երեխայի շփման հնարավորությունը և մտածողության հետ միասին հանդիսանումիրականությունը ճանաչելու միջոց: Խաղեր, որ կարող են զարգացնել ուշադրությունն ու հիշողությունը: http://artschool.mskh.am/?p=2353
  4. 4. Կամք Կամքը կենդանիների և մարդկանց հոգեկան այն ունակություննէ, որը, անկախ արտաքին պայմանների, թույլ է տալիս առաջացնել կամզսպել այս կամ այն ֆիզիկական գործողությունները, ևմշակել գործունեության ներքին ազդակներ։ Կամային ազդակներիառաջացման վայրը գլխուղեղի գորշ նյութն է։ Նրանց առաջացմանմեխանիզմները դեռ լիովին բացահայտված չեն։ Կամքի խանգարումըարտահայտվում է կամային կենտրոնների խաթարմամբ, ինչը կարող էհանգեցնել կամքի թուլացման կամ կամքի բացարձակ կորստի(աբուլիա)։ Կամային կենտրոնների գործունեության խաթարմանարդյունքում կարող է առաջանալ նաև կամային դրդիչների ծայրահեղլարվածություն (հիպերբուլիա), ինչի հետևանքով կամայինհակազդեցությունները դառնում են չափազանց արագ ու անզուսպ,օրինակ՝ աֆեկտի ժամանակ կատարված գործողությունները։Կամքի մասին՝ ավելի մանրամասն:http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B4%D6%84
  5. 5. Հույզեր Հուզական պրոցեսները և վիճակները  կամ հույզերը, իրենցից ներկայացնում  են զգացմունքի ապրման սովորական և բնորոշ ձև: Այլ կերպ ասած, հույզը որևիցե  զգացմունքի անմիջական ապրումն է: Հույզ է կոչվում, օրինակ, ոչ թե հենց երաժշտության  նկատմամբ ունեցած սերը, որպես մարդու մեջ արմատացված առձանձնահատկություն, այլև  հաճույքի, հիացումի վիճակ, որն ապրում, զգում է վերջինս, երբ լսում է վարպետորեն  կատարվող երաժշտական ստեղծագործություն: Այդ նույն զգացմունքը ապրվում է  վրդովմունքի, բացասական հույզի ձևով, երբ երաժշտական ստեղծագործությունը լսում ենք  վատ կատարմամբ:Հույզեր՝ ավելի մանրամասն1: http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A6%D5%A5%D6%80 Հույզեր՝ ավելի մանրամասն2: http://www.med-practic.com/arm/216/view_axtanish.html
  6. 6. Խոսք Խոսք, հին քերականության մեջ նաև՝ բան ։ Խոսքը բնորոշ է նաև նրանով, որ այն նյութական, ֆիզիկական կողմ ունի, ընկալելի է զգայարաններով, իրացվում է գծային պլանով, իրականության համապատասխանության տեսանկյանով կարող է լինել ճիշտ կամ սխալ, կեղծ, այն անկրկնելի է, իրացվում է կապված հաղորդման որոշակի նպատակների հետ, հարմարեցվում է իրադրության հետ, ծավալվում է ժամանակի ու տարածության մեջ, դինամիկ է. արտադրողականությամբ սահմանափակ չէ և անվերջ է, միշտ իրացվում է որոշակի անհատի կողմից, դրսևորվում է անհատական տարբերացումներով, պայմանավորված է անհատի ստեղծագործական ակտիվությամբ ու նպատակադրումներով, անհատը իր խոսքի կառուցման մեջ նկատելի չափով անկախ է, անկաշկանդ, այստեղ որոշակի տեղ ունեն պատահականությունը, շեղումները, անկանոնականը, անհատական փորձը, անհատի, հաղորդակցվողների հոգեֆիզիկական պայմանները ևն։Խոսքի արտաբերումը, հուղորդումը և ընկալումը իրացվում են խոսքային գործարաններով։ Սրանց այս կամ այն վթարի հետ կապված գոյանում են խոսքային խանգարումներ։ Խոսք http://www.litopedia.org/index.php?title=%D4%BD%D5%B8%D5%BD%D6%84#.UWgVPqKmhy0
  7. 7. Մտածողություն Մտածողությունն ընկալումների, պատկերացումների , ինչպես նաև՝ սրանցիցբխող հիշողությունում «պահեստավորած» պատկերների հիման վրա սկիզբ է առնումմտածողության ֆունկցիան։ Մտածողությունն արտաքին աշխարհի զգացողականընկալումները վերափոխում է գիտելիքների մի համակարգի՝ ընկալումներիհատկությունների և փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Մտածողությունը անհնար էդրսևորել առանց խոսքի և ունի իր տրամաբանական ձևերը, որոնք կներկայացնենքհետագայում։ Մտածողության միջոցով մարդը դուրս է գալիս զգացողականճանաչողության սահմաններից և ձեռք բերում իր գործունեությունը ծրագրելու ևկանխատեսելու ունակություն Մտածել, նշանակում է բացահայտել այնօրինաչափություններն ու հատկանիշները, որոնք ակնհայտ չեն, այլ «թաքնված են»երևույթների կամ առարկաների խորքային հարաբերություններում։ Մտածողության 6 գլխարկները http://youandworld.am/news/2330.html Մտածողություն http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%BF%D5%A1%D5%AE %D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
  8. 8. Վերջ«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրՄիջին դպրոց, 8-3 դասարանԻսախանյան Էմմա

×